4 Ekim 2011 SALI

Resm Gazete

Say : 28074

YNETMELK

Adalet Bakanlndan:

MRASILIK BELGES VERLMES VE TERK EDEN EN ORTAK KONUTA
DAVET ED
LMES LEMLERNN NOTERLER TARAFINDAN

YAPILMASINA LKN USUL VE ESASLAR

HAKKINDA YNETMELK

BRNC BLM

Ama, Kapsam ve Dayanak

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac, miraslk belgesi verilmesi ve terk eden ein ortak konuta davet edilmesi ilemlerinin noterler tarafndan yaplmasna ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; nfus kaytlarnn yeterli olduu, yarglamann gerekmedii veya talep edenin yabanc olmad hallerde miraslk belgesi verilmesi ve terk eden ein ortak konuta davet edilmesi ilemlerinin mahkemeler yannda noterliklerce yaplabilmesine ilikin usul ve esaslar kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 18/1/1972 tarihli ve 1512 sayl Noterlik Kanununun 71/A, 71/B ve 71/C maddelerine dayanlarak hazrlanmtr.

KNC BLM

Miraslk Belgesi Verilmesi

Belge verilmesi

MADDE 4 (1) Noter, bavuru zerine nfus kaytlarn inceleyerek ncelikle ilgilinin yasal miras olup olmadn tespit eder.

(2) Mirasln tespitinde ilgili tarafndan sunulacak gncel nfus kayt rnekleri veya noter tarafndan elektronik ortamda temin edilecek kaytlar esas alnr. Nfus kayt rneinin elektronik ortamda temin edilememesi halinde, bu kaytlar noterce nfus mdrlnden yazyla da istenebilir.

(3) lgilinin nfus kaytlarna gre yasal miras olduunun tespit edilmesi halinde zel kanunlardaki usuller de dikkate alnarak ilgiliye, miras paylarn gsterir miraslk belgesi ve suretleri verilir.

Belge verilemeyecek haller

MADDE 5 (1) Nfus kaytlarnn miraslk belgesi verilmesi konusunda yeterli olmamas, yabanclar tarafndan talep edilmesi veya miraslk belgesi verilmesinin bilirkii incelemesi yaplmasn, tank dinlenmesini gerektirmesi ya da talebin yabanclk unsuru tamas gibi yarglamay gerektiren durumlarda, noterlerce miraslk belgesi verilemez.

tiraz

MADDE 6 (1) Noterlike verilen miraslk belgesi hakknda, bavuruyu yapan ya da bu belge sebebiyle menfaatinin ihll edildiini iddia edenler tarafndan, 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayl Hukuk Muhakemeleri Kanununa gre yetkili sulh hukuk mahkemesine itirazda bulunulabilir. tiraz zerine verilen kararn bir rnei miraslk belgesini veren noterlie ve Trkiye Noterler Birliine bildirilir.

NC BLM

Terk Eden Ein Ortak Konuta Daveti

Ortak konuta davet

MADDE 7 (1) Noter, 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayl Trk Meden Kanununun 164 nc maddesinde dzenlenen terk nedenine dayal boanma davasnn n koulu olan terk ihtarnn yaplmasn talep eden ein istemi zerine ihtarname dzenler. htar, dava artlar incelenmeksizin yaplr.

htarn ekli

MADDE 8 (1) Terk eden ee gnderilen ihtar;

a) htar gnderen ein ad, soyad ve adresini,

b) htar gnderilen ein ad, soyad ve adresini,

c) Davet edilen ortak konutun adresini,

) Davet edilen e ve yannda ocuklar varsa bunlarn ortak konuta dnmesi iin gereken giderler ile konuta kabul edilmemesi halinde dn iin yol ve konaklama giderlerini karlayacak yeterli parann konutta teslim eklinde gnderilmesi durumunda buna ilikin aklamay,

d) Davet edilen konuta ait anahtarn bulunduu yeri,

e) ki ay iinde dnmesi gerektiini, dnmemesi halinde hakknda Trk Meden Kanununun 164 nc maddesine gre boanma davasnn alabileceini,

kapsar.

(2) Ortak konutu terk etmeye zorlayan veya hakl bir sebep olmakszn ortak konuta dnmeyi engelleyen ee de ihtar gnderilir.

Terk ihtarnn teblii

MADDE 9 (1) Terk eden ee ihtar 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayl Tebligat Kanunu hkmlerine gre yaplr.

DRDNC BLM

Ortak Hkmler

Bavuru tutanann dzenlenmesi

MADDE 10 (1) Miraslk belgesi verilmesi veya terk eden ein ortak konuta davet edilmesi talepleri szl veya yazl olarak yaplabilir. Bavuru zerine talep tutanaa geirilir. Tutanan dzenlenmesinde Trkiye Noterler Birliinin bu Ynetmelik hkmleri gereince hazrlayaca formlar kullanlr.

lem yapmaya yetkili kiiler

MADDE 11 (1) Bu Ynetmelik uyarnca yaplacak ilemler, bizzat noter veya noterlik dairesinde kendisine imza yetkisi verilmi olan hukuk fakltesi mezunu grevli ya da noter stajyeri tarafndan yerine getirilir.

Belgelerin saklanmas ve mahkemeye gnderilmesi

MADDE 12 (1) Noterlik Kanununun 71/A maddesi uyarnca dzenlenen evrak, genel usullere gre saklanr. Bu evrakn imzal rnei 13/7/1976 tarihli ve 15645 sayl Resm Gazetede yaymlanan Noterlik Kanunu Ynetmeliinin 56 nc maddesinde belirtilen dosya ve kartonlarn dnda ayrca zel bir dosyada tutulur. Bu dosyann oluturulmasna ilikin usul Trkiye Noterler Birlii tarafndan belirlenir.

(2) Miraslk belgesine itiraz edilmesi halinde miraslk belgesi veya terke dayal boanma davas almas durumunda ihtarname, ilgili mahkemenin talebi halinde zel dosyasndan kartlp mahkemeye dorudan gnderilir.

Bilgi ve belgelerin elektronik ortamda paylam ve kayd

MADDE 13 (1) Bu Ynetmelik kapsamnda yaplacak ilemler ve bu ilemlere ilikin bilgi ve belge alverii, gerektiinde gvenli elektronik imza kullanlmak suretiyle, elektronik ortamda da gerekletirilebilir. Bu ekilde yaplan ilemler elektronik ortamda merkez olarak kaydedilir.

Nfus kayd sorgulamas

MADDE 14 (1) Kimlik Paylam Sisteminden ve Adres Paylam Sisteminden yaplan sorgulama giderleri ilgiliden makbuz karlnda tahsil edilir.

Noterlik Kanunu Ynetmeliinin uygulanaca haller

MADDE 15 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde Noterlik Kanunu Ynetmelii hkmleri uygulanr.

Yrrlk

MADDE 16 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 17 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Adalet Bakan yrtr.