14 Eylül 2011 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28054

YÖNETMELİK

Uludağ Üniversitesinden:

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS

ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesine bağlı fakülte, konservatuvar, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında kayıt, eğitim-öğretim ve sınavlarda uygulanacak esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Uludağ Üniversitesine bağlı fakülte, konservatuvar, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında yürütülen ön lisans ve lisans düzeyindeki eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesi ile 44 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Birim: Uludağ Üniversitesine bağlı tüm fakülte, konservatuvar, yüksekokul ve meslek yüksekokullarını,

b) Dekan: Uludağ Üniversitesine bağlı fakültelerin dekanlarını,

c) Fakülte: Uludağ Üniversitesine bağlı fakülteleri,

ç) GANO: Genel akademik not ortalamasını,

d) İlgili kurul: Uludağ Üniversitesine bağlı fakülte, konservatuvar, yüksekokul ve meslek yüksekokulu kurullarını ve yönetim kurullarını,

e) Meslek yüksekokulu: Uludağ Üniversitesine bağlı ön lisans düzeyinde eğitim-öğretim yapılan meslek yüksekokullarını,

f) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

g) Rektör: Uludağ Üniversitesi Rektörünü,

ğ) Senato: Uludağ Üniversitesi Senatosunu,

h) Üniversite: Uludağ Üniversitesini,

ı) YANO: Yarıyıl akademik not ortalamasını,

i) Yönetim Kurulu: Uludağ Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

j) Yüksekokul: Uludağ Üniversitesine bağlı lisans düzeyinde eğitim-öğretim yapılan yüksekokulları

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Kayıt-Kabul İşlemleri ile İlgili Esaslar

Öğrenci kontenjanları

MADDE 5 – (1) Önlisans ve lisans öğretiminin ilk yarıyılına alınacak öğrenci sayıları ve giriş koşulları, ilgili kurumun önerisi ve Senatonun kararı doğrultusunda Yükseköğretim Kurulunca belirlenir.

İlk kayıt

MADDE 6 – (1) İlk yarıyıla kayıt yaptıracak öğrencilerin kayıt işlemlerinin tarihleri, gerekli koşullar ve istenen belgeler Senato ve Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve ilân edilir. İstenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Adli sicil belgesi ve askerlikle ilişiğinin bulunup bulunmadığına dair öğrenci adayının yazılı beyanı esas alınır ve kaydı yapılır. Kayıt olan aday Üniversite öğrencisi olur ve öğrencilik haklarından yararlanır. Süresi içinde ilgili kuruma kayıt yaptırmayanlar, kayıt ve dolayısıyla Üniversite öğrencisi olma hakkını kaybederler. Ancak; kayıt süresi içerisinde kaydını şahsi nedenlerle yaptıramayan adayların kayıtları, mazeretlerini belgelemeleri halinde on sekiz yaşından küçük olanların kanuni temsilcileri, on sekiz yaşından büyük olanların noter veya yurt dışı temsilciliklerden alacakları resimli vekaletname ile yetkili kıldıkları kişiler aracılığı ile yapılabilir.

Muafiyet

MADDE 7 – (1) Başka bir üniversitenin veya Üniversitenin bir bölüm ya da programına kayıtlı iken ÖSYM tarafından yapılan sınavlara girerek Üniversitede aynı veya farklı bir bölüm ya da programı kazanan ve yeniden kaydını yaptıran öğrenciler ya da bir yükseköğretim kurumundan ayrılan ve Üniversiteye kayıt yaptıran öğrenciler ile yatay geçişle gelen öğrenciler ders muafiyeti isteğinde bulunabilir. Ders muafiyeti isteğinde bulunan öğrenciler, muafiyet başvurularını Üniversiteye kesin kayıt tarihinin bitimini izleyen on iş günü içinde yapmak zorundadır. Bu tarihten sonraki başvurular dikkate alınmaz. Öğrencilerin muafiyet istekleri, ayrıldığı yükseköğretim kurumunda başardığı dersler de göz önüne alınarak tüm eğitim-öğretim planını kapsayacak şekilde bir defada ilgili birim kurullarınca karara bağlanır. Ancak öğrencinin muaf olacağı her yarıyıldaki başarılı ders kredi saatleri dönemsel kredi yükünden fazla olamaz.

Kayıt yenileme

MADDE 8 – (1) Öğrenciler, her yarıyılın başlamasından önce Senato tarafından kabul edilen akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde derslere yazılır ve bu dersleri danışmanının onayı ile değiştirebilir. Öğrencinin kayıt yenileme işlemi katkı payı/öğrenim ücretini yatırdıktan sonra kesinleşir. Öğrenci, kaydını yapmakla kendisi yükümlüdür ve tüm kayıt yenileme işleminden sorumludur.

(2) Belirlenen süreler içinde kaydını yenilemeyen öğrenci, o yarıyıldaki derslere devam edemez, sınavlara giremez ve diğer öğrencilik haklarından yararlanamaz. Öğrencinin kayıt yenilemediği yarıyıl, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda belirlenen en çok öğrenim süresinden sayılır.

Katkı payı, öğrenim ücreti

MADDE 9 – (1) Yükseköğretim kurumlarında, öğrenci başına düşen cari hizmet maliyetleri, yükseköğretim programlarının özellikleri göz önüne alınarak hesaplanır. Öğrenciler, ilgili mevzuata göre belirlenen katkı payı veya öğrenim ücretini 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi hükümlerince her yarıyıl ödemek zorundadır. Öğrencilerden her bir dönem için birinci örgün öğretimde öğrenci katkı payı, ikinci örgün öğretim ve uzaktan öğretimde ise öğrenim ücreti alınır. Yabancı uyruklu öğrencilerden, birinci veya ikinci öğretim ayırımı yapılmadan, her bir dönem için öğrenim ücreti alınır. Öğrenci katkı payı ve öğrenim ücreti ile ilgili esaslar aşağıda belirtilmiştir:

a) Bu fıkranın (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen durumlarda her bir ders için kredi başına ödenecek katkı payı veya öğrenim ücreti tutarları, her bir dersin kredisinin ilgili dönemde alınması gereken toplam ders kredisine oranlanması sonucu bulunacak katsayının ilgili dönem için belirlenen öğrenci katkı payı veya öğrenim ücreti ile çarpılarak, ilgili birim tarafından dönem başlarında hesaplanır.

b) 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ile bu Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinde belirtilen süreler içinde aynı yükseköğretim kurumundaki öğrenimi sırasında bir derse üçüncü defa kayıt yaptırılması halinde, ilgili dönem için öngörülen katkı payı ya da öğrenim ücretinin yanı sıra, (a) bendine göre hesaplanan kredi başına ödenecek katkı payı veya öğrenim ücreti; dersin alınacağı dönem için belirlenen kredi başına katkı payı veya öğrenim ücretinin % 50, dördüncü defa kayıt yaptırılması halinde % 100, beşinci veya daha fazla defa kayıt yaptırılması halinde ise % 300 fazlası ile hesaplanır.

c) 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ile bu Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinde belirtilen süreler içinde öğrenimin tamamlanamaması halinde, her bir ilave ders için kredi başına ödenecek öğrenci katkı payı veya öğrenim ücreti; dersin alınacağı dönem için (a) bendine göre belirlenecek olan kredi başına katkı payı veya öğrenim ücretinin % 100’ü, ikinci defa kayıt yaptırılması halinde % 200’ü, üçüncü defa kayıt yaptırılması halinde % 300’ü, dördüncü ve daha fazla defa kayıt yaptırılması halinde ise % 400’ü olarak hesaplanır.

ç) 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ile bu Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinde belirtilen süreler içerisinde yandal veya çift anadal öğreniminin tamamlanamaması nedeniyle ilave ders alınması halinde, her bir ders için kredi başına ödenecek öğrenci katkı payı veya öğrenim ücreti; dersin alınacağı dönem için bu fıkranın (a) bendine göre hesaplanan kredi başına katkı payı veya öğrenim ücretinin % 100’ü, ikinci defa kayıt yaptırılması halinde % 200’ü, üç ve daha fazla defa kayıt yaptırılması halinde ise % 300’ü olarak hesaplanır.

d) Öğrenci katkı payı ve öğrenim ücretleri, Üniversite akademik takviminde belirtilen ilgili dönem başlarında ödenir. Süresi içinde katkı payı veya öğrenim ücretini ödemeyenler ve mazeretleri ilgili yükseköğretim biriminin yönetim kurulunca kabul edilmeyenler, o dönem için kayıt yaptıramaz ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.

e) Hazırlık sınıfı hariç, bulundukları bölümde her bir dönem için belirlenen asgari derslerden başarılı olan ve bu dersleri alan öğrencilerin başarı ortalamasına göre dönem sonu itibariyle yapılacak sıralamada ilk % 10’a giren birinci öğretim öğrencileri, bir sonraki dönemde ödeyecekleri öğrenci katkı payının yarısını öder.

f) Hazırlık sınıfı hariç, bulundukları bölümde her bir dönem için belirlenen asgari derslerden başarılı olan ve bu dersleri alan öğrencilerin başarı ortalamasına göre dönem sonu itibariyle yapılacak sıralamada ilk % 10’a giren ikinci öğretim öğrencileri, bir sonraki dönemde birinci öğretim öğrencilerinin ödeyecekleri öğrenci katkı payı kadar öğrenim ücreti öder.

(2) Her ne sebeple olursa olsun kayıt silinmesi halinde alınan katkı payları ve öğrenim ücretleri iade edilmez.

(3) Katkı payları dışında öğrencilerden alınacak kayıt ile ilgili giderlerin karşılıkları Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Kimlik kartı

MADDE 10 – (1) Katkı payını yatırarak Üniversiteye ilk kaydını yaptıran veya kaydını yenileyen öğrenciye, Üniversite öğrencisi olduğunu belirten kimlik kartı verilir. Öğrenci kimlik kartı, her akademik yıl başında bandrol yapıştırılmak koşulu ile öğrenimi süresince geçerlidir.

(2) Kimlik kartının kaybedilmesi halinde, yerel bir gazetede yayımlanmış ilân ve yazılı başvuruya dayalı olarak her eğitim-öğretim yılında bir defaya mahsus olmak üzere yeniden kimlik kartı verilir.

İzinli ayrılma

MADDE 11 – (1) İzinli ayrılmak isteyen öğrencilere mazeretlerinden dolayı ilgili birim yönetim kurulu kararı ile öğrenimleri süresince toplam dört yarıyıl süre ile izin verilebilir. Böyle bir durumda izin için başvurunun, nedenlerinin açıklanması veya belgelenmesiyle birlikte, yarıyıl başlangıcından itibaren on iş gününde yapılması zorunludur. İzinli sayılan öğrenci öğrenimine devam edemez ve izinli olduğu yarıyılın sınavlarına giremez. Bu izin süresi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda öngörülen en çok öğrenim süresinden sayılmaz.

(2) Hastalık, doğal afetler, tutukluluk, mahkumiyet ve askerlik tecilinin kaldırılması gibi öngörülmeyen nedenlerle yarıyıl süresi içinde izin verilebilir. Bu gibi durumlarda öğrencinin, nedenin ortaya çıkmasından başlayarak en geç on iş günü içinde ilgili birime başvurması ve olguyu gerekli belgelerle kanıtlaması zorunludur. Yarıyıl içinde izin verilmesi durumunda öğrenci, yarıyıl başından başlayarak izinli sayılır. Belirtilen nedenlerin sınav döneminde ortaya çıkması durumunda, aynı işlem yapılır. Ancak, sınav dönemi başında veya sınav dönemi içinde izin verilmesi durumunda izin, yarıyıl başından geçerli olarak uygulanamaz. Sınav dönemi başında veya sınav dönemi içinde izin alındığında, bu izin, verildiği tarihten başlayarak geçerli olur ve öğrencinin izin aldığı tarihi izleyen veya o tarihte devam eden sınav dönemindeki hakları saklı kalır. Bu haklar iznin bitimini izleyen, o dersin sınavının açılacağı ilk sınav döneminde kullanılır.

(3) İkinci fıkrada belirtilen nedenlerin devamı halinde ilgili birim yönetim kurulunca iznin uzatılması yoluna gidilebilir.

Kurum içi ve dışı yatay geçiş işlemleri

MADDE 12 – (1) Başka bir yükseköğretim kurumundan Üniversiteye bağlı yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş ile kayıt yaptıracak öğrenci sayıları Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenerek ilan edilir. Yatay geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre yapılır. Yatay/dikey geçişlerde kabul esasları şunlardır:

a) Kurum içi yatay geçiş yapabilecek öğrenci sayıları, her akademik yılbaşında ilgili birim yönetim kurulları tarafından belirlenir ve Senatonun onayına sunularak ilan edilir.

b) Kurum içi-kurum dışı yatay geçiş işlemleri, ilgili mevzuat hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

c) Üniversitenin zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı uygulayan bölümlerine/programlarına yatay geçişlerde, öğrencilerin geldiği üniversitede zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfını okumuş ve başarmış olanlarda ilgili mevzuat hükümleri ve Senato tarafından belirlenen esaslarda belirtilen sınavlardan geçerli not almış olma şartı aranır.

Dikey geçiş işlemleri

MADDE 13 – (1) Meslek yüksekokulu mezunlarının dikey geçişleri, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yapılır. Lisans öğrenimine başlama hakkı elde eden öğrencilere üniversitelerince ön lisans eğitimi sırasında almış oldukları derslerden eş değer kabul edilenlere bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen kredi yükü kadar muafiyet verilerek programdan alması gereken dersler belirlenir. Öğrencinin alması gereken derslere göre programa kaydı yapılarak, eğitime devam hakkı verilir.

(2) Yabancı dille öğretim yapılan programlarda ve zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan programlarda öğrencilerin lisans programına başlayabilmek için Uludağ Üniversitesi Yabancı Diller Hazırlık Öğretim Yönergesinde belirtilen şartları yerine getiremeyenler yabancı dil hazırlık sınıfına devam ederek başarılı olmaları gerekir.

(3) Yabancı dil hazırlık sınıfında ve lisans eğitim-öğretimi sırasında öğrenciler Üniversitenin mevzuatına tabi olurlar.

(4) Öğretim dili en az % 30 yabancı dil veya tamamen yabancı dil olan programların yabancı dil hazırlık sınıfında başarısız olan öğrenciler, 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Türkçe eğitim yapan yükseköğretim programlarına ÖSYM’ce yerleştirilebilir.

(5) Dikey geçiş yapan öğrenciler 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesindeki hükümlere göre öğrenimlerine devam ederler.

Öğrenci işleri

MADDE 14 – (1) Öğrencinin yarıyıllara kayıt işlemlerine, devamının izlenmesine, izinli ayrılmasına, yatay ve dikey geçişine, öğretime ilişkin diğer işlemlere, gerektiğinde bölüm veya programın görüşlerini de alarak ilgili birim yönetim kurulu karar verir. Yönetim Kurulu kararlarına karşı itiraz beş iş günü içinde Rektörlüğe yapılabilir.

Disiplin

MADDE 15 – (1) Öğrenci disiplin işlemleri, 13/1/1985 tarihli ve 18634 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Danışmanlık hizmetleri

MADDE 16 – (1) Bölüm veya program kurulları her öğrenci için bir danışman öğretim elemanı belirler. Belirlenen danışman, öğrencinin derslere yazılmasında, bırakmasında, değiştirmesinde ve ayrıca sağlık, kültür ve spor ile ilgili sorunlarında öğrenciye yol gösterici olur.

Sağlık, kültür ve spor hizmetleri

MADDE 17 – (1) Öğrencilerin sağlık sorunlarına, rehberlik hizmetleri ile boş zamanlarını değerlendirmeye yönelik kültürel ve sportif etkinliklere ilişkin hizmetler, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ve bağlı birimleri tarafından yürütülür.

(2) Kültür, sanat ve spor etkinliklerinde, üniversiteyi veya ülkeyi temsil için ilgili yönetim kurulu tarafından görevlendirilen öğrencilerin devama ve sınava ilişkin hakları saklı tutulur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretimle İlgili Esaslar

Öğretim türü

MADDE 18 – (1) Üniversitede eğitim-öğretim, örgün öğretim türünde yapılır. Birinci örgün öğretim öğrencilerinin ikinci örgün öğretimden, ikinci örgün öğretim öğrencilerinin de birinci örgün öğretimden ders almasına izin verilmez.

Akademik takvim

MADDE 19 – (1) Üniversitenin akademik takvimi, ilgili birimlerin önerileri göz önüne alınarak her yıl eğitim-öğretim başlamadan önce Senato tarafından belirlenir ve ilân edilir.

Akademik yıl

MADDE 20 – (1) Akademik yıl Senatonun belirlediği gün başlar ve izleyen eğitim-öğretim yılının başlangıcında biter. Bir akademik yıl güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Her yarıyılda ders programı en az on dört haftayı kapsayacak şekilde düzenlenir. Dersler ve ara sınavlar yarıyıl içinde, yarıyıl sonu sınavları ise ilgili yarıyıl derslerinin bitimini izleyen en çok üç haftalık sürede yapılır. Resmi tatil ve resmi makamlarca tatil ilan edilen günlerdeki dersler ondördüncü haftanın sonuna eklenen mesai günlerine planlanır. Gerekli görüldüğü takdirde Senato yarıyıl sürelerini uzatabilir veya kısaltabilir. İlgili kurumların önerisi üzerine Senato yaz öğretimi yapılmasına karar verir.

Ders planları

MADDE 21 – (1) İlgili bölüm veya program kurulları, derslerin yarıyıllara dağılımını; ders, uygulama, staj, klinik, proje ve benzeri çalışmaların kredi saatlerini gösteren ders planlarını düzenler.

(2) Ders planları, ilgili birim kurullarının da görüşü alındıktan sonra Senato tarafından onaylanır.

(3) Haftalık ders programları akademik yıl başlamadan;

a) Fakülteler için akademik takvime göre eğitim-öğretimin başlamasından yirmi iş günü önce,

b) Konservatuvar, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulları için, eğitim-öğretimin başlamasından on beş iş günü önce hazırlanarak Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gönderilir.

Zorunlu dersler, seçmeli dersler, ön şartlı dersler ve ön şart dersleri

MADDE 22 – (1) Zorunlu ve seçmeli dersler: Dersler, zorunlu ve seçmeli olmak üzere iki türdür. Bölümler veya programlar tarafından zorunlu ve seçmeli dersler belirlenir. Bunlardan;

a) Zorunlu dersler, öğrencinin almakla yükümlü olduğu derslerdir.

b) Seçmeli dersler, öğrencinin istekleri de göz önüne alınarak belirlenen derslerdir. Bu dersler, meslekle ilgili formasyonu tamamlayan derslerden olabileceği gibi, genel kültür ya da değişik ilgi alanlarından dersler de olabilir. Ders planlarında seçmeli dersler, mezuniyet için alınması gereken toplam kredinin en az %25’ini oluşturacak biçimde düzenlenmesi esastır. Seçmeli dersler lisans öğrencileri için herhangi bir fakültenin, meslek yüksekokulu öğrencileri için herhangi bir meslek yüksekokulunun bir başka bölümünün veya programının dersi de olabilir. Seçmeli derslerin en az kaç öğrenci ile açılacağı her akademik yıl başında Senato tarafından belirlenir.

c) Zorunlu yabancı dil hazırlık programı uygulanan bölüm veya programlarda zorunlu ve seçmeli dersler kredi saatlerinin toplamının en az % 30’luk kısmı ile bu derslerin sınavları yabancı dilde yapılır.

d) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık programı uygulanan fakülte veya yüksekokulların bölüm veya programlarında bazı seçmeli dersler kredi saatleri toplamının % 30’unu geçmemek koşuluyla yabancı dille yapılabilir. Bu derslerin sınavları da yabancı dilde yapılır.

(2) Ön şartlı ders ve ön şart dersi: Öğrencinin kayıt yaptıracağı ders; önceden başarılması gereken derse veya derslere bağlı ise bu ders ön şartlı derstir. Öğrencinin dersi almadan önce başarması gereken ders ön şartlı derstir. Ön şartlı dersin ön şartı olan dersi veya dersleri, bu dersleri açan bölüm veya program önerir. İlgili birim kurulu bu dersleri inceleyerek Senatonun onayına sunar.

(3) Ortak zorunlu dersler: 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin (ı) bendinde yer alan; Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil dersleri, kredili ders olarak en az ikişer yarıyıl olmak üzere 2 kredi-saat/hafta olacak şekilde tercihen ilk dört yarıyıl için planlanan derslerdir. Öğrencilerin, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin (ı) bendine göre, Yabancı Dil dersleri için yapılan muafiyet sınavında başarılı olmaları halinde, aldıkları not aynen 5/ı Yabancı Dil notu olarak her iki yarıyıl için YANO ve GANO hesaplamasına katılır.

(4) Yabancı Dil muafiyet sınavı veya yıl içi sınavlarında alınan; Sayısal Not, Harf Notu ve Ağırlık Katsayıları aşağıdaki tabloya göre değerlendirilir.

Sayısal Not           Harf Notu         Ağırlık Katsayısı

85-100                       AA                         4.00

80-84                          BA                         3.50

75-79                          BB                         3.00

70-74                          CB                         2.50

60-69                          CC                         2.00

55-59                          DC                         1.50

50-54                         DD                         1.00

40-49                          FD                         0.50

39-0                            FF                         0.00

(5) Zorunlu/isteğe bağlı yabancı dil hazırlık programı uygulayan bölüm veya programa kayıtlı öğrenciler, Uludağ Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunun yaptığı yabancı dil seviye tespit sınavında başarılı olmaları halinde, 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca almaları gereken yabancı dil dersinden muaf olurlar ve bu notları aynen YANO ve GANO hesaplamasına katılır.

(6) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfında başarısızlık halinde birinci sınıfa başlayan öğrenciler eğitim-öğretim yılı başında yapılan ve 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi kapsamında açılan seviye tespit sınavına katılarak geçer not aldıkları takdirde bu dersten muaf olurlar. 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde belirtilen yabancı dil dersinden de geçer not alamayanlar birinci sınıfta bu dersi almak zorundadır.

(7) Zorunlu/isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfında başarılı olunması halinde de öğrenci kendi isteğine bağlı olmak kaydıyla notunu yükseltmek için 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi kapsamında açılan seviye tespit sınavlarına girebilir. Bu durumda alınan en son not her iki yarıyıl için YANO ve GANO hesaplamasına katılır.

Derslerin kredi değerleri

MADDE 23 – (1) Kuramsal dersin kredi saat değeri haftalık ders saatine; laboratuvar, uygulama ve benzeri çalışmaların kredi saat değeri ise haftalık ders saatinin yarısına eşittir. Not ortalamalarına katılmayan kuramsal ve uygulamalı dersler "kredisiz dersler" olarak ders planlarında belirtilir.

Ders yükü ve ders alma

MADDE 24 – (1) Ders yükü; bir öğrencinin her dönemde alacağı ders yükü öğrencinin ait olduğu bölümün veya programın ders planlarında belirtilen kredi yüküdür.

a) Öğrenci katkı payını ödedikten sonra, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde belirtilen azami öğrencilik süresinden sayılması koşulu ile ikinci yarıyıldan itibaren ders kaydını yaptırmadan ya da yarıyıl için öngörülen en fazla kredi/saat ders yükünün altında kalan dilediği kadar sayıda derse kayıt yaptırarak öğrenimini sürdürebilir.

(2) Ders alma; öğrenci otomasyon sisteminden öğrenci tarafından yapılan ders seçme işlemiyle yapılır. Öğrenci öncelikle alt yarıyıllardan hiç almadığı veya başarısız olduğu dersleri alır. Daha sonra kredi yükü sınırları içerisinde dönem derslerini alır. Ancak yeni kayıt yaptıran bir öğrenci seçmeli dersi dışındaki ilk yarıyıl derslerine kendiliğinden kayıtlı sayılır.

a) 33 üncü maddede tanımlanan GANO’su 1.80’in altında olan öğrenciler yeni ders alamazlar. Öncelikle başarısız oldukları alt yarıyıl derslerini tekrar ederler. Ancak dönemsel kredi yükünü aşmamak koşuluyla başarılı oldukları dersleri de tekrar edebilirler. Bu durumda olan öğrenciler ulusal ve/veya uluslararası değişim programından yararlanamazlar.

b) GANO’su 1.80 ile 1.99 arası olan öğrencilerin alt yarıyıllardan alacakları derslerle, kayıt yaptıracakları yarıyıldaki derslerin kredilerinin toplamı, o bölüm veya programda en son kayıt yaptıracağı yarıyıl ders planında yer alan ders yükünden fazla olamaz.

c) GANO’su 2.00 ile 2.49 arasında olan öğrencilerin öncelikle alt yarıyıllardan alacakları başarısız dersler ile kayıt yaptıracakları yarıyıldaki derslerin kredileri toplamı, danışmanın onayı ile o yarıyılın ders yükünü 1 dersi aşmamak üzere 3 krediye kadar dönemsel kredi yükü üzerinde ders alabilir. Ancak bu öğrenciler üst yarıyıllardan ders alamaz.

ç) GANO’su 2.50 ve üzerinde olan öğrenci isterse ve danışmanı onaylarsa ders planındaki o yarıyılın ders yükünü 2 dersi aşmamak üzere 6 krediye kadar dönemsel kredi yükü üzerinde ders alabilir. Ancak alt yarıyıllardan başarısız dersi olmaması durumunda bu krediyi bir üst yarıyıldan ders alarak kullanabilir.

d) Son yarıyılda alabileceği en fazla ders yükü kadar derse yazılan ve bölüm veya programdan mezun olabilmesi için ders yükünü aşacak durumda sadece bir dersi kalan öğrenciler bu tek derse de yazılmak koşuluyla ders yükünü bir ders artırabilirler.

(3) Derslerin tekrar alınması: Daha önceki yarıyıllarda kayıt yaptırılan ve (FF), (FD), (D) veya (K) alınan dersler; açıldıkları yarıyılda tekrarlanır. Tekrarlanan derslere de devam zorunludur. Eğer bu dersler seçmeli ders ise veya ders planlarından kaldırılan dersler ise, öğrencinin ilgili bölümün belirlediği başka bir eşdeğer dersi almasına izin verilir.

a) Öğrenci, GANO’sunu yükseltmek amacı ile tekrar kayıt, devam, sınav ve benzeri zorunlulukları yerine getirmek şartı ile muaf olduğu dersler de dahil, dilediği derslerini tekrar alabilir. Böyle durumlarda;

1) Tekrar edilen dersin zorunlu ders olması halinde GANO alınan en son not üzerinden hesaplanır.

2) Tekrar edilen seçmeli ders ise ilgili dönemde öngörülen dönemsel seçmeli ders sayısından fazla sayıda seçmeli ders alınması durumunda; alınan dersler arasından en yüksek nota sahip olan derslerin dönemsel seçmeli ders sayısı kadarı GANO hesabına katılır.

Kredi sınırları

MADDE 25 – (1) Ders planları; bölümlerin veya programların ilgili birim kurullarının önerisi üzerine aşağıdaki esaslara göre Senato tarafından karara bağlanır.

a) Her yarıyılın normal kredi yükü en az 15 kredi saat/hafta olacak şekilde,

b) Bölüm bazında lisans eğitimi vermeyen Tıp, Veterinerlik ve Hukuk Fakülteleri ile Sağlık Yüksekokulu ders planları hariç olmak üzere, her yarıyılın normal kredi yükü en çok 22 kredi saat/hafta olacak şekilde planlanması esastır.

(2) 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan ortak zorunlu dersler ile kredisiz dersler toplam ders yükü dışında tutulur.

Zorunlu yabancı dil hazırlık programı

MADDE 26 – (1) Zorunlu/isteğe bağlı yabancı dil hazırlık programı uygulanmasına karar verilen birim öğrencilerine, ilgili mevzuat hükümleri ile Senato tarafından belirlenen esaslara göre işlem yapılır.

Çift anadal lisans programı

MADDE 27 – (1) Çift anadal lisans programına ilişkin Senato tarafından belirlenen esaslarda belirtilen koşulları yerine getiren öğrencilerden isteyenlere, danışmanlarının rehberliğinde başka bir lisans programının ilgili esaslara göre belirleyeceği ders planındaki dersleri aynı zamanda alma izni verilebilir.

Yandal lisans programı

MADDE 28 – (1) Yandal lisans programına ilişkin Senato tarafından belirlenen esaslarda belirtilen koşulları yerine getiren öğrencilerden isteyenlere, danışmanlarının rehberliğinde başka bir lisans programının ilgili esaslara göre belirleyeceği ders planındaki dersleri aynı zamanda alma izni verilebilir.

Özel uygulamalar

MADDE 29 – (1) Eğitim-öğretim programlarının özelliği gereği Tıp Fakültesi ve konservatuvar da kredili sistemin uygulanma şekli ile ders planlarında staj, bitirme çalışması ve benzeri etkinliklerin yer aldığı birimlerde bu etkinliklerin yapılış şekli yönergeler ile belirlenir.

Devam zorunluluğu

MADDE 30 – (1) Öğrencilerin; kuramsal derslere en az % 70, uygulama, laboratuvar ve benzeri çalışmalara en az % 80 oranında devamı zorunludur. Bu şartın yerine getirilmemesi durumunda öğrenci, o ders veya öğretim çalışması için devamsız kabul edilir. Devamsız öğrenci, yarıyıl sonu sınavı/bütünleme sınavına alınmaz ve öğrencinin not çizelgesinde bu durum D (Devamsız) ile belirtilir. Bir dersin devam koşulunu yerine getiren, ancak yarıyıl sonu sınavına girmeyen öğrenci düzenlemelerin el vermesi halinde o dersin bütünleme sınavına girebilir. Aynı yarıyılda en fazla iki dersin bir arada toplam kuramsal beş saat üzerinden olmak koşulu ile birer saatlerinin çakışmasına izin verilir. Öğrencinin derslere devamı, öğretim elemanının belirleyeceği yöntemle izlenir.

Sınavlar ve değerlendirmeler

MADDE 31 – (1) Ara sınavlar ve yarıyıl sonu sınavları her yarıyıl için programlanır. Ara sınavlar, yarıyılın başlangıcını izleyen yirmi beş iş günü içinde bölümün veya programın önerisi dikkate alınarak, dersin kodunun ait olduğu bölümün veya programın ilgili yönetimi tarafından düzenlenir ve ilgili birim yönetim kurulu tarafından duyurulur. Ders planında yer alan dersler için en az bir ara sınav yapılır. Herhangi bir yarıyılın öğretim planında yer alan derslerin sınavları aynı anda olmayacak şekilde programlanır. Aynı günde; Nutuk dersinin sınavları ile 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi kapsamında okutulan Atatürk İlkeleri ve Devrim Tarihi derslerinin sınavları hariç, aynı yarıyıla ait en çok iki dersin sınavı yapılabilir.

(2) Yapılması öngörülen en az bir ara sınava ek olarak; ödev, uygulama ve küçük sınavlar da yapılabilir. Bu durumda, o dersin yarıyıl içi çalışmalarının birbirlerine göre ağırlıklarının nasıl belirleneceği, önce bölüm veya programın akademik kurulunda, daha sonra birim kurulunda görüşüldükten sonra, bölüm veya program başkanlıkları tarafından yarıyılın başlangıcını izleyen on beş iş günü içinde ilân edilir. Yarıyıl içi çalışmalar ve tüm sınavlar 100 tam puan üzerinden verilen notlar ile değerlendirilir.

(3) Belirlenen ilkelere göre yarıyıl içi not ortalaması hesaplanır. Bir dersin yarıyıl içi not ortalamasının yarıyıl sonu ham başarı notuna etkisi % 50, yarıyıl sonu sınavının etkisi de % 50'dir. Bir dersin yarıyıl sonu sınavına mazeretsiz olarak girmeyen veya girdiği halde sınavdan yarıyıl sonu sınav limiti (YSSL) altında not alan öğrenciler başarısız kabul edilir ve dönem sonu başarı notu olarak doğrudan (FF) notu verilir.

(4) Bir dersin yarıyıl sonu sınavına girebilmek için o derse kayıt yaptırmak, devam şartını sağlamış olmak ve aynı kod numarası ile belirlenen derse bağlı uygulamalarda başarılı olmak gerekir. Aynı kod numarası ile belirlenen uygulamalar için, ayrıca sınav tarihi ilân edilmez ve bu uygulamaların değerlendirilmesi, sözlü, yazılı, uygulamalı veya yarıyıl içindeki farklı çalışmaların değerlendirilmesi şeklinde yapılabilir.

(5) Yarıyıl sonu sınav programları dersin kodunun ait olduğu ilgili bölüm veya program başkanlığınca düzenlenir. Birim yönetimi tarafından onaylanır. Yarıyıl bitiminden en geç on beş iş günü önce yeri, tarihi ve saati ilân edilir. Yarıyıl sonu sınavları en çok üç hafta sürer.

(6) Sınavdan sorumlu öğretim elemanı, yaptığı her sınavın soru ve cevaplarını sınavı izleyen bir hafta içinde öğrencilere duyurur.

(7) Öğretim elemanı gerek ara sınavlar, gerekse yarıyıl sonu sınavlarının kağıtlarını, sorular ve cevapları ile birlikte birim yönetim kurulu tarafından belirlenen ilkelere göre düzenleyerek bölüm veya program başkanlığına teslim eder.

(8) İlgili öğretim elemanları, bir ders için öğrencilerin 100 tam puan üzerinden verilen notlarla belirlenen yarıyıl sonu ham başarı notlarını, ortalamalarını, standart sapmalarını ve 32 nci maddeye göre belirledikleri harf notu cinsinden dönem sonu başarı notlarını bölüme veya programa kayıtlı öğrencilere ders veren öğretim elemanlarından oluşan bölüm veya program akademik kurulunda açıklar. Bölümün veya programın tüm derslerinin dönem sonu başarı notları, bölüm kurullarında değerlendirildikten sonra, sınavların bitimini izleyen en geç beş iş günü içinde ilân edilir.

(9) Mazeret sınavları birim Yönetim Kurulları tarafından kabul edilen haklı ve geçerli nedenlerden ya da sağlık raporu ile belgelediği sağlık sorunlarından dolayı sınavlara giremeyen öğrenci, mazeretinin bitim tarihini izleyen en geç üç iş günü içinde bir dilekçe ile dersi veren birim yönetimine başvurmak zorundadır.

(10) Ara sınavlara mazeretleri nedeniyle giremeyen ve mazeretleri, dersi veren birim yönetim kurulu tarafından kabul edilen öğrenciler için, her yarıyılın en geç son haftasına kadar mazeret ara sınavları yapılır.

(11) Yarıyıl sonu sınavına giremeyen ve mazereti kabul edilen öğrenciler için yarıyıl sonu sınavlarının bitim tarihini izleyen beş iş günü içinde, yarıyıl sonu mazeret sınavları yapılır. Mazeretin bu sürede de devam etmesi durumunda bu Yönetmeliğin 11 inci maddesi hükümleri uygulanabilir. Bütünleme sınavı için öğrenciye mazeret sınavı hakkı verilmez.

(12) Bağıl değerlendirme sistemi uygulanan birimlerde bütünleme sınavı açılamaz. Ancak ilgili birimin önerisi halinde Senatonun kararı ile bütünleme sınavı aşağıdaki esaslara göre uygulanabilir.

a) Bütünleme sınavı hakkı verilen birimlerde yaz öğretimi açılmaz.

b) Bir dersin devam koşulunu yerine getiren ancak yarıyıl sonu sınavına girmeyen veya girdiği halde (FF), (FD) alarak başarısız olan öğrenci bütünleme sınavına girebilir.

c) Bir dersin yarıyıl içi not ortalamasının yarıyıl sonu ham başarı notuna etkisi %50, bütünleme sınavının etkisi de %50’dir.

ç) Bütünleme sınavında da yarıyıl sonu sınav limiti uygulanır. Bütünleme sınavına giren öğrencinin bütünleme sınav notu yarıyıl içi not ortalamaları göz önüne alınarak o derse ait yarıyıl sonu sınav not cetvelindeki harf notu aralıkları dikkate alınarak harf notuna çevrilir.

Dönem sonu başarı notları

MADDE 32 – (1) Her eğitim-öğretim yılı başında; bağıl değerlendirmeye katma sınırı (BDKS), ham başarı notu alt sınırı (HBAS), yarıyıl sonu sınav limiti (YSSL) ve bağıl değerlendirme sistemi ile değerlendirilemeyecek özellikteki dersler Senato tarafından belirlenir.

(2) Dersi veren öğretim elemanı belirlenen bu sınırlara ve 31 inci maddedeki ilkelere göre saptadığı yarıyıl sonu ham başarı notlarının dağılımını, ortalamasını ve standart sapmasını kullanarak her bir öğrenci için dersi alan tüm öğrenciler arasındaki bağıl başarı derecesine göre aşağıdaki tablodan yararlanarak harf notu cinsinden dönem sonu başarı notu verir. Bağıl Değerlendirme Sistemi ile değerlendirilemeyecek dersler için başarı derecelerinin karşılığı harf notları, dersi veren öğretim elemanlarının takdiri ile belirlenir.

(3) Başarı dereceleri, harf notları, ağırlık katsayıları ve diğer işaretler aşağıdaki gibidir.

Başarı Derecesi           Harf Notu         Ağırlık Katsayısı

Mükemmel                         AA                          4.00

Pekiyi                                 BA                          3.50

İyi                                       BB                          3.00

Orta                                    CB                          2.50

Geçer                                  CC                          2.00

Koşullu Geçer                    DC                          1.50

Koşullu Geçer                    DD                          1.00

Başarısız                             FD                          0.50

Başarısız                             FF                          0.00

 

Diğer İşaretler           Açıklama

D                                Devamsız

S                                 Süren Çalışma

E                                 Eksik

G                                Geçer

M                                Muaf

K                                 Kalır

İ                                  İptal

a) (D) derse devam yükümlülüğünü veya ders uygulamalarına ilişkin koşulları yerine getirmeyen öğrenciye verilir. (D) not ortalaması hesabına (FF) olarak dahil edilir.

b) (S) not ortalamalarına katılmayan dersleri sürdürmekte olan öğrenciye verilir.

c) (E) yarıyıl sonu sınavına girdiği halde, belgelenmiş makul ve geçerli nedenle laboratuvar, proje, ödev ve benzeri yükümlülüğünü yerine getiremeyen öğrenciye verilir. (E) alan öğrenci, notların öğrenci işlerine teslim tarihinden itibaren on beş gün içinde eksiklerini tamamlayarak bir not almak zorundadır. Aksi halde (E) kendiliğinden (FF) notuna dönüşür. Ancak, ilgili birim tarafından mazereti kabul edilen hallerde bölüm veya program başkanlığının önerisi ve birim yönetim kurulunun onayı ile (E) işaretinin süresi daha sonraki kayıt başına kadar uzatılabilir.

ç) (G) kredisiz derslerde başarılı olan öğrenciye verilir. (G) ortalamalara katılmaz.

d) (M) Yatay veya dikey geçiş intibak işlemini tamamlayan öğrencinin muaf olduğu derslere veya ilgili bölüme ÖSYM tarafından yapılan sınav ile kayıt yaptıran, fakat daha önce eşdeğer veya benzer bölümden bazı dersleri alan ve başarılı olan ve bu derslerin denkliği bölüm veya program başkanlığının önerisi birim yönetim kurulunca tanınan derslere verilir.

e) (K) kredisiz derslerde başarısız olan öğrenciye verilir.

f) (İ) Mezuniyet Toplam Kredi yükü dikkate alınarak müfredattan kaldırılan ve muadelet/muafiyeti de yapılmamış bir dersi daha önce alıp da başarısız olan öğrenciler için mezuniyet öncesi tüm transkriptlerinde bu ders İptal (İ) ile işaretlenir, (İ) ile işaretlenen bu tip dersler mezuniyet sonrası verilen transkript ve diploma ekinde yer almaz.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 33 – (1) Ara sınav ve yarıyıl sonu sınavlarının sayısal notlarındaki maddi hatanın düzeltilmesi için öğrenci, sınav sonucunun ilânını takip eden üç iş günü içinde dersin kodunun ait olduğu idari birime yazılı olarak başvurabilir. Bu başvuru öğretim elemanına iletilir. Öğretim elemanı eğer maddi hata mevcut ise ilgili yönetim kurulunun onayı ile not düzeltilebilir.

Akademik not ortalaması

MADDE 34 – (1) Öğrencinin başarı durumu; her yarıyıl sonunda hesaplanan (YANO) ve (GANO) ile belirlenir. YANO, öğrencinin kayıtlı olduğu yarıyılın ağırlıklı not ortalamasıdır. GANO, öğrencinin Üniversiteye girişinden itibaren, kayıtlı bulunduğu bölümün veya programın ders planındaki derslerinin tümü göz önüne alınarak ikinci yarıyıl sonundan itibaren hesaplanan ağırlıklı not ortalamasıdır. Çeşitli sebeplerden dolayı kayıtlı bulunduğu akademik yılın güz veya bahar yarıyılına devam etmeyen öğrencilerin devam edilen yarıyıl sonunda oluşan YANO’ları bahar yarıyılı sonunda GANO’ya dönüşür. Bu ortalamalar her yarıyılın sonunda ilgili birim tarafından hesaplanır ve ilân edilir.

(2) YANO ve GANO ağırlıklı not ortalamaları ile hesaplanır. Ağırlıklı not ortalaması, alınan derslerin kredileriyle, derslerden alınan harf notlarının eşdeğeri ağırlık katsayılarının çarpımından elde edilen toplamın, toplam krediye bölünmesiyle bulunur. Ağırlıklı not ortalaması virgülden sonra iki haneli olarak hesaplanır.

(3) YANO ve GANO öğrencinin kredili derslerden aldığı, (AA) dan (FF) ye kadar notların değerlendirmeye katılması ile belirlenir.

(4) Öğrencinin aldığı tüm notlar not kütüğüne işlenir.

(5) Yatay geçişle gelen öğrencilerin önceki diploma programından almış olduğu dersler muaf tutularak, Uludağ Üniversitesi’nde almış olduğu derslere göre genel not ortalaması belirlenir.

Başarılı öğrenci

MADDE 35 – (1) GANO değeri en az 2.00 olan öğrenci herhangi bir dersinin (FF), (FD), (D) veya (K) olmaması koşulu ile başarılı kabul edilir.

(2) Çift anadal için Uludağ Üniversitesi Çift Anadal Lisans Programı Yönergesindeki, yandal için Uludağ Üniversitesi Yandal Lisans Programı Yönergesindeki şartları taşıyan öğrenciler başarılı kabul edilir.

Onur öğrencileri

MADDE 36 – (1) Bir yarıyıl sonunda en az ilgili dönemin ders yükü kadar derse kayıt yaptıran ve bu derslerden başarılı olanlardan YANO’su;

a) 3.00 ile 3.49 arasında olan öğrenciler o dönem için onur listesi öğrencisi,

b) 3.50 ile 4.00 arasında olan öğrenciler o dönem için yüksek onur listesi öğrencisi sayılırlar.

(2) Yarıyıl onur listesi veya yüksek onur listesinde yer alabilmesi için öğrencinin disiplin cezası almamış olması gerekir.

(3) Son iki yarıyılda bulunan ve sorumlu olduğu tüm dersleri alarak başarılı olan öğrencilerden dönemsel ders yükü kadar derse yazılma koşulu aranmaz.

(4) Onur, yüksek onur öğrencilerinin listesi her yarıyıl sonunda ilgili birim tarafından ilân edilir ve bu öğrenciler durumlarını gösteren belgeleri alırlar.

Kayıt silme

MADDE 37 – (1) Eğitim-öğretim kurumlarında okuyan öğrencilerin ilgili yönetim kurulu kararı ile kayıtlarının silinmesi ve üniversite ile ilişiklerinin kesilmesi halleri şunlardır:

a) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre üniversiteden çıkarma cezası alma,

b) Ağır ruhsal bozuklukları üniversite hastanesi veya tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alınmış rapor ile belgelenen öğrencilerden; bu hastalığı nedeniyle tüm öğrenim süresi içinde devamsızlığı iki yılı aşanlardan, yeniden sağlık raporu alınmak ve incelenmek suretiyle öğrenimlerine devam edemeyeceklerine, ilgili yönetim kurulunca kararı verilme,

c) Kendi isteği ile kaydını alma.

Ek sınav hakkı

MADDE 38 – (1) Lisans veya önlisans programındaki tüm dersleri alan, devam koşulunu yerine getirerek yarıyıl sonu sınavlarına giren öğrenciye, aşağıdaki koşullarda ek sınav hakkı verilir:

a) Not ortalamasına katılan en çok iki dersten (FF) veya (FD) notu alan veya bir dersten çok olmamak şartıyla, kredisiz dersinden (K) alan öğrenciye bir sonraki yarıyılın başına kadar ek sınav hakkı verilir.

b) Son iki yarıyılda (FF) veya (FD) notu almadıkları halde, mezun olmaları için, gerekli GANO 2.00'den az olan öğrencilere, GANO’sunu 2.00'ye yükseltmeleri için (DD), (DC), (CC) notunu aldıkları en çok kredili iki ders için ek sınav hakkı verilir.

(2) Ek sınava giren öğrencinin ek sınav notu, ara sınav notları göz önüne alınmadan, o derse ait bir önceki sınavın not cetvelindeki harf notu aralıkları dikkate alınarak harf notuna çevrilir.

(3) Bu maddede belirtilen koşullardaki öğrenci, ek sınav hakkından yararlanmak için, yarıyıl sonu veya yaz öğretimi sınav sonuçlarının açıklanmasını izleyen beş iş günü içinde, dersin verildiği bölüm veya program başkanlığına bir dilekçe ile başvurur. Öğrencinin durumu incelendikten sonra, bölüm veya program başkanı, ek sınav hakkından yararlanacak öğrenci isimlerini, birimin ilgili kurulunun onayına sunar, sınava girebilecek öğrenciler ve sınav günleri ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenir. Bu hükümle belirlenen ek sınav hakları her öğrenciye sadece bir defa tanınır.

Diploma verilme koşulları

MADDE 39 – (1) Lisans diploması verilebilmesi için, öğrencinin ilgili bölümünün öğretim planında öngörülen ve Senato tarafından belirlenen kredi alt sınırı kadar dersi başarması ve GANO’nun en az 2.00 olması gerekir.

a) Lisans öğrenimine kayıtlı öğrencilerden; öğretim planındaki ilk dört yarıyılın derslerinden başarılı olan ve lisans öğrenimine devam etmek istemeyenlere GANO’su 2.00 olmak koşuluyla önlisans diploması verilir.

(2) Önlisans diploması verilebilmesi için, öğrencinin ilgili programının öğretim planında öngörülen kredi alt sınırı kadar dersi başarması ve GANO’nun en az 2.00 olması gerekir.

(3) Mezuniyet genel akademik not ortalaması 4.00 üzerinden hesap edilir.

a) Genel akademik not ortalamaları 3.00-3.49 olan öğrenciler onur, 3.50 veya daha yukarı olanlar yüksek onur listesine geçerek mezun olurlar ve bu durumları diplomalarında belirtilir.

(4) Diplomanın ön yüzünde öğrencinin adı, soyadı, birimi, bölümü ve/veya programı, önlisans/lisans derecesi ve varsa sahip olduğu yasal haklar diplomanın düzenlenme tarihi ve diploma numarası, diplomanın arka yüzünde ise T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, baba adı, anne adı, doğum yeri, doğum tarihi, öğrenci numarası, mezuniyet tarihi ve GANO’su ile Öğrenci İşleri Daire Başkanının onayı bulunur. Fakülte mezunlarının diplomaları rektör ve dekan, yüksekokul mezunlarının diplomaları rektör ve müdür, fakültelere bağlı yüksekokul mezunlarının diplomaları rektör, dekan ve müdür tarafından imzalanır.

(5) Üniversite diplomalarına soğuk damga ve sıcak hologram uygulanır.

(6) Mezun olan öğrenciler diplomalarını mezun oldukları birimden şahsen veya noter vekaletnamesi ile tayin ettikleri vekil aracılığı ile alır.

(7) Diplomanın kaybedilmesi halinde, Türkiye genelinde bir gazetede yayımlanacak kayıp ilânı ile birlikte yapılacak yazılı başvuruya dayanarak “ikinci kez düzenlenmiştir” ibaresi yer alan diploma hazırlanarak verilir.

(8) Üniversiteden önlisans veya lisans derecesi alabilmek için başka üniversitelerden yatay ve dikey geçiş yapan öğrencilerin, en az son iki yarıyıllarını, Üniversitede geçirmiş olmaları gerekir.

(9) Öğrencilerin mezuniyet tarihi, tüm eğitim-öğretim çalışmaları ve sınavlarının bitimini izleyen ilk iş günüdür.

(10) Çift anadal lisans diploması verilebilmesi için, öğrencinin ikinci anadala ilişkin ilgili bölümünün öğretim planında öngörülen ve Senato tarafından belirlenen kredi alt sınırı kadar dersi başarması ve GANO’nun en az 2.72 olması gerekir.

Öğrenim süresi

MADDE 40 – (1) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü maddesi uyarınca; bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın;

a) Önlisans programlarını azami dört yıl,

b) Lisans programlarını azami yedi yıl,

c) Lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programları azami dokuz yıl,

d) Yüksek lisans programını azami üç yıl, doktora programını ise azami altı yıl

içinde başarı ile tamamlayarak mezun olamayanlar, bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir.

(2) Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 41 – (1) 16/7/2006 tarihli ve 26230 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Uludağ Üniversitesi Kredili Önlisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliği" yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 42 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 43 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Uludağ Üniversitesi Rektörü yürütür.