10 Eylül 2011 Tarihli ve 28050 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

2011/2093    Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesinin Finansmanı Amacıyla Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansından Sağlanan Krediye Dair Notalar ile Anlaşmanın İmza Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar

2011/2158    Katılım Öncesi Yardım Aracı-Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma Bileşeni-Kısım 2 Çerçevesinde 2010 Türkiye Ulusal Programına Yönelik Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avrupa Komisyonu Arasında Finansman Anlaşmasının, Anlaşmaya Dair Beyanları İçeren Notalarla Birlikte Onaylanması Hakkında Karar

2011/2190    Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı ve Almanya Federal Cumhuriyeti Federal Savunma Bakanlığı Arasında Yapılan Mühimmat Dahil Leopard 2 Ana Muharebe Tankı Silah Sisteminin Müşterek Konfigürasyon Kontrol Yönetimi (JCCM) Konulu Mutabakat Muhtırasının Onaylanması Hakkında Karar

 

MİLLETLERARASI SÖZLEŞME

2011/2060    Avrupa Konseyi Çocukların Cinsel Sömürü ve İstismara Karşı Korunması Sözleşmesinin Onaylanması Hakkında Karar

 

BAKANLAR KURULU KARARI

2011/2184    Bazı Anlaşmaların Yürürlük Tarihlerinin Tespit Edilmesine Dair Karar

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Dışişleri Bakanlığına, Başbakan Yardımcısı Beşir ATALAY’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

ATAMA KARARI

2011/2194    Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığına Birol AYDEMİR’in Atanması Hakkında Karar

 

YÖNETMELİKLER

2011/2101    Aile Hekimliği Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler ile Sözleşme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliği

—  İstanbul Liman Yönetmeliği

—  Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi Kadrolu Personel Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—  Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odası Serbest Müşavirlik ve Mühendislik Hizmetleri ve Asgari Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

İLANLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

— T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri