15 Eylül 2011 Tarihli ve 28055 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

—  “Belediye Altyapı Programı IV, Batman İçmesuyu Temini ve Atıksu Arıtma Projesi II, Uzmanlık Hizmetleri” Konulu Hibe Anlaşması

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2011/2200   8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair Karar

2011/2202   Emniyet Genel Müdürlüğüne Ait Kadrolarda Düzenleme Yapılması Hakkında Karar

2011/2203   İthalat Rejimi Kararına Ek Karar

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Avrupa Birliği Bakanlığına, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan BAYRAKTAR’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA SEÇME KARARI

—  Anayasa Mahkemesi Başkanlığına, Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim KILIǒın Yeniden Seçilmesi Hakkında Karar

 

UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA SEÇME KARARI

—  Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığına, Anayasa Mahkemesi Üyesi Ahmet AKYALÇIN’ın Seçilmesi Hakkında Karar

 

YÖNETMELİKLER

—  Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Karanfil Yaprak Bükenleri ile Mücadele Hakkında Yönetmelik

—  San-Jose Kabuklu Biti ile Mücadele Hakkında Yönetmelik

—  Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Orman Kanununun 17 ve 18 inci Maddelerinin Uygulama Yönetmeliği

—  Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TEDAŞ) Genel Müdürlüğü Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Uludağ Üniversitesi Önlisans ve Lisans Yaz Öğretimi Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

—  Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tarife ve Talimat

—  Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası Tarife ve Talimatında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tarife ve Talimat

—  Tehlikeli Maddeler İçin Yaptırılacak Zorunlu Sorumluluk Sigortalarına İlişkin Tarife ve Talimatında Değişiklik Yapan Tarife ve Talimat

—  İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2011/10)

—  2011 Yılı Ağustos Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

—  2011 Yılı Ağustos Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

—  2011 Yılı Ağustos Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi

—  2011 Yılı Ağustos Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi

—  Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

—  Re’sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

—  Oyuncak ve Çocuk Bakım Eşyalarındaki Phthalatlar Hakkında Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

 

 

İLANLAR

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

— T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri