9 Eyll 2011 CUMA

Resm Gazete

Say : 28049

YNETMELK

Babakanlktan:

TELEKOMNKASYON YOLUYLA YAPILAN LETMN TESPT,

DNLENMES, SNYAL BLGLERNN DEERLENDRLMES

VE KAYDA ALINMASINA DAR USUL VE ESASLAR LE

TELEKOMNKASYON LETM BAKANLIININ

KURULU, GREV VE YETKLER HAKKINDA

YNETMELKTE DEKLK YAPILMASINA

DAR YNETMELK

MADDE 1 10/11/2005 tarihli ve 25989 sayl Resm Gazete'de yaymlanarak yrrle konulan Telekomnikasyon Yoluyla Yaplan letiimin Tespiti, Dinlenmesi, Sinyal Bilgilerinin Deerlendirilmesi ve Kayda Alnmasna Dair Usul ve Esaslar ile Telekomnikasyon letiim Bakanlnn Kurulu, Grev ve Yetkileri Hakknda Ynetmeliin 5 inci, 6 nc ve 7 nci maddelerinin birinci fkralarnda yer alan "Teknik Daire Bakanlna" ibareleri "ilgili daire bakanlna" eklinde deitirilmitir.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 16 nc maddesinin ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

"Bakanlk, Telekomnikasyon letiim Bakan ile Hukuk, Teknik letme, Bilgi Sistemleri, dar ve nternet daire bakanlklarndan oluur."

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 17 nci maddesinin birinci fkrasnn (s) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

"s) lgili mevzuat kapsamnda hkim, mahkeme veya Cumhuriyet savcs tarafndan verilen eriimin engellenmesi kararlarn uygulamak ve buna ilikin i ve ilemleri yrtmek,"

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 21 inci maddesi balyla birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

"Teknik letme Daire Bakanlnn grevleri

MADDE 21 Teknik letme Daire Bakanlnn grevleri unlardr:

a) lgili kanunlar erevesindeki taleplerin Ynetmelie uygun ekilde yerine getirilmesini salamak,

b) Bakanln faaliyetleri iin gerekli alt yapy kurmak, kurdurmak, gelitirmek, iletmek, bakm ve onarmlarn yapmak veya yaptrmak, bu alandaki teknolojik gelimeleri takip etmek ve Bakana gr bildirmek,

c) lgili kurumlarca sisteme kesintisiz, hzl ve gerek zamanl eriim iin talep edilecek miktar ve kapasitede, ihtiya duyulan noktalar arasnda gvenli iletiim alt yapsn kurmak veya kurdurmak,

d) lgili kurumlara ait kaytlar, Bakanlk ve ilgili kurumlarn sistem zerinde gerekletirdikleri her trl faaliyete ait bilgisayar kayt ve bilgilerini kompartmantasyon ilkeleri erevesinde muhafaza etmek, oluturulacak yetki seviyeleri dorultusunda ilgili kurumlara gndermek veya eriimlerine amak,

e) Kurulan ve iletilen sistemlerin gvenliini salamak,

f) Bakanlk faaliyetleri iin ihtiya duyulan her trl malzeme, sistem ve donanmn yurt ii ve yurt dndan temin edilmesi konularnda gr bildirmek,

g) Bakanlk iin kurulacak ayr ve zel bir a zerinden bilgi aknn dzenli ve gvenli bir ekilde yaplmasn ve ilgili kurumlarca Bakanla yaplacak balantlarn gvenliini salamak,

h) Bakan tarafndan verilen dier grevleri yerine getirmek."

MADDE 5 Ayn Ynetmelie 21 inci maddesinden sonra gelmek zere aadaki 21/A maddesi eklenmitir.

"Bilgi Sistemleri Daire Bakanlnn grevleri

MADDE 21/A Bilgi Sistemleri Daire Bakanlnn grevleri unlardr:

a) lgili kanunlar erevesindeki taleplerin Ynetmelie uygun ekilde yerine getirilmesini salamak,

b) Bakanln faaliyetleri iin gerekli sistemleri oluturmak, yazlmlar gelitirmek, iletmek, bakm ve onarmlarn yapmak veya yaptrmak, bu alandaki teknolojik gelimeleri takip etmek ve Bakana gr bildirmek,

c) Ayn iletiim hakknda birden fazla ilgili kurum tarafndan hkim veya Cumhuriyet savcs karar alnmas ya da yazl emir verilmesi halinde, taleplerin ayn anda karlanarak sz konusu iletiim bilgilerinin ilgili kurumlarn her birine gerek zamanl olarak iletilmesini salamak,

d) Kaydedilen ses, faks, veri ve internet dhil her trl iletiim bilgilerinin ilgili kurumlarn taleplerine gre zmlenmi ya da ham olarak ortak formatta ulatrlmasn ve sistemin yirmidrt saat esasna gre almasn salamak,

e) Yaplan kaytlar, iletiimin ierii ve ieriin dnda kalan iletiime ait bilgilerle birlikte tedbir devam ettii srece saklamak,

f) lgili kurumlar tarafndan alnan kaytlarn zmnde kriptolu haberlemeye rastlanlmas halinde, ilgili kurumun talebi zerine kripto zm mekanizmasnn sisteme dhil edilmesini salamak,

g) Kaydedilen verilerin gvenliini salamak,

h) Bakanlk faaliyetleri iin ihtiya duyulan her trl malzeme, sistem ve donanmn yurt ii ve yurt dndan temin edilmesi konularnda gr bildirmek,

i) Bakan tarafndan verilen dier grevleri yerine getirmek."

MADDE 6 Ayn Ynetmeliin 22 nci maddesinin birinci fkrasnn (a) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

"a) 12 nci maddenin ikinci fkras ile 15 inci maddenin nc fkras sakl kalmak kaydyla, 21 ve 2l/A maddeleri kapsam dndaki Bakanlk faaliyetleriyle ilgili olarak tutulan kaytlar ile kamu kurum ve kurulular, kamu hizmeti veren kurulular ve iletmecilerden gelen bilgi, belge ve kaytlarn bilgi gvenlii kriterlerine uygun olarak arivlenmesini salamak,"

MADDE 7 Ayn Ynetmeliin 22/A maddesinin birinci fkrasnn (a) ve (b) bentleri aadaki ekilde deitirilmitir.

"a) 17 nci maddenin (j), (k), (1), (m), (o), (p), (r), (s), (t) ve (u) bentleri kapsamnda saylan grevleri yerine getirmek ve buna ilikin i ve ilemleri yrtmek,

b) 5651 sayl Kanunla verilen grevler kapsamndaki sularn internet ortamnda ilenmesini nlemek iin gerekli i ve ilemleri yrtmek,"

MADDE 8 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 9 Bu Ynetmelik hkmlerini Babakan yrtr.

 

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

10/11/2005

25989

Ynetmelikte Deiiklik Yapan Ynetmeliklerin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

1

24/2/2006

26090

2

4/7/2007

26572

3

7/8/2009

27312