8 Ekim 2011 CUMARTES

Resm Gazete

Say : 28078

YNETMELK

Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanlndan:

EV VE SS HAYVANLARININ RETM, SATI, BARINMA VE ETM

YERLER HAKKINDA YNETMELK

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; ev ve ss hayvanlarnn retildikleri, alnp satldklar, barndrldklar ve eitim grdkleri yerlerin gerekli teknik ve salk artlar ile alma, alma ve denetlenmelerine ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, gerek ve tzel kiiler tarafndan ev ve ss hayvanlar iin alacak olan retim, sat ve eitim yerleri ile belli sreler barndrlaca yerleri kapsar.

(2) Sahipsiz ve gten dm hayvanlar iin yerel ynetimler tarafndan alan bakmevleri ile hibir kazan ve menfaat salamamak kaydyla sadece insan ve vicdan amalarla sahipsiz ve gten dm hayvanlara bakan veya bakmak isteyen ve 24/6/2004 tarihli ve 5199 sayl Hayvanlar Koruma Kanununda ngrlen artlar tayan gerek ve tzel kiilerin aaca bakmevlerini kapsamaz.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 9/3/1954 tarihli ve 6343 sayl Veteriner Hekimlii Mesleinin crasna, Trk Veteriner Hekimleri Birlii ile Odalarnn Teekkl Tarzna ve Grecei lere Dair Kanun ile 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayl Veteriner Hizmetleri, Bitki Sal, Gda ve Yem Kanununa dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen,

a) Amfibik hayvan: Karada ve suda hareket ve yaam yeteneine sahip hayvan,

b) Bakanlk: Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanln,

c) Barnma yeri: Ev ve ss hayvanlarnn, geici sreler iin barndrldklar konukevi, pansiyon ve otel gibi yerleri,

) alma izin belgesi: l mdrl tarafndan kurulu izni verilmi retim, sat, barnma ve eitim yerlerinin faaliyete gemesi iin verilen belgeyi,

d) Denetim eleman: Bu Ynetmelikte belirtilen denetimleri yapmaya ve kabahat tekil eden fiilleri ileyenler hakknda ilem yapmaya, Bakanlk merkez ve tara tekilat ve/veya mahallin en byk mlki idare amirince grevlendirilen veteriner hekim personeli,

e) Dezenfeksiyon: Hastalk yapc mikroorganizmalarn fiziki, kimyevi yntemler ve ultraviyole nlar ile yok edilmesi ilemini,

f) Eitim sertifikas: 5199 sayl Hayvanlar Koruma Kanununa gre, ev ve ss hayvan sat yeri sahibi veya sorumlu yneticilerinin, yerel ynetimler tarafndan dzenlenen eitim programna katlarak, almakla ykml olduklar belgeyi,

g) Eitim yeri: Hayvan sahibinin istei veya ilgili makamlarn gerekli grmesi durumunda, hayvanlarn itaat, tuvalet terbiyesi, hrn hayvanlarn sakinletirilmesi, koruma, bekilik, sportif ve avclk gibi zelliklerin kazandrlmas amacyla, veteriner hekim denetiminde faaliyet gsteren yerleri,

) Ev ve ss hayvan: Sahiplerinin ya da sahipleri adna sorumluluunu alm kiilerin yannda bulunan, nc bir ahsa sat ya da devredilmesi amalanmayan arlar, kabuklu hayvanlar, suda yaayan hayvanlar ve kmes hayvanlar hari olmak zere, omurgaszlar, amfibik hayvanlar, kpek, kedi, gelincik, ss balklar, srngen, kemirgen, evcil tavan ve tm kular,

h) Genel Mdrlk: Gda ve Kontrol Genel Mdrln,

) Hizmet ii eitim belgesi: Ev ve ss hayvanlar retim, sat, barnma ve eitim yerlerinde grev alacak olan veteriner hekimlerin, blge veteriner hekimler odalar tarafndan yaplan bilgilendirme eitimine katlmas suretiyle aldklar belgeyi,

i) l mdrl: l gda, tarm ve hayvanclk mdrlklerini,

j) yeri: Ev ve ss hayvanlarnn retildikleri, alnp satldklar, geici sreler barndklar ve eitildikleri il mdrlnce alma izni verilen yerleri,

k) yeri veteriner hekimi: Ev ve ss hayvanlar retim, sat, barnma ve eitim yerleri ile buralardaki hayvanlarn her trl hijyenik ve salk sorunlar ile koruyucu nlem ve alamalardan sorumlu veteriner hekimi,

l) Kimlik belgesi: Hayvan iin dzenlenmi ierisinde hayvana ve sahibine ait bilgileri ieren Bakanlka belirlenen belgeyi,

m) Kurulu izni: Kurulacak yer ve projelerinin uygun grlmesi durumunda iyeri kurulmas iin il mdrl tarafndan verilen izni,

n) Sat yeri: Ev ve ss hayvanlarnn satld yerleri,

o) retim belgesi: l mdrl tarafndan alma izni alm retim yerlerinde retilen hayvanlar iin dzenlenen belgeyi,

) retim yeri: Ev ve ss hayvanlarnn trlerine uygun ihtiyalar salanarak, hayvan sal ve hayvan refah bata olmak zere ilgili mevzuat erevesinde retildikleri yerleri,

p) Veteriner salk rnleri: Veteriner tbb rnleri ile tbb olmayan veteriner rnlerini,

r) Yer seim komisyonu: yeri kurulacak yerlere uygunluk onay veren Bakanlk hayvan sal, yetitiricilii ve su rnleri ube mdr, Orman ve Su leri Bakanl il mdrl ve ilgili belediye bakanlndan konuyla ilgili bir temsilciden oluacak kiilik bir komisyonu,

ifade eder.

KNC BLM

Mracaat ve zin lemleri

Kurulu izni almak iin gerekli belgeler

MADDE 5 (1) yeri amak isteyen gerek ve tzel kiiler bir dileke ile aadaki bilgi ve belgeleri eksiksiz tamamlayarak il mdrlne mracaat etmeleri gerekir.

a) Bu Ynetmeliin ekinde yer alan EK-1 Bavuru Dilekesine uygun olarak iyeri sahibi tarafndan doldurulmu bavuru dilekesi,

b) yerinin, yerleim yeri ve evresine ait bilgileri gsteren teknik resim kurallarna gre hazrlanm vaziyet ya da hlihazr plan,

c) yerinin tm blmleri ve ne amala kullanldn gsterir, teknik resim kurallarna gre hazrlanm bir adet plan rnei ve adresi,

) Bal bulunduu belediyeden su kullanma belgesi; ehir ebeke suyu bulunmayan yerlerde ime ve kullanma suyu temin projesi ile resmi kurumlarca usulne uygun olarak alnm su numunelerinin bakteriyolojik ve kimyasal analiz sonularn gsterir rapor; derin kuyulardan suyun temin edilmesi halinde ise, Devlet Su lerinden alnacak kuyu suyu kullanma belgesi ve analiz raporu,

d) Tzel kiiler iin ticaret sicil gazetesi, imza sirkleri ve ynetim kurulu karar.

(2) Birinci fkrada belirtilen bilgi ve belgeler, il mdrl hayvan sal, yetitiricilii ve su rnleri ubesince incelenir. Belgelerin uygun bulunmas halinde; yer seim komisyonu tarafndan yerinde inceleme yaplr. Yer seim raporuna ait esaslar Bakanlka belirlenir.

(3) Yer seim raporuna gre uygun bulunan yerlere, bu Ynetmeliin ekinde yer alan Ek-2 Kurulu zin Belgesine uygun olarak Kurulu izni verilir. Kurulu izni ay iin geerlidir. Bu sre iinde i yerlerini hazr hale getiremeyenlere, Bakanlka uygun grld takdirde, ay daha ek sre verilebilir. Ancak, ilave sre uzatm yaplamaz.

alma izni almak iin gerekli belgeler

MADDE 6 (1) yeri aacak gerek ve tzel kiiler, alma izni alabilmek iin ekinde aadaki belgelerin yer ald bir dileke ile il mdrlne mracaat ederler.

a) Muayenehane, poliklinik veya hayvan hastanelerinde alan ve hizmet ii eitim belgesi olan veteriner hekimle yaplm en az bir yllk blge veteriner hekimler odas onayl noter tasdikli veteriner hekim szlemesi,

b) Eitim yerlerinde grev yapacak uzman eitimcinin alma izni verecek kurumca onayl uzmanlk belgesinin asl veya il mdrlnce onayl fotokopisi,

c) Sat yerleri iin 5199 sayl Hayvanlar Koruma Kanununa gre yerel ynetimler tarafndan dzenlenen eitim sertifikasnn asl veya il mdrlnce onayl fotokopisi,

) Belediyeden alnm iyeri ruhsat.

(2) Bavuru, il mdrl hayvan sal, yetitiricilii ve su rnleri ubesi mdrlnce incelenir. Belgelerin uygun bulunmas halinde; mahallinde yaplan inceleme sonunda bu Ynetmeliin ekinde yer alan EK-3 Yeri Ama Raporu dzenlenir. yeri ama raporuna istinaden mevzuata uygun bulunan yerlere, mlki idare amirinin onay alndktan sonra il mdrlnce alma izni verilir. Gerek ve tzel kiiler adna, bu Ynetmeliin ekinde yer alan EK-4 Yeri alma zin Belgesi dzenlenir. alma izni verilmi i yerlerine ait bilgiler blge veteriner hekimler odasna bir yaz ile bildirilir.

alma iznine ilikin genel artlar

MADDE 7 (1) alma izni verilmesi iin i yerlerinde aadaki asgari teknik ve salk artlarnn bulunmas zorunludur.

a) yerleri, insan gdas imal edilen i yerlerini olumsuz etkileyecek mesafelere kurulamaz.

b) yeri zemini ve duvarlar kolay ykanabilen ve dezenfekte edilebilen su geirmez ak renkli fayans, mermer veya benzeri bir malzeme ile kaplanr.

c) yeri zemini eimli olur ve zeminde kanalizasyon veya fosseptie bal zgaral veya sifonlu yer szgeci bulundurulur.

) yerlerinde, ehir ebekesine bal su tesisat veya bu amaca ynelik yeterli kapasitede su deposu bulundurulur.

d) Zeminin ve duvarlarn temizlik ve dezenfeksiyonu iin basnl su, musluk ve hortum dzenei bulundurulur.

e) Hayvanlar rahatsz edecek kadar gl veya yetersiz aydnlatma ile hayvanlar dorudan etkileyecek klandrma yaplamaz.

f) yerlerinin darya alan pencere kanatlar her trl haerenin girmesini engelleyecek tarzda kapatlr.

g) yerinin havasn, iklim, hayvan says ve hayvan tr gibi koullara bal olarak temizleyebilen havalandrma tesisat bulundurulur.

) Kafes ve ekipmanlar ile malzemeler, dezenfektanlara dayankl, paslanmaz ve kolay temizlenebilir malzemeden yaplr.

h) yeri, hastalk yapan mikroorganizmalara ve parazitlere kar haftada bir olmak zere, hastalk phesi durumu ile gerekli grlen zamanlarda da dezenfekte edilir.

) Her kafeste barndrlan hayvan trne uygun yemlik, suluk ve altlk bulundurulur. Kafes, suluk ve yemlik gibi malzemeler her gn ve her hayvan deiiminden nce temizlenip dezenfekte edilir. Altlklar her gn, gerekli durumlarda daha sk ve hayvan deiimlerinde mutlaka deitirilir ve her deitirilmede kafes dezenfekte edilir.

i) Hayvanlarn yaam alanlar ve standartlarnn minimum lleri, Bakanlka belirlenir.

j) Hayvanlarn trne zg artlarda baklmas, beslenmesi ve barndrlmas salanr.

k) yerlerinde bulunan hayvanlar ayr ayr kafes veya blmlerde bulundurulur. Ayn trden dahi olsa, birbirine zarar verebilecek hayvanlar bir arada tutulamaz.

l) yerlerinde bulunan hayvanlarn, tr, rk, ya ve dier bilgilerini ieren etiketler, hayvann tutulduu nite ya da kafes zerine aslr.

m) yerlerinde evreye rahatszlk verecek hayvan seslerinin veya kt kokunun yaylmamas iin gerekli nlemler alnr.

n) Temizlik artklar, kullanlm altlklar ve dklar, dayankl, az balanabilen naylon torbalar iinde muhafaza edilir ve iyeri dna braklamaz.

o) yerinde len hayvanlar, iyeri veteriner hekimine bildirilir. len hayvanlar tbbi atk torbalarna konularak, uygun artlarda muhafaza edilip, usulne uygun ekilde bertaraf edilir.

) Bu Ynetmelie tabi i yerlerinde, 5996 sayl Veteriner Hizmetleri, Bitki Sal, Gda ve Yem Kanununa tabi ihbar mecburi bir hastalk ktnda, veteriner hekim durumu en ivedi ekilde resmi makamlara haber vermek ve yetkililerce alnacak yasal tedbirleri uygulamakla ykmldr.

p) Bu Ynetmelie tabi i yerlerinde bulunan hayvanlar, salgn hayvan hastal phesi durumunda il veya ile mdrlkleri tarafndan sahiplerinin sorumluluunda karantinaya aldrlr. Karantina sresince yaplan her trl masraflar iyeri sahibine aittir.

r) yerlerinde rn sat yaplacak ise, rnler zeminden en az 10 cm ykseklikte, hayvanlarn temas edemeyecei, kolay temizlenebilir raflarda sata sunulur.

s) yerlerinde hasta, yaral veya sakat hayvanlar ayr bir blmde barndrlr.

) Altlk malzemesi, kuru, emici zellikte ve tozsuz olur.

t) yerinde, Bakanlka satna izin verilen veteriner salk rnleri bulundurulabilir. yerleri, bu rnlerin bulunmas ile ilgili usul ve esaslara uymak zorundadr.

u) yeri sahibi, i yerine bu Ynetmelikte belirtilen artlar salamaktan sorumludur.

NC BLM

retim ve Sat Yerleri

Kedi ve kpek retim yerleri

MADDE 8 (1) Kedi ve kpek retim yerlerinin, aadaki zelliklere sahip olmas zorunludur.

a) retim yerlerinde; idari bro, veteriner hekim odas, du, depo, tuvalet ve hayvan karantina nitesi, hayvanlarn yiyeceklerinin hazrland blm, temizlik nitesi, kapal ve ak gezdirme alan bulunur.

b) Tm ak blmler rzgar ynne dnk olmayacak ekilde yaplr.

c) Kapal blmlerde, hayvanlara gne gelebilecek byklkte, dardan kemirgen, sinek ve benzeri haerenin girmesine engel olacak tel ile kapatlm pencereler bulunur.

) Toprak zeminli gezdirme alanlar bulunur.

d) Hayvanlarn barnd ak ve kapal blmlerin zemini ve duvarlar, ykanabilir ve dezenfekte edilebilir malzeme ile kaplanr.

e) Hayvanlarn yatabilecei rklarna ve boyutlarna uygun, yerden en az 10 cm ykseklikte platformlar bulunur.

f) retim yerlerinde, dier nitelerden bamsz, kapal bir blmde hayvann rkna uygun boyutta doum nitesi ve karantina nitesi bulunur.

g) retim nitelerinin kapal blmlerinin ats izolasyonlu uygun bir at malzemesi, ak alandaki kafesli blmn yars yamur ve gnei engelleyen bir at malzemesi ile kapatlr.

) Tm kafeslerde, dezenfekte edilebilir su ve mama kaplar bulundurulur.

h) retim yerlerinde hayvanlar ayr ayr blmlerde bulundurulur.

) retim yerine koyulan hayvanlarn tr, rk, ya ve dier bilgileri, slanmaz pvc gibi bir muhafaza ile her bir nite zerinde grnen bir yere aslr.

i) Kedi retim yerinin iine, kedilerin yatabilmesi iin yatak, yksekliklere trmanabilmesi ve oyun oynayabilmesi iin oyun ve trmanma platformlar ve benzeri malzemeler konulur.

j) retim yerlerinde kimliklendirilmi kedi ve kpek yavrularna, Bakanlk tarafndan belirlenen zamanlarda a ve i-d parazit ilalamas yaplr. En son yaplan alama tarihi zerinden on be gn gemi yavrular sat yerine gnderilir.

Kemirgen ve evcil tavan retim yerleri

MADDE 9 (1) Kemirgen retim yerlerinin, aadaki zelliklere sahip olmas zorunludur.

a) retim yerlerinde; veteriner hekim odas, du, depo, tuvalet, hayvan karantina nitesi, retim niteleri, hayvanlarn yiyeceklerinin hazrland blm ve temizlik nitesi bulunur.

b) retim iin kafesler zeminden ve tavandan 30 cm uzaklkta ve kafes dzenekleri arasnda koridor eklinde en az 100 cm mesafe bulundurulur.

c) Yeterli havalandrma salanr. Blm s, ses ve k yaltmna uygun ekilde dzenlenir. Ayrca insekt ve rodentlerin ieri girmesini engelleyecek nlemler alnr.

) retim yerindeki hayvan odalar trn ihtiyalarna uygun olarak yaplr.

d) Giri blmlerinde dezenfektan ya da antibakteriyel paspaslar kullanlr.

e) Hayvanlar trlerine uygun odalarda ve kafeslerde barndrlr.

f) Odalarn zemin ve duvarlar darbelere dayankl, su geirmez, dezenfektan ve yzey temizleyicilerine dayankl materyalden yaplr.

g) Kaplarda gzlem pencereleri bulundurulabilir ve bu pencereler k geirmeyecek ekilde kapatlr.

) Hayvanlara ait yiyecek, iecek, ila ve dier malzemeler hayvanlarn bulunduu odalarda depolanmaz.

h) Hayvanlara kafes ierisinde gvenli bir ortam salanr.

) Hayvanlarn yem ve suya srekli ulaabilmesi salanr.

i) Kafeslerin kenar, ke ve birleim yerleri yuvarlatlm ve anmaya dayankl malzemeden yaplr.

j) Farelerin barndrldklar kafes kapaklarnn tel aral 6 mm, ratlarn 12 mmden daha geni olamaz.

Ku retim yerleri

MADDE 10 (1) Ku retim yerlerinin, aadaki zelliklere sahip olmas zorunludur.

a) retim yerlerinde; veteriner hekim odas, du, depo, tuvalet, hayvan karantina nitesi, retim niteleri, hayvanlarn yiyeceklerinin hazrland blm ve temizlik nitesi bulunur.

b) retim iin kafesler zeminden ve tavandan 30 cm uzaklkta ve kafes dzenekleri arasnda koridor eklinde en az 100 cm mesafe bulunur.

Ss balklar, srngen ve dier hayvanlarn retim yerleri

MADDE 11 (1) Ss balklar, srngen ve dier hayvanlarn retim yerlerinde, 7 nci maddede belirtilen artlara uyulmas zorunludur.

Ev ve ss hayvan sat

MADDE 12 (1) Ev ve ss hayvanlarnn satnda, aadaki hususlara uyulmas esastr.

a) Ev ve ss hayvan satlar, sahipsiz hayvanlarn bulunduklar barnaklarda, retim yerlerinde ve yer seim komisyonu tarafndan uygun grlen yerlerde yaplr.

b) Kimliklendirilmi kedi ve kpek yavrularna Bakanlk tarafndan talimatla belirtilen zamanlarda a ve i-d parazit ilalamas yaplr. En son yaplan alama tarihi zerinden on be gn gemi yavrularn sat yaplabilir.

c) thali yasak hayvanlarn sat yasaktr.

) Onalt yandan kk kiilere ev ve ss hayvan satlamaz.

d) Mterilerin kafeste bulunan hayvanlara direk temas ve ulamasn nleyecek gerekli tedbirler alnr.

e) Sat yerinde gebe veya yeni doum yapm hayvanlar ile tylenmemi kanatl yavrular ve iki aylktan kk kedi ve kpek yavrusu bulundurulamaz.

f) Sat yerindeki tm hayvanlara periyodik alar, i ve d parazit ilalar iyeri veteriner hekimi tarafndan bir program dahilinde gnnde yaplarak kayt defterine ilenir.

g) Hayvan sat yerlerindeki hayvanlarn tr, rk, ya ve dier bilgilerini ieren etiketler hayvann bulunduu nite ya da kafes zerine aslr.

) evreden ve doadan alnan veya izinli kurulutan alnmayan hayvanlarn sat yaplamaz.

h) Yuvadan erken alnm veya tylenmesini tamamlamam yavru kular sata sunulmaz.

DRDNC BLM

Barnma ve Eitim Yerleri

Kedi ve kpek barnma ve eitim yeri

MADDE 13 (1) Hayvanlarn barnma ve eitim yerlerinde aadaki artlara uyulmas zorunludur.

a) Ayn arazi iinde idari bro, veteriner hekim odas, personel odas, du, depo, tuvalet, hayvan karantina nitesi, hayvanlarn yiyeceklerinin hazrland mutfak nitesi, temizlik nitesi, kapal ve ak gezdirme alan ile bunlara ek olarak kapal ve ak eitim yeri bulundurulur.

b) Barnma ve eitim yerlerinin kurulaca alan, hayvan saysna ve hayvan trleri iin verilecek minimum llere gre belirlenir. Hayvan trleri iin verilecek minimum ller, Bakanlka belirlenir.

c) Hayvanlarn gezdirilecei gezdirme alanlarnn zemini toprak olur.

) Hayvanlarn barnd yerlerin zemini, duvarlar ve dier kullanlabilen malzemelerin ykanabilir ve dezenfekte edilebilir nitelikte olmas arttr. Barnma yerlerine bitiik egzersiz alanlarnn kenarlar en az 150 cm yksekliinde duvarla, n ve st ksmlar ise paslanmaz kafes telle kapatlr.

d) Hayvanlarn yataca yerlerde hayvann trne uygun altlklar kullanlr.

e) Kapal blmlerin ats izolasyonlu uygun bir at malzemesi ile kaplanr.

f) Kolay temizlenebilir su ve mama kaplar bulundurulur.

g) Barnma ve eitim yerlerine braklan hayvanlarn yiyecek ihtiyalar hayvan sahibi tarafndan veya i yerince temin edilir. Yiyecein kimin tarafndan karlanaca ve zellikleri hayvan teslim tutananda belirlenir.

) Barnma ve eitim yerlerine iki aylktan kk ve as tamamlanmam yavru kpekler kabul edilemez.

h) Barnma ve eitim yerlerine kabul edilecek hayvanlarn a ve parazit ilalamalarnn yaplm olmas arttr.

) Eitim yerlerinde, hayvanlara hangi eitimin verilecei bir tutanaa yazlr. Bu tutanak eitim yeri sorumlusu ve/veya sahibi ile hayvan sahibi tarafndan imzalanr.

i) Barnma ve eitim yerlerine braklan hayvanlarn hastalanmas durumunda, hayvan sahibine bilgi verilerek tedavisi yaplr. Hayvan sahibine ulalamyorsa iyeri veteriner hekiminin karar uygulanr. Masraflar hasta hayvan sahibi tarafndan karlanr.

j) Barnma ve eitim yerlerine braklan hayvann lmesi durumunda hayvan sahibine bilgi verilir ve talep etmesi halinde masraflar kendisine ait olmak zere resmi kurumlarda otopsi ve laboratuvar analizleri yaptrlabilir.

k) Hayvan eitim yerlerinde yeterli sayda eitim uzman ve bakc istihdam edilir.

l) Yabanc uyruklu eitim uzmanlarna ait eitimci belgelerinin resmi makamlara onaylatlmas arttr.

BENC BLM

Kayt, Kapatma ve Denetime likin Hkmler

Hayvanlarn kimliklendirilmesi ve kayt altna alnmas

MADDE 14 (1) yerlerinde bulundurulan hayvanlarn kimliklendirilmesi ve kayt altna alnmas zorunludur. Hayvanlara ait kimliklendirme ilemlerine dair esaslar Bakanlka belirlenir.

(2) yerlerinde bulunan ve iki aylk olan kedi ve kpek yavrular, veteriner hekim denetiminde kimliklendirilir.

(3) Kedi ve kpek retim ve sat yerlerinde bulunan her bir hayvan iin ayr ayr kimlik belgesi tanzim edilir. Kimlik belgesine ait vasf ve artlar Bakanlka belirlenir.

yerinde tutulacak kaytlar

MADDE 15 (1) yerlerinde, ithal edilmi hayvanlar iin ithal edildiklerini gsteren gmrk belgelerinin, salk ve orijin sertifikalarnn birer suretinin bulundurulmas zorunludur.

(2) retim ve sat yerleri ile barnma ve eitim yerlerinde bulunan hayvanlar, kayt defterine ilenerek kayt altna alnr.

(3) Satlan her hayvan iin hayvan sat belgesi doldurulur. Hayvan sat belgesi iki nsha halinde dzenlenerek bir nshas hayvan sahibine verilir.

(4) Barnma ve eitim yerlerinde bulunan hayvanlar iin, hayvan teslim tutanann bulunmas arttr. Teslim tutanaklarnda hayvana, hayvan teslim edene ve teslim alana ait bilgiler bulunur.

(5) yerlerinde denetim tutanana gre denetim yaplr. Yaplan denetim sonucu tespit edilen konular denetim defterine kaydedilir.

(6) yerlerinde yaplan dezenfeksiyon ilemleri dezenfeksiyon defterine ilenir.

(7) retim yerlerinde retilen hayvanlar iin retim belgesi dzenlenir.

(8) Barnma ve eitim yerlerine getirilen hayvanlar iin, taraflarca taahhtname dzenlenebilir.

(9) Bu Ynetmelik hkmlerine gre i yerlerinde bulundurulmas gereken defterlerin her bir sayfasnn, il mdrl hayvan salk ube mdrlne numaralandrlarak, mhrletilmesi ve onaylatlmas arttr.

(10) yeri sahibi ya da sorumlular, almalar ile ilgili faaliyet raporlarn alt ayda bir il/ile mdrlne bildirir.

Denetim

MADDE 16 (1) yerlerinin denetimleri, 5996 sayl Veteriner Hizmetleri, Bitki Sal, Gda ve Yem Kanunu ile bu Kanuna dayanlarak karlan alt dzenleyici ilemlere uyulup uyulmad ynyle ve ylda en az bir kez olmak zere iki denetim eleman tarafndan yaplr. Denetim elemanlar, denetim sonunda tespit edilen hususlar denetim defterine kaydedip, denetim tutanan iki nsha halinde hazrlar. Tutanan bir nshasn i yeri sahibine ya da i yeri veteriner hekimine verir.

(2) yeri veteriner hekimi, meslek icras ynnden kaytl olduklar blge veteriner hekimleri odas tarafndan, 13/9/2006 tarihli ve 26288 sayl Resm Gazetede yaymlanan Trk Veteriner Hekimleri Birlii Hizmetlerinin Yrtlmesine likin Uygulama Ynetmelii kapsamnda denetime tabi tutulur.

Veteriner hekim istihdam

MADDE 17 (1) Bu Ynetmelik kapsamnda kurulan, i yerlerinde veteriner hekim istihdam zorunludur.

(2) Veteriner hekimlik hizmetleri kamuda alanlar hari, muayenehane, poliklinik veya hayvan hastanesinde grevli veteriner hekimler tarafndan verilir.

(3) yeri veteriner hekiminin alma gn ve saatleri ile alaca cret blge veteriner hekimler odas tarafndan belirlenir. Belirlenen artlarn, veteriner hekim ve i yeri sahibi arasnda yaplacak szlemede bulunmas zorunludur.

(4) yeri sahibi, i yeri veteriner hekiminin grevlerini yerine getirmesinde kullanaca ara, gere ve personel dahil her trl imkan salamak zorundadr.

(5) yeri veteriner hekimi iten ayrlmak istedii takdirde; bu isteini bir ay nceden iyeri sahibine, Bakanlk il veya ile mdrlne ve bal bulunduu veteriner hekimler odasna bir dileke ile bildirmek zorundadr.

(6) veren, i yeri veteriner hekiminin iine son vermek istemesi halinde, bir ay nceden veteriner hekime, veteriner hekimin bal bulunduu veteriner hekimler odasna ve Bakanlk il veya ile mdrlne bildirmek ve yeni bir iyeri veteriner hekimi istihdam edilene kadar bir nceki veteriner hekimle almak zorundadr.

(7) yeri veteriner hekiminin bu Ynetmelik hkmlerine aykr hareket etmesi halinde, ilgili husus blge veteriner hekimler odasna bir yaz ile bildirilir.

yeri veteriner hekiminin grev ve sorumluluklar

MADDE 18 (1) yeri veteriner hekiminin grev ve sorumluluklar aada belirtilmitir.

a) yeri veteriner hekimi, bu Ynetmelikte belirlenen tm grev ve sorumluluklarnda, mesleki hizmete ynelik mevzuata, bal bulunduu veteriner hekimler odasnn alm olduu kararlara ve tm mesleki etik kurallara uymak zorundadr.

b) yeri veteriner hekimi, iyerlerinin salk ve teknik ynnden mevzuata uygun bir ekilde faaliyet gstermesinden; i yerine salkl hayvanlarn kabul edilip uygun artlarda alnp satlmasndan; i yerlerindeki hayvanlarn tr ve cinslerine gre alama ve ilalamalarnn yaplmasndan ve buradaki alet ve malzemelerin temizlik ve dezenfeksiyonlarnn yaptrlmasndan; atk ve artklarnn evre ve toplum salna zarar vermesini nleyecek tedbirlerin alnmasndan iveren ile birlikte sorumludur.

c) yeri veteriner hekimi, i yerine gelen ve satlan hayvanlarn miktarlar, geli ve k tarihleri, tr ve cinslerine gre alama, ilalama tarihleri gibi kaytlar tutar. Kendilerine bildirilen zaman ve ekilde il veya ile mdrlklerine gerekli bilgileri verir.

) yeri veteriner hekimi, i yerlerini amac dnda muayene, tedavi, ila ve a uygulamas gibi amalarla kullanamaz.

d) yerlerinde, 5996 sayl Veteriner Hizmetleri, Bitki Sal, Gda ve Yem Kanununa gre ihbar mecburi bir hastalk ktnda, iyeri veteriner hekimi durumu en ivedi vasta ile resmi makamlara haber vermek ve ilgililerce alnacak yasal tedbirleri uygulamakla ykmldr.

e) yerinde len hayvanlarn lm nedeni, i yeri veteriner hekimi tarafndan kayt defterine ilenir. Varsa yaplan tahlil, uygulanan tedavi ve laboratuvar tehisleri rapor halinde deftere ilenip i yerinde muhafaza edilir.

Kapatma, deiiklik ve ilaveler

MADDE 19 (1) alma izni alm hayvan retim, sat, barnma ve eitim yerlerinde, Bakanln msaadesi olmadan herhangi bir deiiklik veya ilave yaplamaz. Verilen alma izni, gerek veya tzel kiiler iin olup, zerinde yazl olan adres iin geerlidir. Bunlardan herhangi birinin deimesi halinde alma izni geerliliini kaybeder. alma izninde belirtilen sahip veya unvann deimesi hallerinde, durum en az bir ay nceden bir dileke ile il mdrlne bildirilir. Dilekeye, deiikliklerle ilgili bilgi ve belgeler ile alma izninin asl eklenir. Bakanlk il mdrl alma izni zerinde gerekli dzeltmeyi yapar veya yeniden alma izin belgesi dzenler.

(2) alma izin belgesinin kaybolmas veya okunamayacak ekilde tahrip olmas halinde, gazete ilan veya tahrip olmu alma izin belgesinin asl, bir dilekeye eklenerek il mdrlne mracaat edilir. Bakanlk il mdrlnn uygun grmesi halinde yeniden eski tarih ve say ile gerekli aklama yaplarak alma izin belgesi dzenlenir.

(3) Bu Ynetmelie tabi i yeri faaliyetinin sahibi tarafndan durdurulmas veya kapatlmas hallerinde, bu durum bir ay ncesinden bir yaz ile il mdrlne bildirilir.

ALTINCI BLM

eitli ve Son Hkmler

dari yaptrmlar

MADDE 20 (1) Bu Ynetmelikte belirtilen hkmlere aykrlk halinde 5996 sayl Veteriner Hizmetleri, Bitki Sal, Gda ve Yem Kanunu, 5199 sayl Hayvanlar Koruma Kanunu ve ilgili dier mevzuat hkmlerine gre ilem yaplr.

Gei hkmleri

GEC MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin yrrle girdii tarihten nce, ruhsatl veya ruhsatsz olarak faaliyet gsteren i yeri sahipleri, 31/12/2012 tarihine kadar bu Ynetmelie uygun olarak alma izni almak zorundadr.

Yrrlk

MADDE 21 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 22 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakan yrtr.

 

EK-1

 

BAVURU DLEKES

 

1) Kurulacak iyerinin

a) Sahibinin ad ve soyad

b) Ticari ad

c) Adresi

) Telefon numaras

d) Faks numaras

 

2) yerinin faaliyet alan

Ev ve ss hayvanlar retim yeri

Ev ve ss hayvanlar sat yeri

Ev ve ss hayvanlar barna

Ev ve ss hayvanlar eitim yeri

 

3) yerinde alacak personel says ve grevleri

 

4) yerinin faaliyete balama tarihi

 

 

:

:

:

:

:

 

:

:

:

:

:

 

:

 

:

 

 

yeri Sahibinin
Ad Soyad- mza
Tarih

 

 

 


EK-2


KURULU ZN BELGES

 

1) yerinin

a) Sahibinin ad ve soyad

b) Ticari ad

c) Faaliyet alan

) Adresi

d) Telefon numaras

e) Faks numaras

f) Ada pafta ve parsel numaras

 

 

:

:

 

:

:

:

:

Bu belge ile yukarda ad ve adresi yazl ............................................................................................... kurulu izni verilmitir.

 

l Mdr

Tarih-mza

 

 

 

 


EK-3

YER AMA RAPORU

 

 

1) yerinin

a) Sahibinin ad ve soyad

b) Ticari ad

c) Faaliyet alan

) Adresi

d) Telefon numaras

e) Faks numaras

f) Ada pafta ve parsel numaras

 

 

:

:

 

:

:

:

:

 

2) yerinin bu Ynetmelikte belirtilen artlara uygun olup olmad:

 

a) Uygun b) Uygun deil

 

3) Mahallinde yaplan inceleme sonucundaki tespit ve gzlemler:

 

 

 

 

Veteriner Hekim Veteriner Hekim ube Mdr

 

 

 

 

Tarih

l Mdr

 

 

 

 


EK-4

 

YER ALIMA ZN BELGES

 

yeri sahibinin ad ve soyad

yerinin ticari ad

Adresi

Faaliyet alan

zin tarihi

zin numaras

 

:

:

:

:

:

:

 

Yukarda ad ve adresi belirtilen iyerine, Ev ve Ss Hayvanlarnn retim, Sat, Barnma ve Eitim Yerleri Hakknda Ynetmelik hkmlerinde belirtilen artlarn tanmas nedeniyle bu izin belgesi verilmitir.

 

 

..../..../.....

l Mdr