9 Ekim 2011 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 28079

TEBLİĞ

Sermaye Piyasası Kurulundan:

MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SERİ: VI, NO: 31)

MADDE 1 5/8/2011 tarihli ve 28016 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Seri: VI, No: 30 sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin 17 nci maddesinin birinci, ikinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye sekizinci fıkra olarak aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(1) Ortaklıklar, yeterli sayıda personel istihdam etmek kaydıyla kendi portföylerini yönetebilecekleri gibi, portföy yönetim hizmetini imzalanan bir sözleşme ve Kurulun portföy yöneticiliğine ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde portföy yöneticiliği yetki belgesine sahip kurumlardan da sağlayabilirler.

(2) Portföy yönetim hizmetinin imzalanan bir sözleşme ile dışarıdan sağlanmadığı durumda, ortaklıklar nezdinde Kurulun lisanslama ve sicil tutmaya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde lisans belgesine sahip yeterli sayıda portföy yöneticisi istihdam edilmesi, portföy yönetimi karar alma sürecine ilişkin yazılı bir prosedür oluşturulması ve kararlara dayanak teşkil eden bilgi ve belgelerin ortaklıkların merkezinde en az 5 yıl süreyle saklanması gerekmektedir. Bu durumda Kuruldan yatırım danışmanlığı yetki belgesi almış bir kurumdan imzalanan bir sözleşme ve Kurulun yatırım danışmanlığına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde yatırım danışmanlığı hizmeti sağlanabilir.

(4) Ortaklıkların bu maddenin birinci, ikinci ve üçüncü fıkrasında belirtilen ve ortaklık dışından sağlanan hizmetler ve personel için ödedikleri yıllık komisyon ve ücretlerin toplamı, ortaklığın ilgili yıl için hesaplanan ortalama net aktif değerinin %2'sini geçemez.

(8) Ortaklığın portföyü ile ilgili aracılık hizmetleri, portföy yöneticiliği veya yatırım danışmanlığı hizmeti alınan kurumdan sağlanamaz."

MADDE 2 Aynı Tebliğe Geçici 2 nci madde olarak aşağıdaki madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 2 (1) Bu Tebliğin yayım tarihinden önce menkul kıymet yatırım ortaklığı statüsünü kazanmış ortaklıkların, bu Tebliğin 17 nci maddesinin sekizinci fıkrası hükmüne 1/1/2013 tarihi itibarıyla uyum sağlamaları gerekmektedir."

MADDE 3 Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.