15 Eylül 2011 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28055

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

KfW, FRANKFURT AM MAIN, (“KfW”) VE HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

TARAFINDAN TEMSİL EDİLEN TÜRKİYE CUMHURİYETİ

("HİBEYİ ALAN") ARASINDA 16 AĞUSTOS 2011 TARİHLİ

1,117,516.05 -AVRO TUTARINDAKİ

HİBE ANLAŞMASI

 

- Belediye Altyapı Programı IV,

Batman İçmesuyu Temini ve Atıksu Arıtma Projesi II,

Uzmanlık Hizmetleri-

 

Federal Almanya Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti hükümetleri arasında imzalanan 11 Nisan 2006 tarihli Mali İşbirliği Anlaşmasına (“Hükümet Anlaşması”) dayanarak, Hibe Alan ile KfW aşağıdaki Hibe Anlaşması akdedilmektedir:

Madde 1

Finansal Katkının Tutarı ve Amacı

1.1 KfW, Hibeyi Alan’a 1.117.516,05 Avro tutarını aşmayan bir finansal katkı sağlayacaktır. Madde 3.2’de belirtilen koşullar dışında, finansal katkı geri ödenmeyecektir. 

1.2 Hibeyi Alan finansal katkını sadece Batman Belediyesi’nin (“Proje Yürütücü Kuruluş”) İçmesuyu Temini ve Atıksu Arıtma Projesi II’nin uygulanması için gerekli  kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesiyle ilgili uzmanlık hizmetleri (“Uzmanlık Hizmetleri”) ve birincil amaç olarak döviz giderlerini karşılamak için kullanacaktır.  Proje Yürütücü Kuruluş ve KfW finansal katkı ile finanse edilecek Uzmanlık Hizmetlerinin kapsamı ve detaylarını ayrı bir anlaşma ile belirleyeceklerdir.

1.3 Proje Yürütücü Kuruluş ve KfW, Proje Yürütücü Kuruluş tarafından gerçekleştirilecek eş katkıyı ayrı bir anlaşma ile detaylı olarak belirleyeceklerdir. Proje Yürütücü Kuruluş kendi eş katkısını tam olarak ve zamanında karşılayacaktır. Proje Yürütücü Kuruluş KfW’nin isteği üzerine bu amaçla alınan tedbirlerin kanıtını sunacaktır.

1.4 Hibeyi Alan veya Proje Yürütücü Kuruluş tarafından karşılanacak olan vergi ve diğer resmi harçlar ile ithalat vergileri söz konusu finansal katkıdan ödenmeyecektir.

Madde 2

Kullanım

2.1 KfW finansal katkıyı Uzmanlık Hizmetlerinin ilerlemesine göre ve Proje Yürütücü Kuruluş’un isteği üzerine kullandıracaktır. Proje Yürütücü Kuruluş ve KfW ayrı bir anlaşmayla kullanım prosedürünü, özellikle kullanımların belirlenen amaç doğrultusunda yapıldığına dair ispatın şeklini belirleyecektir.

2.2 KfW 30 Haziran 2016 tarihinden sonra ödeme yapmayı reddetme hakkına sahiptir.

Madde 3

Kullanımların Askıya Alınması ve Geri Ödeme

3.1 KfW aşağıdaki şartlar dışında kullanımları askıya alamaz:

a) Hibeyi Alanın, KfW’ye zamanında ödeme yapması için gereken yükümlülüklerini yerine getirmemesi,

b) Bu Anlaşma veya bu Anlaşmayla ilişkili diğer ayrı anlaşmalara ilişkin yükümlülüklerin ihlal edilmesi,

c) Proje Yürütücü Kuruluşun finansal katkının belirlenen amaç için kullanıldığını kanıtlayamaması veya

d) Uzmanlık Hizmetlerinin uygulanmasını veya amacına ulaşmasını engelleyen veya ciddi risk doğuran olağandışı durumların ortaya çıkması

3.2 Madde 3.1 b) veya c)’de belirtilen durumlardan herhangi birinin meydana gelmesi ve bu durumların KfW tarafından belirlenecek olan ancak her halükarda en az 30 gün olacak süre zarfında giderilmemesi halinde, KfW kullanılmış olan tüm meblağların ivedilikle geri ödenmesini talep edebilecektir. Madde 3.1 c)’de belirlenen durumlarda, geri ödeme Proje Yürütücü Kuruluşun belirlenen amaç doğrultusunda kullanıldığını kanıtlayamadığı meblağlar ile sınırlı olacaktır.

Madde 4

Masraflar ve Resmi Harçlar

Hibeyi Alan, bu Anlaşmanın sonuçlandırılması ve yürütülmesiyle ilişkili olarak, Almanya Federal Cumhuriyeti dışında tahakkuk eden tüm vergi ve diğer resmi harçları ve finansal katkının kullanılması sebebiyle tahahhuk eden tüm transfer ve çevirme masraflarını karşılayacaktır.

Madde 5

Sözleşmeyle İlgili Beyanlar ve Temsil Yetkisi

5.1 Türkiye Cumhuriyeti Hazine Müsteşarlığı’ndan sorumlu Devlet Bakanı ve onun KfW için atadığı ve onun tarafından onaylanan imza sirküleriyle yetkilendirilen kişiler bu Anlaşmanın yürütülmesinde Hibeyi Alanı temsil edecektir. Temsil yetkileri, o anda temsile yetkili kişi tarafından yetkilerinin geri alındığı bilgisi KfW’ye ulaşmadan sona eremez.

5.2 Bu Anlaşmayla ilgili değişiklikler veya ekler ve bu Anlaşma çerçevesinde tarafların göndereceği bildirim ve beyanlar yazılı olarak yapılacaktır. Söz konusu bildirim veya beyanlar aşağıda verilen ilgili tarafın adresine veya akte taraf olan birinin diğerine tebliğ edeceği diğer adrese ulaştığında teslim alınmış sayılacaktır:      

KfW için:                                                      KfW

                                                                     Postfach 11 11 41

                                                                     60046 Frankfurt am Main

                                                                     Almanya

                                                                     Faks: +49 69 7431-3490

 

                                                                     KfW Ankara Ofisi

                                                                     And Sokak No. 8/21

                                                                     06680 Çankaya

                                                                     Ankara, Türkiye

                                                                     Faks: +90 312 428 8416

 

Hibeyi Alan için (tüm yazışmalar):               Türkiye Cumhuriyeti

                                                                     Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı

                                                                     Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü

                                                                     İnönü Bulvarı 06510 Emek

                                                                     Ankara, Türkiye

                                                                     Faks: +90 312 204 73 66-67

Madde 6

Uzmanlık Hizmetleri

6.1 Hibeyi Alan, Proje Yürütücü Kuruluş’un aşağıdaki hususları yerine getirmesini sağlar:

a) Uzmanlık Hizmetlerinin hazırlanması, finansal ve teknik uygulamalara ve esas olarak Hibeyi Alan ve KfW arasında Uzmanlık Hizmetlerine ilişkin mutabık kalınan anlayışa uygun şekilde yürütülmesini ve bu amaçla bağımsız ve nitelikli danışmanlık hizmetlerinden yararlanılması;

b) Uzmanlık Hizmetlerinin tam olarak finanse edilmesi ve KfW’nin isteği üzerine finansal katkıdan ödenmeyen maliyetlerin karşılandığını gösteren kanıtların KfW’ye sunulması;

c) Uzmanlık Hizmetleri ile ilgili tüm masrafları ve söz konusu finansal katkıdan finanse edilen hizmetleri açık ve ayrıntılı bir şekilde gösteren detaylı defter ve kayıtların tutulması veya tutturulması;

d) KfW temsilcilerinin herhangi bir zamanda Uzmanlık Hizmetlerinin uygulanmasına ilişkin söz konusu defter ve kayıtları ve diğer her türlü belgeyi incelemesine imkan verilmesi;

e) KfW’nin talep edebileceği Uzmanlık Hizmetlerine ilişkin tüm bilgi ve  raporların ve ilerleme durumunun KfW’ye ibraz edilmesi;

f) Uzmanlık Hizmetlerinin uygulanmasını ortadan kaldıracak veya ciddi şekilde tehlikeye atabilecek herhangi bir durumun kendi rızası ile derhal KfW’ye bildirilmesi.

6.2 Proje Yürütücü Kuruluş ve KfW Madde 6.1 ile ilgili detayları ayrı bir anlaşma ile belirleyeceklerdir.

Madde 7

Çeşitli Hükümler

7.1 Hibeyi Alan, Uzmanlık Hizmetlerinin hazırlanması ve uygulanması, finanse edilecek Uzmanlık Hizmetleri sözleşmelerinin ihale edilmesi, ve finansal katkıdan kullanım talep edilmesi ile görevlendirilecek olan kişilerin, bu görevlerle ilgili olarak kanuna aykırı ödemeler veya başka avantajlar talep etmemesini, kabul etmemesini, almamasını, vermemesini, vaat etmemesini veya vaat almamasını sağlayacaktır ve Proje Yürütücü Kuruluşun bunları sağlamasını temin edecektir.

7.2 Bu Anlaşma çerçevesinde herhangi bir hüküm geçersiz olursa, diğer hükümler bundan etkilenmeyecektir. Hükmün geçersiz kılınmasından doğacak herhangi bir boşluk bu Anlaşmanın amacına uygun olan başka bir hükümle doldurulacaktır.

7.3 Hibeyi Alan bu Anlaşmadan doğan alacakları tahsis veya transfer edemez, ipotek edemez ve bunlar üzerine taahhütte bulunamaz.

7.4 Bu Anlaşma Almanya Federal Cumhuriyeti Yasalarına tabidir. Yürütme yeri Frankfurt am Main’dır.

7.5 KfW ve Hibeyi Alan arasında bu Anlaşmayla başlayan yasal ilişkiler son kullanımdan altı yıl sonra sonlanacaktır.

İngilizce dilinde, her biri bir taraf için olmak üzere 2 orijinal kopya ve Proje Yürütücü Kuruluş için bir suret halinde düzenlenmiştir.

 

Ankara, 16 Ağustos 2011

 

KfW                                                                    Hazine Müsteşarlığı tarafından

                                                                           temsil edilen  Türkiye Cumhuriyeti

 

                                                                                            Ali ÇEVİK

                                                                                                       Daire Başkanı

 

 

İngilizce metin için tıklayınız.