30 Eyll 2011 CUMA

Resm Gazete

Say : 28070

TEBL

Adalet Bakanlndan:

HUKUK MUHAKEMELER KANUNU GDER AVANSI TARFES

Ama ve kapsam

MADDE 1 (1) Bu Tarifenin amac, 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayl Hukuk Muhakemeleri Kanunu gereince dava alrken mahkeme veznesine yatrlacak olan gider avansnn miktar ile avansn denmesine ilikin usul ve esaslar belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 (1) Bu Tarife, Hukuk Muhakemeleri Kanununun 120 nci maddesinin birinci fkrasna dayanlarak hazrlanmtr.

Gider avans

MADDE 3 (1) Davac, bu Tarifede gsterilen gider avansn dava aarken mahkeme veznesine yatrmak zorundadr. Gider avans her trl tebligat ve posta cretleri, keif giderleri, bilirkii ve tank cretleri gibi giderleri kapsar.

Gider avans miktar

MADDE 4 (1) Davac,

a) Taraf saysnn be kat tutarnda tebligat gideri,

b) Dava dilekesinde tank deliline dayanlm ve tank says belirlenmi ise tank saysnca tank asgari creti ve tebligat gideri; tank says belirtilmemi ise en az tank asgari creti ve tebligat gideri,

c) Dava dilekesinde keif deliline dayanlm ise keif harc avans ile birlikte 75 TL. ulam gideri,

) Dava dilekesinde bilirkii deliline dayanlm ise Bilirkii cret Tarifesinde davann ald mahkeme iin ngrlen bilirkii creti,

d) Dier i ve ilemler iin 50 TL,

toplamn avans olarak der.

Gider avansnn iadesi

MADDE 5 (1) Gider avansnn kullanlmayan ksm hkmn kesinlemesinden sonra davacya iade edilir. Davac tarafndan hesap numaras bildirilmi ise iade elektronik ortamda hesaba aktarmak suretiyle yaplr. Hesap numaras bildirilmemi ise masraf avanstan karlanmak suretiyle PTT merkez ve iyerleri vastasyla adreste demeli olarak gnderilir.

(2) Geici hukuki koruma talebi iin alnan gider avansnn kullanlmayan ksm verilen karardan sonra talep zerine iade edilir.

Zaman bakmndan uygulama

MADDE 6 (1) Bu Tarifenin yrrle girmesinden nce alm olan davalarda, tamamlanm ilemleri etkilememek kaydyla, Hukuk Muhakemeleri Kanununun 120 nci maddesinin ikinci fkrasna gre gider avans ikmal ettirilir.

Yrrlk

MADDE 7 (1) Bu Tarife 1 Ekim 2011 tarihinde yrrle girer.