27 Ağustos 2011 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28038

TEBLİĞ

Sermaye Piyasası Kurulundan:

VADELİ İŞLEMLER ARACILIK ŞİRKETLERİNİN KURULUŞ VE FAALİYET

ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SERİ:V, NO:126)

MADDE 1- 31/7/2008 tarihli ve 26953 sayılı mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan Seri:V, No:90 sayılı Vadeli İşlemler Aracılık Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4 - (1) Vadeli işlemler aracılık şirketi münhasıran;

a) Borsada işlem gören mala dayalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri alım satımına aracılık, 

b) Borsada işlem gören kıymetli maden ve dövize dayalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin alım satımına aracılık,

c) Borsada işlem gören her türlü türev araçların alım satımına aracılık,

d) Kurulun kaldıraçlı alım satım işlemlerine ilişkin esasları düzenleyen Tebliği kapsamındaki tanıtım aracılığı

faaliyetlerinden en az birini yürütmek üzere Kuruldan yetki belgesi almış şirkettir.

(2) Kuruldan türev araçların alım satımına aracılık yetki belgesi alan şirketler ilgili borsaya veya borsalara Borsa Üyelik Belgesi almak üzere başvurmak zorundadırlar.

(3) Şirketler, Kurulun aracılık faaliyetleri ve aracı kuruluşlara ilişkin düzenlemelerinde belirtilen esaslar çerçevesinde yurt dışındaki piyasalarda türev araçların alım satımına aracılık faaliyetinde bulunabilir.”

MADDE 2- Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasına e bendinden sonra gelmek üzere f bendi eklenmiş ve diğer bentler teselsül ettirilmiştir.

“f) Ödenmiş sermayesinin dördüncü maddenin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında, tanıtım aracılığı faaliyetinde bulunmak üzere kurulacak şirketler için 826.000 TL.’den az olmaması”

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümleri 31/8/2011 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.