11 Ekim 2011 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28081

YÖNETMELİK

Ekonomi Bakanlığından:

TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ VE İHRACATÇI BİRLİKLERİ

İNSAN KAYNAKLARI SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/9/2010 tarihli ve 27692 sayılı Resmî Gazete’de  yayımlanan Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birlikleri İnsan Kaynakları Sınav Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“f) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Yeterlik Sınavında başarılı olanların sınav sonuçları özlük dosyalarına işlenir. Yeterlik sınavı başarı sıralaması uzmanların kıdem sıralamasına esas teşkil eder.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

“Görevde yükselme sınavı

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) TİM ve Birliklerde en az 10 yıl hizmeti bulunan ve üniversitelerin dört yıllık eğitim veren fakülte ya da yüksekokullarından mezun personel, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesi uyarınca uzman yardımcısı için aranılan fakülte ya da yüksekokul bölüm şartı aranmaksızın bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç iki yıl içinde, Genel Sekreterliklerine müracaat etmeleri kaydıyla, bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesi uyarınca uzman yardımcısı unvanı almak üzere görevde yükselme sınavına girebilir.

Hizmet sözleşmesi değişikliği

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) TİM ve Birliklerde belirli süreli hizmet sözleşmesiyle en az bir yıldır görevde olup bu Yönetmeliğin 5 inci maddesindeki eleme sınavı ve yaş sınırı dışındaki şartları taşıyanlar, talepleri halinde 31 Aralık 2011 tarihine kadar yapılacak sözlü sınavda başarılı olmaları halinde, eğitim durumları ve yabancı dil bilgilerine karşılık gelen bilgisayar programcısı, uzman yardımcısı, idari memur, şoför veya hizmetli kadrolarından birinde daimi hizmet sözleşmesi ile istihdam edilirler. Bu sınavın gerçekleştirilmesinde izlenecek usul ve esaslar TİM tarafından belirlenir.” 

MADDE 4 – Aynı Yönetmelikte yer alan; “Dış Ticaret Müsteşarlığı” ibaresi “Ekonomi Bakanlığı” şeklinde, “Müsteşarlığa” ibareleri “Bakanlığa” şeklinde, “Müsteşarlığın” ibaresi “Bakanlığın” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.”

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

4/9/2010

27692