27 Ağustos 2011 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28038

YÖNETMELİK

Şifa Üniversitesinden:

ŞİFA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Şifa Üniversitesinde ön lisans ve lisans düzeyinde eğitim-öğretim programlarına katılan öğrencilerin eğitim-öğretim, öğrenci kayıtları, sınav ve değerlendirme, izin, kayıt silme ve diploma, akademik danışmanlık işlemlerine ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Şifa Üniversitesi fakülte ve meslek yüksekokullarında yürütülen ön lisans ve lisans eğitim-öğretim programlarının düzenlenmesine, sınav ve değerlendirme esaslarına, öğrenci kabulüne, diploma ve unvanlara, devamlı ve geçici ayrılma, kayıt yenileme ve silme, yatay ve dikey geçişler, staj, bitirme çalışması ve diğer öğretim çalışmaları ile akademik danışmanlık işlemlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesi ile 44 üncü maddesine ve 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun ek 133 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) Danışman: Öğrencilerin eğitim, öğretim ve diğer sorunlarıyla ilgilenmek üzere ilgili dekanlık tarafından görevlendirilen öğretim elemanını,

c) GNO: Genel not ortalamasını,

ç) İlgili Kurul: Fakültelerde fakülte kurulunu, meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu kurulunu,

d) İlgili yönetim kurulu: Fakültelerde fakülte yönetim kurulunu, meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu yönetim kurulunu,

e) Mütevelli Heyeti: Şifa Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

f) Normal ders yükü: Öğrencinin devam edeceği yıl veya yarıyıla ait öğretim programındaki derslerin kredi toplamını,

g) Ortak zorunlu dersler: 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde belirtilen Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili ve yabancı dil hazırlık sınıfı olmayan programlardaki yabancı dil derslerini,

ğ) Lisans: Ortaöğretimden sonra, en az sekiz yarıyıllık veya dört yıllık bir programı kapsayan yüksek öğretimi,

h) Öğretim programı: Bölümlerin görüşleri alınmak sureti ile ilgili kurulca kararlaştırılan ve Senatoca kabul edilen öğretim programını,

ı) Ön şartlı ders: Alınabilmesi için önceki yarıyıl veya yıllarda yer alan derslerden bir veya birkaçının başarılması şartı aranılan dersi,

i) Rektör: Şifa Üniversitesi Rektörünü,

j) Seçmeli dersler: Zorunlu dersler dışında öğrencinin, öğretim programında belirtilen dersler arasından seçerek alabileceği dersleri,

k) Senato: Şifa Üniversitesi Senatosunu,

l) Üniversite: Şifa Üniversitesini,

m) Yönetim Kurulu: Şifa Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

n) Zorunlu dersler: Öğrencinin almak zorunda olduğu dersleri

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Kayıt ve Kabul İşleri, Yatay ve Dikey Geçişler

Kontenjanlar

MADDE 5 – (1) Üniversiteye kabul edilecek burslu ve burssuz öğrenci sayısı her yıl Senatonun önerisi üzerine Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

Öğrenim ücreti

MADDE 6 – (1) Ön lisans ve lisans öğrencilerinden her öğretim yılında, Mütevelli Heyetince belirlenen miktarda öğrenim ücreti alınır.

Giriş esasları ve kesin kayıt

MADDE 7 – (1) Üniversitenin fakülte ve meslek yüksekokullarına öğrenci kabulü, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen seçme ve yerleştirme sınav sonuçlarına ve Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. Ayrıca adayların başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olmamaları gerekir.

(2) Kesin kayıt tarihi, istenilen belgeler ve uyulacak esaslar, 2547 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenerek ilan edilir. Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın yazılı beyanına dayanılarak işlem yapılır. Fakülteye süresi içinde kesin kaydını yaptıran ve kayıt işlemleri tamamlanan aday öğrenci, Şifa Üniversitesi öğrencisi olur ve öğrencilik haklarından yararlanır.

(3) Mazereti bulunan adaylar kesin kayıtlarını, bu maddenin birinci ve ikinci fıkra hükümlerine uymak şartı ile bir yakını vasıtasıyla da yaptırabilirler. Sundukları belgelerin yanlış ve eksik olduğu anlaşılan öğrencilerin bulundukları yarıyıla bakılmadan, Üniversite ile ilişikleri kesilir.

Danışmanlık

MADDE 8 – (1) Her öğrenci için ilgili dekanlıkça danışman olarak bir öğretim elemanı atanır. Danışman, öğrenimi boyunca öğrenciyi izler.

(2) Yarıyıl kayıtlarının yapılması veya yenilenmesinden öğrenci sorumludur; öğrenci, ders kayıt formunu doldurarak imzalar ve danışmanına onaylatır.

Kayıt yenileme

MADDE 9 – (1) Üniversite öğrencileri her yarıyıl Üniversitenin ilgili kurullarının tespit ettikleri usullere göre kayıtlarını yenilemek zorundadırlar. Kayıt yenileme işlemi, akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde yapılır.

(2) Üniversitenin belirlediği şartlar çerçevesinde öğrenim ücretini ödemeyen öğrencilerin yarıyıl kayıtları yenilenmez. Kayıtları yenilenmeyen öğrenciler öğrenime devam edemez ve sınavlara giremez. Öğrencinin zamanında ödemediği eğitim ücretleri, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından her yıl belirlenen oranda gecikme cezası uygulanarak tahsil edilir.

Kimlik kartı

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesi uyarınca kesin kayıtlarını yaptıran veya 9 uncu maddesi uyarınca kayıtlarını yenileyen öğrencilere Üniversitenin öğrencisi olduklarını belirten ve en çok bir yıl geçerli olan fotoğraflı bir kimlik kartı verilir.

Yatay ve dikey geçişler

MADDE 11 – (1) Üniversitenin fakülte ve meslek yüksekokullarına yapılacak yatay geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür. Yatay geçişler, belirlenecek kontenjanlarla sınırlı olup, intibak işlemleri ilgili kurul tarafından yapılır.

(2) Dikey geçişler hakkında, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Öğrenci işleri

MADDE 12 – (1) Öğrencilerin yatay geçişlerine, öğretim ve sınavlara ait işlemlerine, izinlerine ve ilişiklerinin kesilmesine ilgili yönetim kurulları karar verir. Öğrenci bu kararlara karşı, onbeş gün içinde ilgili yönetim kuruluna itiraz edebilir.

(2) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri, 13/1/1985 tarihli ve 18634 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

Eğitim-öğretim dili

MADDE 13 – (1) Üniversitede eğitim-öğretim dili Türkçe’dir. Senatonun önerisi, Yükseköğretim Kurulunun onayı ile belirli programlarda bir kısım dersler İngilizce olarak verilebilir.

Akademik takvim

MADDE 14 – (1) Akademik takvim, akademik yıla ilişkin kayıt, ders, sınav ve benzeri faaliyetleri kapsar, aşağıda belirtilen esaslara uygun olarak akademik birimlerin görüşleri alınmak suretiyle Rektörlükçe hazırlanır ve Senatonun onayıyla kesinleşir. Akademik birimler, öğretim elemanları ve öğrenciler bu akademik takvime uymak zorundadırlar.

(2) Akademik takvim hazırlanırken aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulur:

a) Akademik yıl, birimlerin ihtiyaç ve özelliklerine göre güz ve bahar dönemleri olmak üzere iki yarıyıl ya da bir öğretim yılı olarak planlanabilir.

b) Eğitim süresi bir dönemde en az ondört hafta, bir öğretim yılında en az yirmisekiz haftadır. Senato gerek gördüğünde bu süreyi değiştirebilir.

c) Dönem sonu sınavları ve kayıt dönemi eğitim süresine dahil edilmez.

ç) Güz ve bahar yarıyıllarına ek olarak staj açılabilir. Staj süresi ve uygulama esasları, ilgili kurulların önerisi üzerine Senato kararıyla düzenlenir.

(3) Resmi tatil günleri öğretim ve sınav yapılmaz. Ancak, gerektiğinde ilgili birimce önerilen öğretim faaliyetleri ve sınavları Senato kararıyla Cumartesi ve Pazar günleri de yapılabilir.

Eğitim-öğretim şekli ve süresi

MADDE 15 – (1) Öğretim, öğretim programında öngörülen teorik ve/veya uygulamalı dersler, uygulamalar, proje, laboratuar ve alan çalışmaları, pratik çalışmalar, seminerler, bitirme çalışması, staj ve benzeri çalışmalardan oluşur.

(2) Öğrenciler, kayıtlı oldukları eğitim-öğretim programlarını ilgili mevzuatla belirlenen sürelerde tamamlamak zorundadır. Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin bu süreleri öğrenim süresinden sayılır. Bu öğrenciler söz konusu süreler için öğretim ücreti öderler.

Dersler

MADDE 16 – (1) Üniversitede öğretim, Yükseköğretim Kurulunca belirlenen ve Senatoca kabul edilen ortak, zorunlu ve seçmeli dersler göz önünde tutulması ve bölümlerin görüşleri alınması sureti ile ilgili kurulca kararlaştırılan ve Senato tarafından onaylanan öğretim programına göre yapılır.

(2) Üniversitede ders veya sınıf geçme ile ilgili esaslar ilgili Kurulların çıkaracakları ve Senatonun onaylayacağı esaslar çerçevesinde belirlenir.

Ön şart dersleri ve diğer koşullar

MADDE 17 – (1) Bir dersin alınabilmesi için daha önce başarılmış olması gereken derslere ön şart dersleri denir. Herhangi bir dersin alınabilmesindeki ön şartlar ve diğer koşullar, ilgili bölümlerce tespit edilen, ilgili kurul tarafından kararlaştırılan ve Senato tarafından onaylanan öğretim programına göre uygulanır.

Derse yazılma ve ders bırakma

MADDE 18 – (1) Öğrencinin normal olarak devam edeceği yarıyıla ait öğretim programındaki kredili derslere normal ders yükü, kayıt olduğu kredili derslerin tümüne yarıyıl ders yükü denir. Yarıyıl ders yükü normal ders yükünün bir buçuk katını geçemez. Ders yükünün hesabında, derslerin kredi değeri esas alınır.

(2) Ders kayıtlarında aşağıda belirtilen esaslar dikkate alınır:

a) Öğrenciler, öncelikle alt yarıyıllardan başarısız oldukları ve daha önce almadıkları derslere kaydolmak zorundadır. Bu derslerin verilmesine alt yarıyıllardan başlanır, öğretim programından çıkartılan ve açılmayan derslerin yerine ise, belirlenen diğer dersler alınır.

b) Daha önce alınan bir seçmeli dersin tekrarında, aynı dersin alınması zorunlu değildir, bunun yerine aynı seçmeli gruptan olmak üzere başka bir seçmeli ders alınabilir.

c) Üçüncü yarıyıl başından itibaren alt yarıyıllardaki bütün derslerini başaran ve GNO’ları en az 3.00 ve üzerinde olan öğrenciler danışmanın onayı ile bir üst yıla ait yarıyıldan açılan derslerden bir, GNO’ları 3.50 ve üzeri olan öğrenciler ise iki ders alabilirler.

ç) Öğretim programındaki bazı derslerden muaf olmak, ön şart derslerini başaramamış olmak, yarıyıl izni kullanmış olmak veya üniversitelerarası değişim programlarına katılacak olmak gibi nedenlerle normal ders yükünü tamamlayamayan öğrencilere ilgili yönetim kurulu kararı ile üst iki yarıyıldan açılan derslerden ders verilebilir. Ancak bu öğrencilerin yarıyıl ders yükü bulunduğu yarıyıldaki normal ders yükünü geçemez.

d) Kendi öğretim programındaki derslere kayıt kurallarını öncelikli olarak sağlamak koşuluyla GNO’su 2.00 ve üzerinde olan bir öğrenci, her yarıyıl öğretim programında bulunmayan en fazla bir derse kayıt yaptırabilir.

e) Öğrenci, danışmanının onayıyla her yarıyılın başlangıcından itibaren iki hafta içerisinde bir veya daha fazla dersten çekilebilir veya başka derslere kaydını yaptırabilir.

Derslere devam zorunluluğu

MADDE 19 – (1) Her öğrenci, devam edeceği yarıyıla ait ders, uygulama, laboratuvar, proje, seminer, bitirme çalışması ve benzeri çalışmalara katılmak zorundadır.

(2) Teorik derslerin en az % 70’ine, uygulama ve laboratuarların ise en az % 80’ine devam etmeyen öğrenciler o dersin sınavına alınmaz. Devamsızlıkları nedeniyle sınava girme hakkı kazanamayanların listesi, sınav döneminden önce ilgili dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından ilan edilir.

(3) Tekrarlanan derslerde önceki dönemde devam koşulu yerine getirilmişse, ilgili yönetim kurulu kararı ile ara sınavlara girmek kaydıyla derse devam koşulu aranmayabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Notlar, Sınavlar ve Başarı Durumu

Notlar

MADDE 20 – (1) Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından dönem sonu ders notu olarak takdir olunur:

a) 100 üzerinden transkriptte başarı notu, katsayısı ve eşdeğer puanlar şunlardır:

 

Başarı notu

Katsayı

Gösterilen eş değer puan

AA

4.00

90-100

BA

3.50

85-89

BB

3.00

75-84

CB

2.50

65-74

CC

2.00

60-64

DC

1.50

55-59

DD

1.00

50-54

FD

0.50

45-49

FF

0.00

0-44

 

b) Ortalamalara katılmayan notlar şunlardır:

1) I: Eksik,

2) S: Yeterli,

3) U: Yetersiz,

4) P: Gelişmekte olan,

5) M: Muaf,

6) NI: Katılmamıştır,

7) NA: Devamsız.

c) Bunlardan;

1) (I) notu: Dönem içinde başarılı olduğu halde hastalık veya geçerli başka bir nedenle ders için gerekli koşulları tamamlayamayan öğrencilere öğretim elemanınca takdir olunur. Öğrenci, herhangi bir dersten I notu aldığı takdirde, notun ilan tarihinden itibaren onbeş gün içinde eksiklerini tamamlayarak bir not almak zorundadır. Aksi halde I notu kendiliğinden FF haline gelir. Ancak, uzayan bir hastalık ve benzeri hallerde, bölüm başkanlığının önerisi ve ilgili yönetim kurulunun onayıyla I notunun süresi bir sonraki kayıt döneminin başlangıcına kadar uzatılabilir.

2) (S) notu: Öğretim programlarında bulunan kredisiz derslerden başarılı olan öğrencilere verilir.

3) (U) notu: Öğretim programlarında bulunan kredisiz derslerden, lisans programına hazırlık programında alınan derslerden veya öğrenci değişim programı çerçevesinde alınan derslerden başarısız olan öğrencilere verilir.

4) (P) notu: Kredisiz dersleri bitirmemiş, ancak başarılı olarak sürdürmekte olan öğrencilere verilir.

5) (M) notu: Senatoca belirlenen derslerden ilgili bölümce uygulanan muafiyet sınavı sonucunda başarılı olan öğrencilere verilir. M notu ortalamaya katılmaz.

6) (NI) notu: Öğrencinin kayıtlı olduğu öğretim programları dışından aldığı dersleri tanımlamak üzere verilir. Bu not, öğrencinin ilgili dersten aldığı harf notu ile birlikte transkriptinde gösterilir. Öğrencinin kayıtlı olduğu program veya programlarla ilgili ders saydırma işlemlerinde kullanılmaz. NI notu alınan dersler tekrarlanmaz.

7) (NA) notu: Derse devam veya ders uygulamalarına ilişkin yükümlülüklerini yerine getiremediği için başarısız olan öğrencilere verilir. NA notu, not ortalaması hesabında FF notu işlemi görür.

Başarı durumu

MADDE 21 – (1) Bir dersten S, M, CC ve daha yukarı not alan öğrenci o dersten başarılı sayılır. Herhangi bir dersten DC, DD, FD, FF, U, NA notu alan öğrenci ise o dersten başarısız olup, bu dersi tekrarlaması gerekir; ancak FD ve üzeri not alınan ders ile önşart yerine getirilmiş sayılır.

(2) GNO’su 2.00 ve daha yukarı olan ve öğretim programı dâhilinde başarısız dersi bulunmayan öğrenci, başarılı sayılır.

(3) GNO’su 1.80’in altında kalan öğrenci sınamalı statüye geçirilir. Dördüncü yarıyıl sonunda sınamalı statüde olan bir öğrenci, sınamalı statüden çıkana kadar beşinci ve daha sonraki yarıyıllara ait ders alamaz. Sınamalı statüden çıkmak için öğrenci, öncelikle CC notunun altında not aldığı bazı dersleri tekrar eder. Sınamalı durumunda olan bir öğrencinin yarıyıl ders yükü normal ders yükünü geçemez.

(4) Her yarıyıl sonunda, o yarıyılın bütün derslerini başarmış olup yarıyıl not ortalaması 3.50 – 3.69 arasında olan öğrenciler onur listesinde, 3.70 – 4.00 arasında olan öğrenciler ise yüksek onur listesinde yer alır.

(5) Sınıf geçme sistemi uygulanan fakültelerde bu değerlendirmeler yapılmadan başarı notu 60 olarak değerlendirilir.

Genel not ortalamasının yükseltilmesi

MADDE 22 – (1) GNO’sunu yükseltmek isteyen öğrenci, daha önce aldığı dersleri tekrar alabilir. GNO hesaplanırken bu dersler için öğrencinin aldığı en son not geçerlidir.

Başarı notunun belirlenmesi

MADDE 23 – (1) M notu hariç, bir dersin başarı notu; o derse ait yarıyıl içi sınavları, kısa sınavlar, alan çalışması, uygulama, ödev, proje, seminer, devam, laboratuar, staj ve benzeri yarıyıl içi çalışmalarından ve yarıyıl sonu sınavından alınan notlar ile o dersin başarı değerlendirme sistemine göre belirlenir. Açılacak derslere ait başarı değerlendirme sistemi, ilgili kurullarının çıkaracakları ve Senatonun onaylayacağı esaslar çerçevesinde belirlenir.

(2) Bir dersin başarı notu, her yarıyıl sonunda akademik takvimde gösterilen süre içerisinde ilgili idari birime teslim edilir ve sonuçlar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından ilan edilir.

Sınav dönemi

MADDE 24 – (1) Ders geçme sistemi uygulanan fakülte ve meslek yüksekokullarında her yarıyıl derslerinin bitiminde, sınıf geçme sistemi uygulanan fakültelerde yıl sonunda sınav dönemi vardır. Sınav dönemi içinde ilgili yönetim kurulunca kabul edilecek nedenlerle sınav yapılamayan günler kadar o dönemde süre uzatımı yapılır.

(2) Bitirme çalışması sınavı, sınav dönemlerini izleyen hafta içinde yapılır. Laboratuar, uygulama ve alan çalışması yapılması gereken derslerle, sınava girme hakkı bu çalışmaların sonucuna bağlı olan derslerin sınavları bu çalışmaların bitiminde de yapılabilir.

Sınav programları ve yeri

MADDE 25 – (1) Sınav programları, ilgili yönetim kurulları tarafından kararlaştırılır ve sınav dönemi başlamadan en az iki hafta önce ilan edilir. Sınavlar, programda gösterilen gün, yer ve saatte Üniversite binalarında yapılır. Ancak alan çalışması ve uygulamaların sınavları, Üniversite binaları dışında da yapılabilir.

Mazeret sınavları

MADDE 26 – (1) Mazeretleri nedeniyle sınavlara giremeyen öğrenciler, mazeretlerini belgelemek kaydıyla sınav tarihinden itibaren en geç bir hafta içerisinde bir dilekçe ile öğrenci işlerine müracaat ederler.

(2) Mazeretleri ilgili yönetim kurulunca kabul edilen öğrencilere mazeret sınavı açılır.

Sınav şekli

MADDE 27 – (1) Sınavlar, yazılı, sözlü, uygulamalı, proje veya ödev olarak yapılabilir.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 28 – (1) Öğrenci bir dersin sınav sonucuna, ilan edilmesinden itibaren bir hafta içerisinde, dilekçesini Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim ederek itirazda bulunabilir. İtiraz, maddi hata yönünden ilgili öğretim elemanı tarafından incelenir ve ilgili yönetim kurulu tarafından sonuçlandırılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Mezuniyet ve Diploma

Derslerin kredi değeri ve AKTS kredisi

MADDE 29 – (1) Bir dersin kredi değeri, o dersin haftalık teorik ders saatlerinin tamamı ile uygulama, laboratuar ve proje çalışmalarının haftalık saatlerinin yarısının toplamından oluşur. Kesirli krediler bir üst veya alt tam sayıya yuvarlanır. AKTS, bir dersin hedeflenen öğrenme çıktılarını kazandırmak amacıyla planlanan öğrenim aktivitelerini başarıyla tamamlamak için gerekli zamanı temel alarak belirlenen iş yüküne dayanan kredi sistemidir.

Yarıyıl/yıl ve genel not ortalamaları

MADDE 30 – (1) Bir yarıyıl/yıl içerisinde alınan derslerin rakamsal başarı notlarının, o derslerin kredi değerleri ile ayrı ayrı çarpımları toplamının, bu derslerin kredi değerleri toplamına bölünmesiyle belirlenen nota yarıyıl/yıl not ortalaması denir. Bölme işlemi, virgülden sonra iki basamak yürütülerek bulunur.

(2) Birinci fıkrada belirtilen yöntemin, alınan tüm derslere uygulanması ile hesaplanan nota GNO denir. Ancak, genel not ortalamasının hesabına sadece öğretim programında bulunan dersler katılır.

Mezuniyet ve diploma

MADDE 31 – (1) Öğretim programında gösterilen derslerin tümünden başarılı olmuş ve GNO’sunu en az 2.00 düzeyine çıkarmış, ilgili yönetim kurulunun kararı ile mezuniyet koşulunu sağlamış öğrencilere, fakülte/meslek yüksekokulu ve bölüm adı, gerekiyorsa öğrenim görülen programın adının da belirtildiği ön lisans/lisans diploması verilir.

(2) Diploma almaya hak kazanmış öğrenciler, diplomalarını alabilmek için ilgili birimlerden temin edecekleri ilişik kesme belgesini ibraz etmek zorundadır.

Mezuniyet için ek sınavlar

MADDE 32 – (1) 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla;

a) Staj hariç, öğretim programındaki derslerden U ve NA notu bulunmayan, en fazla iki dersi DC, DD, FF veya FD olan öğrencilerden, en çok iki dersten ek sınava girerek mezuniyet koşulunu sağlayabilecek olanlara ek sınav hakkı verilir.

b) Bir öğrenci mezuniyet koşulunu sağlamak için öğrenimi boyunca bir defa ek sınav hakkı kullanabilir.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

İzin ve hakların saklı tutulması

MADDE 33 – (1) Öğrencinin haklı ve geçerli nedenlerle eğitim–öğretim yılı başlangıcından itibaren en geç otuz gün içerisinde müracaat etmesi halinde ilgili yönetim kurulu kararıyla bir defada en çok iki yarıyıl olmak üzere azami dört yarıyıl izin verilebilir. Öğrenci izin talep ettiği her yarıyıla ait öğrenim ücretinin 1/3’ünü ödemek zorundadır.

(2) Hastalık, tabii afetler, tutukluluk, ekonomik nedenler, mahkumiyet ve askerlik tecilinin kaldırılması gibi öğrencinin mazeret olarak beyan edeceği, ilgili yönetim kurulunun uygun göreceği nedenlerle yarıyıl içinde de izin verilebilir. Ancak bu durumdaki öğrencilere ödedikleri öğretim ücreti iade edilmez.

(3) İkinci fıkrada belirtilen nedenlerle izin istenilmesi halinde öğrencinin, olayın meydana gelmesinden itibaren en geç yirmi gün içinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvurması ve olayı belgelendirmesi gerekir. Söz konusu nedenlerin devamı halinde ilgili yönetim kurulunca izin süresi uzatılabilir.

(4) İzinli sayılan öğrenci derslere devam edemez ve izinli olduğu dönemde yarıyıl/yıl sonu sınavlarına giremez.

Üniversiteden ayrılma

MADDE 34 – (1) Kendi isteği ile Üniversiteden ayrılacak öğrenciler, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına yazılı olarak başvururlar. Bu öğrencilerin ilgili birimlerinden alacakları ilişik kesme belgelerini ibraz etmek şartıyla kayıtları silinir. Başvuru üzerine kaydı silinen öğrenciye, isterse öğrenim durumunu gösteren bir belge, girişte okula teslim ettiği diplomaları ve diğer belgeleri verilir. Ancak, öğrencinin içinde bulunduğu yarıyıl ücretinin tamamı tahsil edilir.

Yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim kurumlarına gönderilen öğrenciler

MADDE 35 – (1) Üniversite ile yurt içindeki ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumları arasında yapılabilecek anlaşmalar uyarınca, öğrenci değişimi çerçevesinde Üniversite tarafından dört yarıyıla kadar yurt içindeki ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarına öğrenci gönderilebilir. Bu süre içinde öğrencinin Üniversitedeki kaydı devam eder ve bu süre öğretim süresinden sayılır. Sözleşmede aksi belirtilmedikçe öğrenci, öğrenim ücretini Üniversiteye öder.

(2) Anlaşmalı olmayan yükseköğretim kurumlarına öğrenci gönderilmesi, ilgili yönetim kurulları tarafından karara bağlanır.

(3) Öğrencinin yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olduğu derslerin eşdeğerlik işlemleri; ilgili kurul tarafından, diğer yüksek öğretim kurumundan aldığı notların bu Yönetmeliğin 20 nci maddesindeki not sistemine dönüştürülmesi suretiyle yapılır.

Üniversite içi yatay geçiş

MADDE 36 – (1) Bulundukları programda, en az iki yarıyıl öğrenim görmüş olan öğrenciler Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre Üniversite içinde başka bir programa yatay geçiş için, akademik takvimde belirtilen süreler içinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvuruda bulunabilirler.

(2) Başvurular ilgili Yönetim Kurulunun oluru ve Yönetim Kurulunun onayı ile kesinleşir.

Ders muafiyeti

MADDE 37 – (1) Öğrenci; kaydını yaptırdıktan sonra daha önceki yüksek öğrenimi sırasında başarılı olduğu dersleri gösteren bir belge ibraz etmek kaydıyla ders alma ve bırakma süresi sonuna kadar bazı derslerden muafiyet talep edebilir. İlgili yönetim kurulu bu talebi inceleyerek öğrenciyi yeterli gördüğü derslerden muaf tutabilir.

(2) Bu öğrencinin; hangi yarıyıldan başlayacağına ve azami öğretim süresinden kaç yarıyıl düşüleceğine, muaf tutulduğu dersler ile bunların kredi toplamı göz önüne alınarak ilgili yönetim kurulu karar verir.

Fazladan alınan dersler

MADDE 38 – (1) Alınan her fazla ders transkriptte gösterilir. GNO’ya, seçmeli derslerden sadece öğretim programındaki kadarı en yüksek not alınandan başlayarak katılır, artanlar katılmaz.

(2) Mezuniyette fazladan alınan başarılmış derslerden; seçmeli derslerin, notu yüksek olandan başlayarak mezuniyet koşulu için gereken miktarı öğretim programına sayılır, diğerleri fazladan alınan dersler olarak gösterilir, başarılmamış olanlar ise transkriptten silinir.

Ön lisans diploması

MADDE 39 – (1) Kayıtlı olduğu öğretim programındaki ilk dört yarıyılın bütün dersleri ile Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen ortak zorunlu dersleri başarmış olup, GNO’sunu en az 2.00’ye çıkarmış olan bir öğrenciye müracaatı halinde, 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde, ilgili yönetim kurulunun kararı ile ön lisans diploması verilir.

(2) Bu öğrenciler, bu Yönetmeliğin 33 üncü maddesinde verilen esaslara uygun olarak ek sınav haklarından yararlanabilir.

Burslu öğrenciler

MADDE 40 – (1) Öğrencilere verilecek burslarla ilgili hususlar Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir. Üniversitenin fakülte ve meslek yüksekokullarında burslu olarak okuyan bir öğrencinin bursunun bir sonraki öğretim yılında devam etmesi için;

a) Herhangi bir disiplin cezası almamış olması,

b) Bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesindeki devam ile ilgili şartları yerine getirmesi

gerekir.

(2) Aksi takdirde, öğrencinin bursu eğitim gördüğü yıl sonu itibariyle kesilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 41 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri, ilgili kurul ve yönetim kurulu kararları ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 42 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 43 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Şifa Üniversitesi Rektörü yürütür.