13 Ekim 2011 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28083

YÖNETMELİK

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

İSKÂN KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 2/12/2007 tarihli ve 26718 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İskân Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi ile üçüncü fıkrasında yer alan “yüzde dörttür” ibaresi “yüzde ikidir”; 14 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrasında yer alan “yüzyirmi metrekareyi” ibaresi “yüzelli metrekareyi” ve aynı fıkranın (e) bendinde yer alan “yüzde beş faizli” ibaresi “yüzde iki faizli” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Tadil edilmiş faiz oranlarına ilişkin geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Tadil edilmiş olan faiz oranları, 13 üncü ve 14 üncü madde kapsamında kullandırılmış olup da henüz geri ödenmemiş veya geri ödenmekte olan kredilere de uygulanır.”

MADDE 4 – Bu Yönetmeliğin 2 nci maddesi yayımı tarihinde; diğer maddeleri 3/1/2011 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

2/12/2007

26718

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

31/7/2009

27305

2-

8/5/2010

27575