21 Eylül 2011 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28061

TEBLİĞ

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan:

PURO VE SİGARİLLO TEKNİK DÜZENLEME TEBLİĞİ

(TÜTÜN MAMULLERİ SERİ NO: 1)

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Puro: Dolguluk tütün üzerine önce iç sargılık sonra da dış sargılık tütünün sarılması sonrasında elde edilen, varsa ağızlık dâhil olmak üzere kütlesi en az 3 g en çok 25 g olan tütün mamulünü,

b) Sigarillo: Dolguluk tütün üzerine önce iç sargılık sonra da dış sargılık tütünün sarılması sonrasında elde edilen, varsa ağızlık dâhil olmak üzere kütlesi 3 g'dan az olan tütün mamulünü,

ifade eder.

MADDE 2 – (1) Piyasaya arz edilen puro ve sigarilloların Türk Standardları Enstitüsü tarafından hazırlanan TS 13444 Puro ve Sigarillo Standardının yürürlükteki haline uygun olması zorunludur.

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Puro ve sigarillo üretici ve ithalatçıları; bu Tebliğin yürürlük tarihinden önce aldıkları ''Piyasaya Arz Uygunluk Belgeleri" veya "İthalat İzinleri" kapsamında ürettikleri ya da ithal ettikleri mamulat çeşitlerini Tebliğin yürürlük tarihinden itibaren 1 yıl süreyle piyasaya arz edebilirler.

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinden 90 (doksan) gün sonra yürürlüğe girer.

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.