27 Ağustos 2011 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28038

TEBLİĞ

Sermaye Piyasası Kurulundan :

ARACILIK FAALİYETLERİ VE ARACI KURULUŞLARA İLİŞKİN

ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ TASLAĞI

(SERİ:V, NO:123)

MADDE 1- 7/9/2000 tarihli ve 24163 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Seri:V, No:46 sayılı Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğin 24 üncü maddesinin ikinci fıkrasına (d) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiştir.

“e) Kurulun kaldıraçlı alım satım işlemleri hakkındaki Tebliği uyarınca  piyasa yapıcılığı faaliyetini yürüten aracı kurumun sunduğu hizmetlerin acentesi olarak yatırımcılara tanıtımı ve  sözleşme akdedilmesine aracı olunması.”

MADDE 2- Bu Tebliğ hükümleri 31/8/2011 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.