30 Eyll 2011 CUMA

Resm Gazete

Say : 28070

TEBL

Adalet Bakanlndan:

HUKUK MUHAKEMELER KANUNU HAKEM CRET TARFES

Ama ve kapsam

MADDE 1 (1) Bu Tarifenin amac, Hukuk Muhakemeleri Kanununa gre tahkim yoluyla grlen dava ve ilerde, taraflarla hakem veya hakem kurullar arasnda cretin belirlenmesi konusunda anlamaya varlamamas veya tahkim anlamasnda bir hkm bulunmamas ya da taraflarca bu konuda yerlemi kurallara veya kurumsal tahkim kurallarna yollama yaplmamas hallerinde hakem veya hakem kuruluna denecek cretin miktar ile denmesine ilikin usul ve esaslar belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 (1) Bu Tarife, Hukuk Muhakemeleri Kanununun 440 nc maddesinin nc fkrasna dayanlarak hazrlanmtr.

Hakem cretinin kapsad iler

MADDE 3 (1) Tarifede yazl hakem creti, tahkim davasnn ald tarihten itibaren niha hakem karar verilinceye kadar yaplan dava ile ilgili i ve ilemlerin karldr.

(2) Hakem kararnn dzeltilmesi, yorumlanmas veya tamamlanmas halleri ek creti gerektirmez.

Bakann creti

MADDE 4 (1) Bakann creti, hakemlerden her birine denecek hakem cretinin yzde on fazlas olarak hesaplanr.

cretin ksmen hak edilmesi ve cret denmeyecek haller

MADDE 5 (1) Hakemlerden birinin veya hakem kurulunun grevinin Hukuk Muhakemeleri Kanununun 435 inci maddesinin birinci fkrasnn (b), (c), (), (d) ve (e) bentlerinde yazl sebeplerden biriyle sona ermesi halinde, cret tablosunda yazl cretin yarsna hkmedilir.

Davann geri alnmas, konusuz kalmas, feragat, kabul veya sulh halinde cret

MADDE 6 (1) Anlamazln, davann geri alnmas, konusuz kalmas, feragat, kabul veya sulh nedeniyle, hakem veya hakem kurulunca taraflara delillerin sunulmas hususunda sre verilmesinden nce sona ermesi halinde cret tablosunda belirlenen cretin yarsna, sre verilmesinden sonra sona ermesi halinde ise tabloda belirlenen cretin tamamna hkmolunur.

Ksm kararda cret

MADDE 7 (1) Hakem veya hakem kurulunca ksm karar verilmesi halinde cret, ksm karar konusu uyumazln deerine gre belirlenir.

(2) Ksm kararn, niha karar olarak verilmesi halinde cret tablosunda yazl cretin tamamna hkmedilir.

ptal davas sonucunda hakemin davaya yeniden bakmas

MADDE 8 (1) Hukuk Muhakemeleri Kanununun 439 uncu maddesinin yedinci fkras uyarnca taraflarn eski hakemlerden birini yeniden tayin etmeleri durumunda cret tablosunda yazl cretin yarsna hkmedilir.

cretin hak edilme zaman

MADDE 9 (1) Hakem creti, tahkim yarglamasnn sona ermesi ile hak edilir.

cretin paylam

MADDE 10 (1) cret tablosuna gre belirlenecek cret, Tarifenin 24 nc maddesi hkm de gzetilmek suretiyle hakemler arasnda paylatrlr.

Uygulanacak tarife

MADDE 11 (1) Hakem cretinin tayininde hkm verildii tarihte yrrlkte bulunan tarife esas alnr.

cret tablosu

MADDE 12 (1) Bu Tarifeye gre verilecek cretler aadaki cret tablosuna gre hesaplanr.

 

 

ANLAMAZLIK KONUSU DEER

CRET

TEK HAKEM

3 VEYA DAHA FAZLA SAYIDA HAKEM

lk gelen 500.000,00 TL iin

% 5

% 8

Sonra gelen 500.000,00 TL iin

% 4

% 7

Sonra gelen 1.000.000,00 TL iin

% 3

% 6

Sonra gelen 3.000.000,00 TL iin

% 2

% 4

Sonra gelen 5.000.000,00 TL iin

% 1

% 2

10.000.000,00 TLden yukars iin

% 0,1

% 0,2

 

Yrrlk

MADDE 13 (1) Bu Tarife 1 Ekim 2011 tarihinde yrrle girer.