4 Ekim 2011 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28074

BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2011/2169

             Ekli “Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Tarafından, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslar”ın yürürlüğe konulması; Başbakan Yardımcılığının 19/7/2011 tarihli ve 5063 sayılı yazısı üzerine, mezkur Kanunun geçici 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 8/8/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

             Başbakan

             B. ARINÇ                                A. BABACAN                         B. ATALAY                              B. BOZDAĞ

      Başbakan Yardımcısı                      Başbakan Yardımcısı                Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı

             S. ERGİN                                    F. ŞAHİN                              E. BAĞIŞ                                 N. ERGÜN

           Adalet Bakanı                  Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı      Avrupa Birliği Bakanı         Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

              F. ÇELİK                               E. BAYRAKTAR                   A. DAVUTOĞLU                      M. Z. ÇAĞLAYAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı    Çevre ve Şehircilik Bakanı               Dışişleri Bakanı                          Ekonomi Bakanı

             T. YILDIZ                                    S. KILIÇ                            M. M. EKER                               H. YAZICI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı    Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı      Gümrük ve Ticaret Bakanı

            İ. N. ŞAHİN                                 C. YILMAZ                            E. GÜNAY                               M. ŞİMŞEK

           İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                Kültür ve Turizm Bakanı                     Maliye Bakanı

                                Ö. DİNÇER                              İ. YILMAZ                                   V. EROĞLU

                          Milli Eğitim Bakanı                 Milli Savunma Bakanı                   Orman ve Su İşleri Bakanı

                                               R. AKDAĞ                                         B. YILDIRIM

                                              Sağlık Bakanı                                      Ulaştırma Bakanı

 

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN, 4734 SAYILI
KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (b) BENDİ
KAPSAMINDA YAPILACAK İHALELERE
İLİŞKİN ESASLAR

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1 ‒ (1) Bu Esasların amacı; Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (b) bendi kapsamında yurt içinden ve yurt dışından yapılacak mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde uygulanacak usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 ‒ (1) Bu Esaslar; Başkanlık ile Başkanlıkça harcama yetkisi verilen birimlerin, savunma veya güvenlik alanları ile ilişkili olduğuna veya gizlilik içerisinde yürütülmesi gerektiğine Başbakanlık veya ilgili bakanlık tarafından karar verilen veya mevzuatı uyarınca sözleşmenin yürütülmesi sırasında özel güvenlik tedbirleri alınması gereken veya devlet güvenliğine ilişkin temel menfaatlerin korunmasını gerektiren hallerle ilgili olan ve 1/3/2001 tarihli ve 2001/2157 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile özel güvenlik bölgesi olarak belirlenen bölgede gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile yapım işlerini kapsar.

Hukuki dayanak

MADDE 3 ‒ (1) Bu Esaslar, 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (b) bendi ile geçici 4 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 ‒ (1) Bu Esasların uygulanmasında;

a) Başkan: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanını,

b) Başkanlık: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığını,

c) Donanım: Bilgisayar izlenceleri, yordamlar, kurallar ve bunlara ilişkin belgelemeye karşıt anlamda bilgi işlemde kullanılan fiziksel öğeler ya da fiziksel öğeler bütününü,           

ç) Gizlilik içinde yürütülmesi gereken mal ve hizmet alımları ile yapım işleri: Kanuni veya idari düzenlemeler uyarınca, hakkında gizlilik kararı verilen veya yürütülmesi özel güvenlik önlemlerini gerektiren veya devlet güvenliğine ilişkin temel menfaatlerin korunmasına ilişkin olan ve bu Esasların 2 nci maddesinde belirtilen mal ve hizmet alımları ile yapım işlerini,

d) İhale yetkilisi: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanını,

e) İlgili birim: Başkanlığa bağlı Daire Başkanlıklarını,

f) İlgili idare: Başkanlık adına yapım işi ile yapım işine konu hizmet alımı yaptırılacak idareleri,

g) Modernizasyon: Başkanlık envanterinde mevcut mal veya yazılımların teknolojik gelişmelere ve ihtiyaçlara bağlı olarak araştırma ve geliştirme yoluyla ve ilave yazılım ya da donanım kullanılarak kullanım ömrünün ve performansının artırılmasını,

ğ) Sözleşme: Mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde Başkanlık ile yüklenici arasında yapılan yazılı anlaşmayı,

h) Standardizasyon: İşletme-idame maliyetlerinin asgari düzeye indirilmesi ve/veya mevcut sistemlerle uyumun sağlanması amacıyla kalite, marka, model veya üretici firma birliğinin sağlanması işlemini,

ı) Yaklaşık maliyet: İhale veya alım öncesi Başkanlıkça her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlenen ve dayanaklarıyla birlikte bir hesap cetvelinde gösterilen değeri,

i) Yapım işine konu hizmet: Etüt, proje, danışmanlık, mimarlık, mühendislik ve benzeri hizmetleri,

j) Yazılım: Bir bilgisayar sisteminde mikro işlemci ihtiva eden sistem, malzeme veya teçhizatta, belirli bir işlevi meydana getirmek için yazılmış komutlar bütününü,

ifade eder.

Temel ilkeler

MADDE 5 ‒ (1) Başkanlık, bu Esaslara göre yapılacak ihalelerde veya alımlarda; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamaktan sorumludur. Ancak, bu Esaslar kapsamındaki mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde, 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen temel ilkelerin yanı sıra ulusal menfaat, güvenlik ve gizliliğin gerektirdiği hususlar, standardizasyonun korunması ve acil ihtiyaç durumu da dikkate alınır.

(2) Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal ve hizmet alımları ile yapım işleri bir arada ihale edilemez.

İKİNCİ BÖLÜM

Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Genel Esaslar

Mal ve hizmet alımlarında uygulanacak ihale usulü

MADDE 6 ‒ (1) Bu Esaslara göre yapılacak mal ve hizmet alımlarında belli istekliler arasında ihale usulü uygulanır.

Belli istekliler arasında ihale usulü

MADDE 7 ‒ (1) Belli istekliler arasında ihale usulü, ilansız yapılacak ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda davet edilen isteklilerin teklif verebildiği usuldür.

(2) Yeterlik kriterlerini belirlemede Başkanlık yetkilidir.

(3) İhtiyaç duyulan mal veya hizmetin uzmanlık veya ileri teknoloji gerektirmesi, işin veya ihtiyaç duyulan mal, hizmet veya sistem ile ulusal menfaat ve güvenirliğin gerektirdiği durumlarda ve/veya standardizasyonun sağlanmasında bu usul uygulanır.

(4) Tekliflerin alınması ve değerlendirilmesini müteakip, ihale, fiyat üzerinden görüşme yapılarak sonuçlandırılır.

Doğrudan temin

MADDE 8 ‒ (1) Aşağıda belirtilen hallerde, Başkanlık, ihtiyaçlarını ilan yapmaksızın, davet edilen isteklilerle idari ve teknik şartlar ile fiyat üzerinde görüşme yaparak doğrudan temin edebilir:

a) İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edildiği alımlar.

b) Sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili özel bir hakka sahip olduğu alımlar.

c) Mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağlanması için zorunlu olan ve asıl sözleşmeye dayalı olarak düzenlenecek ve süresi üç yılı geçmeyen sözleşmeyle ilk alım yapılan gerçek veya tüzel kişiden yapılacak mal ve hizmet alımları.

ç) 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin (d) bendinde belirtilen ve her yıl Kamu İhale Kurumunca güncelleştirilen limit dâhilindeki mal ve hizmet alımları.

d) Başkanlığın ihtiyacına uygun taşınmaz mal alımı veya kiralanması.

e) Gizlilik, standardizasyonun korunması ve acil müdahale ihtiyaçlarını temin etmek maksadıyla, ihtiyaç ünitelerince teklif edilip ihale yetkilisince uygun görülen ve onaylanan tek kaynak alımları.

f) Tabii afet, acil durum, kaza ve benzeri olağanüstü haller sebebiyle ihtiyaç duyulacak mal ve hizmet alımları ile yapım işleri.

g) Önceden düşünülmesi mümkün olmayan ani ve beklenmeyen olayların ortaya çıkması üzerine ivedi olarak yapılması gerekip, açık veya belli istekliler arasında ihale usulünün uygulanmasına yeterli süre bulunmayan acil ihtiyaçlara yönelik mal ve hizmet alımları ile yapım işleri.

(2) Bu maddenin birinci fıkrasının uygulanmasında; komisyon kurma ve bu Esaslarda belirtilen yeterlik kurallarını arama, teminat alma ve sözleşme yapma zorunluluğu bulunmaksızın ihale yetkilisi veya harcama yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından, fiyat üzerinden görüşmeler yapılarak ihtiyaçlar temin edilebilir.

Alım isteği

MADDE 9 ‒ (1) Bu Esaslar kapsamındaki her türlü mal ve hizmet alımları, ihtiyaç ünitesince Başkandan alınacak onay ile yapılır.

İhaleye katılabilme şartları

MADDE 10 ‒ (1) İhaleye katılmak için, ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliklerin belirlenmesine ilişkin olarak, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde belirtilen hükümler uygulanır. Başkanlık, bu yeterliklerin istenip istenmemesi konusunda takdir hakkına sahiptir.

İhaleye katılamayacak olanlar

MADDE 11 ‒ (1) Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamazlar:

a) Bu Esaslar ve kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan veya örgütlü suçlardan veyahut kendi ülkesinde ya da yabancı bir ülkede kamu görevlilerine rüşvet verme suçundan dolayı hükümlü bulunanlar.

b) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.

c) Başkanlığın ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler.

ç) Başkanlığın ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar.

d) (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri.

e) (c), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin % 10’undan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç).

(2) İhale konusu işin danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler bu işin ihalesine katılamazlar. Aynı şekilde, ihale konusu işin yüklenicileri de o işin danışmanlık hizmeti ihalelerine katılamazlar. Bu yasaklar, bunların ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri ile bu şirketlerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketler için de geçerlidir.

(3) Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

İhale dokümanı

MADDE 12 ‒ (1) Başkanlık satın alma birimi tarafından hazırlanan ihale konusu mal veya hizmete ait alımla ilgili talimatları içeren idari şartnameler ile varsa teknik şartnameler, sözleşme taslakları ve gerekli diğer belge ve bilgiler, Başkanlıkça davet edilen isteklilere, önceden belirlenmek kaydıyla bedelli veya bedelsiz olarak verilebilir.

İhalenin sözleşmeye bağlanması

MADDE 13 ‒ (1) Mal ve hizmet alımlarında, isteklilerin sözleşmeye davet edilmesi, sözleşme yapılıp yapılmaması ve sözleşme yapılacak ise sözleşmenin türü ve sözleşmede yer alması zorunlu hususların neler olacağı Başkanlıkça belirlenir ve ihale dokümanında bu hususa yer verilir.

(2) Başkanlık ihtiyaçlarının karşılanması ile ilgili sözleşmeler noter tasdikine tabi değildir.

Yurt içi alımlarında geçici ve kesin teminat işlemleri

MADDE 14 ‒ (1) İhalelerde teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere, isteklilerce belirlenecek oranda geçici teminat alınır. Kesin teminat ise ihale bedelinin % 6’sından az olamaz. Ancak özellikli durumlarda ve gerekçe belirtmek suretiyle, ihale dokümanında belirtilmesi şartıyla, Başkan onayı ile geçici veya kesin teminat alınmamasına karar verilebilir. Başkanlığa verilecek olan geçici ve kesin teminatlar banka teminat mektubu veya nakit olabilir.

(2) Onay belgesi ve idari şartnamede belirtilmesi şartıyla yabancı para birimiyle yapılan ihalelerde ve alımlarda teminatlar teklif edilen para birimi üzerinden alınır.

Yurt içi alımlarında teminat mektupları

MADDE 15 ‒ (1) Bu Esaslar kapsamında yurt içinden yapılacak mal ve hizmet alımlarında bankalarca verilecek teminat mektuplarının kapsam ve şeklinde, 4734 sayılı Kanunun 35 inci maddesine göre Kamu İhale Kurumunun tespit ettiği hususlar geçerlidir.

(2) Kesin teminat mektubunun alınması durumunda süresi, ihale konusu işin bitiş tarihi dikkate alınmak suretiyle Başkanlık tarafından belirlenir.

(3) Başkanlığa verilecek teminat mektuplarının, ilgili mevzuat uyarınca Türkiye’de bankacılık faaliyetinde bulunmalarına izin verilen yerli ve yabancı bankalarca düzenlenmesi şarttır.

(4) Ayrıca, Türkiye dışında faaliyette bulunan yabancı bankaların kontrgarantisi üzerine Türkiye’de faaliyette bulunan bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir.

(5) Yabancı bankaların kontrgarantilerine dayanılarak verilecek banka teminat mektuplarında, kontrgarantiyi veren yabancı banka ismi ve teminatın kontrgarantili olduğunun belirtilmesi esastır.

(6) Başkanlıkça, kesin teminat mektuplarının geçerlilik süresi ile ilgili hususlarda kesin kabulün yapılacağı tarihe kadar gerektiğinde garanti süresini de kapsayacak şekilde düzenlemeler yapılabilir.

(7) İlgili mevzuatına aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları kabul edilmez.

(8) Kesin teminat mektubu, yüklenicinin taahhüdünü şartname ve sözleşme hükümleri uyarınca eksiksiz ve sorunsuz yerine getirmesi ve kesin kabulünün yapılmasını müteakip iade edilir.

Yurt içi alımlarında teminat olarak kabul edilecek değerler

MADDE 16 ‒ (1) Başkanlıkça yurt içi mal ve hizmet alımlarında;

a) Tedavüldeki Türk parası,

b) Bankalar tarafından verilen teminat mektupları,

c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler,

teminat olarak kabul edilir.

Yurt dışı alımlarda ödeme şekilleri

MADDE 17 ‒ (1) Yurt dışından alınacak her türlü mal ve hizmet alımları;

a) Akreditif açılmak suretiyle ödeme,

b) Mal mukabili ödeme,

c) Teminat karşılığında peşin ödeme,

suretiyle yapılabilir.

Yurt dışı alımlarda yıllara sâri ödemeler

MADDE 18 ‒ (1) Bütçe yılı içerisinde sözleşmesi yapılıp akreditifi açılmış ancak çeşitli nedenlerden dolayı mahsubu yapılamayan mal ve hizmet alımına ilişkin akreditif ve peşin ödemeler sonraki yıllara devredebilir. Bütçe yılı içerisinde sözleşmesi imzalanıp, sonraki yıllara devreden mal mukabili alımların bedeli ise devredildiği yılın bütçesinden ödenir.

Yurt dışı alımlarında geçici teminat işlemleri

MADDE 19 ‒ (1) Yurt dışından yapılacak mal ve hizmet alımlarında tedarikçilerden geçici teminat mektubu alınması hususu Başkanlığın takdirindedir.

(2) Geçici teminat mektubunun alınması durumunda, teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda geçici teminat alınır. İhale dokümanında belirtilmesi şartıyla, danışmanlık hizmeti ihalelerinde geçici teminat alınması zorunlu değildir.

(3) Geçici teminat mektubunun geçerlilik süresinin, tekliflerin geçerlilik süresinden en az otuz gün fazla süreli olması şarttır.

(4) Tekliflerin geçerlilik süresinin uzatılması durumunda geçici teminat mektuplarının süresinin de aynı süre ile uzatılması esastır. İlgili mevzuatına aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları kabul edilmez.

Yurt dışı alımlarında kesin teminat işlemleri

MADDE 20 ‒ (1) Akreditif açılmak suretiyle yapılan geçici ve kesin kabullü mal ve hizmet alımlarında, akreditif açılmadan önce sözleşme bedelinin % 10’undan az olmamak kaydıyla kesin teminat mektubu alınabilir.

(2) Peşin ödeme suretiyle yapılan mal ve hizmet alımlarında yükleniciden ödeme yapılmadan önce sözleşme bedelinin % 100’ü oranında kesin teminat mektubu alınır.

(3) Mal mukabili ödemesi yapılan mal ve hizmet alımlarında kesin teminat mektubu alınması zorunlu değildir.

(4) Kesin teminat mektubunun alınması durumunda süresi, ihale konusu işin bitiş tarihi dikkate alınmak suretiyle Başkanlık tarafından belirlenir.

(5) İlgili mevzuatına aykırı olarak düzenlenmiş kesin teminat mektubu kabul edilmez.

(6) Kesin teminat mektubu, yüklenicinin taahhüdünü şartname ve sözleşme hükümleri uyarınca eksiksiz ve sorunsuz yerine getirmesi veya kesin kabulünün yapılmasını müteakip iade edilir.

(7) Başkanlığa verilecek teminat mektuplarının, ilgili mevzuat uyarınca Türkiye’de bankacılık faaliyetinde bulunmasına izin verilen bankalarca düzenlenmesi şarttır.

(8) Ayrıca, Türkiye dışında faaliyette bulunan yabancı bankaların kontrgarantisi üzerine, Türkiye’de faaliyette bulunan bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir.

(9) Yabancı bankaların kontrgarantilerine dayanılarak verilecek teminat mektuplarında, kontrgarantiyi veren yabancı banka ismi ve teminatın kontrgarantili olduğunun belirtilmesi esastır.

(10) Başkanlıkça, teminat mektuplarının geçerlilik süresi ile ilgili hususlarda kesin kabulün yapılacağı tarihe kadar gerektiğinde garanti süresini de kapsayacak şekilde düzenlemeler yapılabilir.

(11) Bu Esaslar kapsamında yurt dışından yapılacak mal ve hizmet alımlarında bankalarca verilecek teminat mektuplarının kapsam ve şekli Başkanlık tarafından belirlenir.

Yurt içi ve yurt dışı alımlarında avans işlemleri

MADDE 21 ‒ (1) Bu Esaslar kapsamında yurt dışından yapılacak mal ve hizmet alımlarında, ihale veya onay belgesi ile sözleşmede belirtilmesi kaydıyla, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri çerçevesinde teminat mektubu karşılığı avans verilebilir.

(2) Avans verilmesi durumunda, alınacak avans teminat mektuplarının süresi, mahsup süresi gözönünde bulundurularak Başkanlık tarafından belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yapım İşlerine İlişkin Genel Esaslar

Yapım işlerinde uygulanacak ihale usulü

MADDE 22 ‒ (1) Bu Esaslara göre yapılacak yapım işlerinde belli istekliler arasında ihale usulü uygulanır.

Belli istekliler arasında ihale usulü

MADDE 23 ‒ (1) Belli istekliler arasında ihale usulü, ilansız yapılacak ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda davet edilen isteklilerin teklif verebildiği usuldür.

(2) Yeterlik kriterlerini belirlemede Başkanlık yetkilidir.

(3) Yapım işinin uzmanlık ve/veya yüksek teknoloji gerektirmesi ve/veya standardizasyonun sağlanmasında bu usul uygulanır.

(4) Tekliflerin alınması ve değerlendirilmesini müteakip ihale sonuçlandırılır.

Yapım ihalelerinde uyulması gereken hususlar

MADDE 24 ‒ (1) İlgili idareler aracılığıyla gerçekleştirilecek olan her yapım ihalesinde:

a) Başkan tarafından, ihale konusu işin bu Esaslar kapsamında gerçekleştirilmesine ilişkin onayın verilmesini müteakip gerekli resmi işlemlere başlanır.

b) İlgili birim, gerekli prosedürün tamamlanmasını ve işin idari ve teknik şartnamesinin hazırlanmasını müteakip, yapım ihalelerine davet edilecek isteklileri belirleyerek, Başkanlığa bildirir.

c) Başkanlıkça yapılacak değerlendirme sonucunda, ilgili birimce bildirilen firmalar arasından belirlenenler ve Başkanlık tarafından tespit edilerek davet edilmesi uygun bulunan firmalar ilgili birime bildirilir.

ç) İhale onay belgesinin hazırlanması, onaylanması ve bu Esasların 26 ncı maddesine göre oluşturulacak olan ihale komisyonunun teşkili ilgili birimin harcama veya ihale yetkilisince gerçekleştirilir.

d) Başkanlık tarafından bildirilen firmalar davet edilerek, bu Esasların 22 nci maddesinde belirtilen usul çerçevesinde ihale gerçekleştirilir. İhale komisyonunun alacağı karar ihaleyi yapan ilgili birimin harcama veya ihale yetkilisince onaylanarak ihale ivedilikle sonuçlandırılır.

e) Başkanlığın yapım işlerinde, ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin (c) bendi uygulanmaksızın ihaleye çıkılabilir.

f) Yapım işine konu geçici ve kesin kabullerde, Başkanlık personeli de müşahit üye olarak görev alır.

g) Protokol ve teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler yapılır. Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir.

ğ) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 11 inci maddesi ile bu Esasların 11 inci maddesinde belirtilenler ihalelere katılamazlar.

(2) Başkanlık birimlerince gerçekleştirilecek olan her yapım ihalesinde, Başkanlıkça belirlenen yapım işi ihtiyacının karşılanmasında, yaptırılacak yapım işi ve yapım işine konu hizmet alımları ile ilgili ihale dokümanının hazırlanması, ihalenin sonuçlandırılması, teminat ve sözleşmenin yürütülmesine ilişkin her türlü işlemler, bu Esaslar çerçevesinde Başkanlık birimlerince hazırlanan ve Başkanlıkça uygun görülen doküman kapsamında yürütülür.

Yapım işine konu hizmet alımı

MADDE 25 ‒ (1) Başkanlıkça belirlenen yapım işine konu hizmet alımlarından, ilgili idarelere yaptırılacak işlerde, bu Esasların 24 üncü maddesindeki hükümler ile 22 nci maddesindeki ihale usulü uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Ortak Hükümler

İhale komisyonu

MADDE 26 ‒ (1) İhale komisyonu; bir komisyon başkanı, bir idari komisyon üyesi, iki uzman üye ve Başkanlığın mali işlerinden sorumlu bir personelin katılımı ile beş kişiden az olmamak koşuluyla tek sayıda üyeden oluşur.

(2) Başkanlığın mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde, ihale komisyonunda görevlendirilecek asıl ve yedek üyeler, Başkan tarafından belirlenir.

(3) Başkanlığın ilgili idarelerce gerçekleştirilecek yapım işleri ihalelerinde, ihale komisyonunda görevlendirilecek asıl ve yedek üyeler, ilgili idarenin ihale yetkilisi tarafından belirlenir.

(4) Komisyon üyelerinin en az ikisinin ihaleye konu işin uzmanı olması şarttır.

(5) İhale komisyonu tam ve eksiksiz toplanır ve kararlar çoğunlukla alınır. Komisyon üyeleri kararlarda çekimser kalamaz. Komisyon başkanı ve üyeleri oy ve kararlarından sorumlu olup, karşı oy kullanan komisyon üyeleri, gerekçelerini ihale komisyon kararına yazmak ve imzalamak zorundadır.

(6) Gerekli incelemeyi yapmalarını sağlamak amacıyla ihale işlem dosyasının birer örneği, ilân veya daveti izleyen beş gün içinde ihale komisyonu üyelerine verilir.

İhale sonucunun Kamu İhale Kurumuna bildirilmesi

MADDE 27 ‒ (1) Başkanlık ihtiyaçları için gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine konu ihale sonuçları, sözleşmenin taraflarca imzalanmasını müteakip, 4734 sayılı Kanunda belirtilen süre içerisinde Kamu İhale Kurumuna bildirilir. Bu Esaslar kapsamında gerçekleştirilen ihalelere ilişkin sonuç bildirimleri, Kamu İhale Bülteninde yayımlanmaz.

Sözleşmede değişiklik yapılması

MADDE 28 ‒ (1) Sözleşme imzalandıktan sonra sözleşme bedeli ile mal ve hizmet alımı ve yapım işleri ihalesinde teklif edilen ve Başkanlıkça uygun görülen malın, hizmetin veya yapım işinin niteliğini değiştirecek yeni bir sözleşme yapılamaz.

(2) Sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşme bedelinin aşılmaması ve Başkanlık ile yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla, aşağıda belirtilen hususlarda sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir:

a) İşin yapılma veya teslim yeri.

b) İşin süresinden önce yapılması veya teslim edilmesi kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartları.

(3) Yurt dışından gerçekleştirilecek olan mal mukabili alımlarda sözleşme düzenlenmesi zorunlu değildir.

(4) Başkanlıkça diğer idarelere yaptırılacak yapım işi ve yapım işine konu hizmet alımına ait sözleşmelerde yapılacak değişikliklerde Başkanlıktan uygun görüş alınır.

İş miktarında artma ve eksilme olması

MADDE 29 ‒ (1) Mal ve hizmet alımlarıyla yapım işi sözleşmelerinde, öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olması halinde, artışa konu olan iş;

a) Sözleşmeye esas proje içinde kalması,

b) İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması,

şartlarıyla, anahtar teslimi götürü bedel ihale edilen yapım işleri ile birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilen mal ve hizmet alımları ve yapım işlerinde sözleşme bedelinin % 20’sine kadar bir oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde aynı yükleniciye yaptırılabilir.

(2) İşin bu şartlar dâhilinde tamamlanamayacağının anlaşılması durumunda ise artış yapılmaksızın hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Ancak bu durumda, işin tamamının ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesi zorunludur.

(3) Sözleşme bedelinin % 80’inden daha düşük bedelle tamamlanacağı anlaşılan işlerde, yüklenici işi bitirmek zorundadır. Bu durumda yükleniciye, yapmış olduğu gerçek giderleri ve yüklenici kârına karşılık olarak, sözleşme bedelinin % 80’i ile sözleşme fiyatlarıyla yaptığı işin tutarı arasındaki bedel farkının % 5’i geçici kabul tarihindeki fiyatlar üzerinden ödenir.

Tekliflerin hazırlanması ve sunulması

MADDE 30 (1) Teklif mektubu ve geçici teminat da dâhil olmak üzere, ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve Başkanlığın açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve kaşelenerek veya mühürlenerek kapatılır.

(2) Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur. Mal alımı ihalelerinde, ihale dokümanında alternatif teklif verilebileceğine dair hüküm bulunması halinde, alternatif teklifler de aynı şekilde hazırlanarak sunulur.

(3) Teklifler, ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Başkanlığa verilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir. Teklifler, iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar Başkanlığa ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.

(4) Verilen teklifler, 4734 sayılı Kanunun 29 uncu ve 55 inci maddelerinde tanımlanan zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez.

Tekliflerin geçerlilik süresi

MADDE 31 (1) Tekliflerin geçerlilik süresi ihale dokümanında belirtilir. Başkanlıkça ihtiyaç duyulması halinde bu süre, teklif ve sözleşme şartları değiştirilmemek ve isteklinin kabulü kaydıyla, en fazla ihale dokümanında belirtilen teklif geçerlilik süresi kadar uzatılabilir.

Tekliflerin alınması ve açılması

MADDE 32 (1) Teklifler, ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar Başkanlığa verilir. İhale komisyonunca ihale dokümanında belirtilen saatte kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. 30 uncu maddenin birinci fıkrasına uygun olmayan zarflar bir tutanak ile belirlenerek değerlendirmeye alınmaz. Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır.

(2) İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ile teklif fiyatları ve yaklaşık maliyet tutarı açıklanır. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır. Bu aşamada hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.

Tekliflerin değerlendirilmesi

MADDE 33 (1) İhale komisyonunun talebi üzerine, Başkanlık, tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden yazılı olarak tekliflerini açıklamalarını isteyebilir. Ancak, bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilmez ve yapılmaz.

(2) Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde Başkanlıkça belirlenen sürede isteklilerden bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.

Aşırı düşük teklifler

MADDE 34 (1) İhale komisyonu, verilen teklifleri 33 üncü maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya Başkanlığın tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

(2) İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

(3) İhale komisyonu, aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesinde Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen kriterleri esas alır.

Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptali

MADDE 35 (1) İhale komisyonu kararı üzerine Başkanlık, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. Başkanlık bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Ancak, Başkanlık, isteklilerin talepte bulunması halinde, ihalenin iptal edilme gerekçelerini talep eden isteklilere bildirir.

Sözleşmenin devri

MADDE 36 ‒ (1) Sözleşme, zorunlu hallerde mal ve hizmet alımları için ihale yetkilisi veya harcama yetkilisinin, yapım işleri için Başkanın yazılı izni ile başkasına devredilebilir. Ancak, devir alacaklarda ilk ihaledeki şartların aranması zorunludur. Ayrıca isim ve statü değişikliği gereği yapılan devirler hariç olmak üzere, bir sözleşmenin devredildiği tarihi takip eden üç yıl içinde aynı yüklenici tarafından sözleşme devredilemez veya devir alınamaz. Bu hususlara uymaksızın devredilen veya devir alınan sözleşmeler feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir, varsa kesin teminat ve ek kesin teminatlar irat kaydedilir. Ayrıca, sözleşmenin feshi nedeniyle Başkanlığın uğradığı zarar ve ziyan yükleniciden tazmin ettirilir.

Sözleşmenin feshi

MADDE 37 ‒ (1) Yüklenicinin, taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine veya teklif mektubunda taahhüt ettiği şartlara uygun olarak yerine getirmemesi nedeniyle, ihale dokümanında belirtilen oranlarda gecikme cezası uygulanmak şartıyla, Başkanlığın belirlediği süre içerisinde nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumunu devam ettirmesi veya bu Esaslarda belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi hallerinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

(2) Bu Esaslar kapsamındaki mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde, yüklenicinin, ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkûmiyeti hallerinde sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

(3) Sözleşmeden önceki yasak fiil veya davranışlar nedeniyle fesih hallerinde, 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 21 inci maddesi uygulanır.

(4) Bu maddede yer alan hususlar idari şartnamede belirtilir.

Yasak fiil veya davranışlar

MADDE 38 (1)İhalelerde, aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır:

a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikâp, rüşvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs  etmek.

b) İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak.

c) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek.

ç) Alternatif teklif verebilme halleri dışında, ihalelerde bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekâleten birden fazla teklif vermek.

d) 11 inci maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak.

Mücbir sebepler

MADDE 39 ‒ (1) Mücbir sebep olarak kabul edilecek haller aşağıda belirtilmiştir:

a) Doğal afetler.

b) Kanuni grev.

c) Genel salgın hastalık.

ç) Kısmi veya genel seferberlik ilanı.

d) Tedarike ve yapım işine konu işin özelliği nedeni ile idari şartnamede belirtilmek kaydıyla Başkanlık tarafından ilave edilecek diğer haller.

(2) Süre uzatımı verilmesi, sözleşmenin feshi gibi durumlar da dâhil olmak üzere, Başkanlık tarafından yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi için; yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması, taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması, mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin Başkanlığa yazılı olarak bildirimde bulunması ve yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi zorunludur. Ancak mal, hizmet ve yapım işinin özelliğine göre ihale dokümanında belirtilmesi kaydıyla bu bildirim ve/veya belgelendirme süresi için farklı düzenleme yapılabilir. Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshi veya cezasız süre uzatımı gibi hususlar idari şartnamede belirtilmek kaydıyla Başkanlıkça düzenlenir.

Fiyat farkı

MADDE 40 ‒ (1) İhalelerde ve alımlarda esas alınacak para birimi yabancı ülke para birimi olduğunda fiyat farkı verilmez. İhale veya onay belgesi ile idari şartnamede belirtilmek kaydıyla Türk parası esas alınarak yapılacak ihale ve alımlarda, 4735 sayılı Kanunun 8 inci maddesi uyarınca yürürlüğe konulan esaslara göre fiyat farkı verilebilir.

İş ve işyerinin sigortalanması

MADDE 41 ‒ (1) Bu Esaslar çerçevesinde gerçekleştirilecek yapım işlerinde, iş ve iş yerinin sigortalanması hususunda, 4735 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi uygulanır.

Yerli istekliler ile ilgili düzenleme

MADDE 42 ‒ (1) Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yerli malı teklif eden yerli istekliler ile hizmet ve yapım işlerinde bütün yerli istekliler lehine % 15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanması hususlarında ihale dokümanına hükümler konulabilir. Ancak, yabancı istekli ile ortak girişim yapmak suretiyle ihalelere katılan yerli istekliler bu hükümden yararlanamaz.

Yasak ve sorumluluklar

MADDE 43 ‒ (1) Bu Esasların 11 inci ve 38 inci maddelerinde belirtilen davranışlarda bulunulması halinde, 4734 sayılı Kanunun ceza ve ihalelere katılmaktan yasaklamaya ilişkin hükümleri uygulanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Diğer hususlar

MADDE 44 ‒ (1) Bu Esaslar kapsamındaki mal ve hizmet alımları ile Başkanlıkça gerçekleştirilecek yapım işlerine ilişkin ihale ve alımlarda sözleşme yapılmasında; isteklinin ve Başkanlığın görev ve sorumluluğu, ihalenin veya alımın sözleşmeye bağlanması ve sözleşmede bulunacak hususlar, şikâyetlerin incelenmesi, sözleşme değişikliği, sözleşmenin feshi, ek sözleşme düzenlenmesi, denetim, muayene ve kabul işlemleriyle ilgili esaslar Başkanlıkça belirlenir.

(2) 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (j) bendinin (1) numaralı alt bendi uyarınca Kamu İhale Kurumu hesabına yatırılması gereken, sözleşme bedelinin onbinde beşi miktarındaki tutar, bu Esaslara göre yapılan ihalelerde alınmaz.

(3) Bu Esaslar dâhilinde yapılacak alımlarda, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde sayılan yeterlik kuralları aranmayabilir.

Başlamış olan ihaleler

GEÇİCİ MADDE 1 ‒ (1) Bu Esasların yürürlüğe girdiği tarihten önce ihale edileceği veya alım yapılacağı yazılı olarak duyurulmuş veya ilanı yapılmış bulunan işler, tabi olduğu mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır.

Yürürlük

MADDE 45 (1) Bu Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 46 ‒ (1) Bu Esasları Bakanlar Kurulu yürütür.