11 Eyll 2011 PAZAR

Resm Gazete

Say : 28051

YNETMELK

ileri Bakanlndan:

ZEL GVENLK HZMETLERNE DAR KANUNUN UYGULANMASINA

LKN YNETMELKTE DEKLK YAPILMASINA

DAR YNETMELK

MADDE 1 7/10/2004 tarihli ve 25606 sayl Resm Gazetede yaymlanan zel Gvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasna likin Ynetmeliin 4 nc maddesinde yer alan Alarm merkezi ibaresi Alarm izleme merkezi olarak deitirilmi, Ynetici tanmndaki zel gvenlik irketlerinde ibaresinden sonra gelmek zere ve alarm izleme merkezlerinde ibaresi eklenmitir.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 5 inci maddesinin ikinci fkrasnda yer alan Karar Defterine kaydedilir. ibaresi muhafaza edilir. olarak deitirilmitir.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 8 inci maddesinin beinci fkras aadaki ekilde deitirilmi ve ayn maddeye aadaki fkra eklenmitir.

zel gvenlik izni verilen kiilerde veya yerlerde istihdam edilen zel gvenlik personelinin listesi ve zel gvenlik mali sorumluluk sigortas polielerinin birer sureti, personelin greve balad tarihten itibaren on be gn iinde, geici veya acil zel gvenlik izinlerinde ise mracaat srasnda valilie verilir.

lk defa ie balama veya ayrlma, zel gvenlik irketlerinin hizmet verdii yerlerde grev yapan zel gvenlik grevlilerinin yer deiimleri, kurum ve kurulular arasndaki personel deiiklikleri ile ayr izin belgesine sahip birimleri arasndaki deiikliklerde greve balama ve grevden ayrlma bildirimleri onbe gn iinde Valilie bildirilir.

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 10 uncu maddesinin beinci ve yedinci fkralar aadaki ekilde deitirilmi, altnc fkrasnda yer alan alarm ibaresinden sonra gelmek zere izleme ibaresi eklenmi ve ayn maddeye aadaki fkra eklenmitir.

Soruturma sonucu, faaliyet izni almaya hak kazanan irketlere ruhsat harcn yatrmalarn mteakiben Ek-2de rnei belirlenen zel Gvenlik irketi Faaliyet zin Belgesi dzenlenir. Faaliyet izin belgesi zel gvenlik irketinin kurucusuna, yneticisine, kanuni vekiline veya zel gvenlik irketlerince yetkilendirilen kiiye elden teslim edilir.

zel gvenlik irketlerinin kii ve kurululara salayacaklar koruma ve gvenlik hizmetleri iin yazl szleme dzenlenir. Bu szlemelerde hizmeti alacak kii veya kuruluun ad, adresi, hizmetin kapsam, personel says, hizmetin sresi ve dier hususlar belirtilir. Hizmet szlemesinin bir sureti koruma ve gvenlik hizmetinin balad gn mesai saati bitimine kadar ilgili irket tarafndan valilie verilir. Bildirimler sorumluluk esasna gre l Emniyet Mdrlne/l Jandarma Komutanlna bizzat yaplabilir. Bildirimin yaplaca gnn tatil gnne rastlamas halinde bildirim, takip eden ilk mesai gnnn mesai saati bitimine kadar yaplr. Ayrca, istihdam edilen zel gvenlik personelinin listesi ve bunlarn zel gvenlik mali sorumluluk sigortas polielerinin birer sureti personel greve balad tarihten itibaren on be gn iinde ilgili irket tarafndan valilie verilir.

zel gvenlik izin belgesinde belirtilen adreste faaliyetlerine son verdii tespit edilenlerin zel gvenlik uygulamas, Komisyonun karar ve Valinin onay ile sona erdirilir.

MADDE 5 Ayn Ynetmeliin 14 nc maddesinin ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

Kamuya ak alanlarda st aramas, 1/6/2005 tarihli ve 25832 sayl Resm Gazetede yaymlanan Adli ve nleme Aramalar Ynetmelii hkmlerine gre yaplr. Bu alanlarda zel gvenlik grevlilerince yaplacak st aramas genel kolluun gzetim ve denetiminde yaplr. Arama srasnda yakalanan kiiler veya el konulan madde ve cisimler, yasal ilemi yaplmak zere bir tutanakla genel kollua teslim edilir.

MADDE 6 Ayn Ynetmeliin 17 nci maddesinin ikinci, beinci, altnc ve sekizinci fkralar aadaki ekilde deitirilmi, yedinci fkras yrrlkten kaldrlm ve ayn maddeye aadaki fkra eklenmitir.

Bavuru sahiplerinden, haklarnda yaplacak gvenlik soruturmas olumlu olanlara, ruhsat harcn yatrdklar takdirde, kendilerine Ek-3/A ve Ek-3/B deki rnee uygun olarak zel Gvenlik Grevlisi Kimlik Kart verilir.

Genel kolluk kuvvetlerinden ve Milli stihbarat Tekilatndan emekli olanlar ile en az be yl fiilen bu grevlerde altktan sonra kendi istekleri ile grevlerinden ayrlm olanlarda, zel gvenlik temel eitim art ve Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fkrasnn (b) bendinde belirtilen eitim art aranmaz.

Yksekretim kurumlarnn gvenlikle ilgili faklte ve meslek yksekokullarndan mezun olanlar ile faklte veya meslek yksek okullarnn gvenlikle ilgili blmlerinden mezun olanlarda silah eitimi dnda zel gvenlik temel eitimi art aranmaz.

zel gvenlik irketleri, eitim kurumlar ve alarm izleme merkezlerinde alacak olan yneticilerin gvenlik soruturmalar yaptrlr. Soruturma sonucu olumlu olan yneticilere Ek-3/C de bir rnei gsterilen kimlik kart verilir.

zel gvenlik grevlisi ve ynetici olacaklar hakknda yaplan gvenlik soruturmas ve ariv aratrmas temel eitim sertifikasnn dzenlendii tarihten, beinci ve altnc fkralarda belirtilen kiiler iin ise bavuru tarihinden itibaren her be ylda bir yenilenir. zel gvenlik grevlilerinde ve yneticilerde aranan artlardan herhangi birisinin kaybedildiinin tespiti halinde kimlik kart ve alma izni Bakanlka/valiliklerce iptal edilir.

MADDE 7 Ayn Ynetmeliin 18 inci maddesinin birinci fkrasnn (c) bendi aadaki ekilde deitirilmi ve (e) bendi yrrlkten kaldrlmtr.

c) Gz: Krlk veya gece krl olmamak.

MADDE 8 Ayn Ynetmeliin 19 uncu maddesi yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 9 Ayn Ynetmeliin 21 inci maddesi bal ile birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

Kimlik Kartlar

MADDE 21 zel gvenlik yneticisine/grevlilerine Bakanlka/valiliklerce verilen kimlik kartnda yneticinin/grevlinin ad ve soyad ile ynetici veya silahl ya da silahsz olduu belirtilir. zel gvenlik grevlileri kimlik kartn grev alan ve sresi ierisinde herkes tarafndan grlebilecek ekilde yakasnda tar. Kimliin kaybedilmesi halinde iveren durumu derhal Bakanla/valiliklere bildirir.

Kimlik kartlar, Kanunun 11 inci maddesi gereince her be ylda bir yenilenecek gvenlik soruturmas ve ariv aratrmas sonucunun olumlu olmas ve zel gvenlik yenileme eitim sertifikasnn ibraz halinde ruhsat harc alnmakszn temel eitim sertifikas alanlar iin sertifikann dzenlendii tarih, 17 nci maddenin beinci ve altnc fkralarnda belirtilen kiiler iin ise bavuru tarihi esas alnarak her be ylda bir yeniden dzenlenir.

zel gvenlik kimlik kartlar, valiliklerce elektronik sistemle gnderilen bilgiler esas alnarak Emniyet Genel Mdrlnce dzenlenebilecei gibi Bakanlka uygun grlecek kamu kurum veya kurulular ile kanunla kurulan tzel kiilere de yaptrlabilir. Kimlik kartlarnn bedeli ve basmna ilikin esaslar Bakanlka belirlenir.

Kartlar, kimlik kart sahibinin Nfus Vatandalk leri Genel Mdrl Adres Kayt Sisteminde kaytl adresine veya ahsn beyan edecei adrese posta aracl ile gnderilir ve kendisine, belirledii bir kiiye veya kanuni vekiline teslim edilir.

MADDE 10 Ayn Ynetmeliin 23 nc maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 23 Alarm izleme merkezi kurma ve iletme iin yeterlilik belgesi valiliklerce verilir. Yeterlilik belgesi iin valilie yaplacak bavuruya aadaki belgelerden birer suret eklenir.

a) Kurucu ve yneticilerin T.C. Kimlik Numaras,

b) Yneticilerin drt yllk yksek okul mezunu olduunu belgeleyen diploma veya dengi belgenin asl veya Bakanlka/valiliklerce onayl sureti.

c) Alarm izleme merkezini temsil edecek yneticiler iin yetki belgesi,

d) Yneticilerin zel gvenlik temel eitim sertifikas (genel kolluk birimlerinde daha nce alm olanlardan buna ilikin belge),

e) Alarm izleme merkezinde kullanlacak teknik tehizatn amaca elverililiine ilikin taahhtname.

Bilgi ve belgelerin incelenmesinden sonra gerekli artlar tad anlalan alarm izleme merkezlerinin kurucu ve yneticileri hakknda gvenlik soruturmas yaptrlr.

Soruturma sonularnn olumlu olmas halinde, Ek-5te rnei belirlenen Alarm zleme Merkezi Kurma ve letme Yeterlilik Belgesi dzenlenir. Kanunun yrrle girmesinden nce yetkili merciler tarafndan verilen Alarm zleme Merkezi Kurma ve letme zinleri verildikleri sre iin geerlidir.

Alarm izleme merkezleri, alarm sistemleri araclyla srekli olarak yaplan izleme srasnda gelen ihbarlar deerlendirir ve teknik bakmdan dorulanan ihbarlar sorumluluk blgesindeki genel kollua en ksa zamanda bildirir.

MADDE 11 Ayn Ynetmeliin 28 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 28 Her ateli silah iin Ek-9da belirtilen zel Gvenlik Silah Tama/Bulundurma Belgesi dzenlenir. Silahla grev yapacak zel gvenlik grevlisi, kimlik kart ile beraber bu belgeyi tar. Kii koruma ile para ve deerli eya nakli yapacak zel gvenlik grevlisi ise grev belgesini de beraberinde bulundurur.

MADDE 12 Ayn Ynetmeliin 29 uncu maddesinin nc fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

zel gvenlik grevlilerinin silah eitimleri iin eitime balamadan nce ilgili kii, kurum ve kuruluun talebi dorultusunda eitim kurumunun yneticisi/yneticileri de mteselsilen sorumlu olacak ekilde silah tama yetkisini haiz, kurum tarafndan grevlendirilecek ve valiliin uygun grd kiiye kursiyer says orannda silahlarn ve mermilerin nakline izin verilebilir. zel gvenlik hizmetlerinde kullanlan ve nakli gereken silah ve fieklerin de silah tama yetkisini haiz valiliin uygun grd kii tarafndan nakledilmesine izin verilebilir.

MADDE 13 Ayn Ynetmeliin 32 nci maddesinin nc fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

nceleme ve soruturma sonucu olumlu olan zel gvenlik eitim kurumlar hakknda, ruhsat harcn yatrmalarn mteakiben, Ek-10da rnei belirlenen zel Gvenlik Eitim Kurumu Faaliyet zin Belgesi dzenlenir. Faaliyet izin belgesi eitim kurumunun kurucusuna, yneticisine, kanuni vekiline veya eitim kurumlarnca yetkilendirilen kiiye elden teslim edilir.

MADDE 14 Ayn Ynetmeliin 33 nc maddesinin onbirinci fkrasnda yer alan Bakanla ibaresi Valilie olarak deitirilmitir.

MADDE 15 Ayn Ynetmeliin 34 nc maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmi ve ayn maddeye aadaki fkra eklenmitir.

zel gvenlik grevlileri ile yneticiler kimlik kartlarnn yenilenebilmesi iin be ylda bir yenileme eitimi alr.

Yenileme eitimine katlan zel gvenlik grevlileri ile yneticilerin hizmet ve i akitleri devam eder, eitim sresince zlk haklarndan yoksun braklamaz.

MADDE 16 Ayn Ynetmeliin 43 nc maddesinin birinci fkrasnda yer alan zel gvenlik irketlerini, ibaresinden sonra gelmek zere alarm izleme merkezlerini, ibaresi eklenmitir.

MADDE 17 Ayn Ynetmeliin 45 inci maddesinin ikinci fkrasnda yer alan kurulu ibaresinden sonra gelmek zere , eitim kurumu, alarm izleme merkezi ibaresi, nc fkrasnda yer alan Bakanlka ibaresinden sonra gelmek zere , alarm izleme merkezlerinin yeterlilik belgesi valilike ibaresi eklenmitir.

MADDE 18 Ayn Ynetmelie ekteki Ek-3/C eklenmitir.

MADDE 19 Ayn Ynetmeliin ekinde yer alan Ek-5 ekteki ekilde deitirilmitir.

MADDE 20 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 21 Bu Ynetmelik hkmlerini ileri Bakan yrtr.

 

EK-3C zel Gvenlik Yneticisi Kimlik Kart

EK-5 Alarm zleme Merkezi Kurma ve letme Yeterlik Belgesi