13 Ekim 2011 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28083

YÖNETMELİK

Kafkas Üniversitesinden:

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ EBU’L-HASAN HARAKÂNÎ UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kafkas Üniversitesine bağlı olarak kurulan Ebu’l-Hasan Harakânî Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Kafkas Üniversitesine bağlı olarak kurulan Kafkas Üniversitesi Ebu’l-Hasan Harakânî Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (EHAM): Kafkas Üniversitesi Ebu’l-Hasan Harakânî Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Kafkas Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Kafkas Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Ebu’l-Hasan Harakânî’nin hayatını, eserlerini, ilmi ve edebi kişiliğini, düşüncelerini, çevresindeki şahsiyetleri, tasavvuf tarih ve kültürünü, Türk ve dünya edebiyat ve kültürlerindeki etkilerini ve konumunu incelemek, araştırmak,

b) Adı geçen çalışma alanları ile ilgili akademik paylaşıma katkıda bulunmak,

c) Disiplinler arası çalışmaları bir araya getirerek daha verimli sonuçlar elde etmek,

ç) Şehir, bölge ve Türkiye inanç turizmine katkıda bulunmak,

d) Üniversite ile şehir arasındaki işbirliğini daha da güçlendirmek,

e) Ebu’l-Hasan Harakânî’yi bilimsel metodoloji ışığı altında doğru anlayarak ve gelecek nesillere doğru anlatarak milli ve manevi değerleri toplumla buluşturup, değerler bilincini kamuoyu ile paylaşmak,

f) Bu amaç doğrultusunda çalışmalarda bulunmak, bilimsel, sosyal ve kültürel etkinlikler gerçekleştirmek, yayınlar yapmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Ebu’l-Hasan Harakânî konusuyla ilgili olarak yurt içi ve yurt dışında araştırma ve incelemeler yapmak, yapanları desteklemek, konu ile ilgili kitap, makale, belge, doküman ve diğer arşiv malzemelerini tespit etmek ve teminine çalışmak,

b) Ebu’l-Hasan Harakânî’nin hayatı, ailesi, eserleri, fikirleri, çevresindeki ve dönemindeki edebi ve siyasi şahsiyetler ve tasavvuf tarihi, kültürü ve sanatı üzerine araştırma ve yayınlar yapmak,

c) Faaliyet alanlarıyla ilgili olarak, ulusal ve uluslararası kongre, sempozyum, panel, konferans, çalıştay, sergi ve dinleti düzenlemek,

ç) Faaliyet alanlarıyla ilgili olarak, yurt içi ve yurt dışında araştırma ve eğitim yapan kişi, kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak,

d) Konuyla ilgili çalışmalar yapan bilim adamı, araştırmacı ve düşünürleri desteklemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin faaliyet alanı ile ilgili çalışmalarda bulunan Üniversitenin tam gün çalışan öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Merkezi temsil eder ve Rektöre karşı birinci derecede sorumludur. Müdür; çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, Üniversite öğretim üyeleri arasından birini Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcısının da görevi sona erer. Müdür; görevi başında bulunmadığı zamanlarda Müdür Yardımcısına, o da bulunmadığında Yönetim Kurulu üyelerinden en kıdemli olandan başlamak üzere birine vekâlet bırakır. Vekâlet süresi altı ayı geçemez.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkez çalışmalarının düzenli ve etkili bir şekilde yürütülmesini sağlamak,

b) Yönetim Kurulunu toplamak ve başkanlık etmek,

c) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,

ç) Merkezin çalışma, hedef ve planlarını hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra bunları Rektörün onayına sunmak,

d) Merkezin idari işlerini yürütmek, personel ihtiyacını belirlemek ve Rektörlüğe sunmak,

e) Yurt içi ve yurt dışı uygulama ve araştırma merkezleri ile işbirliği yapmak.

Yönetim kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Müdür Yardımcısı ile Merkezin çalışma alanından ve ilgili disiplinlerden Üniversitenin öğretim elemanları veya üyeleri arasından Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen altı kişiden oluşur. Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı ile toplanır. Kararlarını salt çoğunlukla alır.

(2) Yönetim Kurulu, Merkezin yönetimi ile ilgili konularda Müdüre yardımcı bir organdır.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yönetimi ile ilgili kararlar almak,

b) Rektörlüğe sunulacak faaliyet raporunu görüşmek,

c) Merkezin çalışma programını hazırlamak ve yürütmek,

ç) Personel ihtiyacını belirlemek,

d) Merkezin çalışmaları için gerek duyulan çalışma grupları ve komisyonları oluşturmak,

e) 2547 sayılı Kanun ile verilen diğer görevleri yapmak.

Danışma kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; konu ile ilgili Üniversitede görevli öğretim elemanları ve üyeleri ile istekleri halinde EHAM'ın amaçları doğrultusunda çalışmalarda bulunan özel veya resmi kurum ve kuruluşların temsilcileri, bu konuda hizmetleri olan kişiler, diğer disiplinlerdeki uzmanlıklarıyla tanınan bilim adamı ve yöneticilerle, Merkezin ihtiyaç duyduğu diğer alanlardan katılanlardan Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilen en fazla altı kişiden ve Müdürden oluşur. Süresi dolmadan görevinden ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yenileri görevlendirilir. Süresi biten üye tekrar görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün yazılı daveti üzerine en az yılda bir kez toplanır ve tavsiye nitelikli kararlar alır. Toplantılarda salt çoğunluk aranır. Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder.

(3) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak değerlendirmede bulunan ve istişarî nitelikte görüş bildiren bir Kuruldur. Danışma Kurulu; Merkezin faaliyetleriyle ilgili olarak Yönetim Kuruluna danışmanlık yapar, Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda gerekli tavsiyelerde bulunur, yıllık faaliyet raporunu, çalışma programını ve eğitim faaliyetlerini değerlendirir, yapılmış ve halen yürütülen çalışmalar hakkında görüş bildirir, önerilerde bulunur ve bir sonraki çalışma yılına ait programı değerlendirir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Üniversite Senatosu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kafkas Üniversitesi Rektörü yürütür.