7 Ekim 2011 CUMA

Resm Gazete

Say : 28077

YNETMELK

Yldz Teknik niversitesinden:

YILDIZ TEKNK NVERSTES BLM VE TEKNOLOJ UYGULAMA

VE ARATIRMA MERKEZ YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Yldz Teknik niversitesine bal olarak kurulan, Yldz Teknik niversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Aratrma Merkezinin ynetim, alma usul ve esaslarn dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, Yldz Teknik niversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna faaliyet alanlarna, organlarna ve bu organlarn grevlerine ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinin (2) numaral alt bendi ile 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Danma Kurulu: Merkezin Danma Kurulunu,

b) Merkez (MERKEZ LAB): Yldz Teknik niversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Aratrma Merkezini,

c) Mdr: Merkezin Mdrn,

) Rektr: Yldz Teknik niversitesi Rektrn,

d) niversite: Yldz Teknik niversitesini,

e) Ynetim Kurulu: Merkezin Ynetim Kurulunu,

ifade eder.

KNC BLM

Merkezin Amalar ve Faaliyet Alanlar

Amalar

MADDE 5 (1) Merkezin amalar unlardr:

a) niversitede temel uygulamal ve disiplinler aras alanlardaki aratrma ve gelitirme faaliyetlerini merkezi bir organizasyon erevesinde dzenlemek,

b) niversite bnyesinde mevcut her trl ara, gere, cihaz ile birlikte laboratuvar, uygulama ve aratrma merkezi ve benzeri birimler arasndaki ilikilerde egdm salamak, gelitirmek, glendirmek ve AR-GE olanaklarnn birimler aras kullanma almasn salamak,

c) niversitenin tm birimlerindeki aratrmaclarn verimli bir ortamda uygun artlar altnda almalarn salamak ve niversitedeki bilimsel faaliyetlerin kalitesini artrmak,

) niversite birimlerinin ortak ihtiyac olan ileri aratrma dzeneklerini temin ederek, niversite bnyesinde veya Merkeze bal olarak kurulan AR-GE birimlerinde ortak kullanma sunmak,

d) AR-GE faaliyetlerinin ortak ihtiyalar iin altyap oluturmak, bu amala alet bakm, onarm, yapm, ayar ve benzeri hizmetleri verebilecek atlyeleri kurmak,

e) Bilim ve teknoloji alannda gelimeye katkda bulunmak, endstriye ilikin temel bilimsel sorunlar zmlemek zere aratrmalar yapmak, kalknma planlarnn ngrd alanlarda karlalabilecek aratrma sorunlarna zm yollar aramak,

f) niversiteler, uygulama ve aratrma merkezleri, sanayi, kamu kurum ve kurulular ile kiilerin analiz ihtiyalarn merkezin olanaklar lsnde karlamak, sanayi ve niversiteler ile disiplinleraras ortak bilimsel ve teknolojik projeler retilmesini salamak,

g) Yurt dndaki ve yurt iindeki kurum ve kurulularla AR-GE konularnda ibirlii yaparak yrtlen proje almalarn Merkezin bnyesinde toplayacak bir alma ortam hazrlamak,

) Patent, lisans anlamalar, teknoloji transferi gibi konularda ayr bir bilgilendirme ve destek birimi oluturarak niversitenin proje yrtme potansiyelini arttrmak,

h) Bilim ve teknoloji alannda tannm aratrmaclarn niversite bnyesinde istihdam edilmesine ynelik almalar yapmak,

) Merkez bnyesinde gelitirilen bilgi ve teknolojinin mlkiyet haklarnn alnmas ve gelirin niversitenin AR-GE etkinliklerinde kullanlmas iin almalar yapmak,

i) Endstriyel sektrlerde standartlarn olumasna nclk etmek ve uluslar aras geerlilii olan standardizasyon ve sertifikasyon almalar yapmak.

Faaliyet alanlar

MADDE 6 (1) Merkezin faaliyet alanlar unlardr:

a) Trkiyenin kalknmasna, gelimesine yardmc olacak ve blge lkelerinden gelebilecek talepler iin bilimsel ve teknolojik aratrma, gelitirme ve uygulama iin gerekli laboratuar alt yapsn hazrlayarak ara ve gerelerin teminini ve ilerliini salamak,

b) niversitedeki ve her trl ulusal ve uluslararas kamu ve zel sektr kurulular ile dier lke niversitelerindeki aratrmaclarn, aratrma ve gelitirme almalarna destek vermek, ibirliini gelitirmek, ulusal ve uluslararas kamu ile zel sektr kesimlerinin ihtiya duyduklar alanlarda karlatklar sorunlarn belirlenmesine ve zmne ynelik almalar yapmak,

c) alma alanna giren aratrmalarn yaplabilmesi iin gerekli laboratuar, atlye, gzlem yerleri ve dier tesisleri kurmak; niversitenin eitli birimlerinde mevcut laboratuar ve benzeri tesislerden yaygn ve etkin bir biimde yararlanlmasn salamak,

) leri analiz, test ve lme teknikleri ile lme sonularnn yorumlanmas konularnda eitli yaynlar yapmak, konferans, panel, kurs, seminer, kongre ve bilimsel toplantlar dzenlemek; yurt iinde ve yurt dnda bu tr etkinliklere katlmak; ktphane, dokmantasyon merkezi ve sanal laboratuar kurmak ve bu alanlarda her trl yayn ve yaym faaliyetlerinde bulunmak,

d) Disiplinleraras alanlarla ilgili yurt ii ve yurt d projeler hazrlamak ya da kamu kurum ve kurulularyla ibirlii ierisinde almalar yrtmek, destek salamak,

e) Sanayi kurulularnn, dier kamu ve zel sektr kurulularnn istekleri dorultusunda gerekli analiz ve lmleri yapmak, raporlarn dzenlemek ve yorumlamak,

f) Kamu ve zel sektr kurulular ile uluslar aras kurululara ve kiilere danmanlk, uzmanlk, bilirkiilik ve benzeri hizmetleri vermek,

g) Disiplinleraras teknolojilerin deerlendirilmesi ve gelitirilmesi almalarn yrtmek; dnyadaki geliimini izlemek ve yeni gelitirilen bilimsel bilgilerden yararlanmak,

) rn, yntem ve teknolojileri standartlatrmak ve kalite kontrolleri ile ilgili almalar yapmak, bu konularla ilgili dzenleyici ilemlerin deitirilmesi veya yenilenmesi almalarna katkda bulunmak,

h) Merkez almalar sonucu gelitirilen rn ve teknolojiler iin patent almak, patent inceleme birimi kurmak ve patentlerden rn, retim teknolojileri gelitirmek ve bunlarn uygulamasna katkda bulunmak; Merkezin gelitirdii teknikleri, teknoloji transferi ve benzeri yasal bulu haklarn ve uygulamalarn ncelikle yurt ii ihtiyacn karlamak suretiyle yurt d kurumlarn da kullanmna sunmak,

) Benzer amal ulusal ve uluslararas merkezlerle ibirlii yapmak ve bu merkezlerle bir program erevesinde eleman deiimlerini gerekletirmek,

i) Aratrma politikalar gelitirmek ve ilgili kurulularla paylamak,

j) Arama konferanslar ve altaylar dzenlemek,

k) niversite rencilerinin farkl endstriyel sektrlerde alabilecek bilgi ve becerilerle donanmn salamak, mhendislik ve bilimsel almay tevik etmek, renci ve bilim adam adaylarnn uygulama becerilerini gelitirmek,

l) Sektrdeki kurulularn ilgili sorunlarna ynelik aratrmalar, tasarmlar ve incelemelerle birlikte, endstriyel lekte deneyler yapmak ve aratrma, uygulama, eitim birimleri laboratuarlar kurmak ve iletmek,

m) Proje fikir pazar tr altyap kurmak ve iletmek, niversitede gelitirilen bilgi ve uygulama yntemlerinin ticaretlemesini desteklemek,

n) Eitim ve bilgilendirme faaliyetleri yrtmek ve bu amala gerektiinde ulusal veya uluslar aras bilimsel ve teknolojik ibirlii de yaparak, hizmet ii eitim programlar, kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler, sempozyumlar, paneller, sergiler, fuarlar ve benzeri toplantlar dzenlemek ve baka kurulularca dzenlenenlere katlmak; resim, fotoraf, iir, ark, kompozisyon, karikatr, senaryo, afi ve benzeri faaliyetlerle ilgili yarmalar dzenlemek ve dl vermek,

o) Halk bilgilendirmek iin medya kurulular ile ibirlii yapmak, brorler, kitaplar, videolar, basn bildirileri hazrlamak, arl toplantlar dzenlemek,

) Laboratuarlarn akreditasyonu iin almalar yapmak,

p) Rektr tarafndan Merkezin amalarna uygun olarak verilen dier grevleri yerine getirmek,

r) Teknolojik gelimeleri srekli izleyerek laboratuardaki cihazlarn gnn koullarna uygun olarak gelitirilmesini salamak,

s) Merkezin alma alanna giren konularda konferans, kurs, seminer, sempozyum, kongre gibi ulusal ve uluslar aras bilimsel toplantlar dzenlemek,

) Merkezin ihtiyac olan elemanlarn yurt iinde ve yurt dnda yetitirilmesine ynelik almalar yapmak ve yurt dndan bu amala gelecek kiilere olanak hazrlamak,

t) Ulusal ve uluslar aras kurululardan dl alm ya da bu kurumlarda danmanlk hizmeti veren aratrmaclarla ibirlii oluturmak,

u) Faaliyet alan kapsamna giren tm konularda zel ve kamu personeline ynelik eitimler dzenlemek.

NC BLM

Merkezin Ynetim Organlar ve Grevleri

Merkezin ynetim organlar

MADDE 7 (1) Merkezin ynetim organlar unlardr:

a) Mdr ve mdr yardmcs,

b) Ynetim Kurulu,

c) Danma Kurulu.

Mdr

MADDE 8 (1) Mdr, Rektr tarafndan niversite retim yeleri arasndan yllna grevlendirilir. Grev sresi biten Mdr tekrar grevlendirilebilir. Mdr, Merkezin tm faaliyetlerinden Rektre kar sorumludur. Alt aydan uzun sreli niversite d grevlendirmelerde Mdrn yerine yenisi grevlendirilir.

(2) Mdr, Merkezin, amalar dorultusunda dzenli olarak ileyiinden ve ynetim sorunlarnn zlmesinden Ynetim Kurulu ile beraber, Rektre kar sorumludur.

Mdrn grevleri

MADDE 9 (1) Mdrn grevleri unlardr:

a) Ynetim Kuruluna bakanlk etmek, Ynetim Kurulunun gndemini hazrlamak, Kurulu toplantya armak, Ynetim Kurulu bakan olarak toplantlar ynetmek, Ynetim Kurulunun kararlarn uygulamak,

b) Merkez tarafndan desteklenen aratrma projelerinin yry ve ileyiini izlemek ve denetlemek,

c) Merkeze bal aratrma gelitirme birimlerindeki mevcut tm cihaz ve gerelerin optimum verimle kullanm ile salkl ileyi ve alma ynnde her trl tedbirleri almak ve uygulamak,

) Merkezin yllk faaliyet raporunu, nceki yllarla kyaslayarak dzenli olarak hazrlamak ve raporu Ynetim Kurulunun onayyla Rektre sunmak,

d) Merkezin finans kaynaklarnn gelitirilmesi ve bunlarn en uygun biimde kullanm iin giriimlerde bulunmak,

e) Merkez, aratrma laboratuvarnda grev alacak akademik ve idari personelin grev tanmn belirlemek, ihtiyalarn gerekeleriyle birlikte hazrlamak ve Ynetim Kurulunun grn de alarak Rektrn onayna sunmak,

f) Merkez laboratuar ve AR-GE birimlerinin, niversite elemanlarnca kullanm, mesai saatleri iinde ve dnda alma prensipleri ile ilgili esaslar belirlemek,

g) Merkezin ksa, orta ve uzun dnemli ama ve politikalar ile bunlara dayal eitim, aratrma ve danmanlk programlarn hazrlamak, Ynetim Kurulunun onayn aldktan sonra uygulamak,

) Uygun grd danmanlarn ve Danma Kurulu yelerinin isimlerini Ynetim Kurulunun gr ve onayna sunmak,

h) Kurum ii yazmalar yapmak,

) Danma Kurulunda belirlenen gr ve nerilerden uygun grlenleri yrrle koymak ve bunlardan salanan yararlar konusunda Danma Kuruluna rapor sunmak,

i) Merkezin faaliyetleriyle ilikili yurt ii ve yurt dnda bulunan kurum ve kurulularla temasa gemek, ibirlii yapmak ve usule uygun dier karlkl ilikileri gerekletirmek,

j) Merkezin yllk faaliyet raporunu, Ynetim Kurulunun grn aldktan sonra Rektrle sunmak.

Mdr yardmclar ve grevleri

MADDE 10 (1) Mdr, kendisine almalarnda yardmc olmak zere, Ynetim Kurulunu oluturan yeler arasndan yl iin iki mdr yardmcs grevlendirir. Mdr Yardmcs, Mdr ile ibirlii iinde Merkezin etkinliklerini yrtr, Mdrn olmad zamanlarda Mdr adna grev yapar.

(2) Mdr, ksa sreli ayrlmalarda yardmclarndan birini vekil olarak brakr. Mdrle veklet alt aydan fazla sremez. Vekletin alt aydan fazla srmesi durumunda Mdrn grevi sona erer. Mdrn grevden alnmas veya Mdrn grev sresi dolmadan grevden ayrlmas durumunda, grevlendirilmesindeki yol izlenerek, ayrlan Mdrn sresini doldurmak zere Rektr tarafndan yeni bir Mdr grevlendirilir.

Ynetim kurulu

MADDE 11 (1) Ynetim Kurulu; Mdr, iki mdr yardmcs ve Mdrn nerecei, niversitede grevli retim elemanlar arasndan Rektr tarafndan grevlendirilen iki kiiyle birlikte toplam be yeden oluur. Ynetim Kurulu yelerinin grev sreleri yldr. Grev sresi dolmadan ayrlan veya alt aydan fazla niversite dnda grevlendirilen bir yenin yerine ayn usulle Rektr tarafndan grevlendirme yaplr. Ynetim Kurulu, Mdrn ars zerine yelerin salt ounluu ile en ge ayda bir toplanr ve kararlar oy okluu ile alnr.

Ynetim kurulunun grevleri

MADDE 12 (1) Ynetim Kurulunun grevleri unlardr:

a) Merkezin bilimsel, teknik ve idari faaliyetlerini planlamak, ynetim ve almalar ile ilgili konularda kararlar almak; alma dzenini tespit etmek, Merkezde alacak personelin niteliklerini belirlemek; Merkezle ilgili plan ve alma programlarn grp karara balamak,

b) Danma Kurulundan gelen teklif ve nerileri incelemek ve bu neriler dorultusunda kararlar almak,

c) Dier kurumlarla yaplacak ibirlii esaslarn belirlemek,

) Merkeze bal olarak alacak AR-GE birimlerini ve bunlardan sorumlu olacak elemanlar belirlemek,

d) Rapor, proje teklifi ve benzeri yazmalar ile Merkezin tm faaliyetlerini deerlendirmek ve karara balamak,

e) Mevcut imknlar deerlendirerek uygulama ve aratrma alanlar konusunda ayrntl kararlar almak,

f) Merkez tarafndan desteklenen uygulama ve aratrmalarn ilgili aratrc, telif, patent, teknoloji transferi ve benzeri hukuksal haklarna ait esaslar, gelirlerin dalm ve kullanm ekillerini ilgili mevzuata gre tespit etmek,

g) Merkezde yaplacak kurs ve benzeri toplant faaliyetlerinin mali portresini, sat yaplacak rnlerin ve dier ilerin cretini belirlemek,

) Eitim, retim ve uygulama amal faaliyetlere katlanlara verilecek sertifika, baar belgesi ve benzeri belgelerin dzenlenme koullarn belirlemek,

h) Merkezin bnyesinde kurulabilecek blm ve gruplar ve bunlarda grevlendirilecek adaylarla ilgili olarak Mdrn nerilerini incelemek, Mdre neri ve tavsiyelerde bulunmak, Mdrn getirecei her trl konuyu karara balamak,

) Yl sonu faaliyet raporlarn hazrlayarak, raporlarn Mdr aracl ile Rektrle sunulmasn salamak, bir sonraki yla ait alma programn deerlendirmek ve Rektrle iletilmek zere karara balamak.

Danma kurulu

MADDE 13 (1) Mdr ve Mdr Yardmclar, Danma Kurulunun doal yeleridir. Danma Kurulu; niversitedeki fakltelerce nerilen retim yeleri arasndan Rektr tarafndan seilen kiilerle bilimsel ve teknolojik aratrma ve uygulamalarla dorudan ilgisi olan ve sahip olduu birikim ve deneyimlerinden yararlanlabilecek niversite iindeki ve dndaki kiiler arasndan Rektr tarafndan yl iin grevlendirilen en az on, en ok otuz kiiden oluturulur. Danma Kuruluna zel ve kamu sektrlerinden en az drt temsilci seilir ve bunlardan en az birinin Ynetim Kurulunda oy hakk olmadan gr beyan edebilecek ve Merkez laboratuarnn ileyiini takip edebilecektir. Danma Kurulu, Mdr bakanlnda ylda en az bir kez toplanr. Danma Kurulu yelerinin grev sreleri yldr.

Danma kurulunun grevleri

MADDE 14 (1) Danma Kurulunun grevleri unlardr:

a) niversitenin bilimsel ve teknolojik potansiyelinin artrlmasnda Merkezin ilevleriyle ilgili olarak her trl neriyi sunmak, alnacak tedbirler ve yaplacak uygulamalar hakknda gr bildirmek,

b) Blgedeki sanayi kurulular ile dier bilimsel ve teknolojik kurulularla ibirlii ortamnn oluturulup gelitirilmesine katkda bulunacak kararlar almak,

c) niversite d finans kaynaklarnn deerlendirilmesi konusunda gr bildirmek ve bu ynde giriimlerde bulunulmas iin neriler gelitirmek,

) Merkezin ama ve faaliyet alanlaryla ilgili uzman kiilerin gr ve dncelerinin alnmasna imkn salamak.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Merkezin nite ve birimleri

MADDE 15 (1) Merkez; temel, uygulamal ve disiplinleraras alanlarda aratrma ve gelitirme almalarnn yapld merkez laboratuvar, AR-GE birimleri ve pilot tesisler ile yapm, bakm ve onarm atlyelerinden oluur. AR-GE birimlerinin banda, birimdeki i akn dzenleyip uygulayan ve Mdr ile ilikileri salayan bir laboratuar sorumlusu bulunur. AR-GE biriminin bakan, Mdrn gr alnarak Rektr tarafndan grevlendirilir.

(2) Merkezin nite ve birimlerinin alma usul ve esaslar Senato tarafndan belirlenir.

Personel ihtiyac

MADDE 16 (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyac, 2457 sayl Kanunun 13 nc maddesi uyarnca Rektr tarafndan grevlendirilecek personel tarafndan karlanr.

Harcama yetkilisi

MADDE 17 (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektrdr.

Hkm bulunmayan haller

MADDE 18 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde ilgili dier mevzuat hkmleri uygulanr.

Yrrlk

MADDE 19 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 20 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Yldz Teknik niversitesi Rektr yrtr.