14 Ekim 2011 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28084

YÖNETMELİK

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden:

KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DENİZ VE HAVA BANDI TELSİZ

HABERLEŞME SİSTEM VEYA CİHAZLARI İLE SEYRÜSEFER

CİHAZLARINA KURMA VE KULLANIM İZNİ VERİLMESİ,

RUHSATLANDIRILMASI İLE TARİFELERİNİN

DÜZENLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltmalar ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; her çeşit deniz ve hava bandı telsiz haberleşme sistem veya cihazları ile seyrüsefer cihazlarına kurma ve kullanım izinlerinin verilmesi, ruhsatlandırılması, deniz bandı telsiz haberleşme sistem veya cihazları ile seyrüsefer cihazlarına uygulanacak çağrı kodu ve benzeri tahsis ve tescil işlemleriyle ilgili usul ve esasları belirlemek ve tarifelerini düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik,  deniz ve hava bandı telsiz haberleşme sistem veya cihazları ile seyrüsefer cihazlarını kurma, kullanma, ruhsatlandırma iş ve işlemlerini kapsar.

(2) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ve kuruluş kanunlarında belirtilen görev sahaları ile ilgili konularda olmak üzere Dışişleri Bakanlığı, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı, Millî İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün telsiz haberleşme cihaz, sistem ve şebekeleri ile bedeli bu kurumlar tarafından ödenerek işletmeciler tarafından kurulan veya kurulacak telsiz haberleşme cihaz, sistem ve şebekeleri bu Yönetmelik kapsamı dışındadır.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununun 42 nci maddesinin ikinci fıkrası ile 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 35 inci maddesinin birinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) BTK: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunu,

b) EHK: Elektronik Haberleşme Kanununu,

c) ICAO: Uluslararası Sivil Havacılık Örgütünü,

ç) KEGM: Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünü,

d) MMSI: Deniz mobil hizmet kimliğini,

e) TİM: Telsiz İşletme Müdürlüğünü,

ifade eder.

Tanımlar

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Deniz aracı: Gemi dışında denizde yüzebilen ve tahsis edildiği gayeye uygun olarak kullanılan her türlü araç ve yapıyı,

b) Gemi: Cinsi, tonilatosu ve kullanma amacı ne olursa olsun, denizde kürekten başka aletle yola çıkabilen her türlü aracı,

c) Kullanım izni: Kurulan telsiz haberleşme sistem veya cihazları ile seyrüsefer cihazları için KEGM TİM tarafından verilen kullanım iznini,

ç) Kurma izni: Telsiz haberleşme sistem veya cihazları ile seyrüsefer cihazları için KEGM TİM tarafından verilen kurma iznini,

d) Ruhsatname: Telsiz haberleşme sistem veya cihazları ile seyrüsefer cihazları için KEGM TİM tarafından verilen ruhsatnameyi,

e) Sabit platform: Denizde zemine sabit tesisli yapıları,

f) Seyrüsefer cihazı: Gemi, deniz aracı ve hava araçlarının emniyetli seyirleri için ses ve veri şeklinde yayın alan ve/veya gönderen sistem ve cihazları,

g) Telsiz: Aralarında herhangi bir fiziki bağlantı olmaksızın elektromanyetik dalgalar yoluyla açık, kodlu veya kriptolu ses ve veri alıp vermeye veya yalnızca almaya veya vermeye yarayan sistem ve cihazları,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Deniz Bandı Telsiz Haberleşme Sistem veya Cihazları ile

Seyrüsefer Cihazlarına İlişkin Esaslar

Kurma izni

MADDE 6 – (1) Kurma izni için:

a) Tonilato belgesi, gemi tasdiknamesi, özel yat kayıt belgesi, 14/9/2009 tarihli ve 27349 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağlama Kütüğü Uygulama Yönetmeliği uyarınca verilen hak sahipliği belgesi veya gemi inşa belgesinden birinin tasdikli sureti, bu belgeleri gerektirmeyen gemi veya deniz aracı için müracaat sahibinin beyanı,

b) Telsiz haberleşme sistem veya cihazı ile seyrüsefer cihazının BTK tarafından onaylı cihazlar listesi ile karşılaştırılması için proforma fatura veya fatura,

ile birlikte TİM-01 (Ek-1) formu doldurularak TİM’e başvurulur.

(2) Şahsen veya posta yoluyla müracaat edilebilir. Posta ile müracaatlarda işlemleri hızlandırmak amacıyla belge suretleri faks veya elektronik posta yoluyla gönderilebilir.

(3) Müracaatlar TİM’e ulaştığı tarihten itibaren on beş gün içinde değerlendirilir, uygun görülenlere kurma izni verilir.

(4) İzin tarihinden itibaren altı ay içerisinde telsiz haberleşme sistem veya cihazı ile seyrüsefer cihazı kurularak ruhsatname ve kullanım izni için müracaat edilir.

(5) İlave cihaz talepleri ruhsatname aslı görülerek sureti, aslının tevdi edilememesi hâllerinde tasdikli sureti ile birlikte yapılır. Talepler hakkında bu madde uyarınca işlem yapılır.

(6) Tekne imalatçıları tarafından ihraç edilmek amacıyla imal edilen gemi veya deniz araçlarında kullanılacak telsiz haberleşme sistem veya cihazları ile seyrüsefer cihazları için kurma izni aranmaz. Gemi veya deniz aracının ihracını müteakip ihraç beyannamesi TİM’e gönderilir.

(7) Sabit platform, gemi veya deniz araçlarında kullanılmak üzere ithal edilecek telsiz haberleşme sistem veya cihazları ile seyrüsefer cihazları için Ekonomi Bakanlığından alınacak uygunluk yazısı, fatura ve gümrük beyannamesinin ibrazı istenir.

(8) Yurt dışında inşa ettirilen ve Denizcilik Müsteşarlığından kalıcı tonilato belgesi alan gemi veya deniz araçlarına birinci fıkrada sayılan belgeleri tevdi etmesi hâlinde kurma izni verilir.

(9) Karada veya sabit platformda kurulacak olan deniz bandı telsiz haberleşme sistem veya cihazları ile seyrüsefer cihazları için birinci fıkranın (a) bendi ile altıncı, yedinci ve sekizinci fıkralar haricindeki hükümler uygulanır.

Ruhsatname ve kullanım izni

MADDE 7 – (1) Ruhsatname ve kullanım izni için;

a) Cihaz faturasının sureti, yurtdışından alınmış ise ayrıca gümrük giriş beyannamesi sureti,

b) Ruhsatname ve yıllık kullanım ücretinin yatırıldığına dair belge,

c) Tüzel kişiler için imza sirküleri, ticaret odası kayıt belgesi ve Ticaret Sicil Gazetesi, dernekler için dernek tüzüğü ve imza sirküleri,

ile birlikte TİM-03 (Ek-3) formu doldurularak TİM’e başvurulur.

(2) Belgeler TİM’e ulaştığı tarihten itibaren on beş gün içerisinde uygun görülenlere ruhsatname TİM-04 (Ek-4)/TİM-06 (Ek-6) ile birlikte kullanım izni, çağrı kodu ve/veya MMSI numarası verilir.

(3) Telsiz haberleşme sistemi veya cihazı ile seyrüsefer cihazlarının yer, adres, unvan değişikliği ile gemi veya deniz aracının isim, bağlama limanı, sınıf ve tonilato gibi ruhsatnamede yazılı bulunan bilgilerden herhangi birinde değişiklik meydana gelmesi hâlinde bir ay içerisinde TİM-02 (Ek-2) formu ile TİM’e müracaat edilerek ruhsatname değişikliği yapılır.

(4) İlave cihaz talepleri hakkında birinci ve ikinci fıkra hükümleri uyarınca işlem yapılır.

(5) Yurt dışından satın alınan gemi veya deniz araçlarına ilk Türk limanına gelinceye kadar geçerli geçici ruhsatname verilir.

a) Geçici ruhsatname verilebilmesi için;

1) Tonilato belgesi veya Bağlama Kütüğü Uygulama Yönetmeliği uyarınca verilen hak sahipliği belgesi,

2) Liman Başkanlığından alınan isim mahfuz yazısı,

3) Bayrak şahadetnamesi,

4) Ruhsatname ve yıllık kullanım ücretinin yatırıldığına dair belge,

5) Tüzel kişiler için imza sirküleri, ticaret odası kayıt belgesi ve Ticaret Sicil Gazetesi, dernekler için dernek tüzüğü ve imza sirküleri,

ile birlikte TİM-03 formu doldurularak TİM’e başvurulur.

b) Belgeler; TİM’e ulaştığı tarihten itibaren on beş gün içerisinde uygun görülenlere geçici ruhsatname TİM-10 (Ek-10) ve kullanım izni, çağrı kodu ve/veya MMSI no’su verilir. Bu işlemlerde telsiz haberleşme sistemi veya cihazı ile seyrüsefer cihazlarının BTK onaylı cihazlar listesinde olup olmadığına bakılmaz.

(6) Yurt dışında inşa ettirilen ve Denizcilik Müsteşarlığından kalıcı tonilato belgesi alan gemi veya deniz araçlarına birinci ve ikinci fıkra hükümlerince işlem yapılır.

(7) Geçici ruhsatnamelerin asıl ruhsatnameye çevrilebilmesi için,

a) Geçici ruhsatname aslı,

b) Gemi veya deniz araçlarının gümrük giriş beyannamesi,

c) Gemi veya deniz araçlarının gümrük onaylı demirbaş listesi,

ile birlikte TİM-03 formu doldurularak TİM’e başvurulur.

(8) Gemi veya deniz araçlarındaki telsiz haberleşme sistem veya cihazları ile seyrüsefer cihazlarının zaruri nedenlerle yurt dışında değiştirilmesi veya sistem, cihaz ilave edilmesi hâlinde ilk Türk limanına geldikten sonra bir ay içinde söz konusu değişiklikler ruhsatnameye işletilir.

(9) Karada veya sabit platformda kullanılacak olan deniz bandı telsiz haberleşme sistem veya cihazları ile seyrüsefer cihazlarına ruhsatname ve kullanım izni verilmesi için yapılacak başvurular hakkında birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralar kapsamında işlem yapılır.

Devir ve nakil işlemleri

MADDE 8 – (1) Sabit platform veya gemi veya deniz araçları ile birlikte telsiz haberleşme sistem veya cihazları ile seyrüsefer cihazlarının satışı hâlinde;

a) Satış sözleşmesi veya fatura, Bağlama Kütüğü Uygulama Yönetmeliğine tabi olanlar için de resmî sözleşme,

b) Ruhsatname aslı,

c) Tonilato belgesi, gemi tasdiknamesi, özel yat kayıt belgesi, Bağlama Kütüğü Uygulama Yönetmeliği uyarınca verilen hak sahipliği belgesi veya gemi inşa belgesinden birinin tasdikli sureti, bu belgeleri gerektirmeyen sabit platform, gemi veya deniz araçları için müracaat sahibinin beyanı,

ile birlikte TİM-02 formu doldurularak TİM’e başvurulur.

(2) Telsiz haberleşme sistem veya cihazları ile seyrüsefer cihazlarının bir kısmının sabit platform, gemi veya deniz araçları ile birlikte satışı hâlinde birinci fıkradaki belgelerle birlikte TİM’e başvurulur.

(3) Telsiz haberleşme sistem veya cihazları ile seyrüsefer cihazlarının tamamı veya bir kısmının gemi veya deniz araçlarından bağımsız satışı hâlinde; ruhsatname aslı, satış sözleşmesi veya fatura ile birlikte TİM-02 formu doldurularak TİM’e başvurulur.

(4) Sabit platform veya gemi veya deniz araçlarının telsiz haberleşme sistem veya cihazları ile seyrüsefer cihazlarının satıcıda kalması kaydıyla satışı hâlinde ruhsatname aslı, satış sözleşmesi veya fatura ile birlikte TİM-02 formu doldurularak TİM’e başvurulur.

(5) Karada ve sabit platformda kullanılan deniz bandı telsiz haberleşme sistem veya cihazları ile seyrüsefer cihazlarının satışı hâlinde; ruhsatname aslı, satış sözleşmesi veya fatura ile birlikte TİM-02 formu doldurularak TİM’e başvurulur.

(6) Telsiz haberleşme sistem veya cihazları ile seyrüsefer cihazlarının hibe edilmesi hâlinde hibeye ait sözleşme veya resmî belgeler ile ruhsatname aslı ve TİM-02 formu ile TİM’e başvurulur.

(7) Satış, hibe ve benzeri nedenlerle devir ve nakil işlemlerinin gerçekleşmesi tarihinden itibaren bir ay içinde başvurulur. Başvuru 6 ncı ve 7 nci maddeler ile 14 üncü maddenin birinci fıkrası uyarınca neticelendirilir.

(8) Aynı gerçek veya tüzel kişiliğe ait telsiz haberleşme sistem ve cihazları ile seyrüsefer cihazlarının, sabit platform veya gemi veya deniz araçları arasında nakli hâlinde; ruhsatname aslı, sabit platform veya gemi veya deniz araçları arasında nakil yapılacağına ilişkin beyanı içeren TİM-02 formu ile birlikte TİM’e başvurulur.

(9) İkinci fıkra uygulamasında satıcıda kalan cihazlar için,  üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı fıkralardaki işlemlerden sonra telsiz haberleşme sistem ve cihazları ile seyrüsefer cihazları 6 ncı ve 7 nci maddeler uyarınca kurma, kullanma izni ve ruhsatname alınmadan kullanılamaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Hava Bandı Telsiz Haberleşme Sistem veya

Cihazları ile Seyrüsefer Cihazlarına İlişkin Esaslar

Kurma izni

MADDE 9 – (1) Kurma izni için;

a) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce verilen tescil rezerv yazısı veya hava aracı tescil sertifikası ve havacılık işletme ruhsatnamesinin tasdikli sureti,

b) Hava araçlarındaki telsiz haberleşme sistem veya cihazları ile seyrüsefer cihazlarının ICAO’nun kurallarına göre üretildiğini gösterir sertifika, belgeler ile proforma fatura veya fatura,

ile birlikte TİM-01 formu doldurularak TİM’e başvurulur.

(2) Şahsen veya posta yoluyla müracaat edilebilir. Posta ile müracaatlarda işlemleri hızlandırmak amacıyla belge suretleri faks veya elektronik posta yoluyla gönderilebilir.

(3) Müracaatlar TİM’e ulaştığı tarihten itibaren on beş gün içerisinde uygun görülenlere kurma izni verilir.

(4) İzin tarihinden itibaren altı ay içerisinde, telsiz haberleşme sistem veya cihazı ile seyrüsefer cihazları kurularak ruhsatname ve kullanım izni için müracaat edilir.

(5) Hava aracı ve meydanlarda kullanılmak üzere ithal edilecek telsiz haberleşme sistem veya cihazları ile seyrüsefer cihazları için Ekonomi Bakanlığından alınacak uygunluk yazısı, fatura ve gümrük beyannamesinin ibrazı gereklidir.

(6) Karada kullanılan hava bandı telsiz haberleşme sistem veya cihazları ile seyrüsefer cihazlarına kurma izni verilmesi için TİM-01 formu ve proforma fatura veya fatura ile birlikte TİM’e başvurulur. BTK onaylı cihazlar listesine bakılarak uygun görülenlere on beş gün içerisinde kurma izni verilir.

(7) İlave cihaz talepleri; ruhsatname aslı görülerek sureti, aslının tevdi edilememesi hâllerinde tasdikli sureti ile birlikte yapılır. Söz konusu taleplerle ilgili bu madde uyarınca işlem yapılır.

Ruhsatname ve kullanım izni

MADDE 10 – (1) Ruhsatname verilmesi için; tüzel kişiler için imza sirküleri, ticaret odası kayıt belgesi ve Ticaret Sicil Gazetesi, dernekler için dernek tüzüğü ve imza sirküleri, ruhsatname ve yıllık kullanım ücretinin yatırıldığına dair belge ve TİM-03 formu ile birlikte başvurulur.

(2) Belgeler, TİM’e ulaştığı tarihten itibaren on beş gün içerisinde uygun görülenlere ruhsatname TİM-04/TİM-05 (Ek-5) ile birlikte kullanım izni verilir.

(3) Telsiz haberleşme sistemi veya cihazı ile seyrüsefer cihazlarının yer, adres, unvan ve benzeri bilgilerinde değişiklik meydana gelmesi hâlinde bir ay içerisinde TİM-02 formu ile TİM’e müracaat edilerek ruhsatname değişikliği yapılır.

(4) İlave cihaz talepleri hakkında birinci, ikinci ve üçüncü fıkra hükümleri uyarınca işlem yapılır.

(5) Hava aracının düşme, yanma ve benzeri nedenlerle kullanılamaz hâle gelmesi veya yurt dışına satılması durumunda,  bu durumu ispatlayan belgeler ve ruhsatnamenin aslı ile birlikte TİM-02 formu doldurularak üç ay içinde TİM’e müracaatla ruhsatname iptal ettirilir.

(6) Yurt dışından satın alınan hava araçlarına;

a) Geçici ruhsatname verilebilmesi için;

1) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden alınacak tescil rezerv yazısı,

2) Ruhsatname ve yıllık kullanım ücretinin yatırıldığına dair belge,

3) Tüzel kişiler için imza sirküleri, ticaret odası kayıt belgesi ve Ticaret Sicil Gazetesi, dernekler için dernek tüzüğü ve imza sirküleri,

ile birlikte TİM-03 formu doldurularak TİM’e başvurulur.

b) Belgeler TİM’e ulaştığı tarihten itibaren on beş gün içerisinde, uygun görülenlere geçici ruhsatname TİM-09 (Ek-9) ve kullanım izni verilir.

(7) Geçici ruhsatnamelerin asıl ruhsatnameye çevrilmesi için, geçici ruhsatname aslı, hava aracı tescil sertifikası, havacılık işletme ruhsatnamesinin tasdikli sureti ve TİM-03 formu ile birlikte TİM’e başvurulur.

(8) Hava araçlarındaki telsiz haberleşme sistem veya cihazları ile seyrüsefer cihazlarının zaruri nedenlerle yurt dışında değiştirilmesi hâlinde söz konusu değişiklikler bir ay içinde ruhsatnameye işletilir.

(9) Karada kullanılan hava bandı telsiz haberleşme sistem veya cihazları ile seyrüsefer cihazlarına kullanım izni ve ruhsatname verilmesi için birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkra hükümlerine göre işlem yapılır.

(10) Arama kurtarma amaçlı (SAR) hava taşıtlarına MMSI numarası verilir.

Devir ve nakil işlemleri

MADDE 11 – (1) Hava aracı ile birlikte telsiz haberleşme sistem veya cihazları ile seyrüsefer cihazlarının satışı hâlinde Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden alınacak tescil yazısı, ruhsatname aslı ve TİM-02 formu ile birlikte TİM’e başvurulur.

(2) Telsiz haberleşme sistem veya cihazları ile seyrüsefer cihazlarının bir kısmının hava aracı ile birlikte satışı hâlinde birinci fıkradaki belgeler ile birlikte başvurulur.

(3) Telsiz haberleşme sistem veya cihazları ile seyrüsefer cihazlarının tamamının veya bir kısmının hava aracından bağımsız satışı hâlinde ruhsatname aslı, satış sözleşmesi veya fatura ve TİM-02 formu ile birlikte TİM’e başvurulur.

(4) Hava aracının satışı sırasında telsiz haberleşme sistem veya cihazları ile seyrüsefer cihazlarının satıcıda kalması hâlinde ruhsatname aslı, satış sözleşmesi veya fatura ve TİM-02 formu ile birlikte TİM’e başvurulur.

(5) Karada olup da hava bandında kullanılan telsiz sistem ve cihazları ile seyrüsefer cihazlarının satışı halinde ruhsatname aslı, satış sözleşmesi veya fatura ve TİM-02 formu ile birlikte TİM’e başvurulur.

(6) Hava araçları ile birlikte telsiz haberleşme sistem veya cihazları ile seyrüsefer cihazlarının hibe edilmesi hâlinde;  hava aracı tescil sertifikası, ruhsatname aslı ve TİM-02 formu ile birlikte TİM’e başvurulur.

(7) Satış, hibe ve benzeri nedenlerle devir ve nakil işlemlerinin gerçekleşme tarihinden itibaren bir ay içinde TİM’e başvurulur. Başvuru 9 uncu ve 10 uncu maddeler ile 14 üncü maddenin birinci fıkrası uyarınca değerlendirilerek neticelendirilir.

(8) Aynı gerçek veya tüzel kişiliğe ait telsiz haberleşme sistem veya cihazları ile seyrüsefer cihazlarının hava araçları arasında nakli hâlinde; ruhsatname aslı ve hava araçları arasında nakil yapılacağına ilişkin beyanı içeren TİM-02 formu ile TİM’e başvurulur.

(9) İkinci fıkra uygulamasında satıcıda kalan cihazlar için,  üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı fıkralardaki işlemlerden sonra telsiz haberleşme sistem ve cihazları ile seyrüsefer cihazları 9 uncu ve 10 uncu maddeler uyarınca kurma, kullanma izni ve ruhsatname alınmadan kullanılamaz.

Yedek cihaz kullanımı

MADDE 12 – (1) Hava bandında yedek olarak bulundurulacak telsiz haberleşme sistem veya cihazları ile seyrüsefer cihazlarına kullanım izni verilmesi için;

a) TİM-08 (Ek-8) formu doldurarak TİM’e müracaat edilir.

b) Müracaatlara kurma ve kullanma izni ile ruhsatname için 9 uncu ve 10 uncu madde hükümleri uyarınca işlem yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kurma ve Kullanma Esasları, Ruhsatname İptali ve Ücretler

Telsiz haberleşme sistem veya cihazları ile seyrüsefer cihazlarının kurma ve kullanım esasları

MADDE 13 – (1) Telsiz haberleşme sistem veya cihazları ile seyrüsefer cihazları kurma izninde belirtilen teknik özelliklere uygun olarak kurulur ve ruhsatname ile kullanılır.

(2) TİM tarafından verilen 6 aylık kurma izni süresi, mücbir bir sebep ortaya çıkmadıkça ve gösterilen sebep kabul edilerek ek süre verilmedikçe, verilen sürenin sonunda yazışmaya gerek kalmadan iptal edilmiş sayılır.

(3) Telsiz haberleşme sistem veya cihazları ile seyrüsefer cihazlarının hurdaya ayrılması hâlinde TİM-02 formu ile TİM’e bildirim yapılır.

(4) Telsiz haberleşme sistem ve cihazları ile seyrüsefer cihazlarının; kaybolması veya kullanılmaz hâle gelmesi durumunda gerekli beyanı içeren TİM-02 formu ile çalınması hâlinde ise kolluk kuvvetlerince düzenlenmiş tutanak ve TİM-02 formu ile birlikte bir ay içinde TİM’e müracaat edilir.

(5) Ruhsatnameler beş yıllık süre için düzenlenir.

(6) Bu Yönetmelik uyarınca düzenlenecek geçici ruhsatnameler en az 3 ay en fazla 1 yıl süreli olarak düzenlenir.

(7) Vekil tarafından yürütülecek işlemlerde vekâletname veya tüzel kişilerce düzenlenmiş yetki belgesi aranır.

(8) Yurt içinde üretilen BTK onaylı deniz ve hava bandı seyrüsefer cihazları için kurma izni aranmaz.

(9) Telsiz haberleşme sistem veya cihazları ile bütünleşik seyrüsefer cihazları ruhsatnamede ayrı ayrı gösterilir, ayrı cihaz olarak ücretlendirilir.

Ruhsatname iptali

MADDE 14 – (1) Telsiz haberleşme sistem veya cihazları ile seyrüsefer cihazlarının devir, nakil veya kullanımdan kaldırılmaları hâlinde ruhsatnamenin iptali için bir ay içinde TİM-02 formu ile TİM’e başvurulur.

(2) Telsiz haberleşme sistem veya cihazları ile seyrüsefer cihazlarında yapılacak ilave ve değişikliklerde TİM’den izin alınır. İzin alınmadan sistem ve cihazlarının sisteme dâhil edildiği, kullanıldığı veya değişiklik yapıldığı tespit edilirse ruhsatname iptal edilir, durum ilgili makamlara bildirilir.

(3) Telsiz haberleşme sistem veya cihazları ile seyrüsefer cihazlarının kurma iznine aykırı kurulması, işletilmesi, başka bir yere nakledilmesi, amaç dışı kullanıldığının tespiti hâlinde, verilen süre sonunda söz konusu aykırılık giderilmezse ruhsatname iptal edilir, durum ilgili makamlara bildirilir.

(4) Süresi sonunda yenilenmeyen ruhsatnameler herhangi bir yazılı bildirime gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır.

(5) 7 nci ve 10 uncu maddelerin sekizinci fıkralarında belirtilen sürelerde işlem yapılmadığı tespit edilirse, ruhsatname iptal edilir.

Tebligat

MADDE 15 – (1) Ayrıca tebligat adresi bildirilmedikçe en son bildirilmiş adres tebligat adresi olarak kabul edilir. Adres değişiklikleri bir ay içinde yazılı olarak bildirilir. Aksi hâlde, bildirilmiş adrese yapılacak tebligat geçerlidir.

Yabancılara uygulanacak işlemler

MADDE 16 – (1) Yabancı devletlerle yapılan anlaşmalara dayanılarak kurulmuş veya kurulacak telsiz haberleşme sistem ve cihazları, varsa bu anlaşmalardaki özel hükümlere tabidir.

(2) Yabancı devletlerin Türkiye’deki diplomatik temsilciliklerine karşılıklılık esasına bağlı olarak, Dışişleri Bakanlığının uygun görüşüne istinaden telsiz cihaz, haberleşme sistemi kurma ve kullanma izni ile ruhsatname verilebilir.

Ruhsatname ve yıllık kullanım ücretleri

MADDE 17 – (1) EHK’nin 42 nci maddesi gereği ruhsatname ve yıllık kullanım ücretleri KEGM Yönetim Kurulunca belirlenen tarifeye göre (Ek–7) alınır.

(2) Tarifede belirtilen ücretleri ve gecikme cezasını artırmaya veya azaltmaya KEGM Yönetim Kurulu yetkilidir. Güncellenen ücret listesi KEGM internet sitesinden yayımlanır.

(3) İlk müracaatta ruhsatname ve yıllık kullanım ücretleri birlikte alınır. Yıl içi müracaatlar ile geçici ruhsatname müracaatlarında kullanım ücretleri kıst olarak alınır.

(4) Ruhsatname iptallerinde yıllık kullanım ücreti iadesi yapılmaz.

(5) Yıllık kullanım ücretleri her yıl Ocak ayı sonuna kadar ödenir. Süresi içinde ödenmeyen ücretler için tarife uyarınca gecikme cezası uygulanır.

(6) Ruhsatname ve yıllık kullanım ücretlerinde muafiyet uygulaması EHK’nin 46 ncı maddesinin ikinci fıkrası hükümlerine göre yapılır.

(7) Seyrüsefer cihazları sadece ruhsatname ücretine tabidir.

(8) Yedek cihazlardan tarifede belirtilen ruhsatname ve yıllık kullanım ücreti alınır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 18 – (1) 3/9/2009 tarihli ve 27338 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Deniz ve Hava Bandı Telsiz Haberleşme Sistemlerinin Kurulması, Kullanım İzinlerinin Verilmesi, Ruhsatlandırılması ile Tarifelerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Mevcut ruhsatnameler

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce verilmiş olan ruhsatnameler, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş yıl süre ile geçerlidir. Bu sürenin sonunda yenilenmeyen ruhsatnameler herhangi bir yazılı bildirime gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır.

Yürürlük

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kıyı Emniyeti Genel Müdürü yürütür.

 

 

Ekleri için tıklayınız.