10 Eyll 2011 CUMARTES

Resm Gazete

Say : 28050

YNETMELK

Ulatrma Bakanl (Denizcilik Mstearl)ndan:

STANBUL LMAN YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac, stanbul Liman Bakanlnn idari sahasna, demirleme sahalarna, Liman Bakanl idari sahasndaki gemilerin veya deniz aralarnn seyir, demirleme veya ky tesislerine yanama, balama veya ayrlmalarnda uyulacak kurallar ile her trl yk ve yolcunun tahmil ve tahliye yntemleri ile yer ve zamanlarna, gemilerin veya deniz aralarnn idari sahasnda kalabilecekleri srelere, uygun ve gvenli deniz sahalarna kabulne ve Liman Bakanl idari sahas iinde seyir, can, mal, evre gvenlii ve emniyeti ile disiplinin salanmasna ilikin hususlar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, 5 inci maddede snrlar belirtilen stanbul Liman Bakanlnn grev, yetki ve sorumluluklar ile tm denizcilik faaliyetlerine ilikin olarak gemi, deniz arac ve ky tesisi ilgililerinin Liman Bakanlna kar sorumluluklarn kapsar.

(2) Bu Ynetmelik hkmleri, aksi belirtilmedike askeri gemiler ve askeri ky tesisleri ile kolluk birimlerine ait gemi ve ky tesisleri dnda, stanbul Liman Bakanl idari snrlar ierisinde faaliyette bulunan tm gemi ve deniz aralar ile ky tesislerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 14/4/1341 tarihli ve 618 sayl Limanlar Kanunu ve 10/8/1993 tarihli ve 491 sayl Denizcilik Mstearlnn Kurulu ve Grevleri Hakknda Kanun Hkmnde Kararnamenin 2 nci maddelerine, 10/6/1946 tarihli ve 4922 sayl Denizde Can ve Mal Koruma Hakknda Kanun ile 18/5/1968 tarihli ve 6/10027 sayl Bakanlar Kurulu Kararyla onaylanan 1966 Uluslararas Ykleme Snr Szlemesi ve deiikliklerine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar ve ksaltmalar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Deniz arac: Gemi dnda, suda yzebilen ve tahsis edildii gayeye uygun olarak kullanlan her trl ara veya yapy,

b) Deniz turizmi aralar: Deniz turizmi hizmetinde gezi, spor, elence amal, denize elverililik belgesine sahip, gerek ve tzel kiilere ait zel ve ticari yatlar, kruvaziyer gemileri, gnbirlik gezi teknelerini, yzer otel, yzer lokanta, su stnde veya su altnda hareket etme kabiliyetine sahip aralar ile dier deniz turizmi aralarn,

c) Deniz ua: Su stnde manevra yapmak zere ina edilmi her trl hava aracn,

) Donatan: Gemisini veya deniz aracn denizde kullanan gemi sahibini,

d) Gemi: Ad, tonilatosu ve kullanma amac ne olursa olsun denizde krekten baka aletle seyredebilen her tekneyi,

e) Gemi veya deniz arac ilgilileri: Donatan, ileten, kirac, kaptan veya acenteleri ile gemiyi veya deniz aracn temsile yetkilendirilmi gerek ve tzel kiiyi,

f) Gemi ileteni: Geminin iletimi ve ynetimi sorumluluunu alan ve bu Ynetmeliin ykledii tm grev ve sorumluluklar devralmay kabul eden gerek veya tzel kiiyi,

g) Gemi rotalama sistemi: Kaza riskini azaltmak amacyla oluturulmu bir veya daha fazla rota ile trafik ayrm dzenini, trafik ayrm emalarn, ift ynl rotalar, tavsiye edilen rotalar, kanlacak veya demirlemeye yasak alanlar, kyya yakn trafik blgelerini, dnleri, tedbir alnacak alanlar ve derin su rotalarn ieren sistemi,

) Gros ton (GT): Geminin, 21/9/1978 tarihli ve 2169 sayl Kanunla onaylanmas uygun bulunan Gemilerin Tonilatolarn lme 1969 Uluslararas Szlemesine uygun olarak dzenlenmi belgesinde gsterilen gros tonilatosunu,

h) dare: Denizcilik Mstearln,

) IMO: Uluslararas Denizcilik rgtn,

i) IMDG: Uluslararas denizcilik tehlikeli ykler kodunu,

j) Ky tesisi: 4/4/1990 tarihli ve 3621 sayl Ky Kanunu kapsamnda kylarda doldurma ve kurutma yoluyla kazanlan alanlar zerinde yaplabilen liman, kruvaziyer liman, yat liman, yolcu terminali, rhtm, iskele, yanama yeri, akaryakt veya svlatrlm gaz boru hatt amandras veya platformu, balk barnaklar, gemi geri dnm tesisi, tersane, tekne imal yeri gibi tesisler ile bunlara bitiik dier daimi tesisleri, deniz ulamna ynelik dier alt veya st yap tesisleri ile duba, fener, mahmuz, ky perdeleri dearj hatt, denizde su rnleri istihsal alanlar, deniz alt kablolar ve benzeri yaplar,

k) Ky tesisleri hizmetlerinde kullanlan deniz aralar: Klavuzluk ve rmorkrclk tekilatna veya ky tesislerine ait deniz aralar ile ky tesisi inaatna, batk karma, tarama, denizde ve kyda ayn projeye hizmet eden, Liman Bakanlnca faaliyetine izin verilmi gemi ve deniz aralarn,

l) Ky tesisi ilgilileri: Ky tesisi yneticilerini ve sorumlularn,

m) Liman Bakanl: stanbul Liman Bakanln,

n) Liman Bakanl idari sahas: Liman Bakanlnn grev, yetki ve sorumluluk sahasn,

o) Liman k belgesi: Liman Bakanl idari snrlarn aarak sefer yapacak gemilere, 4922 sayl Kanun kapsamnda Liman Bakanlnca dzenlenen belgeyi,

) LRIT: Gemilerin uzak mesafelerden tanmlanmas ve takibi sistemini,

p) Ordino: Gemilerin ve deniz aralarnn, ky tesisleri ile demirleme sahalarna kabul amacyla Liman Bakanlnca dzenlenen yanama veya demirleme sahas ile yk cinslerini belirten izin belgesini,

r) OTS: Otomatik tanmlama sistemini,

s) Sefer blgesi: Gemi ve su aralarnn teknik durumlar ve eitli donanmlarna gre dare tarafndan belirlenen, alabilecekleri deniz alanlarn,

) Tahmini var zaman: Bir geminin bir ky tesisine hizmet veren klavuz istasyonuna veya liman mevzuatnn uyguland zel bir blgeye varaca tahmini zaman,

t) VHF: ok yksek frekans zerinden yaplan telsiz haberlemesini,

ifade eder.

KNC BLM

Liman Bakanl dari Saha Snr ile Demirleme Sahalar

Liman idari saha snr

MADDE 5 (1) stanbul Liman Bakanlnn idari sahas, kuzeyde; aadaki (a) ve (b) koordinatlarndan hakiki kuzey (360) istikametine izilen hatlarn arasnda kalan ve Trk Karasular ile snrlanan ky ve deniz alan ile gneyde; aadaki (c), (), (d) ve (e) koordinatlarnn oluturduu hattn kuzeyinde kalan ve Ek 1de gsterilen ky ve deniz alandr.

a) 41 21 00" K 028 41 00" D

b) 41 14 00" K 029 15 30" D (Kelagra Burnu)

c) 40 54 05" K 029 08 56" D (Maltepe Burnu)

) 40 43 30" K 029 09 24" D

d) 40 43 30" K 028 43 24" D

e) 40 58 18" K 028 43 24" D (Kefaldalyan Burnu)

Demirleme sahalar

MADDE 6 (1) stanbul Liman Bakanl idari saha snrlar ierisinde bulunan gemilerin demirleme sahalar aada verilen koordinatlarn oluturduu ve Ek 1de gsterilen deniz alanlardr.

a) A blgesi demirleme sahas: Ky tesislerine yanaacak gemilerin demirleme sahas, aadaki koordinatlarn oluturduu deniz alandr.

1) 41 00',40 K 028 59',15 D

2) 40 59',39 K 028 58',60 D

3) 40 58',15 K 028 56',50 D

4) 41 00',15 K 028 56',50 D

b) B blgesi demirleme sahas: Ky tesislerinden kalkan ve uzun sre demirde kalacak gemilerin demirleme sahas, aadaki koordinatlarn oluturduu deniz alandr.

1) 41 00',15 K 028 56',50 D

2) 40 58',15 K 028 56',50 D

3) 40 56',82 K 028 53',50 D

4) 40 58',92 K 028 53',50 D

c) C blgesi demirleme sahas: Tehlikeli madde tayan gemiler, nkleer gle alan asker gemiler ile gazdan arndrma ilemi (gas free) demirleme sahas, aadaki koordinatlarn oluturduu deniz alandr.

1) 40 58',92 K 028 53',50 D

2) 40 56',82 K 028 53',50 D

3) 40 56',12 K 028 51',95 D

4) 40 55',83 K 028 50',00 D

5) 40 57',48 K 028 50',00 D

) Kkekmece demirleme sahas, aadaki koordinatlarn oluturduu deniz alan olup, karantina demirleme sahas olarak da kullanlacaktr.

1) 40 58' 18" K 028 43' 30" D

2) 40 56' 57" K 028 43' 30" D

3) 40 56' 24" K 028 47' 24" D

4) 40 58' 15" K 028 47' 24" D

d) D blgesi demirleme sahas: stanbul Boaznn kuzey giriinde tehlikeli madde tayan gemiler, nkleer gle alan asker gemiler ile gazdan arndrma ilemi (gas free) demirleme sahas, aadaki koordinatlarn oluturduu deniz alandr.

1) 41 15',40 K 028 57',45 D

2) 41 17',50 K 028 57',45 D

3) 41 17',50 K 029 00',00 D

4) 41 14',90 K 029 00',00 D

e) E blgesi demirleme sahas: stanbul Boaznn kuzey giriinde tehlikeli yk tamayan gemilerin demirleme sahas aadaki koordinatlarn oluturduu deniz alandr. Acil durumlarda Liman Bakanl, Trk Boazlar Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi ve dier kurum/kurulularn izni dhilinde bu blgede yakt ve kumanya ikmaline izin verebilir.

1) 41 14',90 K 029 00',00 D

2) 41 17',50 K 029 00',00 D

3) 41 17',50 K 029 02',37 D

4) 41 15',90 K 029 05',00 D

5) 41 15',00 K 029 05',00 D

(2) Zorunlu hallerde gemi; tip, cins ve tonajlarna gre birinci fkrada belirlenmi olan demirleme sahalarnda farkl tip, cins ve tonajdaki gemilerin demirlemesine ya da bunlarn dnda geici demirleme sahalar belirlemeye Liman Bakanl yetkilidir.

(3) Bu maddede bulunan tm demirleme sahalarnda, sahilden itibaren 2,5 gomina dhilinde demirleme yapmak yasaktr.

(4) stanbul Liman Bakanl idari sahasn ziyaret edecek yabanc ve Trk asker gemiler, gelilerini Kuzey Deniz Saha Komutanlna bildirerek, bu Komutanlka Liman Bakanl ile salanacak mutabakata gre, Kzkulesi Fenerinden geen boylamn dousu ile nci Burnu ve Moda Burnu arasndaki alana demirleyebilir. Zorunlu hallerde dier demirleme sahalarna demirleme Kuzey Deniz Saha Komutanl ile Liman Bakanl tarafndan ortak bir grle yaplr.

(5) Liman ziyaret edecek yolcu gemileri izin almak kouluyla Dolmabahede demirleyebilir.

NC BLM

Limanda Seyir Gvenlii

Genel esaslar

MADDE 7 (1) Liman Bakanl idari saha snrlar ierisinde seyreden, ky tesisinde bulunan veya demirde bekleyen gemi ve deniz arac ile ky tesisi ilgilileri; ulusal ve uluslararas mevzuat hkmleri erevesinde seyir, can, mal, evre gvenlii ve emniyetine ynelik olarak Liman Bakanlnca verilen talimatlara uymak zorundadr.

(2) Bu Ynetmelik hkmlerinin uygulanmasnn yan sra seyir, can, mal, evre gvenlii ve emniyeti asndan gerekli olabilecek her trl tedbiri almaya Liman Bakanl yetkilidir.

(3) Bu Ynetmelikte geen corafi koordinatlar, Avrupa Datumu 1950 (ED 50)'ye veya WGS 84 Datumuna gre olup, kara noktas olarak verilen koordinatlarn ky kenar izgisi zerinde olduu kabul edilir.

Liman bakanl idari sahasna gelen gemilerin bildirim ykmll

MADDE 8 (1) Liman Bakanl idari sahasna gelen Trk ve yabanc bayrakl gemiler ile deniz aralar, bildirim ykmll bakmndan aadaki esaslara uyar.

a) Uluslararas sefer yapan Trk ve yabanc bayrakl tm gemiler, darece belirlenen usul ve esaslar erevesinde liman sahasna girmeden en az yirmi drt saat nce, liman sahasna girmesine kadarki seyir sresi yirmi drt saatten az olan gemi ve deniz aralar ise ky tesisinden kalkndan hemen sonra, Ek 2de yer alan formu kullanarak bildirim yapmak zorundadr.

b) 150 GT ve zeri tonajda olup kabotaj seferi yapan gemiler liman sahasna girmeden en az yirmi drt saat nce; liman sahasna girmesine kadarki seyir sresi yirmi drt saatten az olan gemiler ise ky tesisinden kalkndan hemen sonra darece belirlenen usul ve esaslar erevesinde Liman Bakanlna bildirim yapmak zorundadr.

c) Liman sahasna giri iin bildirilen tahmini var zamann on iki saatten fazla geciktirecek olan gemilerin ilgilileri, bu durumu Liman Bakanlna yazl olarak bildirmek zorundadr.

) Bildirim ykmllne uyulmamas veya yaplan bildirimlerin doru bilgiler iermemesi durumunda, bildirim veren hakknda gerekli idari ilem yaplr.

d) darece belirlenen ve darenin resm internet sayfasnda yaymlanan usul ve esaslar erevesinde bu madde hkmlerinde muafiyet tannabilir.

Gemi yanama kurallar

MADDE 9 (1) Liman Bakanl idari sahasna gelen Trk ve yabanc bayrakl gemi ve deniz aralar aadaki esaslara uymak zorundadr.

a) 8 inci madde gerei Liman Bakanl idari sahasna geli bildirimi yapmakla ykml gemiler ordino almadan yanama veya demirleme ilemi yapamaz. Genel beyannamede belirtilen tahmini var zamanna yirmi drt saatten fazla olan gemiler iin bu sre zarfnda ordino dzenlenmez.

b) Belirli ky tesisleri arasnda hat izinli alan gemiler, Liman Bakanl idari snrlar ierisinde alan yolcu gemileri ve yolcu motorlar, arabal vapurlar, gnbirlik gezi yapan yolcu motorlar, ky tesisleri hizmetinde kullanlan deniz aralar, servis ve acente motorlar ile zel tekneler, ticari yatlar, balk tekneleri, deniz taksileri ve kamuya ait tekneler tonajlarna baklmakszn yanama ordinosu almadan kendilerine tahsisli ky tesislerine yanarlar.

c) Ky tesisi iletmesi ile gerekli koordinenin salanmasndan sonra eitim ve bilimsel aratrma gemi ve deniz aralar ile yabanc bayrakl askeri gemilere Liman Bakanlnca yer gsterilir.

) Yanama yerlerinin dolu olmas halinde gemiler, sra beklemek zere kendilerine ayrlm demirleme sahasnda kalrlar. Gemiler, Liman Bakanlnn izni olmadka demirleme sahalarn deitiremez ve deniz trafiini engelleyecek ekilde liman idari sahasnda demirleme yapamaz.

d) Olaanst hal, seferberlik, kamu gvenlii, yangn, deniz kirlilii, kriz ynetimi, seyir, can, mal, evre gvenlii ve emniyeti bakmndan acil mdahale gerektiren durumlarda; gemilerin ordino ile belirlenmi yerlerini deitirmeye, daha nce tanzim edilmi ordinolar iptal etmeye, ykleme ve tahliye ilemlerini durdurmaya, gemileri ve dier deniz aralarn bulunduklar yerden kaldrmaya, ncelik verilmesi gereken gemileri yanatrmaya, gemi, deniz aralar ve ky tesislerinin mevcut imknlarndan faydalanmaya Liman Bakanl yetkilidir.

e) Ky tesislerine yanam bulunan gemiler, olumsuz hava ve deniz koullar nedeniyle bulunduklar yerde duramayacak vaziyette ise yerlerinden ayrlabilir ve daha emniyetli olan demirleme sahalarna demirleyebilir, daha emniyetli bir yere snabilir ya da seyir yapabilir. Bu gemilerin ilgilileri en ksa srede Liman Bakanlna yazl bildirimde bulunur. Bu durumdaki gemiler, yeniden yanama ordinosu dzenlenmesine gerek olmakszn gemi ilgililerinin talebi ve Liman Bakanlnn izni ile daha nce bulunduklar yere, 12 nci ve 13 nc madde hkmleri gz nne alnarak dnebilir.

f) Gemiler ve deniz aralar, amandralarn yaknlarna ve amandralar arasna, ky tesislerindeki yanama ve balama yerlerine giri ve k engelleyecek ekilde demirleyemez ve zorunluluk olmadka mendirekler iinde demirde bekleyemez. Bu konudaki tedbirler, Liman Bakanl ve ky tesisi iletici kurulular tarafndan mtereken alnr.

g) Hurdaya ayrlm olanlar dnda, adli veya idari bir srecin sonucu beklendii iin ticari faaliyette bulunamayan servis d gemiler, bakm onarm yapmamalar artyla darenin belirledii usul ve esaslar dhilinde ky tesisinde veya demirleme sahalarnda bekleme yapabilir.

Liman k belgesi

MADDE 10 (1) Liman Bakanl idari sahasn aarak sefer yapacak ticaret gemilerinin ky tesislerinden k, Liman Bakanlnca verilecek liman k belgesi ile yaplr. Liman k belgesi alm olan gemiler, dier ilgili kurum ve kurulular ile olan ilemlerini tamamlayarak derhal ky tesisinden ayrlrlar. Yolcu gemileri hari deniz turizm aralarna verilecek olan ky tesisi k izni, 29/6/2009 tarihli ve 2009/15212 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile yrrle konulan Deniz Turizmi Ynetmelii hkmleri kapsamnda seyir izin belgesi ile verilir. Bu durumda seyir izin belgesi liman k belgesi yerine geer.

(2) Liman k belgesi verilmesi ile ilgili dier hususlar 17/11/2009 tarihli ve 27409 sayl Resm Gazetede yaymlanan Gemilerin Teknik Ynetmelii hkmlerine gre belirlenir.

(3) Denize elverililik belgesinde sefer blgesi olarak bitiik liman sefer blgesi verilmi balk gemilerinin tehizat ve yeterlilik bakmndan da personel donanm liman seferi gibi yaplr. Trol ve grgr a ile avclk yapmayan on iki metreden kk balk gemilerinin srvey ve sertifikalandrlmalar belgelendirildii Liman Bakanlnn dnda bitiik liman bakanlklarnca da yaplabilir.

Gemi rotalama sistemlerine gre seyir

MADDE 11 (1) dare, gerekli grd hallerde; IMOnun ilgili kurallar ve tavsiyeleri erevesinde Liman Bakanl idari saha snrlar ierisinde, seyir, can, mal, evre gvenliini ve emniyetini arttrmak ve kaza riskini azaltmak amacyla, deniz trafiinin dzenlenmesine ynelik olarak gemi rotalama sistemleri oluturabilir.

(2) Gemi rotalama sistemi bulunan yerlerdeki ky tesislerine yanaacak ya da bu tesislerden ayrlacak olan, demirleme sahalarna demirlemek zere liman idari sahasna gelecek ya da ky tesislerinden demirleme sahalarna hareket edecek olan tm gemilerin;

a) Trafik ayrm dzeninden ayrlmalar,

b) Trafik ayrm dzenine girmeden seyir haline devam etmeleri,

c) Trafik ayrm dzenini kesecek ekilde kardan karya gemeleri,

gemi rotalama sistemine gre yaplr.

(3) Gemi trafik hizmetlerinde grev yapan deniz trafik operatrleri veya ba operatrlerinin meslek ilke ve gereklerine aykr bir ekilde hareket etmeleri veya ar kusur ya da ihmallerinin olmas halinde 18/2/2007 tarihli ve 26438 sayl Resm Gazetede yaymlanan Gemi Trafik Hizmetleri Sistemlerinin Kurulmasna ve letilmesine likin Ynetmeliin 19 uncu maddesinin ikinci fkras hkm uygulanr.

(4) Deniz trafik operatrleri veya ba operatrleri yetkili klavuzluk tekilat ile hizmetin etkinletirilmesi amacyla karlkl bilgi alveriinde bulunmak zorundadr.

(5) Liman Bakanl idari saha snrlar ierisinde deniz trafiinin dzenlenmesi amacyla, darece bir deniz trafik rehberi yaymlanabilir.

(6) Liman Bakanl idari sahasnda veya ky tesislerinde bulunan, seyreden, demirleyen, demirden ayrlan, ky tesisine yanaan ya da bu tesislerden ayrlan gemiler, ky tesisi ileticiler ve klavuz kaptanlar Gemi Trafik Hizmetleri Sistemlerinin Kurulmasna ve letilmesine Dair Ynetmelik hkmlerine uyar.

(7) Aada koordinatlar verilen 2 alanda balk avlama sezonunda balklk faaliyeti yaplr. Bu faaliyet, gerek grlmesi halinde Liman Bakanl tarafndan geici olarak durdurulur.

a) 1 nolu balk avlama sahas:

1) 41 13 18" K 029 08 33" D

2) 41 14 15" K 029 09 45" D

3) 41 16 12" K 029 16 18" D

4) 41 15 45" K 029 16 54" D

5) 41 14 03" K 029 10 00" D

b) 2 nolu balk avlama sahas:

1) 41 13 48" K 029 07 30" D

2) 41 14 36" K 029 07 21" D

3) 41 15 30" K 029 06 27" D

4) 41 15 33" K 029 06 09" D

5) 41 14 39" K 029 07 09" D

Klavuzluk ve rmorkrclk hizmetleri

MADDE 12 (1) Liman Bakanl idari saha snrlar iinde klavuzluk ve rmorkrclk hizmetleri, aada belirtilen esaslara gre verilir.

a) Klavuzluk hizmetleri: Liman Bakanl idari sahasna gelen, ky tesislerine yanaacak veya bu tesislerden ayrlacak, 1000 GT ve zerindeki Trk Bayrakl gemiler ile 500 GT ve zerindeki yabanc bayrakl gemiler klavuz kaptan almak zorundadr. 300 GT ve zerindeki yabanc bayrakl yatlar, ky tesisine ilk yanama ve ayrlmalarnda, kaptan deimemek ve ylda bir kez olmak artyla klavuz kaptan alr. Yat kaptannn deimesi halinde yabanc bayrakl yatlar ky tesisine ilk giri veya klarnda tekrar klavuz kaptan almak zorundadr.

b) Rmorkrclk hizmetleri: Liman Bakanl idari sahasndaki ky ve deniz tesislerine yanaacak ya da bu tesislerden ayrlacak gemi ve deniz aralarnn gros tonilatosuna gre almak zorunda olduklar rmorkr adedi ve bu rmorkrlerin asgari ekme gleri aada belirtilmektedir.

1) 2000 5000 GT arasndaki gemiler, en az 16 ton ekme gcnde bir rmorkr,

2) 5001 15000 GT arasndaki gemiler, her biri en az 16 ton ekme gcnde iki rmorkr,

3) 15001 30000 GT arasndaki gemiler, her biri en az 27 ton ekme gcnde iki rmorkr,

4) 30001 45000 GT arasndaki gemiler, toplam en az 75 ton ekme gcnde olmak ve her biri en az 27 ton ekme gcnden az olmamak kaydyla en az iki rmorkr,

5) 45001 GTden daha byk gemiler, toplam en az 90 ton ekme gcnde olmak ve her biri 27 ton ekme gcnden az olmamak kaydyla, en az iki rmorkr,

6) 45000 GTye kadar olan petrol ve trevleri, LPG, LNG ve tehlikeli kimyasal yk tayan gemiler, bu bendin ilk 4 alt bendindeki hkmler kapsamnda rmorkr alrken, 45001-75000 GT arasndaki bu tr gemiler, toplam en az 90 ton ekme gcnde olmak ve her biri 27 ton ekme gcnden az olmamak kaydyla, en az iki rmorkr,

7) 75001 GTden daha byk tankerler ise, toplam en az 120 ton ekme gcnde olmak ve her biri en az 27 ton ekme gcnden az olmamak kaydyla en az iki rmorkr,

almak zorundadrlar.

(2) Birinci fkrada saylan artlarn salanamad durumlarda; gemiler ve deniz aralar ky tesislerine yanatrlmaz, yanatrlmas halinde klavuzluk ve rmorkrclk tekilat ilgililerine gerekli idari yaptrm uygulanr.

(3) Klavuzluk ve rmorkrclk tekilat olmayan ve/veya yaknnda tekilat bulunmayan liman sahasnda, dare; gemilerin teknik yaps ve zellikleri, kullanm amac, tad yk ve cinsi, manevraya elverililii ve ky tesislerinin altyap durumu ile bu liman sahasnda yer alan tesislerin risk durumlarn gz nne alarak, klavuz kaptan veya rmorkr alma hususunda, rmorkrsz yanamas dhil olmak zere kalc veya geici olarak, tm sorumluluk gemi ve ky tesisi ilgililerine ait olmak zere muafiyet verebilir veya baka liman sahalarndan hizmet alnmasn isteyebilir. Ancak baka liman sahalarndan alnacak hizmette hava muhalefeti, hizmet akmas, rmorkr arzas gibi beklenmeyen haller dolaysyla aksamalar olmas halinde tm sorumluluk gemi ve ky tesisi ilgililerine ait olmak zere bu gemiler, beklenmeyen hal ortadan kalkncaya kadar tek seferlik olarak Liman Bakanlnn izni ile klavuzsuz ve rmorkrsz yanaabilir.

(4) LPG, LNG ve tehlikeli yk tayan tankerler hari olmak zere, ba ve k itere sahip gemiler; liman idari sahasna gelilerinde, gemi ilgililerinin itici pervanelerine ilikin belgeleri ve tam kapasite ile altn Liman Bakanlna yazl olarak beyan etmesi zerine, gros tonaj aralndaki ekme gcnde bir rmorkr; sadece ba iteri olan gemiler iin ise en az bir rmorkr almak kaydyla birinci fkrada belirtilen rmorkr saylarndan bir eksik rmorkr ile yanap ayrlabilirler.

(5) Yolcu gemilerinin ba ve k itici pervanelerine ilikin belgeleri ile tam kapasite altna dair belgelerin, gemi ilgililerince yazl olarak Liman Bakanlna ibraz edilmeleri halinde, sadece acil durumlarda hizmet vermek zere bir refakat rmorkr tahsis edilir.

Klavuz kaptan ve rmorkr alma zorunluluunun istisnalar

MADDE 13 (1) Yabanc bayrakl tm askeri gemiler, askeri olmayan ky tesislerine giri ve bu tesislerden klarnda klavuz kaptan almak zorundadr.

(2) Bu Ynetmeliin klavuzluk ve rmorkrclk hizmetlerini dzenleyen hkmler;

a) Liman Bakanlnca ky tesisi hizmetlerinde kullanld belgelendirilen deniz aralarna,

b) Kabotaj ve Liman Bakanl idari snrlar iinde hat izni verilmi 2000 GTden byk, yksek manevra kabiliyetine sahip bamsz en az iki makine ve iki pervaneli, ba iteri olan, kpr stnden manevra kabiliyetine sahip, darece yetkilendirilmi klas kurulularndan biri tarafndan klaslandrlm, uzakyol kaptan ile donatlm mnhasran klavuzluk ve/veya rmorkr muafiyeti tannm yolcu, ro-ro yolcu ve ro-ro kargo gemilerine,

c) Kabotaj ve Liman Bakanl idari snrlar iinde hat izinli olarak sefer yapan 2000 GTden kk yolcu, ro-ro yolcu ve ro-ro kargo gemilerine,

uygulanmaz.

Klavuz kaptan alma ve brakma yerleri

MADDE 14 (1) Liman idari sahasna giri ve bu sahadan k yapan gemiler iin klavuz kaptan alma ve brakma yeri koordinatlar aada verilmi ve Ek 1de gsterilmi olup, gemiler bu koordinatlar merkez kabul eden 5 gomino yarapl daire dhilinde klavuz kaptan alabilir ya da brakabilir. Gerektiinde Liman Bakanlnca klavuz kaptan alma ve brakma yerlerinde deiiklik yaplabilir. Yaplan deiiklik denizcilere ve ilgililere duyurulur.

a) stanbul Boazndan gei yapacak gemiler;

1) Karadeniz tarafnda:

Klavuz kaptan alma yeri koordinat; 41 15',15''K 029 07',94''D mevkisidir. Hava ve deniz artlarna bal olarak bu mevki ile Hamsi Liman Fenerini Fil Burnu Fenerine birletiren hat arasnda, gney ynl trafik eridinin mmkn olduunca sancak tarafnda yaplr.

Klavuz kaptan brakma yeri koordinat; 41 14',48''K 029 09',52''D mevkisidir. Hava ve deniz artlarna bal olarak bu mevki ile Hamsi Liman Fenerini Fil Burnu Fenerine birletiren hat arasnda, kuzey ynl trafik eridinin mmkn olduunca sancak tarafnda yaplr.

2) Marmara Denizi tarafnda;

Klavuz kaptan alma yeri; 40 55',28''K 028 58',75''D mevkisidir. Hava ve deniz artlarna bal olarak bu mevki ile Fenerbahe Fenerinden geen enlem arasnda ve kuzey ynl trafik eridinin mmkn olduunca sancak tarafnda yaplr.

Klavuz kaptan brakma yeri; 40 56',52''K 028 54',70''D mevkisidir. Hava ve deniz artlarna bal olarak bu mevki ile Fenerbahe Fenerinden geen enlem arasnda gney ynl trafik eridinin mmkn olduunca sancak tarafnda yaplr.

b) Haydarpaa Limanna gelen ve giden gemiler;

1) Karadeniz tarafndan limana geliyorlar ise seyir halinde iken yanama manevrasna elverecek yeterli uzaklkta, boaz klavuz kaptanlarn kartp, liman klavuz kaptanlar alacaklar, Marmara Denizi tarafndan gelen gemiler liman klavuz kaptanlarn Marmara Denizi tarafndan stanbul Boaz geii yapan gemilerle ayn koordinattan alacaklardr. Haydarpaa Limannn, stanbul Boaz dnda kalan bir yanama yerine liman snrlar dndan gelen gemiler, seyir halindeyken liman klavuz kaptanlarn yanama manevrasna elverecek yeterli mesafede alacaklardr.

2) Haydarpaa Limanna gelen gemiler demirlemiler ise, liman klavuz kaptanlarn demirleme sahalarnda alacaklardr.

Yolcu gemilerinin ve liman idari sahasnda yolcu tayan teknelerin ykmll

MADDE 15 (1) Kabotaj veya alt sefer blgelerinde yolcu tayan gemi ve deniz aralar, azami yolcu saysn, sahip olduklar can kurtarma ara ve gerelerinin saylarn, cinslerini ve bulunduklar yeri belirten levhay giri yerlerinde, aka grlebilecek ekilde bulundurmak zorundadr. Standartlara uygun can kurtarma ara ve gereleri, yolcu ve mrettebatn kolaylkla ulaabilecei yerlerde ve her an kullanma hazr vaziyette bulundurulur.

(2) Kabotaj veya alt sefer blgelerinde alan yolcu gemilerinde; gemiye giri ve klarda dikkat edilmesi gereken kurallar, acil durumlarda can kurtarma tehizatnn kullanm ve gemiyi terk konular hakknda sesli ve grntl bilgilendirme yaplr.

(3) Liman idari sahasna gelen ve uygun ky tesisi olmamas ya da ky tesisinin yanamaya msait olmamas nedeniyle demirde bekleyen gemilerin yolcu ve personeli; Trk Bayrakl hizmet tekneleri araclyla ve tm sorumluluun gemi kaptanna ait olmas kaydyla, Liman Bakanlnn izni ile ky tesislerine kabilir ve ayn artlar gzetilerek gemiye geri dnleri salanabilir.

(4) Yolcu gemilerindeki yolcu ve personel, ilgili mevzuat hkmlerine gre kayt altna alnr.

Deniz uaklarna ilikin hkmler

MADDE 16 (1) Deniz uaklar ve benzeri aralarn balamas, demirlemesi veya denizde seyir koullarnda, gemilerin tabi olduu mevzuat hkmleri uygulanr. ni ve kalk amac ile deniz sahasnn kullanlmas Liman Bakanlnn iznine baldr. ni ve kalklarda kullanacaklar alanlar Liman Bakanlnca belirlenir.

DRDNC BLM

Tehlikeli Yklerle lgili Hususlar

Tehlikeli yklerle ilgili bildirim ykmll

MADDE 17 (1) Uluslararas sefer yapan ve paketli tehlikeli yk tayan Trk veya yabanc bayrakl tm gemiler, liman sahasna girmeden en az yirmi drt saat nce, liman sahasna girmesine kadarki seyir sresi yirmi drt saatten az olan gemi ve deniz aralar ise ky tesisinden kalkndan hemen sonra, Tehlikeli Ykler Manifestosu Formunu doldurup, ilgilileri vastasyla yazl olarak Liman Bakanlna bildirir.

(2) Petrol ve trevleri ile dier zararl maddeleri tayan gemiler, 3/3/2005 tarihli ve 5312 sayl Deniz evresinin Petrol ve Dier Zararl Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Mdahale ve Zararlarn Tazmini Esaslarna Dair Kanun ve 21/10/2006 tarihli ve 26326 sayl Resm Gazetede yaymlanan Deniz evresinin Petrol ve Dier Zararl Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Mdahale ve Zararlarn Tazmini Esaslarna Dair Kanunun Uygulama Ynetmelii kapsamnda gerekli bildirimleri Liman Bakanlna yapmak ve Trkiye Cumhuriyetinin taraf olduu uluslararas szlemelerde ngrlen mali sorumluluk ykmllklerine sahip olmak zorundadr. Aksi takdirde, bu gemilere, anlan Kanunda ngrlen meyyideler uygulanr.

Ky tesislerince uyulacak kurallar ve alnacak tedbirler

MADDE 18 (1) Ky tesisi iletici kurulularca, gerektiinde aadaki tedbirler alnr.

a) Patlayc, parlayc, yanc ve dier tehlikeli maddeler iin ayrlm rhtm, iskele, depo ve antrepolar, ky tesisi iletmelerince belirlenir. Tehlikeli maddeleri tayan gemilerin yklenip boaltlmas, bu i iin ayrlm rhtm ve iskelelerde yaplr. Ayrca, ileticiler bu yklerin gemiler ile depolanma alanlar arasnda tayclarda bekletilme sresini ve ky tesisine alnabilecek tehlikeli maddelerin azami miktarn belirler, gerekli yangn, evre koruma ve gvenlik tedbirlerini alr.

b) Dkme akaryakt ykleme veya boaltma yapacak gemiler iin ayrlm rhtm ve iskeleler, bu i iin uygun nitelikte tesisat ve tehizat ile donatlr. Ky tesisinde patlayc, parlayc, yanc ve dier tehlikeli maddelerin yklenip boaltlmas iin ayrlm ve bu i iin gerekli donanma sahip rhtm veya iskele mevcut deilse ykleme ve boaltma yaplmasna Liman Bakanlnca izin verilmez.

c) Ky tesisi ileticileri, tehlikeli maddelerin, iskele veya rhtmda boaltld alana depolanmasn salayamyorsa, ykn alcs, en ksa zamanda bu maddelerin ky tesisi dna naklini salar.

) Tehlikeli maddeleri tayan gemiler iin ayr bir demirleme sahas belirlenir ve buras dier gemilerden neta edilir. Tehlikeli maddeleri tayan gemiler, Liman Bakanlnn izni olmadan kendilerine tahsis edilen saha dna kamaz, demirleyemez, iskele ve rhtma yanaamaz.

d) skele veya rhtma yanam durumdaki LPG, LNG, petrol ve dier tehlikeli maddeleri ykleyecek veya boaltacak gemiler, yangna kar gerekli nlemleri ve seyir, can, mal, evre gvenlii ve emniyetini salayacak tedbirleri almak artyla, kendilerine ayrlm alanlarda faaliyetlerine gece de devam edebilir. Alnacak tedbirlere Liman Bakanlnca karar verilir.

e) Konteynerler ierisinde tanan tehlikeli maddelerin ykletilip boaltlmas iin, ky tesisi iletici tarafndan, ky tesisinde bamsz bir konteyner istif sahas kurulur. Bu istif sahasna tehlikeli madde dnda dier konteynerler istiflenemez. stif sahasnda yangn, evre emniyeti ve dier emniyet tedbirleri alnr.

f) Tehlikeli maddelerin gemilere yklenmesi, boaltlmas veya limbo edilmesinde, gemi ilgilileri ile ykleme, boaltma veya limbo yapanlar, zellikle scak mevsimlerde sya ve dier tehlikelere kar gerekli emniyet tedbirlerini alr. Yanc maddeler, kvlcm oluturucu ilemlerden uzak tutulur ve tehlikeli yk elleleme sahasnda kvlcm oluturan ara veya alet altrlmaz.

g) Tehlikeli maddeler, uygun ekilde ambalajlanr ve ambalaj zerinde tehlikeli maddeyi tanmlayan bilgiler ile risk ve emniyet tedbirlerine ilikin bilgiler bulundurulur.

) Tehlikeli madde ellelenmesinde grevli ky tesisi personeli ve gemi adamlar, ykleme, boaltma ve depolama esnasnda koruyucu elbise giyer.

h) Tehlikeli madde elleleme sahasnda yangnla mcadele edecek kiiler, itfaiyeci tehizat ile donatlr ve yangn sndrcleri ile ilk yardm niteleri ve tehizatlar her an kullanma hazr halde bulundurulur.

) Ky tesisi ileticileri, gemi ve deniz aralarnn acil durumlarda ky tesislerinden tahliye edilmesine ynelik acil tahliye plan hazrlayarak Liman Bakanlnn onayna sunar.

i) Liman idari sahasnda faaliyet gsteren ky tesisi iletmeleri ve balk kooperatifleri yangn, gvenlik ve emniyet tedbirlerini almakla ykmldr.

j) Ky tesisleri yukarda belirtilen hususlar Liman Bakanlnca onaylanm bir talimatla ilgililere duyurur.

k) Bu madde hkmlerinin denetimi, Liman Bakanl tarafndan yaplr ve herhangi bir uygunsuzluk tespit edildiinde elleleme operasyonu durdurularak, uygunsuzluun giderilmesi salanr.

l) 4/2/2011 tarihli ve 27836 sayl Resm Gazetede yaymlanan Denizyoluyla Tanan Tehlikeli Yklere likin Uluslararas Kod Kapsamnda Eitim ve Yetkilendirme Ynetmeliine gre gerekli eitim ve sertifikalara sahip olmayan personelin tehlikeli yk elleleyen ky tesislerinde almasna izin verilmez.

m) Trafik ayrm dzeni olan yerlerde bu Ynetmeliin yrrle girdii tarihten itibaren yaplacak ve bytlecek olan ky tesislerinin trafik ayrm dzeni tarafndaki ayrm hattna en yakn snr noktas ile ayrm dzeni arasndaki mesafe 250 metreden daha az olamaz.

n) Patlayc, parlayc, yanc ve benzeri tehlikeli maddeler, Anadolu ve Avrupa yakalar arasnda, zel kaplar ve ambalajlar iinde, vagonlara ve kamyonlara yklenmi olarak, tayan ve tatan tarafndan gerekli gvenlik nlemleri alnarak, bu ie ayrlm yolcusuz araba vapuru, araba ferisi veya tren vapuru ile tanabilir. Bu tama 00:30 ile 06:00 saatleri arasnda yaplabilir.

BENC BLM

Disiplin ve Dzen

Uyulacak kurallar

MADDE 19 (1) Gemiler, deniz aralar, ky tesisleri ve bunlarn ilgilileri aadaki esaslara uyar.

a) Liman idari sahasnda yanam, balanm veya demirlenmi gemiler ve deniz aralar, faaliyetlerini bitirdikten sonra, Liman Bakanlnca yaplacak bildirimde belirtilen sre ierisinde kalkmaya hazr durumda bulunur.

b) Liman idari sahasnda amandra atan, kablo deyen veya toplayan, dalglk ve benzeri faaliyetlerde bulunan aralarn ve almakta olan yzer vinler ile platform, dolfin ve amandralarda ykleme veya boaltma yapan gemilerin yaknndan geen gemiler, bu aralarn faaliyetlerine engel olmayacak ve zarar vermeyecek hzda seyretmek zorundadr. Liman Bakanl uygun hz snrn belirler.

c) Tersane, tekne imal, ekek yeri ve yzer havuzlardan indirilecek gemiler, Liman Bakanlnn belirleyecei yerlere yanama, balama ve demirleme yapar. Bu tesislerden indirilecek veya tesislere alnacak gemiler, dier tesislere engel tekil etmemek kaydyla, tesislerin nlerine veya rhtmlarna yanaabilir ya da ktankara olabilirler.

) Ayn iskele veya rhtm zerinde yer deitiren gemiler hari olmak zere, rhtmlar ve iskeleler arasnda yaplan tm yer deitirme ilemleri ordino ile yaplr.

d) Mcbir sebepler dnda, Liman Bakanl idari saha snrlar ierisinde yer alan koy ve krfezlerde, gemi ve deniz aralarnn gezinti ve spor amac dnda demirlemeleri yasaktr.

e) Gemi ve deniz aralarnn koy ve krfezlerde gezi ve spor amacyla demirleme sresine; blgenin evresel hassasiyeti, teknenin pis su depolama kapasitesi, blgedeki atk alm tesislerinin durumu, baka teknelerin koylar veya krfezleri demirleme maksatl olarak kullanma talepleri ve ky tesisi ya da bitiik liman idari snrlar iindeki yat liman iletmelerinin mevcudiyeti dikkate alnarak Liman Bakanl tarafndan karar verilir. Ayrca, koy ve krfezlerde demirleme faaliyetlerini Liman Bakanl dzenler.

f) Ky tesislerinde ayn rhtm veya iskele zerinde art arda yanam olan iki gemi ya da deniz arac arasnda uygun emniyet mesafesi braklr. Bu mesafe, gemilerin en yakn noktalar arasndaki uzaklk dikkate alnarak, be metreden daha az olamaz. Liman Bakanl gerek grdnde yanama dzeni ve mesafelerinde deiiklik yapabilir.

g) Bir yanama yerinin u noktasndan, ba ya da k dar taarak yanamak zorunda kalan gemilere, taan ksmn ky tesisi iindeki deniz trafiine ve manevraya engel tekil etmemesi, geminin emniyetli balayacak ekilde halat verebilmesi ve gemiye giri ve gemiden klarn emniyetli bir ekilde yaplmas art ile izin verilir.

) Ky tesisine yanaacak gemilerin, yanaaca rhtm, iskele ve amandra alanlarnda, gemilerin omurga alt su mesafesi yarm metreden az olamaz. Aksi halde bu gemilerin ky tesisine yanamasna izin verilmez.

h) Ky tesisine yanam gemilerin yeterli ekilde aydnlatlmas gemi ve ky tesisi ilgililerince salanr.

Yasak faaliyetler

MADDE 20 (1) Ky tesislerinin trafik ayrm eritlerinde, yaklam kanallarnda, mendirek azlarnda, yanama ve balama yerlerinde ve demirleme sahalarnda; olta ve a balkl yapmak, yelkenle seyretmek, krek ekmek ve yzmek yasaktr.

(2) Spor, gezi ve elence amal tekneler, liman idari sahasndaki dier gemilerin hareketlerini engelleyecek ekilde seyredemez ve mendireklerle snrl alan ierisinde dier gemilerin ve deniz aralarnn faaliyetlerine engel olmayacak biimde ve zarar vermeyecek hzda seyretmek zorundadr. Liman Bakanl uygun hz snrn belirleyebilir.

(3) amandraya balanmak zere gelen ya da amandradan ayrlan gemiler ile ky tesisleri hizmetlerinde kullanlan deniz aralar dndaki gemiler, amandralar ve amandra hatlar arasndan gei yapamaz.

(4) Su rnleri ve balk kafesleri hizmetinde kullanlanlar dndaki gemi ve deniz aralar, su rnleri tesisleri ve balk kafeslerine iki yz metreden fazla yanaamaz ve be yz metreden az mesafe ierisinde boaltm kurallarna uygun olsa dahi hibir boaltm yapamaz.

(5) Devletin hkm ve tasarrufu altnda olup kamunun kullanmna ak ky alanlarna gemi ve deniz aralarnn balanmas, yanamas ve demirlemesi yasak olup, aksi takdirde 24 nc madde hkmleri uygulanr.

(6) letme izni bulunmayan ya da herhangi bir kurum veya kuruluun iletmesinde olmayan yerlere bal, yanam veya demirlemi bulunan gemi ve deniz aralar, darece verilen hizmetlerden yararlanamaz.

Liman Bakanlnn iznine tabi iler

MADDE 21 (1) Liman idari sahasnda limbo yapmak, Liman Bakanlnn iznine baldr. lgili kurum/kurululardan gerekli izin ve onaylar alndktan sonra yaplacak olan ky yaplar inaat ve su rnleri istihsal alanlar kurulumu ncesinde Liman Bakanlna ilgililerce bilgi verilir. amandralama, dal, deniz dibi ve sualt almalar ve benzeri faaliyetler ncesinde Liman Bakanlndan izin alnmas zorunludur. Bu gibi faaliyetlerde kullanlan gemi ve deniz aralar mevzuata uygun fener ve iaretleri tar.

(2) Liman Bakanlndan izin alnmadka liman idari sahasnda sportif faaliyet yaplamaz ve yar dzenlenemez. lgili gerek ve tzel kiiler, Liman Bakanl ile gerekli koordinasyonu salamak ve ilgili spor federasyonunun onayn alm olmak art ile Liman Bakanlnca verilen izin kapsamnda faaliyette bulunabilir.

(3) Bir liman idari sahasndan balayp baka bir liman idari sahasnda bitecek olan veya trafik ayrm dzeninden geecek olan yarlar iin en az ay nce, dier yarma ve faaliyetler iinse en az on be gn nce Liman Bakanlna izin iin talepte bulunulmas zorunludur.

(4) Liman Bakanl idari sahas ierisinde yaplacak su sporlar 23/2/2011 tarihli ve 27855 sayl Resm Gazetede yaymlanan Turizm Amal Sportif Faaliyet Ynetmelii ve ilgili dier mevzuat hkmleri kapsamnda yaplr. Turizm amal su sporlar ile ilgili can ve mal emniyetinin salanmasna ynelik Liman Bakanlnn yetkileri sakldr.

(5) Liman Bakanlndan izin alnmadka, demirde veya ky tesislerinde bulunan gemilerin bordalarna, baka gemiler aborda olamaz. Su, ya ve yakt ikmal gemileri, acente motorlar, kamu gemileri ve ky tesisleri hizmet gemileri ile balk tekneleri ve yatlarn birbirleri ile aborda olmalar bu fkra kapsam dnda olup bu tip gemiler hizmetlerini ky tesisleri iletmeleri ile koordineli ekilde yrtr.

(6) Liman Bakanlndan izin alnmadka liman idari sahasnda bulunan gemiler; onarm, boya, scak alma, denize filika ve/veya bot indirme ilemi ya da bakm ilerini yapamaz. Bu ileri yaptracak gemiler, ky tesisleri iletmesi ile koordine salamak zorundadr.

(7) Liman Bakanl idari sahasnda bulunan ky tesislerinin, ilgili deniz haritalarna ilenmesi iin Deniz Kuvvetleri Komutanl Seyir Hidrografi ve Oinografi Dairesi Bakanlna bildirilmesi ile her trl tesiste bulunacak seyir yardmclarnn belirlenmesi ve kurulmas, Ky Emniyeti Genel Mdrl tarafndan yaplr ve Liman Bakanlna bu hususta bilgi verilir. Ky Emniyeti Genel Mdrl, bu grevini yerine getirirken Liman Bakanlnn grn de alr.

(8) Gemiler, Liman Bakanlndan izinsiz demirleme sahalarn deitiremez. Ancak, olumsuz hava ve deniz koullar nedeniyle bulunduklar yerde kalamayacak durumda olanlar yerlerinden ayrlabilir ve daha emniyetli olan demirleme sahalarna demirleyebilir. Bu gemilerin ilgilileri en ksa srede Liman Bakanlna bildirimde bulunur.

(9) Liman Bakanl snrlar dhilinde bulunan ky tesislerinde herhangi bir faaliyette bulunmayacak ancak hava muhalefeti ve can ve mal emniyetini tehlikeye drecek durumlar gibi mcbir sebepler nedeniyle snmak zere liman idari sahasna demirleyen gemiler ve deniz aralar vakit geirmeksizin ilgili Liman Bakanlna ve/veya stanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezine gerekli bildirimi yapar.

(10) zerinde kurtarma veya yardm faaliyeti gerekletirilen LPG, LNG, petrol ve dier tehlikeli maddeleri tayan gemilere ait yklerin, baka bir gemiye ya da deniz aracna yklenmesi, boaltlmas veya limbo edilmesi ve bu faaliyetlerin gece yaplmas Liman Bakanlnn iznine tabidir. Bu faaliyetlerin icras iin izin isteminde bulunmadan nce yangna kar gerekli nlemlerin, can, mal ve evre emniyetini salayacak tedbirler alnr.

(11) stanbul Boazndan, hava ekimi (air draft) elli sekiz metre ve daha fazla olan gemilerin gei yapmas yasaktr. Hava ekimi elli drt metre ile elli sekiz metre arasnda olan gemiler ise Liman Bakanlnn gerekli grd sayda ve gte rmorkrn elik etmesi artyla boaz geii yapabilir.

evre ve grlt kirlilii

MADDE 22 (1) Gemiler ile dier deniz aralarnn kat ve sv atklar ile ilgili ilemleri, 26/12/2004 tarihli ve 25682 sayl Resm Gazetede yaymlanan Gemilerden Atk Alnmas ve Atklarn Kontrol Ynetmelii hkmleri ve sz konusu Ynetmelik kapsamnda yaymlanan dier mevzuat hkmleri erevesinde yerine getirilir.

(2) Ky tesisi ileticileri, yk ellelenmesi srasnda ve sonrasnda her trl atk ve artk malzemelerin rhtmda birikmemesi, elleleme srasnda ve sonrasnda yaplacak temizlik esnasnda denize dklmemesi ve rhtm zerinden yamur sular ile denize ulamamas iin gerekli tedbirleri almak ve sahay temiz ve dzenli bulundurmak zorundadr. Bu ykmll yerine getirmeyen ky tesisi iletmelerine, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayl evre Kanunu ve ilgili dier mevzuat gerei idari yaptrm uygulanmas amacyla, ilgili mlki idare amirliine Liman Bakanlnca yazl bildirimde bulunulur.

(3) Yzer havuz altrlrken evre gvenlii ile can ve mal emniyeti asndan perdeleme sisteminin kullanlmas ile yzer havuz, kuru havuz ve yar slak kzaa gemi alnmadan veya gemiler denize braklmadan nce her trl yzey temizliinin kontrol Liman Bakanlnca yaplr.

(4) Liman idari sahasnda bekleyen veya seyreden gemiler ve deniz aralar, ky tesisinde bulunanlar veya civarnda ikamet edenleri rahatsz edecek veya liman idari sahasndaki seyrseferi gletirecek derecede hava kirliliine sebep olamaz, sebep olanlara ilgili mevzuat gerei idari yaptrm uygulanr.

(5) Tersane, tekne imal ve ekek yerleri hari olmak zere, ky tesislerindeki yanama ve balama yerlerinde bulunan gemiler; denizcilik faaliyetinin olaan ak haricinde sessizlii bozucu iler yapamaz, zorunluluk olmadka ddk alamaz. Bakalarnn huzur ve skununu bozacak ekilde grltye neden olanlar hakknda 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayl Kabahatler Kanunu ve 2872 sayl Kanun hkmlerine gre idari yaptrm uygulanr.

Bildirim ykmll

MADDE 23 (1) Liman idari sahasna gelen gemilerin ve ky tesislerinin ilgilileri, seyir srasnda, demirleme sahasnda veya ky tesisinde meydana gelen deniz kazalarn, nemli makine arzalarn, genel seyir gvenlii bakmndan saptadklar sakncal hususlar ve gemide ilenen sular, Liman Bakanlna mmkn olduu lde, nce telsizle veya dier uygun iletiim aralar ile ky tesisine vartan itibaren en ge alt saat iinde ve kanaatlerini ieren bir raporu da en ge yirmi drt saat iinde bildirmekle ykmldr. Ayrca liman idari sahasna gelen gemilerin ilgilileri, sula ilgili delilleri muhafaza etmekle ykmldr.

(2) Klavuz kaptanlarn ykmll aada belirtilmitir:

a) Klavuz kaptanlar, liman idari sahas ierisinde klavuzluk hizmeti vermekte olduklar gemilerin seyir tehizatnda grdkleri eksiklik ve aksaklklar, deniz kazalarn ve seyir gzerghlar zerindeki seyir gvenlii ve evre kirlilii ile ilgili tespit ettikleri hususlar derhal Liman Bakanlna bildirir ve bu bildirimi izleyen yirmi drt saat iinde yazl bir rapor verir. Liman Bakanl duruma derhal el koyar ve sz konusu gemi ve gemi kaptan hakknda hukuki ilemlerin yaplmasn salar.

b) Klavuz kaptanlar, emniyetli olarak klavuzluk hizmeti verilemeyecek nitelikteki gemilere klavuzluk hizmeti veremez. Bu gemiler Liman Bakanlna bildirilir ve ek emniyet tedbirleri alnr. Bu gemilere izinsiz olarak klavuzluk hizmetinin verildiinin tespiti halinde, ilgili klavuz kaptan hakknda Liman Bakanlnca idari ilem yaplr.

c) Liman Bakanlnca ky tesislerine yanama izni verilmemi gemiler ile liman k belgesi ya da demirleme ordinosu olmayan gemilere klavuzluk hizmeti verilmez.

) Ky tesislerine gelen veya bu tesislerden giden ve klavuzluk hizmetine tabi olmayan gemilerin ayrlma, yanama ve balama manevralar, ky tesisi ileticileri ile en yakn klavuzluk tekilat koordinasyonunda yaplr.

(3) Gemi trafik hizmetleri operatrlerinin ykmllkleri aada belirtilmitir.

a) Liman idari snrlar iinde meydana gelen her trl kaza ile seyir, can, mal, evre gvenliine ve emniyetine ilikin tm olaylar ivedilikle Liman Bakanlna bildirmekle ykmldrler.

b) Boazdan urakl/uraksz gei yapan gemiler ile yerel trafikte alan gemi/deniz aralarnn yapt mevzuat ihlallerini haklarnda inceleme veya idari ilem yapmak zere belgelendirerek ivedilikle Liman Bakanlna bildirirler.

c) Liman Bakanlnca limandaki deniz aralarna ynelik yaplmas istenilen duyurular yaparlar.

(4) Demirleme sahasnn bildirilmesi ve demirleme dzeni aada belirtilmitir.

a) Gemi ilgilileri, 8 inci madde kapsamnda gemilerin demirledikleri sahay ve saati derhal Liman Bakanlna bildirir.

b) Demir kesen gemiler, bu yere hemen bir amandra atarak mevkiini bir rapor ile Liman Bakanlna bildirir.

Usulsz demirleme, yanama ve balama

MADDE 24 (1) Bu Ynetmelik hkmlerine aykr olarak, gerekli izin alnmakszn rhtm ve iskelelere yanaan, amandralara balayan, demirleme sahalarna demirleyen gemi ve deniz arac ilgilileri Liman Bakanlnca veya Liman Bakanl adna stanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezince uyarlr ve gerekli grldnde uygun olan demirleme sahas veya yanama yeri belirtilerek yer deitirmesi talimat verilir. Bu talimata aykr hareket eden gemi ve deniz aralar, bulunduklar yerden kaldrlr ve bu kaldrma ilemi iin yaplan giderler gemi ilgililerinden tahsil edilir ve gemi, deniz arac veya ky tesisi ilgilileri hakknda idari ilem yaplr.

(2) Rhtm ve iskeleler dnda kamuya ak kylara izinsiz balanm veya terk edilmi sorunlu gemilerin ve deniz aralarnn bulunduu yerden kaldrlmas ilemi ile ilgili gsterilebilecek bir direnie karlk, ilgili mlki idare amirlii bakanlnda kolluk kuvvetleri ve belediye bnyesindeki birimlerce kaldrma ilemi yaplr. Kaldrlan gemiler ve deniz aralarnn ayn alanlara yeniden balanmalarnn nlenebilmesi iin ile emniyet mdrl ve ile belediyesi zabta ekiplerince denetim yaplr.

Liman Bakanl talimatlarna uyma ykmll

MADDE 25 (1) Liman Bakanlnca bu Ynetmelik ve ilgili mevzuat hkmlerine uygun olarak verilecek her trl emir ve talimat, gemi ve deniz arac ile ky tesisi ilgilileri ve dier ilgililer tarafndan derhal yerine getirilir.

Tahmil ve tahliye hizmetleri

MADDE 26 (1) Ky tesislerine balanm veya yanam gemiler ile demirleme sahalarndaki gemilerin tahmil ve tahliye hizmetleri, bu Ynetmelik ve dier ilgili mevzuat hkmlerine aykr olmamak kayd ile ilgili ky tesisi iletmesi tarafndan yerine getirilir.

(2) Liman Bakanl, ky tesislerinde yaplan her trl tahmil ve tahliye ilemine ilikin bilgileri elektronik ortamda tutar.

Yanama alanlarnn gvenlii ve koordinasyon

MADDE 27 (1) Yolcu ve yk gemileri, ky tesislerine yanarken grevli olmayan, seyirci, karlayc ve uurlayclar yanama alanlarn igal edemez ve manevra sahasndan uzak tutulur.

(2) Ky tesisi ileticileri ile klavuzluk tekilat arasnda gerekli koordinasyon salanmadan yanama veya ayrlma manevralarna balanmaz.

(3) Ky tesisi ilgilileri, gemilerin emniyetli ve gvenli bir ekilde ky tesislerine yanaabilmesi veya balanabilmesi iin aydnlatma, usturmaa, yangn nleme, sndrme, derinlik, kl veya ksz amandra atlmas ve benzeri hususlarda, Liman Bakanlnca alnmas istenen nlemleri derhal yerine getirir. Gerektiinde Liman Bakanl, klavuzluk tekilat, ky tesisi ileticisi kurulu ve uzman kiilerin katlm ile bir alma toplants tertip edilir ve bu toplant sonucunda belirlenen usul ve esaslar tm ilgililerce yerine getirilir. Ky tesisi ileticisi kurulular, tesislerindeki gemi hareketlerini darenin belirleyecei biimde ve elektronik ortamda dzenli olarak Liman Bakanlna bildirir.

(4) Ky tesisi ilgilileri, bu Ynetmelik kapsamnda, Liman Bakanl ile gerekli koordinasyonu salamakla ykmldr. Bu ykmll yerine getirmeyen ky tesislerine, gemi yanama ve balama izni verilmez ve gerektiinde ilgilileri hakknda idari ilem yaplr.

(5) Ky tesisi ileticisi her kurulu, manevralarda klavuz kaptana yardmc olmak amacyla, klavuz kaptann koordineli olarak alabilecei, haberleme imkn ve kabiliyetine sahip bir irtibat personeli grevlendirir.

Gmrk denetimine tabi gemiler ile gmrk hizmet noktalar arasnda tama

MADDE 28 (1) Gmrk denetimine tabi gemiler ile gmrk hizmet noktalar arasnda hizmet verecek gemi ve deniz aralar, Liman Bakanl ile gmrk idaresi tarafndan belirlenen yerlerden hareket eder ve tekrar ayn yere yanar. Bu gemi ve deniz aralarna dair yanama, balama ve dier hususlar izin belgelerinde belirtilir.

(2) Gmrk denetimine tabi olan gemilerden gmrk hizmet noktalarna ya da bu noktalardan gemilere; yolcu, yolcu eyas, gemi personeli, malzeme, kumanya ve gemi ile ilgili olan kiiler ancak izin verilmi hizmet gemileri ile tanabilir. Bu gemilere, Liman Bakanlnca yazl izin verilir.

(3) Gmrk denetimine tabi olmayan gemilere de yazl izni olan belgeli hizmet gemileriyle servis yaplr. Ancak bu gemiler gmrk hizmet noktalarn kullanmayabilir.

(4) Denetim yetkisine sahip kamu grevlileri, gmrk denetimine tabi olan veya olmayan gemilere, kamuya ait gemilerle gidip gelebilecekleri gibi, Liman Bakanlnca izin verilmi deniz aralar ile de toplu veya ayr ayr gidip gelebilir.

(5) Liman Bakanlndan bu madde hkmlerine gre yazl izin almayan hizmet gemileri, liman idari sahasnda faaliyette bulunamaz.

(6) stanbul Boaznda trafik ayrm eritleri iinde emniyet ve gmrk denetimleri yaplamaz. Ancak gerekli grlen durumlarda emniyet ve gmrk denetimleri gemiye kacak grevlilerce klavuz kaptan alma yerlerinde, geminin gidecei ky tesisine kadar yolda, ky tesisinde veya kendilerine ayrlm demirleme sahalarnda yaplr.

Vardiya zorunluluu

MADDE 29 (1) Liman idari sahasnda demirli ya da ky tesisine yanam veya balanm bulunan 150 GT ve zerindeki gemilerde, en az birer gverte ve makine personeli olmak zere, vardiya dzenlemesinin yaplmas zorunludur. Bu zorunluluun yerine getirilmesinden, gemi ilgilileri sorumludur. Gverte ve makine personelinden oluan vardiya ekipleri, gerektiinde gemiyi ve deniz aracn bulunduu yerden kaldrabilecek say ve yeterlikte olur.

(2) Liman idari sahasnda, personel azaltmak kaydyla bir aydan fazla bekleme yapacak gemilerin ve deniz aralarnn personel azaltma ynndeki personel donatm, darenin belirleyecei usul ve esaslara gre yaplr.

(3) 25/11/2010 tarihli ve 27766 sayl Resm Gazetede yaymlanan Deniz Yolu ile Yaplacak Dzenli Seferlere Dair Ynetmelik hkmlerine gre ald hat izni ile sefer yapan gemiler, kendilerine ait barnma merkezlerinde, gemileri kaldrabilecek yeterlilie sahip bir kaptan, bir bamhendis/makinist, bir makine personeli ve bir gverte personelinden oluan bir vardiya ekibi bulundurmas halinde bu madde hkmlerinden muaftr.

(4) Barnma merkezindeki gemiler, borda bordaya en fazla drt gemi olacak ekilde balanabilir.

(5) Barnma merkezinin evre gvenlii ile can ve mal emniyetine ynelik tedbirlerin alnmasndan gemi ilgilileri ve barnma merkezi ilgilileri sorumludur.

(6) Merkezi ynetim kapsamndaki kamu idareleri ile mahalli idarelerden oluan genel ynetim kapsamndaki kamu idareleri, zel bteli idareler barnma merkezlerini barnma amacyla kullanabilirler. Barnma merkezlerindeki ayn iletene ait birden fazla iskele tek barnma merkezi olarak kabul edilir.

Bayrak ekme zorunluluu

MADDE 30 (1) Liman idari sahasnda bulunan yabanc bayrakl gemiler gnein douundan batna kadar ulusal bayra ile Trk Bayran, Trk gemileri ise sadece Trk Bayra ekmek zorundadr. Liman idari sahasnda bulunan gemi ve deniz aralar ile devlet ilerinde kullanlan makinesiz deniz aralar her zaman Trk Bayra eker, seyir halinde bulunan gemiler ise gnein batndan douuna kadarki zaman diliminde bayraklarn ekili brakabilir.

(2) Trk Bayra, geminin boyutlar ile orantl ebatlarda, grlebilen, uygun ykseklikte ve 22/9/1983 tarihli ve 2893 sayl Trk Bayra Kanunu hkmlerine uygun olmaldr.

Gemilerde bulunan kydan takip ve haberleme cihazlarnn kullanm

MADDE 31 (1) lgili mevzuat gerei OTS ve LRIT gibi kydan gemilerin takip edilmesine ynelik cihazlar ile VHF bulundurma mecburiyeti olan gemilerin kaptanlar, liman idari sahasnda kzakta bulunma, arza gibi durumlar ve olaanst haller haricinde bu cihazlar ak ve alr halde bulundurmaldr.

(2) Gemi trafik hizmetleri sistemleri olan ya da trafik ayrm dzeni tesis edilmi deniz alanlarnda seyir halinde bulunan gemiler, ilgili sektr kanaln dinlemek zorundadr.

Deniz yangnlar ile mcadele

MADDE 32 (1) Liman Bakanl idari saha snrlar ierisinde oluabilecek deniz yangnlarna 6/8/1975 tarihli ve 7/10357 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile yrrle konulan Karada kabilecek Yangnlarla, Deniz, Liman veya Kyda kp Karaya Ulaabilecek ve Yaylabilecek veya Karada kp Ky, Liman ve Denize Ulaabilecek Yangnlara Kar Alnabilecek nleme, Sndrme ve Kurtarma Tedbirleri Hakknda Ynetmelik hkmleri gerei resm ve zel tm kurulularca mdahale edilir. Ky tesislerinde sabit ve tanabilir yangn sndrcleri ile ilk yardm niteleri ve tehizatlar tam, hazr ve alr durumda bulundurulur.

(2) Ky tesislerinde kabilecek yangnlar sndrme faaliyetleri, ilgili mevzuat gerei oluturulan gerekli ara ve gerelerle donatlm yangn sndrme ekipleri ile yaplr. Rmorkrclk faaliyetlerinde bulunan kurulular da Liman Bakanlnn talimat dorultusunda sndrme faaliyetlerine katlr.

Tankerler ile yakt tanklarnda scak ve souk ilem yaplacak gemilerin bakm ve onarm

MADDE 33 (1) Scak ve souk ilemle bakm veya onarm yaplmas amacyla gazdan arndrma ilemleri yapmak isteyen gemi ve deniz aralar, 21/12/2004 tarihli ve 25677 sayl Resm Gazetede yaymlanan Gemi ve Deniz Aralarnn na, Tadilat, Bakm, Onarm ve Skm lemlerinde Gazdan Arndrma Ynetmelii hkmlerine uyarlar.

Gemilere yakt ikmali

MADDE 34 (1) Liman idari sahasnda bulunan gemilere yakt ikmali, Liman Bakanlnca uygun grlen iskele, rhtm ve demirleme sahalarnda yaplr. Liman Bakanlnca belirlenen alanlarn dnda yakt ikmali yaplamaz. Yakt ikmal hizmetleri gnn her saatinde yaplabilir. Hava ve deniz artlar dikkate alnarak, Liman Bakanlnca yakt ikmal ilemleri kstlanabilir.

(2) Yakt ikmali esnasnda gemilerde ve ky tesislerinde yangna mdahale personeli hazr bulundurulur. Yangn ve yakt tamas veya dklmesi nedeniyle oluabilecek deniz kirliliini nlemeye ynelik her trl tedbir; gemi, ky tesisi ve yakt ikmalcisi ilgililerince alnr ve yakt ikmali ilemi darece belirlenen usul ve esaslara gre yaplr. darece belirlenen usul ve esaslara gre yakt ikmali yapmayan veya bu erevede belirlenmi asgari standartlar haiz olmayan gemi ve deniz aralarnn yakt ikmal faaliyetlerine Liman Bakanlnca izin verilmez.

(3) Deniz evresinin petrol ve dier zararl maddelerle kirlenmesi durumunda mdahale ve zararlarn tazminine ilikin mevzuat hkmleri uygulanr.

(4) Ky tesislerinde bulunan gemilere, karadan veya denizden yaplacak ikmaller iin ayrca dier ky tesisi ilgililerine de bilgi verilir.

(5) kmal yapacak gemiler; ky tesisi ile ikmal yapaca geminin 20/3/2007 tarihli ve 26468 sayl Resm Gazetede yaymlanan Uluslararas Gemi ve Liman Tesisi Gvenlik Kodu Uygulama Ynetmelii hkmlerine gre hazrlanm gemi ya da liman tesisi gvenlik planndaki gemi veya gemi irtibat prosedrlerini yerine getirir.

Yakt ikmal tankerlerinin ve seferden men edilmi gemilerin ky tesislerinde barnmas

MADDE 35 (1) Yakt ikmal tankerlerinin can, mal ve evre gvenlii bakmndan gerekli tedbirlerin alnmas kaydyla, uygun ky tesisine yanamas, Liman Bakanlnn iznine tabidir.

(2) zerinde haciz, ihtiyati haciz ve seferden men karar olan gemi ve deniz aralarnn ky tesislerinden yararlanmalarna, ilgili ky ve deniz tesislerinin ilgilileri ile koordineli almak kayd ile Liman Bakanlnca izin verilebilir.

Yabanc askeri gemilerin limana giri ve klar

MADDE 36 (1) Yabanc askeri gemilerin, Trk karasular ve ky tesislerine girileri, klar ile buralardaki hareket ve faaliyetleri, ilgili mevzuat hkmlerine tabidir.

(2) Yabanc nkleer askeri gemilerin, ky tesislerini ziyaretlerine ilikin olarak mevzuatnda belirtilen hkmler erevesinde ilgili kurum ve kurulular tarafndan gerekli tedbirler alnr.

Yzer otel, lokanta veya benzeri yzer tesislerin iletilmesi

MADDE 37 (1) Liman idari sahas ierisinde, gemi niteliinde olan ya da kendiliinden hareket etme kabiliyeti olmayan yzer otel, lokanta veya benzeri yzer tesislerin iletilmesine ilikin izin, Deniz Turizmi Ynetmeliinin ilgili hkmlerine gre verilir.

Snma alan talebi ve yedekleme ilemi

MADDE 38 (1) Snma alan talebi ve yedekleme ilemi, darece belirlenen usul ve esaslar erevesinde Liman Bakanlnn izni ile yaplr.

Denizle balantl akarsularla ilgili dzenleme

MADDE 39 (1) Gemi ve deniz arac trafii olan denizle balantl akarsularda;

a) Teknelerin balama ve ekek yeri planlamas,

b) Tekne saylarnn snrlanmas,

c) Seyir, can, mal, evre gvenlii ve emniyetine ynelik tedbir alnmas

hususlarnda ve gerekli dier hususlarda Liman Bakanlnca dzenleme yaplabilir.

ALTINCI BLM

Denetim ve Yaptrmlar

Denetim

MADDE 40 (1) Liman Bakanl idari saha snrlar ierisinde faaliyet gsteren gemi ve deniz aralar, 4922 sayl Kanun, 618 sayl Kanun ve ilgili dier ulusal ve uluslararas mevzuat hkmleri gereince seyir, can, mal, evre gvenlii ve emniyetinin salanmas amacyla darenin denetimden sorumlu personelince bayrak ve liman devleti kontrol prosedr kapsamnda, Liman Bakanlnn dzenleyecei bir program dhilinde, hal ve icaba gre denetlenir. Ayrca 4922 sayl Kanunun 23 nc maddesine istinaden Sahil Gvenlik Komutanl tarafndan yaplan denetimlerin sonucunda yaptrm olmas halinde bu durum Liman Bakanlna bildirilir. Denetleme sonunda durumu ilgili mevzuat hkmlerine uygun olmayan gemi ve deniz aralarna mevzuat hkmlerince idari yaptrm uygulanr.

dari yaptrmlar

MADDE 41 (1) Liman Bakanl idari sahas ierisinde bulunan gemi ve deniz aralar, bu Ynetmelik ile seyir, can, mal, evre gvenlii ve emniyetini temin etmeye ynelik dier mevzuatn gereklerini yerine getirir. Uymakla ykml olduu kurallar ihlal eden gemi ve deniz aralarna, 618 sayl Kanun ve 4922 sayl Kanun uyarnca idari yaptrm uygulanr.

(2) Liman idari sahasnda oluabilecek bir evre kirliliine, 2872 sayl Kanun ve ilgili mevzuat hkmlerine gre ilem yaplr.

(3) Bu Ynetmelik hkmlerine ya da seyir, can, mal, evre gvenliini ve emniyetini temin ile ilgili dier mevzuat hkmlerine aykr hareket edenler; Liman Bakanl ya da Liman Bakanl tarafndan yetkilendirilmi olan denetim personelinin dzenleyecei tespit tutana neticesinde, yirmi drt saat iinde Liman Bakanlna davet edilir ve alnan idari yaptrm karar ilgiliye tebli edilir.

(4) Tespit tutana, idari yaptrm karar ve tebligat usulleri 5326 sayl Kanun hkmlerine gre tanzim edilir.

Deniz kazalarnn idari ynden incelenmesi

MADDE 42 (1) 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayl Resm Gazetede yaymlanan Deniz Kazalarnn ncelenmesine likin Ynetmelik hkmlerine gre, meydana gelen ok ciddi ve ciddi nitelikteki deniz kazalar Liman Bakanlnca idari ynden incelenir ve sonucunda hazrlanan dosya dareye gnderilir. Gemi ve ky tesisi ilgilileri, Liman Bakanl incelemesinde, gerekli kolaylk ve ibirliini salamakla mkelleftir.

YEDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Demire kacak gemiler

MADDE 43 (1) Ykleme ve boaltma ilemini tamamlayan Trk ve yabanc bayrakl gemilere herhangi bir nedenle liman k belgesi dzenlenememesi halinde, gemi ilgililerinin veya ky tesisi ileticisinin talebi halinde demirleme ordinosu verilerek Liman Bakanlnn izni ile demirleme sahasna karlr.

Deniz trafiine kstlama

MADDE 44 (1) Olumsuz hava ve deniz koullarnn seyir, can, mal, evre gvenlii ve emniyeti bakmndan ciddi tehlike oluaca kanaati hsl olduunda, liman idari sahas iinde gemi trafiine geici veya ksmi kstlama getirilmesine Liman Bakanl yetkilidir. Konuyla ilgili alnan karar ilgili mlki idare amirliine, Liman Ba