14 Eylül 2011 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28054

YÖNETMELİK

Mersin Üniversitesinden:

MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 6/11/2007 tarihli ve 26692 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 5 – (1) Tıp Fakültesinde eğitim-öğretim süresi, her biri bir ders yılını kapsayan Dönem I, II, III, IV, V ve VI olmak üzere altı dönemden ibarettir. Her dönem en az otuziki hafta ve en az 5500 ders saatidir.

(2) Dönem I, II, III, IV,V ve VI için, bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde belirtilen devam koşulu aranır. Öğrenci, daha önce aldığında, devam yükümlülüğünü yerine getirdiği halde başarısız olduğu dönemleri/stajları her defasında belirtilen devam koşulları ile tekrar eder. Kayıt yaptırdıktan sonraki azami sürede (dokuz yıllık) okuldan mezun olamayan öğrenciler, öğrenimlerini sürdürmek için, öğrenci katkı payını ödemeye devam ederler, ancak derse/staja devam ve sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesine aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiştir.

“(3) Öğrencilere öğrenim ve eğitimlerine katkıda bulunacak Üniversite dışında kongre, sempozyum, toplantı, spor ve sanat etkinlikleri ile staj faaliyetlerinde bulunmak üzere, izinli oldukları sürelerde devam edemedikleri derslerin telafisi yapılması koşuluyla Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile izin verilebilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 32 – (1) Dönem IV, V ve VI’da başarılı öğrencilerin dönem notu, o döneme ait staj notlarının ortalaması alınarak hesaplanır. Dönem notu hesaplanmasına ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Dönem VI’da her bir staj bir uygulama dersi olarak kabul edilir. Her bir stajın %20’sinden fazlasına devamsızlığı olan öğrenci stajı tekrarlar. Devamsızlığı %20’nin altında olan öğrenciye, ilgili anabilim dalının uygun göreceği tarihlerde telafi uygulaması yaptırılır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 35 – (1) Öğrencinin yazılı olarak kaydının silinmesini istemesi dışında, 2547 sayılı Kanunun 54 üncü maddesi ve Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre Üniversiteden çıkarma cezası almış olanların, fakülte yönetim kurulunun kararı üzerine Üniversite ile ilişiği kesilir.”

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Mersin Üniversitesi Rektörü yürütür.