13 Ekim 2011 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28083 (Mükerrer)

GENELGE

Kalkınma Bakanlığından:

Konu : 2012-2014 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları

GENELGE

2011/2

 

Ekonomi politikalarımızın temel hedefi vatandaşlarımızın refah ve mutluluğunu artırmaktır. Bu hedef doğrultusunda temel amaçlarımız; istikrarlı ve sürdürülebilir büyümeyi sağlamak, istihdamı artırmak, fiyat istikrarını korumak, mali dengeleri sağlamlaştırmak ve cari açığı bir risk unsuru olmaktan çıkarmaktır.

Bu çerçevede toplumumuzun ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının zamanında karşılanması ve  kamu hizmetlerinin hız ve kalitesinin yükseltilmesi politikasına hizmet edecek şekilde kamu yatırım ödeneklerinin öncelikli alanlarda etkin kullanımı öncelikli hedeflerimiz arasındadır. Kamu kaynaklarının kullanımında, özel sektör öncülüğünde gerçekleştirilmesi hedeflenen büyümeye ve istihdama azami oranda katkı sağlanması esas alınacaktır.

En büyük 10 ekonomi arasına girme hedefini içeren 2023 stratejimizi gerçekleştirme yolunda, 2011-2015 döneminde özel sektörümüzü teşvik edecek ve müteşebbislerimizin önünü açacak politikaları uygulamaya devam edeceğiz. Bunun için; makroekonomik istikrarın sürdürülmesinin yanında; ekonominin dış etkenlere karşı dayanıklılığını artıracak, mal ve hizmet sektörlerinde rekabet ve verimlilik artışlarını sağlayacak, uygun finansman kaynaklarına ulaşımı kolaylaştıracak makro ve mikro politikalara öncelik verilecektir.

Nihai hedefimiz, bilgi toplumuna dönüşmüş, her alanda AB standartlarını yakalamış ve küresel ölçekte rekabet gücü yüksek, güçlü bir Türkiye’dir. Bu çerçevede, kamu kaynaklarının kullanımında, belirlenen politika ve öncelikler doğrultusunda hareket edilmesi, yürütülen faaliyet ve projelerin etkinlik ve verimlilik açısından gözden geçirilerek kamu harcamalarının sağlıklı bir temele kavuşturulması esas olacaktır.

Kamu harcamalarında kalkınma potansiyelini destekleyici mahiyette olan sosyal amaçlı alanlara ve altyapı yatırımlarına öncelik verilecektir. Kamu kesimi yatırımları bütüncül bir perspektif dâhilinde özel kesim yatırımlarını tamamlayacak şekilde ele alınacak, Kamu-Özel İşbirliği yöntemlerinin daha da yaygınlaştırılmasıyla kamu altyapı yatırımlarında özel sektörün katılımını sağlayan uygulamalara ağırlık verilmeye devam edilecektir.

Kamu yatırımlarına ayrılan kaynaklar bir taraftan öncelikli sosyal ihtiyaçları giderecek ve üretken faaliyetleri destekleyecek nitelikteki öncelikli alt yapı alanlarına  yönlendirilirken, diğer taraftan yatırımların maliyet etkin, verimli ve zamanında gerçekleştirilmesine, mevcut sermaye stokunun daha etkin kullanılmasına özen gösterilecektir.

2012-2014 dönemi yatırım programı hazırlıklarında Dokuzuncu Kalkınma Planında ortaya konulan temel politika ve öncelikler ile aynı dönemi kapsayan Orta Vadeli Program ve Mali Plan’da yer alan amaç, politika ve öncelikler ile ortaya konulan mali çerçeve ve bütçe tahminleri esas alınacaktır. Ayrıca, Orta Vadeli Program ve Mali Plan’la uyumlu olmak kaydıyla, kamu idarelerinin stratejik planları da program ve bütçe hazırlıklarında dikkate alınacaktır.

2012-2014 dönemi yatırım programı hazırlıklarında sektörel bazda  eğitim, sağlık, teknolojik araştırma, ulaştırma, içme suyu ile bilgi ve iletişim teknolojileri yatırımlarına, bölgesel bazda ise  Güneydoğu Anadolu Projesi, Doğu Anadolu Projesi, Konya Ovası Projesi ve Doğu Karadeniz Projesi başta olmak üzere  ekonomik ve sosyal altyapı projelerine öncelik verilecektir.  GAP Eylem Planı ve diğer bölgesel  programlar kapsamında yer alan projelerin, sağlanan ilave kaynaklar da dikkate alınarak, hızla tamamlanmasına yönelik tedbirler zamanında alınacaktır.

Proje bazında ödenek teklif ve tahsislerinde, devam eden projelerden en kısa sürede tamamlanabilecek projelere,  yeni proje tekliflerinde ise azami oranda  seçici olunarak, ekonomik katkısı yüksek ve acil hizmet ihtiyacının karşılanmasına yönelik yatırımlara öncelik verilecektir. Mevcut kamu sabit sermaye stokundan azami kapasitede yararlanılmasını sağlayacak bakım ve onarımların zamanında gerçekleştirilebilmesi için gerekli tedbirler alınacaktır. Yeni yatırım teklifleri ayrıntılı sektör çalışmaları ile nitelikli yapılabilirlik etütlerine  dayandırılacaktır.

Bütün yatırımcı kamu kuruluşları, Kalkınma Bakanlığının 20 Temmuz 2011 tarihli ve 2821 tarihli yazısına istinaden yatırım programı çalışmalarında kullanılmak üzere 2012-2014 dönemi için proje bazındaki yatırım ödeneği ihtiyaçlarını belirleyerek sunmuşlardır.

Bütün kuruluşların 2012 Yılı Yatırım Programı hazırlıkları ile ilgili bundan sonraki süreçte,  yukarıda belirtilen hususlar ile  Orta Vadeli Program, Orta Vadeli Mali Plan ve  “2012-2014 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi”inde belirtilen öncelikleri, esasları ve  yatırım tavanlarını dikkate almalarını, tavan içinde kalmak kaydıyla, 20 Temmuz 2011 tarihli ve 2821 sayılı yazıya istinaden gönderdikleri yatırım tekliflerinde varsa proje bazındaki değişiklik önerilerini “2012-2014 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi”nde yer alan esaslarla uyumlu olacak şekilde ivedilikle Bakanlığımıza göndermelerini önemle arz /rica ederim.

 

 

                                                                                                                       Cevdet YILMAZ

                                                                                                                                Bakan

 

 

 

EK:

2012-2014 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi