24 Eylül 2011 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28064

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

2007/5 SAYILI HARİÇTE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(İHRACAT: 2011/15)

MADDE 1 – 11/5/2007 tarihli ve 26519 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracat 2007/5 sayılı Hariçte İşleme Rejimi Tebliğinin “Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (n) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“n) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin “Belgenin/iznin gönderileceği merciler” başlıklı 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 8 – (1) Hariçte işleme izin belgelerinin birer nüshası ilgili ihracatçı birlikleri genel sekreterliğine ve ilgili firmaya gönderilir. Ayrıca, Bakanlıkça ilgili ihracatçı birlikleri genel sekreterliğine belgenin bir nüshası yanında, belge düzenlenmesine esas teşkil eden hammadde sarfiyat tablosunun bir sureti de gönderilir.

(2) Hariçte işleme izinlerinin birer nüshası ise Bakanlığa ve ilgili firmaya gönderilir.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin “Vergilendirme” başlıklı 13 üncü maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Serbest dolaşımdaki eşyanın geçici ihracı halinde, bu ihracat esnasında alınması gereken vergi tutarı kadar teminat alınır ve söz konusu eşyaya Türkiye Gümrük Bölgesi dışına veya serbest bölgelere çıkışı için öngörülen işlemler uygulanır. Geçici ihraç edilen eşyanın usulüne uygun olarak geri gelmemesi durumunda, söz konusu teminat irat kaydedilir. Ancak, Bakanlıkça Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu primi kesintisine tabi eşyanın serbest bölgelere geçici ihracatında teminat aranmaksızın ihracata izin verilir. Serbest bölgelere geçici ihracı gerçekleştirilen eşyaya tekabül eden ithalatın gerçekleşmediğinin tespiti halinde ise, bu ihracata ilişkin alınmayan vergi, ihraç tarihi itibarıyla 4458 sayılı Gümrük Kanunu ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilir.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin “İthalatın Gerçekleştirilmesi” başlıklı 16 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) İthalatın gerçekleştirilmesi, hariçte işleme rejimi çerçevesinde ithali taahhüt edilen işlem görmüş ürünün, ithalat rejimi ile gümrük mevzuatına uygun şekilde gümrük hattından Türkiye Gümrük Bölgesine girişini (serbest bölgeler hariç) ifade eder. Hariçte İşleme Rejimi çerçevesinde gerçekleştirilecek ithalat, hariçte işleme izin belgesi/izni sahibi firma dışında başka bir firma tarafından da gerçekleştirilebilir ve bu durumda ithalatı gerçekleştirecek kişiye ait bilgiler belgenin/iznin özel şartlar bölümüne kaydedilir. Bu kapsamda ithal edilecek eşyanın tamamı üzerinden Katma Değer Vergisi tahsil edilir.”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin “Taahhüdün kapatılması” başlıklı 17 nci maddesinin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki altıncı fıkra eklenmiştir.

“(2) Bu maddenin (1) numaralı fıkrasında belirtilen sürede taahhüdün kapatılması için müracaat edilmemesi durumunda ilgili firmaya, ilgili ihracatçı birlikleri genel sekreterliği tarafından 10 (on) iş günü içerisinde gönderilecek yazı ile 1 (bir) ay içerisinde kapatma müracaatında bulunulması hususu bildirilir ve bu sürede kapatma müracaatında bulunulmayan hariçte işleme izin belgesi/hariçte işleme izni (belge/izin kapsamındaki diğer sorumlulukların yerine getirilmiş olması şartıyla) gümrük mevzuatı çerçevesinde usulsüzlük cezası uygulanarak resen kapatılır.

(3) Hariçte işleme izin belgesi taahhüdü, belgede belirtilen şartlara uygun olarak ek-10’da yer alan ilgili ihracatçı birlikleri genel sekreterliği tarafından kapatılır. İlgili ihracatçı birlikleri genel sekreterliği kapatma esnasında, firmaların gönderdiği listeler ile hariçte işleme izin belgesinde kayıtlı bilgileri karşılaştırır. İlgili ihracatçı birlikleri genel sekreterliği ihraç edilen eşyanın (fire dahil) ithal edilen işlem görmüş ürünlerin üretiminde kullanıldığının ve ihracat ile ithalat işlemlerinin hariçte işleme izin belgesinde belirtilen şartlara uygun olarak gerçekleştirildiğinin tespiti halinde, belgeyi kapatarak Bakanlığa ve ilgili firmaya bilgi verir ve ayrıca, ek-11’de yer alan kapatma formunu tanzim ederek Bakanlığa gönderir.

(4) Hariçte işleme izni taahhüdü ise, izni veren ihracatçı birlikleri genel sekreterliğince kapatılır ve Bakanlığa ve ilgili firmaya bilgi verilir.

(6) Taahhüdü kapatılan hariçte işleme izin belgeleri/hariçte işleme izinlerinde kamu kurum ve kuruluşları ile ihracatçı birliklerince yapılan bir maddi hata olduğunun sonradan tespit edilmesi halinde, söz konusu maddi hata Bakanlığın (İhracat Genel Müdürlüğü)/Gümrük ve Ticaret Bakanlığının (Gümrükler Genel Müdürlüğü) uygun görüşüne istinaden düzeltilebilir.”

MADDE 6 – Aynı Tebliğin “İptal” başlıklı 19 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Hariçte işleme izin belgesi sahibi firmanın talebi üzerine, kullanılmayan belge Bakanlıkça iptal edilir ve bu husus ilgili ihracatçı birlikleri genel sekreterliğine ve ilgili firmaya bildirilir. Hariçte işleme izni sahibi firmanın talebi üzerine kullanılmayan izin, izni veren ihracatçı birlikleri genel sekreterliğince iptal edilir ve bu husus Bakanlığa ve ilgili firmaya bildirilir.”

MADDE 7 – Aynı Tebliğin “Yürütme” başlıklı 27 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.”

MADDE 8 – Aynı Tebliğde yer alan

a) “Müsteşarlığa” ibaresi “Bakanlığa” şeklinde,

b) “Müsteşarlık” ibaresi “Bakanlık” şeklinde,

c) “Müsteşarlıkça” ibaresi “Bakanlıkça” şeklinde,

d) “Gümrük Müsteşarlığına” ibaresi “Gümrük ve Ticaret Bakanlığına” şeklinde,

e) “Gümrük Müsteşarlığınca” ibaresi “Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca” şeklinde

değiştirilmiştir.

MADDE 9 – Aynı Tebliğin eki Ek-10 ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 10 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 11 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

 

Eki için tıklayınız.