14 Ekim 2011 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28084

YÖNETMELİK

Kırıkkale Üniversitesinden:

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

HASTANELERİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kırıkkale Üniversitesine bağlı hastanelerin yönetimine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Kırıkkale Üniversitesine bağlı hastanelerin yönetimi, yönetim organları, yönetim organlarının görevleri ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Başhekim: Kırıkkale Üniversitesi hastaneleri başhekimini,

b) Başhekim yardımcıları: Kırıkkale Üniversitesi hastaneleri başhekim yardımcılarını,

c) Başhemşire: Kırıkkale Üniversitesi hastaneleri başhemşiresini,

ç) Dekan: Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanını,

d) Dekan yardımcıları: Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi dekan yardımcılarını,

e) Görevde Yükselme Yönetmeliği: 12/11/2005 tarihli ve 25991 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğini,

f) Hastane: Kırıkkale Üniversitesi hastanelerini,

g) Hastane Danışma Kurulu: Kırıkkale Üniversitesi hastaneleri danışma kurulunu,

ğ) Hastane Müdürü: Kırıkkale Üniversitesi hastaneleri müdürünü,

h) Hastane Yönetim Kurulu: Kırıkkale Üniversitesi hastaneleri yönetim kurulunu,

ı) Personel: Hastanelerde görevli, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi sözleşmeli ve kadrolu personel ile hizmet satınalma yoluyla çalıştırılan personeli,

i) Rektör: Kırıkkale Üniversitesi Rektörünü,

j) Senato: Kırıkkale Üniversitesi Senatosunu,

k) Tıp Fakültesi: Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesini,

l) Üniversite: Kırıkkale Üniversitesini

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Hastanelerin Organları ve Görevleri

Organlar

MADDE 5 – Hastanelerin organları şunlardır:

a) Hastane Danışma Kurulu,

b) Hastane Yönetim Kurulu,

c) Başhekim,

ç) Hastane Müdürü,

d) Başhemşire.

Hastane danışma kurulu

MADDE 6 – (1) Hastane Danışma Kurulu, Rektör veya görevlendireceği bir yardımcısının başkanlığında aşağıda belirtilen üyelerden oluşur:

a) Dekan,

b) Başhekim,

c) Dahili Tıp Bilimleri Bölümü öğretim üyelerinin aralarından seçecekleri üç öğretim üyesi,

ç) Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü öğretim üyelerinin aralarından seçecekleri üç öğretim üyesi,

d) Laboratuar branşı anabilim dalları öğretim üyelerinin aralarından seçecekleri iki öğretim üyesi,

e) Dahili Tıp Bilimleri Bölümü araştırma görevlilerinin aralarından seçecekleri bir araştırma görevlisi,

f) Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü araştırma görevlilerinin aralarından seçecekleri bir araştırma görevlisi,

g) Hastane Müdürü,

ğ) Başhemşire,

h) Eczacılık hizmetleri sorumlusu,

ı) Tıp Fakültesi döner sermaye biriminin gerçekleştirme görevlisi,

i) Hastane idari personelinin aralarından seçecekleri bir temsilci,

j) Sağlık Bilimleri Fakültesinin hemşirelik ve sağlık yönetimi bölümlerinden Rektör tarafından görevlendirilen birer öğretim üyesi.

(2) Kurulun Raportörlüğünü Hastane Müdürü, o olmadığında Başhemşire yapar.

(3) Başhekim yardımcıları ile Dekan yardımcıları oy hakları olmaksızın toplantılara katılabilirler.

(4) Seçimle gelen üyelerin görev süreleri üç yıldır. Üyelerden birinin görevden ayrılması halinde seçilen üye önceki üyenin süresini tamamlar.

(5) Kurul yılda en az iki kere, Rektör veya görevlendireceği bir yardımcısı başkanlığında toplanır. Rektör lüzum gördükçe gündemli olarak danışma kurulunu toplantıya çağırabilir.

Hastane danışma kurulunun görevleri

MADDE 7 – (1) Hastane Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Her kesimden gelen önerileri ve şikayetleri değerlendirmek,

b) Hastanenin bilimsel, akademik ve stratejik hedefleri ile bu hedeflere ulaşmada performans göstergeleri çerçevesinde gerekli çalışmaların yürütülmesi için önerilerde bulunmak,

c) Bütün birimlerde hizmet kalitesinin ve verimliliğin optimum düzeye ulaşması ve bu düzeyde sürdürülmesi yönünde gerekli gördüğü önerilerde bulunmak,

ç) Her yıl sonunda birimlerin hizmet performanslarını inceleyerek ertesi yıl için gerekli tedbirlerin alınmasını önermek,

d) Kurulda alınan kararları Hastane Yönetim Kuruluna iletmek, uygulamayı izlemek ve sonuçlarını değerlendirmek.

Hastane yönetim kurulu

MADDE 8 – (1) Hastane Yönetim Kurulu aşağıdaki üyelerden oluşur:

a) Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümüne bağlı anabilim dalı başkanları arasından Dekanın üç yıl için görevlendireceği bir öğretim üyesi.

b) Dahili Tıp Bilimleri Bölümüne bağlı anabilim dalı başkanları arasından Dekanın üç yıl için görevlendireceği bir öğretim üyesi.

c) Laboratuvar branşı anabilim dalı başkanları arasından Dekanın üç yıl için görevlendireceği bir öğretim üyesi.

ç) Hastane Müdürü.

d) Başhemşire.

(2) Rektör, Rektörün belirleyeceği Rektör Yardımcısı ve Dekan Kurulun doğal üyeleridir. Katıldıkları takdirde Kurula başkanlık ederler. Katılmadıklarında ise Kurulun başkanı Başhekimdir.

(3) Başhekim yardımcıları ile dekan yardımcıları oy hakları olmaksızın toplantılara katılabilirler.

(4) Kurul en az ayda bir kere olmak üzere Başhekimin çağrısı ile toplanır. Toplantı yeter sayısı toplam üye sayısının yarısının bir fazlasıdır. Kararlar oy çokluğu ile alınır.

(5) Kurulun Raportörlüğünü Hastane Müdürü, o olmadığında Başhemşire yapar.

Hastane yönetim kurulunun görevleri

MADDE 9 – (1) Hastane Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Hastane ile ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak hastanenin yönetimi ve işletilmesi için gerekli kararları almak,

b) Başhekime görevini yürütmesinde yardım etmek,

c) Hastane Danışma Kurulunun önerilerini değerlendirmek,

ç) Hastanenin faaliyette bulunan klinik ve laboratuar birimlerinin, idari ünitelerinin, ortak kullanım sahalarının ve yeni kurulan ünitelerin rasyonel çalışması için yerleşim planlarını ve koordinasyonunu yapmak,

d) Gerekli hallerde hastanelerin kadrosu ve bütçesi hakkında görüş hazırlamak,

e) Başhekimlik tarafından hazırlanan çalışma raporlarını, istatistiki verileri görüşerek denetlemek,

f) Yıllık faaliyet raporu hazırlanmasında Başhekime yardım etmek,

g) İlgili diğer mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

Başhekim

MADDE 10 – (1) Başhekim, Tıp Fakültesi öğretim üyeleri arasından Dekanın önerisiyle Rektör tarafından üç yıl süreyle atanır. Süresi biten Başhekim yeniden atanabilir.

(2) Başhekim, görevi başında olmadığı zaman yerine Başhekim yardımcılarından birini vekil olarak tayin eder. Göreve vekalet altı aydan fazla sürerse yeni bir Başhekim atanır.

Başhekimin görevleri

MADDE 11 – (1) Başhekimin görevleri şunlardır:

a) Hastane Yönetim Kurulunda görüşüldükten sonra Hastanenin mevcut tüm hizmet birimleri ile personelinin genel çalışma usul ve esaslarına ilişkin düzenleyici işlemlerle ilgili mevzuat önerisinde bulunmak ve bu önerisini Fakülte Kurulunda görüşüldükten sonra Senatonun oluruna sunulmak üzere Dekanlığa göndermek,

b) Her mali yıl için hastanelerin ödenek ve kadro ihtiyaçları ile bütçesini, gerekçesi ile birlikte, Hastane Yönetim Kurulunun da görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe sunulmak üzere Dekanlığa göndermek,

c) İlgili mevzuat hükümlerine uygun olarak hastanede uygulanacak ücret tarifelerini hazırlamak ve Hastane Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra yetkili mercilerin onayına sunmak,

ç) Hastane Yönetim Kurulunun da görüşünü alarak Hastanenin yurt içinde ve dışında benzer veya ilgili kuruluşlarla işbirliği konusundaki önerilerini Dekanlık aracılığıyla Rektörlüğün onayına sunmak,

d) İlgili mevzuat hükümlerini ve Hastane Yönetim Kurulu tarafından alınan kararların uygulanmasını sağlamak için gerekli tüm tedbirleri almak ve gerektiğinde bu kararların uygulanıp uygulanmadığını tespit etmek üzere bizzat veya oluşturacağı kurul/kurullar aracılığıyla denetlemelerde bulunarak sonucunu Dekanın onayına sunmak,

e) Hastanenin çağdaş bilimin gerektirdiği şekilde donatılması, işletilmesi, araştırmaların mevcut etik kural ve mevzuata göre yapılması için gerekli bütün kararları alır veya kararların alınmasını sağlamak, uygulanmasını takip etmek,

f) Gerekli hizmet içi programları ve akreditasyon, temel kalite ve kurum kültürü çalışmalarını hazırlamak ve Hastane Yönetim Kurulunun onayı ile uygulanmasını temin etmek,

g) Hastanenin tıbbi, idari ve eğitim hizmetlerinin görevlilerce en iyi şekilde yürütülmesini sağlamak, bu hizmetlerin yapılmasını izlemek ve denetlemek,

ğ) Hastanenin kadro ve işgücü ihtiyaçlarının tespiti, personel seçimi ve atanması hakkında ilgili mevzuat hükümlerinin yürütülmesini sağlamak,

h) Hastanenin verimli olarak çalışması için gerekli tedbirleri almak,

ı) Hastanedeki 657 sayılı Kanuna tabi bütün personelin görev ve hizmetlerini ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütüp yürütmediğini denetlemek,

i) Hizmetin gereğine göre hastane personelinin yıllık izinlerini düzenlemek, diğer yataklı tedavi kurumları ile işbirliği yapmak,

j) Hastane Enfeksiyon Kontrol Komitesini ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak kurmak ve işletilmesini sağlamak,

k) Polikliniklerin açılma ve kapanma saatlerini belirlemek ve bu saatler içerisinde çalışmasını denetlemek,

l) Sağlık kurullarını kurmak ve çalışmalarını denetlemek, doğrudan sağlık kurullarına başkanlık etmek veya bu yetkisini yardımcılarından birisine devretmek,

m) Personelin eğitimlerini Hastane Müdürünün ve Başhemşirenin görüşlerini de alarak planlamak ve uygulanması için alt kademelere görev ve yetki vermek,

n) Tüm personelin görev yerlerini ve değişikliklerini Hastane Müdürü ve Başhemşirenin görüşlerini de alarak belirlemek,

o) Personelin çalışmasını denetleyerek görevin işbirliği içerisinde tam ve zamanında yapılmasını sağlamak.

(2) Başhekim, hastanenin ilgili mevzuat hükümleri ve alınan kararlara göre çalıştırılmasında birinci derecede yetkili ve Dekana karşı sorumludur.

(3) Başhekim, hastane bütçesinin harcama yetkilisidir. Hastane bütçesinin gerçekleştirme görevlisi olarak yardımcılarından birini atar. Bütçenin hastane ihtiyaçları doğrultusunda harcanmasından sorumludur.

Başhekim yardımcıları ve görevleri

MADDE 12 – (1) Başhekim, Üniversite öğretim üyeleri arasından en fazla dört başhekim yardımcısı atar.

(2) Başhekim yardımcılarının görev süresi, kendilerini öneren Başhekimin görev süresi bitişiyle sona erer.

(3) Başhekim yardımcıları Başhekim tarafından kendine verilen tıbbi, idari, mali, personele ilişkin konularda, görevleri eksiksiz olarak yürütmekten Başhekime karşı sorumludurlar.

(4) Başhekimin belirlediği bir yardımcısı Başhekimin bulunmadığı dönemde başhekimin yerine vekalet eder.

(5) Başhekim yardımcılarından birisi gelir-gider gerçekleştirme görevlisi olarak, diğeri de adli vaka veya işlemlerin takip ve süratle sonuçlandırılması için Başhekim tarafından görevlendirilir.

Hastane müdürü

MADDE 13 – (1) Hastane Müdürü; Sağlık Yönetimi, Sağlık İdaresi veya Sağlık Kurumları İşletmeciliği lisans mezunu veya temel eğitimi idare ve işletmecilik olan fakültelerden mezun ya da sağlık kurumları işletmeciliği alanında yüksek lisans yapmış ve/veya hastane yönetim hizmetlerinde on yıllık deneyimi olan personel arasından ilgili mevzuat hükümlerine göre Rektör tarafından atanır.

(2) Hastane Müdürü Başhekime doğrudan bağlı olarak görev yapar.

(3) Hastane Müdürü Başhekimin veya Başhekim yardımcılarının vereceği görevleri yerine getirir ve görevi verene karşı ayrıca sorumludur.

Hastane müdürünün görevleri

MADDE 14 – (1) Hastane Müdürü; hastanenin idari, mali ve teknik konularında, planlama, örgütlenme, koordinasyon ve denetim gibi temel yönetim işlevlerinde yetkili olup Başhekime karşı sorumludur. Başhekimliğe bağlı olarak hastanenin idari, mali ve teknik hizmetlerini ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütür. Bu kapsamda Hastane Müdürünün görevleri şunlardır:

a) Hastanelerin etkin ve verimli şekilde çalışmalarını sağlamak üzere gerekli ihtiyaçları zamanında tespit etmek, bunların temin yollarını araştırmak ve gerekli koordinasyonu sağlayarak tedbirler almak,

b) Satınalma, depolama, ambar ve depodan çıkış hizmetlerini yakından izlemek ve gereğinin yapılmasını sağlamak,

c) Günlük iaşe tabelalarını kontrol etmek, buna göre ambardan çıkacak veya dışardan gelecek gıda maddelerinin zamanında teminini sağlamak,

ç) Her türlü makine, teçhizat, eşya ve binanın bakım onarım ve işletilmesini sağlamak,

d) Kurumun gerekli güvenlik önlemlerini almak ve uygulanmasını sağlamak,

e) Hastanenin periyodik istatistik, poliklinik ve laboratuvar cetvellerinin zamanında doğru ve eksiksiz olarak düzenlenmesini ve ilgilisine gönderilmesini sağlamak, tıbbi, idari, mali ve her çeşit belge ve cetvellerin kurumca zamanınca düzenlenip ait olduğu makama iletilmesini sağlamak,

f) Sağlık ve yardımcı sağlık personeli sınıfı hariç, genel idare hizmetleri sınıfı personelin nöbet ve izin sürelerini düzenleyip başhekimin onayına sunmak,

g) Hastane ziyaret saatlerini düzenlemek,

ğ) Tıbbi atıkların güvenli bir şekilde hastaneden uzaklaştırılmasını sağlamak,

h) Hasta kayıt kabul ve vezne işlemlerinin kesintisiz ve eksiksiz yürütülmesini sağlamak,

ı) Kantinlerin ve yemekhanelerin kurallara ve hijyene uygun olarak çalıştırılmasını sağlamak,

i) Hastane bilgi sisteminin teknik altyapısının sağlanması ve işletiminin kesintisiz olarak sürdürülmesi için gerekli tüm önlemleri almak,

j) Tıbbi dokümantasyon ve arşiv hizmetleri, sağlık kurulu işlerini yürütmek,

k) Hastane Yönetim Kurulu ve Başhekim tarafından ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak kendisine verilen diğer görevleri yerine getirmek.

(2) Ortak kullanım alanında bulunan demirbaşların zimmeti Hastane Müdürüne verilir.

(3) Hastanede görevli 657 sayılı Kanuna tabi idari, mali ve teknik hizmetlerde çalışanların görev yetki ve sorumluluklarını belirlemekle doğrudan Başhekime karşı sorumludur.

Hastane müdür yardımcısı

MADDE 15 – (1) Hastane Müdürüne bağlı olarak görev yapan Hastane Müdür Yardımcısı, Hastane Müdürlüğünün sorumluluk alanlarına giren konularda lisans mezunu veya yüksek lisans yapmış olan ve/veya hastanenin çeşitli yönetim kademelerinde en az beş yıl deneyimi olan uygun adaylar arasından, Hastane Müdürü tarafından üç yıl için atanır.

(2) Hastane Müdür Yardımcısı Hastane Müdürünce yürütülen idari, mali ve teknik hizmetlerden Hastane Müdürlüğünce kendilerine verilen hizmetleri ilgili mevzuat çerçevesinde yerine getirir ve hizmetlerin yürütülmesinde Hastane Müdürüne yardımcı olur.

(3) Başhekimin ve Hastane Müdürünün uygun göreceği diğer işleri yapar.

(4) Müdür yardımcısının görev süresi kendisini atayan Hastane Müdürünün herhangi bir nedenle görevinden ayrılması ya da atanmalarındaki usul izlenerek görevine son verilmesi halinde sona erer.

Başhemşire

MADDE 16 – (1) Başhemşire; dört yıllık Hemşirelik Yüksekokulu mezunu ya da hemşirelik yönetimi konusunda lisansüstü eğitim yapmış, en az on yıl hemşirelik hizmeti olan personel arasından Görevde Yükselme Yönetmeliğine göre Rektör tarafından atanır. Doğrudan Başhekime bağlı olarak çalışır.

(2) Başhemşirede aranan şartları taşıyan, en az sekiz yıl hizmeti olan en fazla iki kişi üç yıl için başhemşire yardımcısı olarak görevlendirilir.

(3) Başhemşire yardımcılarının görev süreleri kendilerini görevlendiren Başhemşirenin herhangi bir nedenle görevinden ayrılması ya da görevlerine son verilmesi halinde sona erer.

(4) Başhemşire; Başhekime karşı, Başhemşire yardımcıları ise Başhemşireye karşı sorumludur.

Başhemşirenin görevleri

MADDE 17 – (1) Başhemşirenin görevleri şunlardır:

a) Hastanede hemşirelik ve ebelik hizmetlerinin en iyi şekilde yürütülmesini sağlayacak önlemleri almak,

b) Yardımcılar ve servis sorumlusu hemşireler aracılığıyla hemşirelik hizmetlerini denetlemek ve hizmetlerin aksamadan yürütülmesini sağlamak,

c) İlgili anabilim dalı başkanlarının görüşünü alarak, hemşirelerin, ebelerin ve yardımcı sağlık personelinin çalışma yerleri, vardiya, nöbet ve izinlerini düzenleyerek Başhekimin onayına sunmak,

ç) Görevini ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütmek,

d) Yardımcı sağlık sınıfı personelin nöbet, vardiya ve izinlerini düzenlemek ve bunu Başhekime sunmak.

(2) Başhemşire, hemşirelik ve ebelik hizmetlerine yönelik yönetim ve eğitim çalışmalarını hemşirelikle ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Hastane Müdürlüğü ile koordinasyon halinde yürütür.

(3) Başhemşire; ameliyathane, merkezi sterilizasyon ünitesi, endoskopi üniteleri, reanimasyon, yoğun bakım, uyandırma ve ameliyat sonrası bakım hizmetleri, ayakta vaka servisi (outpatient servisi), hasta yatak servisleri, acil servis, kan alma, kan bankası ve diyaliz bölümlerinin düzenli ve eksiksiz çalışmasından sorumludur.

Eczacılık hizmetleri sorumlusu

MADDE 18 – (1) Eczacılık hizmetleri sorumlusu; Eczacılık Fakültesi mezunu, Tıp Fakültesi bünyesinde fiilen eczacı olarak çalışan adaylar arasından Başhekimin önerisi ile Dekan tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona erdiğinde tekrar görevlendirilebilir.

(2) Eczacılık hizmetleri sorumlusu doğrudan Başhekime bağlı olarak ilgili mevzuat hükümlerine göre çalışır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hastane ünite ve birimleri

MADDE 19 – (1) Hastanede ihtiyaçlara uygun olarak ünite ve birimler oluşturulabilir, bunların çalışma usul ve esasları Senato tarafından belirlenir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 21 – (1) 6/12/1997 tarihli ve 23192 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Süleyman Demirel Araştırma ve Uygulama Hastanesi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kırıkkale Üniversitesi Rektörü yürütür.