14 Ekim 2011 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28084

YÖNETMELİK

Artvin Çoruh Üniversitesinden:

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Artvin Çoruh Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında önlisans ve lisans eğitim-öğretimi ile öğrenci işlerinde uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Artvin Çoruh Üniversitesinde önlisans ve lisans eğitim-öğretim programlarına, sınav ve değerlendirme esaslarına, öğrenci kabulüne, diploma ve unvanlara, devamlı ve geçici ayrılma işlemlerine, staj, bitirme çalışması ve diğer öğretim çalışmaları ile akademik danışmanlık işlemlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesi ile 44 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışman: Öğrencilerin eğitim-öğretim ve diğer sorunlarıyla ilgilenmek üzere, bölüm başkanının önerisi üzerine dekan/müdür tarafından görevlendirilen öğretim elemanını,

b) Ders kredisi: Bir krediyi, bir yarıyıl içinde haftada bir saat teorik ders, iki saat uygulama, dört saat laboratuar, dört saat klinik uygulama, dört saat atölye gibi çalışmalar olarak ifade eden ölçü birimini,

c) Fakülte: Yüksek düzeyde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın yapan; kendisine birimler bağlanabilen yükseköğretim kurumunu,

ç) İlgili kurul: Fakültelerde fakülte kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul kurulunu,

d) İlgili yönetim kurulu: Fakültelerde fakülte yönetim kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul yönetim kurulunu,

e) Ortak zorunlu ders: 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan dersleri,

f) Ön şartlı ders: Alınabilmesi için alt yarıyıl veya yıllarda yer alan derslerden bir veya birkaçının başarılması şartı aranılan dersi,

g) Senato: Artvin Çoruh Üniversitesi Senatosunu,

ğ) Üniversite: Artvin Çoruh Üniversitesini,

h) Yüksekokul: Üniversite bünyesinde lisans eğitimi veren yüksekokullar ile ön lisans eğitimi veren meslek yüksekokullarını

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

Eğitim-öğretim dönemleri ve akademik takvim

MADDE 5 – (1) Eğitim-öğretim dönemleri iki veya üç yarıyıl olarak Senatonun onayladığı akademik takvimdeki sürelerde yapılır. Eğitim-öğretim yarıyıl esasına göre düzenlenir. İlgili kurulların kararı ve Senatonun onayı ile dersler yıllık olarak da düzenlenebilir.

(2) Resmi tatil günlerinde ders yapılmaz. Ancak ilgili dekanlık/müdürlük tarafından gerekli görülmesi durumunda Cumartesi ve Pazar günleri de ders yapılabilir.

(3) Güz ve bahar yarıyılları dışında Senatonun kararı ile yaz okulu açılabilir. Yaz okulu uygulaması ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılır.

(4) Üniversitenin bir sonraki eğitim-öğretim yılına ait akademik takvimi, Senato tarafından belirlenir.

(5) Önlisans programlarının süresi en az dört yarıyıl ve lisans programlarının süresi en az sekiz yarıyıldır.

Giriş ve kayıt şartları

MADDE 6 – (1) Üniversiteye bağlı fakülte ve yüksekokullara kayıt için aşağıdaki şartlar aranır:

a) Öğrencinin lise veya lise dengi meslek okulu mezunu olması, yabancı ülke liselerinden diploma alınması halinde ise, diplomaların denkliğinin Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış olması,

b) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nce yapılan sınavlar sonucunda, o öğretim yılında Üniversitenin fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarına merkezi yerleştirme sistemi ile kayıt hakkı kazanmış olunması ya da özel yetenek sınavı ile öğrenci alınacak birimlerde, o öğretim yılı için geçerli olan puan ve şartlara sahip bulunması, Üniversitece yapılacak özel yetenek sınavının başarılması ve ilgili mevzuat hükümlerine göre yabancı uyruklu öğrenci olarak kayıt hakkı kazanılmış olunması,

c) Kayıt için ÖSYM kılavuzunda belirtilen belgelerin getirilmesi,

ç) Uzaktan öğretim hariç başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olunmaması.

(2) Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adaylar, bizzat veya mazeretleri varsa belirledikleri kişiler aracılığı ile kayıt yaptırabilirler. İstenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanarak işlem yapılır.

Kayıt yenileme

MADDE 7 – (1) Öğrenci her yarıyıl/yılbaşında akademik takvimde gösterilen süre içinde katkı payını veya öğrenim ücretini ödeyerek ders alma işlemlerini tamamlamak ve danışmanına onaylatarak kaydını yenilemek zorundadır.

(2) Birinci sınıfa yeni kayıt yaptıran öğrenci, aynı zamanda birinci yarıyıldaki/yıldaki programda yer alan derslere de kaydını yaptırmış sayılır.

(3) Akademik takvimde belirtilen sürelerde katkı payını veya öğrenim ücretini yatırmayan ve kaydını yeniletmeyen öğrenci, o yarıyılda/yılda öğrencilik haklarından yararlanamaz, derslere devam edemez ve sınavlara giremez. Bu süre, 2547 sayılı Kanunda belirtilen öğretim süresinden sayılır. Ancak, süresi içinde kaydını yeniletmeyenlerden haklı ve geçerli mazereti olan öğrencinin kaydının yenilenmesine, yeni ders seçme/ders bırakma süresinin bitiminden itibaren bir hafta içerisinde mazeretini belirten dilekçe ile başvurması kaydıyla, ilgili yönetim kurulu karar verir. Kayıt yenileme işlemlerinin tümünden öğrenci sorumludur.

(4) Kayıt yenileme süresini takip eden bir haftalık süre içerisinde öğrenci danışmanın onayı ile yeni ders seçebilir veya seçtiği dersi bırakabilir.

(5) Katkı payı ve öğrenim ücretleri 2547 sayılı Kanunda belirtildiği şekilde hesaplanır.

Yabancı dil hazırlık sınıfı

MADDE 8 – (1) İlgili kurulların teklifi, Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK)’nun onayı ile yabancı dil hazırlık sınıfı açılabilir. Yabancı dil hazırlık sınıfının öğretim ve sınav esaslarında YÖK ve Senato kararları uygulanır.

Öğretim programları, uygulama ve stajlar

MADDE 9 – (1) Eğitim-öğretim programları, ilgili bölüm/anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi üzerine ilgili kurullarca karara bağlanarak en geç Haziran ayı içinde Rektörlüğe sunulur ve Senatonun onayı ile kesinleşir. Senato tarafından kabul edilen bu ders programları eğitim-öğretim yılı başında öğrencilere duyurulur.

(2) Bir programdaki toplam kredi miktarı ilgili kurulların önerisi ve Senatonun onayı ile belirlenir.

(3) Öğretim programı; teorik dersler ve/veya seminer, atölye, laboratuar, klinik uygulama, arazi uygulaması, staj ve benzeri uygulamalardan oluşur.

(4) Bitirme tezi olan programlarda bitirme çalışması, staj zorunluluğu olan programlarda staj, uygulama ve benzeri çalışmalarla ilgili esaslar ilgili kurulların teklifi üzerine Senatoca belirlenir.

Danışmanlık

MADDE 10 – (1) Her öğrenci için ilgili birimce bir öğretim elemanı danışman olarak seçilir. Danışmanlar öğrencilerin ders seçimlerinde yönlendirici olmak ve ders kayıtlarının kurallara uygun olmasını sağlamakla görevlidir. Danışman, öğrenim süresi boyunca öğrenciyi izler, yol gösterir, yardımcı olur. Öğrencinin yarıyılda/yılda izleyeceği dersler, programında yapılacak değişiklikler, üst yarıyıldan/yıldan alınacak dersler danışman onayı ile kesinleşir. Zorunlu hallerde bölüm/anabilim dalı başkanı onay verebilir.

(2) Kayıt süresi içerisinde geçerli bir mazereti nedeniyle Üniversitede bulunamayacak olan danışman bu durumu bir yazı ile bölüm başkanlığına bildirir. Bu danışman yerine geçici olarak bir öğretim elemanını görevlendirir ve ilgili öğrencilere duyurulur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Dersler, Sınavlar ve Not Değerlendirmeleri

Ders alma

MADDE 11 – (1) Ders alma ile ilgili işlemler aşağıdaki şekilde yürütülür:

a) Öğrenci, yarıyıl/yıl başında öncelikle alt sınıflarda hiç almadığı, devamsız veya uygulamadan başarısız olması nedeniyle yarıyıl sonu sınavına giremeyerek F aldığı veya FD ve FF alarak başarısız olduğu ve bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesine göre başarı şartını sağlayamadığı dersleri almak kaydıyla, bulunduğu yarıyıl/yıl derslerinden de alır. Öğrencinin bir yarıyılda programına alabileceği ders saati kırkdan çok olamaz. Ancak mezun durumundaki son sınıf öğrencilerinin ve ikinci anadal ve yandal öğrencilerinin isteği durumunda danışman ve bölüm başkanının olumlu görüşü ile kırk ders saati sınırı artırılabilir.

b) Ön şartlı dersler dışında, alt sınıflardaki tüm derslerden başarılı olması ve genel ağırlıklı not ortalamasının en az 3.00 olması şartı ile bulunduğu yarıyıl/yıl programında bulunan derslerin toplam kredisinin %25’ine kadar, bir üst yarıyıldan/yıldan ders alabilir. Ön şartlı dersler ve ön şartlar, yalnızca sağlık ile ilgili eğitim veren birimler için ilgili kurul kararı ve Senato onayı ile belirlenir.

c) Öğrenci daha önce alıp başarılı olduğu dersi/dersleri not yükseltmek için tekrar alabilir. Bu durumda alınan son not geçerli olur.

ç) Kayıt dondurma ve uzaklaştırma nedeniyle dönem kaybeden veya ders kaydı yaptırmayan öğrenciler öğrenimlerine kaldıkları yarıyıldan/yıldan devam ederler, bir üst yarıyıldan/yıldan ders alamazlar.

d) Programdan kaldırılan ve yerine yeni bir eşdeğer ders konulmayan herhangi bir dersten başarısız olan öğrenci, mezun olabilmesi için gerekli asgari kredi yükünü tamamlamak şartıyla, o dersten muaf sayılır.

e) Seçmeli dersi yeniden alma durumuna düşen öğrenci bu ders yerine bölümce uygun görülen başka bir seçmeli dersi alabilir.

f) Öğrenci azlığı nedeniyle sınıf teşkil edilemediği için birinci ve ikinci öğretim birleştirilerek ders yapılan programlar dışında; birinci öğretim öğrencileri ikinci öğretimden, ikinci öğretim öğrencileri birinci öğretimden ders alamazlar.

g) Diğer yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin kredilerinin intibakının sağlanması; azami öğrenim süresi sonunda mezun olamayan öğrencilerin, müfredat değişikliği veya isimleri değişmemekle birlikte ders içeriğinin değişmesi ya da ders içeriği değişmemekle birlikte aradan uzun bir sürenin geçmesi nedeniyle, daha önce başarılı olunan derslerden hangilerini yeniden almaları gerektiği hakkındaki hususlar ilgili yönetim kurulu kararı ile belirlenir.

Zorunlu ve seçimlik dersler

MADDE 12 – (1) Önlisans/lisans programlarındaki dersler zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Zorunlu dersler, öğrencinin almak zorunda olduğu derslerdir. Seçimlik dersler, öğrencinin önerilenler içinden seçerek alabileceği derslerdir.

(2) Seçimlik dersler, her bölümün öğretim planındaki tek tek veya belirlenmiş ders grupları içinde seçilebilir.

(3) Seçimlik dersler, meslekle ilgili formasyonu tamamlayan derslerden olabileceği gibi, genel kültür ya da değişik ilgi alanlarındaki derslerden de oluşabilir.

Derslere devam

MADDE 13 – (1) Öğrenci derslere ve uygulamalara devam etmek zorundadır. Teorik derslerin %30’undan, uygulamaların %20’sinden fazlasına devam etmeyen ve uygulamalarda başarılı olamayan öğrenci o dersin yarıyıl sonu/yılsonu sınavına alınmaz.

(2) Tekrarlanan derslerde önceki dönemde devam şartı yerine getirilmiş ise, ara sınavlara girmek kaydıyla bu derslerde devam şartı aranmaz. Ancak uygulamalı ve uygulaması olan veya uygulama sınavı yapılan dersler ile sınıf geçme sistemi uygulanan birimler bu uygulamanın dışındadır.

(3) Devamsızlıkları nedeniyle başarısız sayılan öğrencilerin listesi, yarıyıl sonu/yılsonu sınavlarından önce ilgili birim tarafından ilan edilir.

Sınavlar

MADDE 14 – (1) Sınavlar; ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, tek ders sınavı, muafiyet sınavı ve mazeret sınavlarıdır. Bu sınavlar yazılı, sözlü, yazılı-sözlü veya uygulamalı olarak yapılabilir.

(2) Sınav programları, ilgili birimlerce hazırlanır ve sınavlardan en az onbeş gün önce ilân edilir. Sınavlar, programda gösterilen gün, yer ve saatte yapılır. Öğrenciler, sınava ilân edilen gün, saat ve yerde girmek ve öğrenci kimliklerini yanlarında bulundurmak zorundadırlar.

(3) İlgili dekanlık/müdürlük tarafından gerekli görülmesi durumunda Cumartesi ve Pazar günleri de sınav yapılabilir.

(4) Öğretim elemanları, ara sınav sonuçlarını yarıyıl sonu/yılsonu sınavları başlamadan en geç onbeş gün önce otomasyon sistemine girmek ve ilân etmek zorundadırlar. Yarıyıl sonu/yılsonu, mezuniyet sınav sonuçlarının ise, sınavların bitimini izleyen haftanın ilk üç günü içerisinde otomasyon sistemine girişinin tamamlanarak ilân edilmesi gerekir. İlgili yarıyılın tüm sınavları bittikten sonra sınavlara ilişkin belge ve tutanaklar öğretim elemanı tarafından onaylı olarak ilgili idareye teslim edilir. Sınavlara ilişkin belge ve tutanaklar dekanlık veya müdürlüklerce en az iki yıl saklanır. Üniversitede aşağıda belirtilen sınavlar yapılır:

a) Ara sınav, her ders için her yarıyıl en az bir kez yapılır. Ara sınavların hangi tarihte ve nerede yapılacağı, sınav tarihinden en az iki hafta önce dekanlık veya müdürlüklerce tespit ve ilân edilir. Yıllık program uygulanan fakülte ve yüksekokullarda ilgili kurul kararı ile tek ara sınav yapılabilir. Bir yarıyıl/yıl programında yer alan derslerden bir günde en fazla iki dersin ara sınavı yapılır.

b) Yarıyıl sonu/yılsonu sınavı, bir dersin yarıyıl sonu/yılsonu sınavı, o dersin tamamlandığı yarıyıl/yılsonunda yapılır. Yarıyıl sonu/yılsonu sınavına, devam zorunluluğunu yerine getiren ve uygulamalı olan derslerin uygulamalarından başarılı olan öğrenciler girebilir. Bir yarıyıl/yıl programında yer alan derslerden bir günde en fazla iki dersin yarıyıl sonu/yılsonu sınavı yapılabilir.

c) Tek ders sınavı, mezuniyetlerine tek dersi kalan öğrencilere yarıyıl sonu sınavından sonra ve akademik takvimde belirtilen zamanda, başarısız dersi için yapılır. İlgili dersin yarıyılına bakılmadan dersi daha önce almış ve yarıyıl sonu/yılsonu sınavına girme hakkı elde etmiş öğrenciler tek dersin sınavına girebilir. Bu sınavda alınan not, ara sınav şartı aranmadan en az CC ise öğrenci başarılı sayılır.

ç) Mazeret sınavı, ilgili yönetim kurulunca kabul edilen haklı ve geçerli bir nedenden dolayı ara sınav ve yarıyıl/yılsonu sınavlarına katılamayan öğrenciler için açılır. Bu sınavlar dışında mazeret sınavı hakkı verilmez. Mazeretleri ilgili yönetim kurullarınca kabul edilen öğrencilerin mazeret sınavları ilgili yarıyılın derslerinin son haftasında, dekanlık ve yüksekokul müdürlüğünce ilan edilen gün, yer ve saatte yapılır.

d) Muafiyet sınavı, Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrenciler için ortak zorunlu yabancı dil dersi veya yabancı dil hazırlık sınıfında okumak durumunda olan öğrenciler için, ilgili dil dersinden yarıyıl başında yapılır.

(5) Bir ders ile uygulamasının ayrı sınavlarla değerlendirilebileceğine ve bunların birbiriyle bağlantılı olduğuna, öğrenciye bitirme tezi veya çalışması yaptırılması halinde bunların değerlendirme esaslarına ilgili yönetim kurulları karar verir.

Sınav sonucuna itiraz

MADDE 15 – (1) Öğrenciler sınav sonuçlarına, notların ilânından itibaren en geç beş işgünü içinde dekanlığa veya yüksekokul müdürlüğüne yazılı olarak itirazda bulunabilir. İtiraz üzerine ilgili öğretim elemanı tarafından yapılacak inceleme sonucu maddi hata olup olmadığı tespit edilerek, sonuç Dekanlığa/Müdürlüğe ve öğrenciye bildirilir.

(2) Yarıyıl sonu sınav notlarında itiraz süresinden sonra herhangi bir maddi hata tespit edilmesi halinde, düzeltme isteği, dersi veren öğretim elemanının talebi üzerine ilgili yönetim kurulunca karara bağlanır. Sonuç Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına ve öğrenciye bildirilir.

Başarı notunun tespiti

MADDE 16 – (1) Öğrencilerin başarı notunun hesaplanmasında mutlak veya bağıl değerlendirme sistemi kullanılır. Mutlak değerlendirme sisteminde, öğrencinin sınav notu yüzlük sisteme göre verilir. Ders başarı notu, ara sınav ile yarıyıl sonu/yıl sonu sınav puanlarının birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir ve bu sonuç öğrencinin akademik başarı puanını gösterir. Ara sınav notunun başarı puanına etkisi %40, yarıyıl sonu sınav notunun başarı puanına etkisi %60’tır. Ara sınav ve yarıyıl sonu sınavlarının başarı puanına etki oranı ilgili kurul kararı ile değiştirilebilir. Bu durumda yarıyıl sonu sınavının başarı puanına etki oranı %50’den az %70’ten fazla olamaz. Aynı puana sahip öğrencilere farklı harf notu verilemez. Öğrencilere aldıkları derslerde gösterdikleri başarı için verilen harf notlarının, 100 puan üzerinden karşılıkları ve katsayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir:

Puan            Harf Notu        Katsayı         Başarı Durumu                        Not Ortalamasına

90-100         AA                   4.00              Başarılı                                    Katılır

85-89           BA                   3.50              Başarılı                                    Katılır

80-84           BB                   3.00              Başarılı                                    Katılır

75-79           CB                   2.50              Başarılı                                    Katılır

70-74           CC                   2.00              Başarılı                                    Katılır

65-69           DC                   1.50              Yarıyıl not ortalamasına          Katılır

                                                                  göre başarılı/başarısız

60-64           DD                   1.00              Yarıyıl not ortalamasına          Katılır

                                                                  göre başarılı/başarısız

50-59           FD                   0.50              Başarısız                                  Katılır

0-49             FF                    0.00              Başarısız                                  Katılır

0                  F                      0.00              Devamsız                                Katılır

                    G                      Geçer                                                            Katılmaz

                    K                      Kalır                                                             Katılmaz

                    S                      Süren Çalışma                                              Katılmaz

(2) Bunlardan;

a) FD, FF: Başarısız olarak tanımlanır.

b) F: Devamsızlık veya uygulamadan başarısız olması nedeniyle yarıyıl sonu sınavına girme hakkı yok olarak tanımlanır.

c) G (Geçer): Kredisiz derslerde başarılı olarak tanımlanır.

ç) K (Kalır): Kredisiz derslerde başarısız olarak tanımlanır.

d) M (Muaf): Bir yükseköğretim kurumundan dikey/yatay geçişle kabul olunan veya herhangi bir yükseköğretim programında okurken ÖSYM sınavına girerek yeniden kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilgili programa intibaklarında, önceden izledikleri programda almış oldukları ve ilgili yönetim kurulu kararı ile başarılı sayıldıkları dersler için kaydedilen nottur.

e) S (Süren çalışma): Bir yarıyıldan daha uzun süren ve başarılı olarak sürdürülen bitirme çalışması ve proje dersi için verilir.

(3) Bağıl değerlendirme ile ilgili esaslar Senato tarafından düzenlenir.

(4) İlgili birim yönetim kurulu, gerektiğinde dersteki başarının, dersin sorumlusu tarafından yeniden incelenmesine karar verebilir.

Ağırlıklı not ve ağırlıklı not ortalaması

MADDE 17 – (1) Bir dersin kredisi ile o dersten alınan harf notunun katsayısının çarpımı o dersin ağırlıklı notudur. Bunlardan;

a) Ağırlıklı not ortalaması, öğrencinin o yarıyıl/yıl kaydolduğu tüm derslerin ağırlıklı notlarının toplamının aynı derslerin kredi toplamına bölünmesi ile elde edilir. Bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür. Virgülden sonraki ikinci hane, üçüncü hanenin beşten küçük olması durumunda aynen, beş veya daha büyük olması durumunda bir fazlası alınarak tespit edilir.

b) Ağırlıklı genel not ortalaması, öğrencinin bir fakülte veya yüksekokula kaydolmasından itibaren aldığı bütün derslerin ağırlıklı notlarının toplamının aynı derslerin kredi toplamına bölünmesi ile elde edilir. Ağırlıklı genel not ortalaması, iki haneli ondalık sayı ile belirlenir. Genel ağırlıklı not ortalaması hesabında öğrencinin tekrar ettiği derslerden aldığı son harf notu dikkate alınır.

c) Ağırlıklı mezuniyet not ortalaması, öğrencinin mezun olmaya hak kazandığı tarih itibariyle ağırlıklı genel not ortalamasıdır.

Onur öğrencileri

MADDE 18 – (1) Üniversite öğrenciliği süresince uyarma dışında disiplin cezası almamış olmak kaydıyla, bir yarıyıl sonunda en az normal ders yükü ile o yarıyılın not ortalaması 3.00-3.50 olan öğrenciler onur öğrencisi, 3.51-4.00 arasındaki öğrenciler yüksek onur öğrencisi sayılırlar.

Başarı denetimi

MADDE 19 – (1) Bir dersten AA, BA, BB, CB, CC notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. DC, DD notlarından birini alan öğrencinin bu derslerden başarılı sayılabilmesi için ilgili yarıyıl ağırlıklı not ortalamasının en az 2.00 olması gerekir. Aksi takdirde bu dersler tekrar edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim Süreleri, Öğrenimi Bitirme ve Diplomalar

Eğitim-öğretim süresi ve ek süreler

MADDE 20 – (1) Azami öğrenim süresi, iki yıllık önlisans programları için dört, dört yıllık lisans programları için yedi, beş yıllık lisans programları için sekiz, altı yıllık lisans programları için dokuz yıldır. Azami öğrenim süresi sonunda mezun olamayan öğrenciler, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilik haklarından yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

(2) Öğrenim süresinin hesaplanmasında kayıt dondurma süreleri dikkate alınmaz; ancak Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin bu süreleri öğretim süresinden ve devamsızlıktan sayılır. Uzaklaştırma cezası alan öğrenciler katkı payı veya öğrenim ücretini öderler.

Kayıt silme ve sildirme

MADDE 21 – (1) Öğrencinin yazılı olarak kaydının silinmesini istemesi dışında, ilgili mevzuat hükümlerine göre Üniversiteden çıkarma cezası almış olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile Üniversite ile ilişiği kesilir.

Mazeretler

MADDE 22 – (1) Haklı ve geçerli mazereti bulunan öğrenciler; mazeret durumunu bildiren dilekçe ve varsa mazeretini gösterir belge ile birlikte mazeretlerinin bitiş tarihinden itibaren bir hafta içinde dekanlığa veya yüksekokul müdürlüğüne başvurmak zorundadırlar. Bu süre içinde bildirilmeyen mazeretler kabul edilmez.

(2) İlgili yönetim kurulunca kabul edilecek geçerli mazeretlerle ilgili olarak, aşağıdaki esaslara göre işlem yapılır:

a) Öğrencinin mazereti bu Yönetmelikte öngörülen devam süresine dâhil edilmez.

b) Öğrenciler, mazeret beyan ettikleri süre içinde sınavlara giremezler. Bu süre içerisinde sınava giren öğrencilerin sınavı geçersiz sayılır.

c) Öğrencinin devamsızlığının hesaplanmasında, bu Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen durum dışında mazeret dikkate alınmaz.

(3) Kayıt yenileme, ara sınav ve yarıyıl/yılsonu sınavlarında geçerli mazeretler; tabii afet, birinci veya ikinci derece akrabanın ölümü, sağlık problemi ve benzeri durumlar olup sağlık mazeretinin kabulü için bu durumun, sağlık kuruluşlarından alınacak sağlık raporu ile belgelendirilmesi gerekir.

İzin ve hakların saklı tutulması

MADDE 23 – (1) Öğrenciye ilgili yönetim kurulu kararı ve YÖK’ce belirlenen haklı ve geçerli nedenler ile bir defada en çok iki yarıyıl süre ile izin verilebilir. İzinli sayılan öğrenci, kayıtlı olduğu yükseköğretim programına devam edemez ve izinli olduğu yarıyılı izleyen sınav dönemindeki yarıyıl sonu sınavına giremez.

(2) Hastalık, tabii afetler, tutukluluk, mahkûmiyet ve askerlik tecilinin kaldırılması gibi öngörülemeyen ve bilinemeyen nedenlerle yarıyıl süresi içinde de izin verilebilir. Belirtilen sebeplerin sınav döneminde ortaya çıkması halinde aynı şekilde işlem yapılır. Yarıyıl içinde izin verilmesi halinde öğrenci yarıyıl başından itibaren izinli sayılır. Sınav dönemi başında veya sınav dönemi içinde izin alındığında, bu izin verildiği tarihten geçerli olup, öğrencinin izin tarihini izleyen veya o tarihte devam eden sınav dönemindeki hakları saklı kalır. Bu haklar iznin bitimini izleyen o dersin sınavının açılacağı ilk sınav döneminde kullanılır.

(3) Yukarıda belirtilen nedenlerle izin istenilmesi halinde öğrencinin, olayın meydana geldiği tarihten itibaren en geç onbeş gün içinde dekanlığa/yüksekokul müdürlüğüne başvurması ve olayı gerekli belgelerle kanıtlaması zorunludur. İlgili yönetim kurulunca kabul edilebilecek ekonomik veya diğer nedenlerle izin ancak yarıyıl başında verilebilir. Bu takdirde izin için başvurunun, nedenlerinin açıklanması ve belgelenmesinin, yarıyılın başlangıç tarihinden itibaren bir ay içinde yapılması zorunludur. İlgili yönetim kurulunca verilen izinler, öğretim süresinden sayılmaz.

(4) Üniversite adına kültürel ve sportif faaliyetlere, yurtiçi ve yurtdışındaki müsabakalara ve bunların hazırlık çalışmalarına katılmaları Rektörlük tarafından uygun görülerek görevlendirilen öğrenciler görevlendirilme süresi içerisinde giremedikleri ders veya sınavlar için izinli ve mazeretli sayılırlar.

Üniversiteden ayrılma

MADDE 24 – (1) Kendi isteği ile Üniversiteden ayrılacak öğrenciler, öğrenim gördükleri ilgili birime yazılı olarak başvururlar. Başvuru üzerine kaydı silinen öğrenciye, isterse kayıt olduğu yükseköğretim programındaki öğrenim durumunu gösteren bir belge, girişte teslim ettiği diplomaları ve diğer belgeleri verilir.

Yurtiçi ve yurtdışı üniversitelerle öğrenci değişimi

MADDE 25 – (1) Üniversite ile yurtiçi ve yurt dışındaki bir üniversite arasında yapılan anlaşmalar uyarınca, öğrenci değişim programları çerçevesinde, Üniversite tarafından bir veya iki yarıyıl yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelere öğrenci gönderilebilir. Bu kapsamda yurt içi ve yurt dışı üniversitelere gönderilen öğrencilerin Üniversitedeki kaydı devam eder ve bu süre öğretim süresinden sayılır. Başvuru koşulları, kabul şartları, başarı notlarının Üniversitedeki başarı durumuna nasıl yansıtılacağı ve bu kapsamdaki diğer hususlar ilgili birimin yönetim kurulu kararları ile belirlenir.

Diğer üniversitelere kayıtlı öğrencilerin üniversitede ders almaları

MADDE 26 – (1) Yurt içindeki veya yurt dışındaki üniversitelerde kayıtlı olan öğrenciler, ders almak istedikleri ilgili bölümün görüşü ve fakülte/yüksekokul yönetim kurulu kararı ile gerekli koşulları yerine getirerek, Üniversitede ders alabilirler. Bu öğrenciler bu Yönetmelik hükümlerine tabidirler. Bu statüdeki öğrencilere kayıt yaptırdıkları dersler için sadece not durum belgesi verilir.

Yatay ve dikey geçişler, çift anadal ve yandal programı

MADDE 27 – (1) Yatay ve dikey geçişler, çift anadal ve yandal programı, Üniversite ile diğer üniversiteler arasında kredi aktarımı ile ilgili hususlar ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır.

Muafiyet

MADDE 28 – (1) ÖSYM ile yerleşen ve Üniversitede birinci sınıfa kesin kaydını yaptıran öğrenciler, öğrenime başlayacakları eğitim-öğretim yılının ilk haftası içinde başvurmaları halinde, önceden diğer yükseköğretim kurumlarında başardıkları derslerden ilgili yönetim kurulu kararı ile muaf kabul edilebilirler. Bu takdirde okuduğu sınıfın her yarıyılından onyedi kredilik dersten muaf olan öğrencinin intibak ettirileceği bir üst sınıf belirlenir. İntibak ettirilen süre azami öğrenim süresinden düşülür.

(2) Açık öğretim sistemiyle öğrenim yapan yüksek öğrenim kurumlarında okumuş olan öğrenciler ortak zorunlu derslerden muaf olabilirler. Bu derslerden muafiyet için ders içeriği istenmez.

Yabancı dil destekli eğitim

MADDE 29 – (1) Senato tarafından belirlenen şartlara uygun olmak kaydıyla, ilgili kurulun önerisi ve Senatonun onayı ile hazırlık sınıfı olan bölümlerde yabancı dil destekli eğitim yaptırılabilir. Bu eğitimin şartları ilgili mevzuat hükümleri ve Senato kararına göre yürütülür.

Mezuniyet

MADDE 30 – (1) Bir öğrencinin kayıtlı olduğu programdan mezun olabilmesi için o programdaki tüm dersleri almış ve başarmış olması ve ağırlıklı mezuniyet not ortalamasının en az 2.00 olması gerekir.

(2) Öğrencinin mezuniyet tarihi, o sınav dönemindeki yarıyıl sonu sınav haftasını takip eden ilk iş günüdür. Ancak, bu tarihe kadar mezuniyete tek dersi kalan, staj, endüstriye dayalı öğretim, bitirme ödevi/tezi, arazi çalışması ve benzeri sebeplerle mezun olamayan öğrencilerin mezuniyet tarihi, tek ders sınavı veya bu çalışmaların tamamlandığı günü takip eden ilk iş günüdür. Mezuniyetleri, müteakip akademik yıla taşan öğrenciler ise, o yarıyılın da katkı payını veya öğrenim ücretini öderler. Tek ders sınavında başarılı olan öğrenciden bir sonraki dönemin katkı payı veya öğrenim ücreti alınmaz.

Diplomalar

MADDE 31 – (1) Üniversitenin bir fakülte veya yüksekokulunun eğitim-öğretim programında mevcut olan bütün dersleri, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarı ile tamamlayan öğrencilere o programın lisans veya önlisans diploması verilir. Diploma hazırlanana kadar geçici mezuniyet belgesi verilir. Diplomaların şekli ve üzerinde yer alacak bilgiler Rektörlükçe düzenlenir.

(2) Bir lisans programının en az ilk dört yarıyılının bütün derslerinden başarılı olanlara istemeleri halinde önlisans diploması verilir. Önlisans diploması alanların ilişiği kesilmiş sayılır.

Tebligat ve adres bildirme

MADDE 32 – (1) Her türlü tebligat, öğrencinin yükseköğretim kurumuna kayıt sırasında bildirdiği adrese taahhütlü olarak yapılmak veya ilgili yükseköğretim kurumunda ilân edilmek suretiyle tamamlanmış sayılır.

(2) Yükseköğretim kurumuna kaydolurken bildirdikleri adresi değiştirdikleri halde bu durumu fakültenin/yüksekokulun ilgili birimlerine bildirmemiş bulunan veya vermiş oldukları adreste eksiklik veya yanlışlık olan öğrencilerin yükseköğretim kurumundaki mevcut adreslerine tebligatın gönderilmesi halinde kendilerine tebligat yapılmış sayılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 33 – (1) 31/8/2009 tarihli ve 27335 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 34 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Senato, ilgili yönetim kurulu ve ilgili kurul kararları uygulanır.

İntibak

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Kafkas Üniversitesine bağlı iken Artvin Çoruh Üniversitesine bağlanan Orman Fakültesi, Sağlık Yüksekokulu ve Meslek Yüksekokuluna, 2007-2008 eğitim-öğretim yılından önce kayıt yaptıran öğrenciler; bu Yönetmelikle uygulanacak yeni not sistemine tabi olmayıp, ders geçme notu 100 başarı notu üzerinden 50’dir. Bu öğrenciler, tek ders sınavlarında en az 50 puan almaları durumunda, ara sınav notlarına bakılmadan başarılı sayılır.

(2) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce öğrencinin aldığı dersler için verilen harf notları aynı şekilde geçerlidir. Ancak ağırlıklı genel not ortalaması hesabında kullanılacak harf notu katsayısı olarak, önceden almış oldukları harf notunun bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında verilen tablodaki katsayı karşılığı esas alınır.

Yürürlük

MADDE 35 – (1) Bu Yönetmelik 2011-2012 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 36 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü yürütür.