13 Eylül 2011 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28053

YÖNETMELİK

Zirve Üniversitesinden:

ZİRVE ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE HAZIRLIK BÖLÜMÜ EĞİTİM VE

ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/10/2010 tarihli ve 27722 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zirve Üniversitesi İngilizce Hazırlık Bölümü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bölüm: Üniversitenin ortak zorunlu yabancı dil dersleri ile hazırlık sınıfı dersleri okutulan, Rektörlüğe bağlı İngilizce Hazırlık Bölümünü,

b) Bölüm başkanı: Bölümün faaliyetlerinden sorumlu, Rektör tarafından atanmış öğretim üyesini,

c) Dönem puan ortalaması (DPO): Bölümde her bir dönem sonundaki yazı ve iletişim derslerinin, dönem içerisinde yapılan kısa süreli sınavların, ara ve final sınavlarının ağırlık yüzdelerine göre ortalamasını,”

ç) IELTS: International English Language Testing System sınavını,

d) Öğrenci İşleri Müdürlüğü: Zirve Üniversitesi Öğrenci İşleri Müdürlüğünü,

e) Rektör: Zirve Üniversitesi Rektörünü,

f) Senato: Üniversite Senatosunu,

g) TOEFL: Uluslar arası yabancı dil sınavlarından olan Test of English as a Foreign Language sınavını,

ğ) Üniversite: Zirve Üniversitesini,

h) Yabancı dil hazırlık programı: Üniversitenin yabancı dil hazırlık sınıfları eğitim-öğretim programını,

ı) Yabancı dil hazırlık sınıfları: Üniversitede yabancı dil hazırlık eğitim-öğretimi yapılan sınıfları

ifade eder.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Mazeret sınavı, sadece ara sınav ve final sınavı yerine yapılır. Mazeret sınavlarına girebilmek için, öğrenciler tarafından bildirilen mazeretlerin Üniversite Yönetim Kurulunca kabul edilmesi gerekir. Ara sınavın ve final sınavının mazeret sınav tarihi, ilgili birimce belirlenir. Mazeret sınavları için ikinci bir mazeret sınav hakkı verilmez. Kısa süreli sınavlar ve yeterlik sınavları için mazeret sınavı yapılmaz.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Muafiyete ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir ve öğrencilere duyurulur. TOEFL (IBT) sınavından 70, IELTS sınavından 6 veya daha yukarı puan aldığını belgeleyen öğrenciler yeterlik sınavından muaf tutulur. Yeterlik sınavından muaf tutulan öğrenciler başarılı sayılır ve lisans programına kayıt yaptırabilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci ve dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Dönem içi başarı puanı; final sınavlarının, ara sınavların, kısa süreli sınavların, ödev ve etkinliklerin puanları ve öğretmen kanaati ile hesaplanır. Final sınavı, ara sınav, kısa süreli sınav, ödev ve etkinliklerin ağırlıkları Senato tarafından belirlenir ve öğretim yılı başında ilan edilir.”

“(4) Dönem başarı puanı, öğretim elemanlarınca Bölüm Başkanlığına teslim edildikten sonra Üniversitenin web sayfasında yayınlanır. Puanlar aynı zamanda, Bölüm öğrencilerinin DPO puanlarının hesaplanması için öğrenci işleri bürosuna teslim edilir. Bir dönemde yetersiz puan alan öğrencilerin, bulundukları kuru tekrar etmeleri gerekir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 11 – (1) İngilizce hazırlık öğrencileri bir sonraki kura doğrudan geçemezler. Her kurun sonunda öğrencilerin sınavlarından aldıkları notlar hesaplanır. Her kurun puanlama sistemi ile ilgili devam, derse katılım, ev ödevleri, sınıf içi ödevler, testler, ara sınavlar ve final sınavları, öğretmen kanaati gibi kriterler, kur başladığında öğretim elemanları tarafından öğrencilere bildirilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 12 – (1) Öğrenciler, sınav sonuçlarının ilanından itibaren en geç üç iş günü içerisinde Bölüm Başkanlığına yazılı olarak başvurarak, maddi hata nedeniyle sınav sonucuna itiraz edebilir. Başvuru üzerine, Bölüm Başkanlığı tarafından yapılan incelemede maddi hata tespit edilirse Üniversite Yönetim Kurulunca gereken düzeltme yapılır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bir kurda 21-30 arası ders saati devamsızlık yapan öğrencinin kur geçme notunun %5’i, 31-40 arası ders saati devamsızlık yapan öğrencinin kur geçme notunun %10’u, 41-60 arası ders saati devamsızlık yapan öğrencinin kur geçme notunun %20’si doğrudan düşürülür. Devamsızlığı aynı kurda 61 ve üzeri ders saati olan öğrenci bulunduğu kuru tekrar eder. Hastalık durumunda alınan sağlık raporları ile derse devam etmeyen öğrenciler de devamsız sayılır.”

“(2) Öğrencinin hazırlık programından, bir veya daha fazla dönem ya da daha uzun bir süre ayrılması için Bölüm Başkanlığından yazılı izin belgesi alması gerekir. Yazılı izin belgesi almadan ayrılan öğrencinin ilgili dersleri sıfır (0) olarak değerlendirilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 17 – (1) Öğrenciler belgelemek koşuluyla; yurt dışında eğitim, ailevi, kişisel ve sağlık gibi nedenlerle Senatonun belirlediği esaslar doğrultusunda dönem izni alarak kayıt dondurabilir. Bu öğrenciler izinli oldukları yıla ait eğitim ve öğretim ücretinin yarısını öderler. Dönem izni alan öğrenci eğitim-öğretime başladığında, yeterlik sınavına alınır ve sınavdan aldığı puana göre belirlenecek olan kurda eğitim-öğretime devam eder.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 21 – (1) Hazırlık sınıfında herhangi bir akademik kurda başarısız olan öğrenciler için, 5-7 hafta süre ile yaz aylarında hazırlık sınıfı eğitimi yapılabilir. Bir öğrenci yaz okulunda sadece bir kur ders alabilir.”

MADDE 10 – Geçici 1 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı  alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1) Meslek Yüksekokulu ve Eğitim Fakültesinin lisans ve önlisans programlarına kayıtlı öğrenciler hem konuşma hem de yazma’da C kurunu başarıyla tamamladıkları takdirde şartlı olarak bölümlerine kayıt yaptırabilir. Ancak bu öğrencilerin bölüm tarafından belirlenecek lisans ve önlisans programına ek olarak D ve E kurlarını fakültelerinden mezun oluncaya kadar başarı ile tamamlamaları gerekir.”

MADDE 11 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 12 – Bu Yönetmelik hükümlerini Zirve Üniversitesi Rektörü yürütür.