27 Ağustos 2011 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28038

YÖNETMELİK

Muğla Üniversitesinden:

MUĞLA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muğla Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlarla ilgili hususlarda uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik, lisansüstü eğitim-öğretim; tezli ve tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programları ile bunların gerektirdiği eğitim, bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanım ve Kısaltmalar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

b) AZAMİ SÜRE: Yüksek Lisans Programı için üç yıl; doktora programı için altı yılı kapsayan eğitim-öğretim süresini,

c) DANIŞMAN/TEZ DANIŞMANI: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders ve tez dönemlerinde rehberlik etmek üzere EYK tarafından atanan öğretim üyesini veya nitelikleri Senato tarafından belirlenen doktora derecesine sahip öğretim görevlilerini,

ç) EABD: Enstitü Ana Bilim Dalını,

d) EABDB: Enstitü Ana Bilim Dalı Başkanlığını,

e) EABDK: Enstitü Ana Bilim Dalı Kurulunu,

f) EASD: Enstitü Ana Sanat Dalını,

g) EASDB: Enstitü Ana Sanat Dalı Başkanlığını,

h) EASDK: Enstitü Ana Sanat Dalı Kurulunu,

ı) EK: Enstitü Kurulunu,

i) ENSTİTÜ: Muğla Üniversitesine bağlı enstitüleri,

j) EYK: Enstitü Yönetim Kurulunu,

k) GNO: Genel not ortalaması: Öğrencinin kayıttan sonra ders eklemesi ve/veya ders bırakması da dikkate alınarak, sınavına girmesi gereken derslerden aldığı notların ağırlıklı aritmetik ortalamasını,

l) KPDS: Kamu Personeli Dil Sınavını,

m) MÜDÜR: Enstitü müdürlerini,

n) MÜDS: Muğla Üniversitesi Dil Sınavını,

o) ÖĞRENCİ: Lisansüstü öğretim için öğrenci statüsünde olan kayıtlı öğrenciyi,

ö) REKTÖR: Muğla Üniversitesi Rektörünü,

p) SENATO: Muğla Üniversitesi Senatosunu,

r) ÜDS: Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavını,

s) ÜNİVERSİTE: Muğla Üniversitesini,

ş) ÜYK: Üniversite Yönetim Kurulunu,

t) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kontenjanlar, Öğrenci Kabulü ve Kayıt

Kontenjanların belirlenmesi ve ilanı

MADDE 4 – (1) İlan edilmesi gereken yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlilik kontenjanları, EABDK/EASDK tarafından belirlenerek Enstitü Müdürlüğüne teklif edilir.

(2) Bu kontenjanlara ilişkin EK kararı Senatonun onayından sonra Rektörlük tarafından ilan edilir.

(3) İlanda programların adları, son başvuru tarihi, başvuru koşulları, istenen belgeler, var ise diğer açıklayıcı bilgiler yer alır. Söz konusu ilan her yarıyıl başında öğrenci almak üzere veya Senatonun belirlediği tarihlerde verilir.

Lisansüstü öğrenci kabulü

MADDE 5 – (1) Yüksek lisans programlarına başvuru için adayların;

a) Yurt içi veya YÖK tarafından denkliği kabul edilen yurt dışı fakülte veya yüksekokullardan bir lisans diplomasına sahip olmaları,

b) ALES’ten en az 55 standart puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen sınavların birinden en az buna eşdeğer bir puan almış olmaları,

c) Tamamen yabancı dil ile eğitim yapılan programlarda başvurulan anabilim dalının başvuru şartlarında Senato tarafından belirlenen yabancı dil başarı notunu sağlamaları,

ç) EABDK/EASDK ve EK tarafından belirlenen ve Senato tarafından onaylanan ek koşulları sağlamaları;

gerekir.

(2) Yabancı dil başarı durumu;

a) Lisansüstü programlara başvuran adayların, yabancı dil başarı düzeyi, ÜDS, KPDS ve Üniversitelerarası Kurul tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulusal ve uluslararası yabancı dil bilgi düzeyi belirleme sınavları veya MÜDS sonuçlarına göre ölçülür.

b) Programlar için gerekli yabancı dil düzeyi EABD/EASD’nin önerisi, EYK’nın teklifi ile Senato tarafından belirlenebilir.

c) Sanatta yeterlik/doktora programlarına başvurular için; adayların ÜDS’den, KPDS’den en az 55 puan, Üniversitelerarası Kurul tarafından geçerliği kabul edilen ulusal ve uluslararası yabancı dil sınavlarından en az eşdeğer puan almış olmaları gerekir. Yüksek Lisans ve doktora eğitim-öğretiminin tamamen yabancı bir dilde yürütüldüğü programlara eğitim-öğretime başlamak için; adayların ÜDS’den, KPDS’den en az 70 puan, Üniversitelerarası Kurulca geçerliği kabul edilen ulusal ve uluslararası yabancı dil sınavlarından en az eşdeğer puan almış veya MÜDS’den en az 70 puan almış olmaları gerekir.

ç) Yabancı uyruklu öğrencilerin Sanatta yeterlik/doktora programlarına başvuruları için; adayların ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden ÜDS’den, KPDS’den en az 55 puan, Üniversitelerarası Kurul tarafından geçerliği kabul edilen ulusal ve uluslararası yabancı dil sınavlarından en az eşdeğer puan almış olmaları gerekir. Türkçe dil düzeyine ilişkin MÜDS’den en az 65 puan almaları gerekir. Türkçe dil düzeyi başarı notunu sağlayamayan öğrenciler için YÖK’ün 4/12/2008 tarih ve 27074 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik”te yer alan ilgili hükümleri uyarınca Türkçe yabancı dil hazırlık programı uygulanır.

d) Bilim alanı yabancı dil eğitim-öğretimi olan anabilim dallarında yüksek lisans ve doktora programlarına başvuran adayların, ÜDS’den, KPDS’den en az 80 puan, Üniversitelerarası Kurulca geçerliği kabul edilen ulusal ve uluslararası yabancı dil sınavlarından en az eşdeğer puan ve bilim alanıyla ilgili yabancı dilden farklı bir dilden doktora için ÜDS’den, KPDS’den en az 55 puan, Üniversitelerarası Kurulca geçerliği kabul edilen ulusal ve uluslararası yabancı dil sınavlarından en az eşdeğer puan almış olmaları gerekir.

(3) Sanatta yeterlik/doktora programlarına lisans diploması ile başvuran adayların;

a) EABDB/EASDB tarafından uygun görülen ve EYK tarafından onaylanan bir bilim veya sanat dalında 4 tam not üzerinden en az 3.00, 100 tam not üzerinden en az 80 puan veya eşdeğer mezuniyet notuna sahip olmaları,

b) Başvurduğu programın puan türünde ALES’ten en az 70 standart puana sahip olmaları veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen sınavların birinden en az buna eşdeğer bir puan almış olmaları,

c) ÜDS’den, KPDS’den en az 55 puan, Üniversitelerarası Kurulca geçerliği kabul edilen ulusal ve uluslararası yabancı dil sınavlarından en az eşdeğer puan almış olmaları

gerekir.

(4) Sanatta yeterlik/doktora Programlarına yüksek lisans diploması ile başvuran adayların;

a) EABDK/EASDK tarafından uygun görülen ve EYK tarafından onaylanan bir bilim veya sanat dalında yüksek lisans derecesine sahip olmaları,

b) Başvurduğu programın puan türünde ALES’ten en az 55 standart puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen sınavların birinden en az buna eşdeğer bir puan almış olmaları,

c) ÜDS’den, KPDS’den en az 55 puan, Üniversitelerarası Kurulca geçerliği kabul edilen ulusal ve uluslararası yabancı dil sınavlarından en az eşdeğer puan almış olmaları,

gerekir.

(5) Güzel sanatlar ana sanat dalları ve konservatuvarların ana sanat/ana bilim dallarının lisansüstü programlarına başvuracak adaylardan, ALES’e girmiş olma koşulu aranmaz.

(6) Lisansüstü programlara başvuran adayların başvurularının değerlendirilmesi ve programa yerleştirilmeleri; ALES puanı, lisans not ortalaması ve mülakat/yazılı sınav sonucuna göre yapılır.

a) ALES puanının %50’si,

b) Lisans/yüksek lisans not ortalamasının % 20’si,

c) Yazılı veya Mülakat notunun % 30’u toplanarak elde edilen puanlara göre, EYK tarafından yapılır.

ç) Başarı puanının; yüksek lisans adayları için 100 tam not üzerinden en az 60, Sanatta yeterlik/doktora adayları için en az 65 olması

gerekir.

(7) Güzel sanatlar ana sanat dalları ve konservatuvarların ana sanat/ana bilim dallarının lisansüstü programlarına başvuran adayların başvurularının değerlendirilmesi ve programa yerleştirilmeleri;

a) Lisans/yüksek lisans not ortalamasının %50’si ile mülakat notunun % 50’si toplanarak elde edilen puanlara göre, EYK tarafından yapılır.

b) Başarı puanının; yüksek lisans adayları için 100 tam not üzerinden en az 60, Sanatta yeterlik/doktora adayları için en az 65 olması gerekir.

Başarı puanlarına göre adaylar sıralanarak, kontenjan sayısı kadar öğrenci alınır.

(8) Yabancı dil hazırlık; Yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlilik eğitiminin tamamen veya kısmen yabancı dilde yürütüldüğü programlarda, bu programlara ait yabancı dil başarı notunu sağlayamayan öğrenciler için YÖK’ün 4/12/2008 Tarih ve 27074 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik”te yer alan ilgili hükümleri uyarınca yabancı dil hazırlık programı uygulanır.

(9) Yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşı veya yabancı uyruklu adayların lisansüstü programlara kabul koşulları, ilgili EABDK/EASDK’nin görüşü ve EK’nun teklifi üzerine Senato tarafından belirlenir.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 6 – (1) Lisans öğrenimini başvurduğu yüksek lisans veya doktora programından farklı alanlarda almış olan öğrenciler; lisans veya yüksek lisans öğrenimini başvurduğu yükseköğretim kurumundan farklı bir yükseköğretim kurumundan almış öğrenciler; yüksek lisans öğrenimini başvurdukları doktora programından farklı alanlarda almış olan öğrencilere, eksikliklerini gidermek amacıyla en çok bir takvim yılı bilimsel hazırlık programı uygulanabilir. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz.

(2) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, yüksek lisans öğrencileri için lisans düzeyinde, Sanatta yeterlik/doktora öğrencileri için lisans ve/veya yüksek lisans düzeyinde ve aralıksız en çok bir takvim yılı olmak üzere EABDK/EASDK’nın önerisi ve EYK kararı ile belirlenir. Alınan ders kredisi, lisansüstü öğreniminde alınması gereken ders yükünden sayılmaz. Ancak öğrenci, bu sürede EABDK/EASDK’nın önerisi ve EYK’nin onayı ile lisansüstü öğreniminden ders alabilir. Bilimsel hazırlık programında alınan derslerin devam durumu, sınavlar, başarı notu, ders tekrarı, kayıt silme ve diğer esaslar, dersin alındığı lisans/yüksek lisans programında alınan derslere uygulanan esaslarla aynıdır. Bu programda geçirilen süre, bu Yönetmelikte belirtilen yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dahil edilmez.

(3) Bilimsel hazırlık programını belirlenen süre içinde başarıyla tamamlayamayan öğrenciler kayıtlı oldukları program için gerekli olan asgari eğitim – öğretime devam edebilme şartlarını sağlayamamış sayılırlar ve öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile ek sınavlardan yararlanma hakkı verilir.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 7 – (1) Yükseköğretim Kurumu mezunu veya öğrencisi olanlar, belirli bir konuda bilgilerini artırmak amacı ile EABDK/EASDK’nin önerisi ve EYK’nin kararıyla lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Bu adaylar öğrencilik haklarından yararlanamaz. Derslere devam ve başarı durumu, Enstitü öğrencilerine uygulanan esaslarla aynıdır.

(2) Bu öğrencilere, derslerin kredisi ve not durumunu belirleyen bir belge verilir. Öğrencilerden kayıt yaptıracakları ders başına alınacak ücretler, EYK’nin teklifi üzerine ÜYK tarafından karara bağlanır. Özel öğrenciler, bir yarıyılda en fazla 3 ders alabilir.

Yatay geçiş

MADDE 8 – (1) İlgili Enstitü bünyesindeki başka bir EABD/EASD’de veya başka yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü programlarda en az bir yarıyılını tamamlamış öğrenciler, üniversitenin lisansüstü programlarına yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir.

(2) Yatay geçiş için öğrencinin ilgili programın öğrenci kabul ve başarı şartlarını sağlaması ve geldiği programda devam ettiği derslerinin tamamını başarmış olması gerekir. Yatay geçişler için başvuru yarıyıl başlarında ders seçme süresi içerisinde yapılır. Öğrencinin programa kabulü ve intibakı, EABDK/EASDK’nin onayı alınarak EABDB/EASDB tarafından Enstitülere bildirilir. EYK tarafından karar verilir.

(3) Yükseköğretim Kanununun 50/d maddesine göre Enstitü’de ve 33 üncü maddesine göre Üniversite’de bir birimde Araştırma Görevlisi kadrosuna atanıp başka bir üniversitede lisansüstü eğitim-öğretim gören öğrenciler başka herhangi bir şart aranmaksızın yatay geçiş yaparlar. Ayrıca 1416 sayılı Kanun uyarınca kamu kurumlarında burslu statüde yurt dışına lisansüstü eğitim öğretim için gönderilen öğrenciler başka herhangi bir şart aranmaksızın ilgili anabilim dalına yatay geçiş yolu ile intibak ettirilebilir. Ancak, yüksek Lisans ve doktora eğitim-öğretiminin tamamen yabancı bir dilde yürütüldüğü programlarda eğitim-öğretime başlamak için; adayların ÜDS/ KPDS’den en az 70 puan, Üniversitelerarası Kurulca geçerliği kabul edilen ulusal ve uluslararası yabancı dil sınavlarından en az eşdeğer puan almış veya MÜDS’den en az 70 puan almış olmaları gerekir.

(4) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçiş en geç dördüncü yarıyılın başına kadar, öğrencinin başvurusu, EABDK/EASDK’nun önerisi ve EYK kararı ile yapılabilir.

Lisansüstü programlara kayıt

MADDE 9 – (1) Kayıt hakkı kazananlar, akademik takvimde belirtilen süre içinde istenilen belgelerle ilgili Enstitüye başvurarak kesin kayıtlarını yaptırmak zorundadır. Süresi içinde kesin kayıt yaptırmayan asıl adaylar kayıt hakkını kaybeder. Bu adayların yerine başarı değerlendirilme sırası esas alınarak ilan edilen yedek adaylar kayıt yaptırabilir. Kayıtlarda istenen belgelerin aslı veya Enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir.

Kayıt yenileme

MADDE 10 – (1) Öğrenciler akademik takvimde belirtilen süre içinde, o yarıyıl için EABDK/EASDK kararları doğrultusunda belirlenmiş olan dersler arasından danışmanınca uygun görülen dersleri ders alma formuna işleyip EABDB/EASDB’nin onayı ile kaydını yenilemek zorundadırlar. Kayıt yenilemeyen öğrencilerin kayıt yenilemedikleri süreler azami öğrenim süresinden sayılır. Katkı payı ödemeyenlerin kayıtları yenilenmez ve katkı payı ödemedikleri süre içinde kendilerine öğrenci belgesi ve askerlik belgesi verilmez.

(2) Başka bir yükseköğretim kurumunda lisansüstü öğrencisi statüsünde ders alan ve kaydı silinen öğrenciler, aldıkları derslerin tanınması hususunda her yarıyılın ilk haftasında EABDK/EASDK aracılığı ile Enstitüye başvurur. Bu derslerin tanınması ve öğrencinin öğrenimine hangi yarıyılda başlaması gerektiğine, tanınan ve başarı notları aktarılan eğitim-öğretim programındaki derslerin toplam kredisi ve öğrencinin kaydolduğu programın eğitim-öğretim programındaki yarıyıl kredileri dikkate alınarak bu derslerin karşılık geldiği yarıyıl sayısı hesaplanır. Bu süre Kanunun 44 üncü maddesinde belirtilen azami öğrenim süresinden düşülerek, öğrencinin intibak ettirileceği yarıyıl EABDK/EASDK’nin görüşü doğrultusunda EYK tarafından karar verilir.

Sınavlar ve değerlendirme

MADDE 11 – (1) Sınavlar, ara sınav ve yarıyıl sonu sınavlarından oluşur. Öğrencinin yarıyıl sonu sınavına girebilmesi için; teorik derslerin en az %70’ine, laboratuar ve uygulamaların ise en az %80’ine katılmış olması gerekir. Sınavlar; yazılı, sözlü, yazılı-uygulamalı ve sözlü-uygulamalı yapılabilir. Her ders için ilgili yarıyılda en az bir ara sınav yapılır. Ara sınav ve yarıyıl sonu başarı notu katkı oranları, ilgili öğretim üyesi veya nitelikleri Senatoca belirlenen doktora derecesine sahip öğretim görevlilerinin önerisi ile her yarıyılın başında EYK tarafından karara bağlanır. Bir dersten başarılı olabilmek için yarıyıl sonu başarı notunun yüksek lisans için en az CC, doktora için en az CB olması gerekir. Bu sınavların değerlendirilmesinde aşağıda belirtilen puanlama sistemi uygulanır:

PUAN              YARIYIL SONU DERS NOTU       KATSAYI

90-100              AA                                                      4,00

85-8                  BA                                                      3,50

80-84                BB                                                       3,00

75-79                CB                                                       2,50

70-74                CC                                                       2,00

65-69                DC                                                      1,50

60-64                DD                                                      1,00

50-59                FD                                                       0,50

00-49                FF                                                       0

(MM) notu, ilgili EADB tarafından muaf tutulan dersler için verilir.

(TT) notu, derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen veya ders uygulamalarına ilişkin koşulları yerine getiremediği için başarısız olan öğrencilere öğretim üyesince takdir olunur. (TT) notu, not ortalamaları hesabında (FF) notu işlemi görür.

(GG) notu, tez çalışmalarını başarıyla tamamlayan öğrencilere verilir. (GG) notu ayrıca, kredisiz olarak alınan ve başarılı olunan derslere verilir. Bu not seminer, uzmanlık alan dersi ve tez danışmanlığı dersleri için verilir.

(KK) notu, tez çalışmalarını başarıyla sürdüremeyen öğrencilere verilir. (KK) notu ayrıca, kredisiz olarak alınan ve başarısız olunan derslere verilir. Bu not seminer, uzmanlık alan dersi ve tez danışmanlığı dersleri için verilir.

Notlarda maddi hata

MADDE 12 – (1) Enstitüler tarafından açıklanan sınav sonuçlarına ilişkin herhangi bir maddi hatanın yapılmış olması halinde düzeltme işlemi, ilgili öğretim elemanlarının başvurusu ve bağlı oldukları EABDK/EASDK’nin önerisi üzerine EYK tarafından karara bağlanır. Yarıyıl sonu sınavlarından sonra verilen notlarla ilgili maddi hataların en geç ertesi yarıyıl kayıt süresi içinde düzeltilmiş olması gerekir.

(2) Öğrenciler sınavlardan aldıkları notlara maddi hata yönünden itiraz edebilir. İtirazlar, not ilanından itibaren bir hafta içinde Enstitüye yapılır. İlgili anabilim dalında oluşturulan komisyon tarafından maddi hata dilekçeleri incelenir. Not değişiklikleri EYK tarafından karara bağlanır.

Not ortalamaları

MADDE 13 – (1) Not ortalaması kredi ağırlıklı olarak hesaplanır. Kredi ağırlıklı not ortalaması, her yarıyılda öğrencinin aldığı her dersin kredisinin başarı notu ile çarpımları toplamının, kredi toplamına bölünmesi ile bulunur.

(2) GNO, öğrencinin lisansüstü programına kabul edilişinden itibaren Senato tarafından belirlenen en az ders yükünden az olmamak şartıyla almış olduğu derslerin tümü dikkate alınarak hesaplanır. GNO’na tekrar edilen derslerden alınan en son not katılır. Bütün notlar öğrencinin not belgesinde belirtilir.

(3) Öğrencinin muafiyet hakkı kazandığı derslerden aldığı başarı notları da GNO hesabına dahil edilir.

Ders saydırma

MADDE 14 – (1) Öğrencilerin özel öğrencilik, yatay geçiş, değişim öğrenciliği ve daha önceki lisansüstü programından alıp başarılı oldukları dersler için, ders saydırma ve muafiyet sınavı sonucunda bir veya daha fazla dersten muaf olma ve buna bağlı olarak süre eksiltme koşulları ders seçme süresi içinde öğrencinin başvurusu, ilgili EABDK/EASDK’nin görüşü alınarak, EABDB/EASDB’nin teklifi ve EYK’nin kararı ile belirlenir.

(2) Başka bir yükseköğretim kurumundan özel öğrenci statüsünde ders almış öğrencilerin alıp başarılı oldukları derslerin en çok üç tanesi, öğrencinin başvurusu, ilgili EABDK/EASDK’nin teklifi ve EYK’nin kararı ile saydırılabilir. Söz konusu dersler için başarı notu girilir.

Kayıt sildirme

MADDE 15 – (1) Kendi isteği ile kaydını sildirmek isteyen öğrencinin kaydı, öğrencinin bir dilekçe ile ilgili Enstitüye başvurusu üzerine EYK kararıyla silinir. Bu durumda ödenmiş olan harç ve kayıt giderleri iade edilmez. Kaydı silinen öğrencinin durumu ilgili birim ve kurumlara bildirilir.

Ders tekrarı

MADDE 16 – (1) Öğrenciler, başarısız oldukları “zorunlu” dersleri tekrarlamak zorundadır. Başarısız oldukları seçmeli dersleri ise tekrarlayabilir veya danışmanın önerdiği başka bir dersi EABDK/EASDK kararı ile yerine saydırarak alabilir.

(2) Ayrıca öğrenciler GNO’larını yükseltmek amacıyla başarılı oldukları dersleri tekrarlayabilirler. Tekrarlanacak derslerle ilgili başvuru, ders kayıtları süresi içinde EABDB/EASDB tarafından ilgili Enstitü Müdürlüğüne yapılır.

Yarıyıl izni

MADDE 17 – (1) Öğrencilere aşağıdaki gerekçelerle ve belgelenmek şartı ile en fazla iki yarıyıl izni verilebilir.

a) Hastalık İzni: İzin verilmesini gerektirecek süreyi kapsayan ve Muğla Üniversitesi Öğrenci Sağlık İşleri ve Sağlık Raporları Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak alınan sağlık raporu,

b) Askerlik İzni: Öğrencinin tecil veya sevk tehiri işleminin zorunlu nedenlerle yapılmaması veya azami öğrenim süresini doldurduğu için isteğe bağlı ya da zorunlu askere alınması,

c) Maddi ve Ailevi Nedenlerle İzin: Öğrenci için beklenmedik anlarda ortaya çıkan ve geçimini etkileyen ölüm, doğal afet veya benzer durumlar,

ç) Değişim programları hariç olmak üzere öğrenimleri ile ilgili olarak yurt dışında görevlendirilme,

d) Öğrencinin gözaltına alınmış ve/veya tutuklanmış olduğunun tespit edilmiş olması veya durumun özelliklerine göre ilgili EYK tarafından geçerli kabul edilen diğer gözaltı ve tutukluluk durumları,

e) İlgili EYK tarafından kabule değer görülen diğer mazeret durumları.

Yüksek lisans programı

MADDE 18 – (1) Yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülebilir. Bu programların hangi EABD/EASD’nda açılacağı ve nasıl yürütüleceği, EK’nun teklifi ile Senato tarafından belirlenerek, YÖK’ün onayına sunulur.

Tezli yüksek lisans programının amacı ve kapsamı

MADDE 19 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı, lisans derecesi yeterliliklerine dayalı bir alanda, bilginin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama yeterliliklerini sağlamaktır. Tezli yüksek lisans programı örgün ve uzaktan eğitim programı şeklinde de yürütülebilir.

(2) Öğrencinin alacağı derslerin en çok ikisi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca dersler, ilgili EABDK/EASDK önerisi ve EYK onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir.

(3) GNO 3.00 ve üzerindeki lisans düzeyi son sınıf öğrencileri açılmış olan yüksek lisans derslerinden ilgili EABDK/EASDK onayı ile en fazla 3 ders seçebilirler.

Dersler

MADDE 20 – (1) Dersler; zorunlu, seçmeli, seminer, tez, dönem projesi, uzmanlık alan dersi adı altında eğitim-öğretim programlarında yer alır.

a) Zorunlu Dersler (Z): Eğitim-öğretim programında yer alan ve öğrencinin alıp başarması gereken derslerdir.

b) Seçmeli Ders (S): Eğitim-öğretim programında yer alan ve önerilen belirli dersler veya ders grupları arasından alınacak dersler.

c) Seminer (SM): Lisansüstü öğrencilerin ders döneminde hazırladıkları, bilimsel bir konunun incelenip irdelenmesine dayanan sözlü olarak sunularak değerlendirilen yazılı bir metinden oluşan çalışmadır.

ç) Tez (T): Tezli yüksek lisans, doktora, sanatta yeterlik eğitiminin amacına yönelik olarak hazırlanan bilimsel bir çalışmadır.

d) Dönem Projesi (DP): Tezsiz yüksek lisans eğitimi sırasında araştırılan ve/veya incelenen bilimsel bir konunun, bir bilimsel araştırma raporu biçiminde sunulmuş şeklidir.

e) Uzmanlık alan dersi (UA): Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine; danışmanın çalıştığı bilimsel alandaki bilgi, görgü ve deneyimlerinin aktarılması, öğrencilere bilimsel etik ve çalışma disiplininin, güncel literatürü izleyebilme ve değerlendirebilme yeteneğinin kazandırılması tez çalışmalarının bilimsel temellerinin oluşturulması ve yürütülmesi için uygulanacak olan teorik bir derstir.

(2) Ders içeriği, işlenecek konular, öğretim yöntem ve teknikleri, ölçme ve değerlendirme yöntemleri, sınav katkı oranları vb hususlar dersi verecek öğretim elemanı tarafından ders bilgi formunda belirtilir. Ders bilgi formları EABDK/EASDK kararı ile onaylandıktan sonra enstitü tarafından eğitim öğretim başlamadan ilan edilir.

Tezli yüksek lisans programında ders yükü

MADDE 21 – (1) Tezli yüksek lisans programı öğrencileri, öğrenimleri boyunca uzmanlık alan dersi dışında en az yedi dersi, bir semineri ve tez çalışmasını başarmak zorundadırlar. Uzmanlık alan dersi, seminer ve tez çalışması kredili olup; başarılı (GG) veya başarısız (KK) olarak değerlendirilir. Seminer çalışmasının bir kopyası öğrenci tarafından EABDB/EASDB’ye teslim edilir.

(2) Lisansüstü öğrencilerinin alacağı derslerin en çok ikisi, danışmanın önerisi ile daha önce almamış olmak koşulu ile lisans eğitim-öğretiminden dersler alabilir. Bu dersler zorunlu kredinin dışında olup, öğrencinin not ortalamasına dahil edilir. Ayrıca dersler, ilgili EABDK/EASDK önerisi ve EYK onayı ile diğer EABD/EASD veya yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir.

(3) Yüksek lisans dersleri, ilgili danışmanın başvurusu, EABDB/EASDB’nin önerisi ve EYK’nin onayı ile diğer EABD/EASD veya yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan lisansüstü derslerinden de seçilebilir.

(4) Yüksek lisans programları, yurt içi ve yurt dışı birleştirilmiş ve ortak yüksek lisans programları şeklinde de düzenlenebilir. Bu durumda;

a) Yurt içi ile ilgili programlar, 22/2/2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Yükseköğretim Kurumlarının Yurtiçindeki Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik”

b) Yurt dışı ile ilgili programlar, 28/12/2006 tarihli ve 26390 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Yükseköğretim Kurumlarının Yurtdışındaki Kapsama Dahil Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik”

hükümlerine göre yürütülür.

Tezli yüksek lisans programında süre

MADDE 22 – (1) Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi iki yarıyıl ders ve iki yarıyıl da tez olmak üzere toplam dört yarıyıldır. Öğrenci tezli yüksek lisans programı için gerekli şartları yerine getirdiği takdirde üç yarıyılda da mezun olabilir.

(2) Tezli yüksek lisans programının azami süresi; bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı ve bilimsel hazırlık sınıfında geçen süreler hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın altı yarıyıldır.

(3) Azami sürede eğitimini başarı ile tamamlayarak mezun olamayan öğrenciler 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili dönemin öğrenci katkı payını veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilirler. Bu durumda ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

(4) Bilimsel hazırlıkta öğrenim süresi en fazla bir takvim yılıdır. Yabancı dil hazırlıkta öğrenim süresi ilgili yönetmelikte belirtilen süre kadardır.

Tez danışmanı atanması

MADDE 23 – (1) EABDK/EASDK, tezli yüksek lisans programında her öğrenci için öğrencinin önceki bilimsel çalışmalarını, çalışmak istediği alanı ve danışman tercihini de dikkate alarak bir tez danışmanını ilk yarıyılın başlamasından itibaren yedi gün içerisinde enstitüye önerir.

(2) Danışman, EYK kararı ile derslerin başladığı tarihten itibaren en geç onbeş gün içinde atanır. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla danışman gerektirdiği durumlarda başka yükseköğretim kurumlarından da olmak üzere ikinci danışman atanabilir. Danışman atanıncaya kadar bu görevi EABDB/EASDB yürütür.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin seçimi, onaylanması ve tez çalışmaları ile ilgili akademik görev ve sorumluluklar danışman tarafından yürütülür.

(4) Tezli yüksek lisans programlarında danışmanın önerisi ile “Enstitü Tez Konusu Öneri Formu”na uygun olarak hazırlanan tez konusu en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar ilgili EABDK/EASDK tarafından onaylandıktan sonra ilgili Enstitüye sunulur.

(5) Danışman ve/veya tez konusu değişiklik önerileri, danışmanın ve EABDK/EASDK’nin görüşü ile EYK tarafından karara bağlanır.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması

MADDE 24 – (1) Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci, hazırladığı tezi Enstitünün “Tez Yazım Kılavuzu”na uygun biçimde yazıp en az bir kopya ve elektronik ortamda hazırlanmış bir kopyasını tez savunma tarihinden en az bir ay önce EABDB/EASDB’na teslim eder. Öğrenci EABDB/EASDB tarafından Enstitüye gönderilen tezini, jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Eğitim öğretimin Türkçe yapıldığı programlar için tez yazım dili Türkçe’dir. Ancak tez EABDK/EASDK’nın uygun görüşü ve EYK’nın onayı ile üniversiteler arası kurul tarafından kabul edilen doçentlik sınavı kriterlerindeki dillerden bir dilde de yazılabilir.

(3) Eğitim öğretimin tamamen yabancı dille yapıldığı programlarda tez yazım dili öğretim dilidir.

(4) Yüksek lisans tez jürisi, danışmanın önerisi, ilgili EABDK/EASDK’nın uygun görüşü ve EYK onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin Danışman, diğerlerinden en az biri üniversite içindeki başka bir EABDB/EASDB’dan veya başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere, bir danışman varsa üç, iki danışman varsa beş öğretim üyesinden oluşur.

(5) Yüksek lisans tez jürisi, tezin teslim tarihinden itibaren en geç bir ay içinde hazırladıkları kişisel raporlarla birlikte toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavının yeri ve tarihi EABDB/EASDB’nın önerisi ile EYK tarafından belirlenir. Jüri üyeleri, aralarından birini başkan seçer. Tez sınavı, tez çalışmasının sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümlerinden oluşur. Sınav en az 45, en çok 90 dakikadır ve dinleyicilere açıktır.

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak tez hakkında salt çoğunlukla “kabul”, “red” veya “düzeltme” kararı verir. Bu karar, jüri raporları ve sınav tutanağı ile birlikte EABDB/EASDB tarafından tez sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye bildirilir.

a) Tezi reddedilen öğrenciler ilgili dönemin öğrenci katkı payını veya öğrenim ücretini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilirler. Bu durumda ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

b) Tezi hakkında “düzeltme” kararı verilen öğrenci, en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu sınav sonunda tezi kabul edilmeyen öğrenci ilgili dönemin öğrenci katkı payını veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

c) Tezi reddedilen öğrencinin talebi, EABDK/EASDK’nın önerisi ve EYK’nın onayı ile yeni bir konu ve danışman ile yüksek lisans çalışmasına devam edebilir.

Tezli yüksek lisans diploması

MADDE 25 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş; en az 3 kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren en geç bir ay içinde Enstitüye teslim eden ve şekil yönünden uygun bulunan Yüksek lisans öğrencisinin mezuniyetine, EYK tarafından karar verilir. Yüksek lisans programını tamamlayan öğrenciye EABD/EASD’deki programının onaylanmış adı bulunan Müdür ve Rektörün imzasını taşıyan yüksek lisans diploması verilir.

(2) Öğrencilere diploma ile birlikte ortak bir yabancı dilde diploma eki verilir. Diploma eklerinde öğrencinin gördüğü öğrenimin nitelikleri, öğrencinin başarı durumu ve diploma türü belirtilir. Diploma ekinin ikinci ve daha sonraki nüshaları harcını ödemek kaydı ile verilebilir.

Tezsiz yüksek lisansın amacı ve kapsamı

MADDE 26 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrenciye mesleki konuda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programı ikinci öğretim ve uzaktan eğitim programı şeklinde de yürütülebilir.

Tezsiz yüksek lisans programında ders yükü

MADDE 27 – (1) Bu program en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Dönem projesi en geç 2. yarıyılın sonunda Enstitüye bildirilir. Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyıldan itibaren her yarıyıl sonunda dönem projesi ile ilgili yazılı bir rapor vermek zorundadır. Dönem projesinin kapsamı ve koşulları enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir. Dönem projesi başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Enstitü anabilim dalının önerisi üzerine, enstitü yönetim kurulunun kararı ile yeterlik sınavı yapılabilir. Yeterlik sınav jürisi 3 kişiden az olmamak koşulu ile EABDK/EASDK tarafından oluşturulur. Bu sınavda başarısız olan öğrenci en geç üç ay içerisinde aynı jüri tarafından ikinci kez sınava alınır, bu sınavda da başarısız öğrenci ilgili dönemin öğrenci katkı payını veya öğrenim ücretini ödemek koşulu ile öğrenimine devam etmek için kayıt yaptırabilir.

(2) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üçü, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Bu dersler mecburi kredinin dışında olup, öğrencinin not ortalamasına dahil edilir. Öğrenci, danışmanın önerisi, EABDB/EASDB’nın uygun görüşü ve EYK kararıyla diğer lisansüstü programlardan veya diğer yükseköğretim kurumlarından da ders alabilir.

(3) GNO 3.00 ve üzerindeki lisans düzeyi son sınıf öğrencileri açılmış olan yüksek lisans derslerinden ilgili EABDK/EASDK onayı ile en fazla 3 ders seçebilirler.

(4) Dönem projesinin yürütülmesi ve yeterlik sınavının düzenlenmesi esasları EK’nin teklifi üzerine Senato tarafından belirlenir.

Tezsiz yüksek lisans programında süre

MADDE 28 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının azami süresi bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı ve bilimsel hazırlık sınıfında geçen süreler hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmadan üç yıldır. Öğrenci tezsiz yüksek lisans programı için gerekli şartları yerine getirdiği takdirde üç yarıyılda da mezun olabilir.

(2) Azami sürede eğitimini başarı ile tamamlayarak mezun olamayan öğrenciler 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili dönemin öğrenci katkı payını veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilirler. Bu durumda ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

(3) Bilimsel hazırlıkta öğrenim süresi en fazla bir takvim yılıdır. Yabancı dil hazırlıkta öğrenim süresi ilgili yönetmelikte belirtilen süre kadardır.

Danışman atanması

MADDE 29 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında, EABDK/EASDK, her öğrenci için öğrencinin önceki bilimsel çalışmalarını, çalışmak istediği alanı ve danışman tercihini de dikkate alarak danışmanını en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar ilgili enstitüye önerir.

(2) Öğrencinin alacağı derslerin seçimi ve onaylanmasıyla dönem projesi çalışmaları ile ilgili akademik görev ve sorumluluklar danışman tarafından yürütülür.

(3) Danışman ve/veya dönem projesi konusu değişiklik önerileri, danışman ve EABDK/EASDK’nin görüşü ile EYK tarafından karara bağlanır.

Tezsiz yüksek lisans diploması

MADDE 30 – (1) Kredili derslerini, dönem projesini ve sınavlarını başarıyla tamamlayan yüksek lisans öğrencisinin mezuniyetine ilgili EYK tarafından karar verilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlayan öğrenciye, üzerinde öğrencinin tamamlamış olduğu EABD/EASD’deki programın onaylanmış adı bulunan, Müdür ve Rektörün imzasını taşıyan yüksek lisans diploması verilir.

(3) Öğrencilere diploma ile birlikte ortak bir yabancı dilde diploma eki verilir. Diploma eklerinde öğrencinin gördüğü öğrenimin nitelikleri, öğrencinin başarı durumu ve diploma türü belirtilir. Diploma ekinin ikinci ve daha sonraki nüshaları harcını ödemek kaydı ile verilebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Doktora Programı

Doktora programının amacı ve kapsamı

MADDE 31 – (1) Doktora programının amacı; öğrenciye, bağımsız araştırma yapma, bilimsel bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte, özgün bir konuda bir araştırma sürecini bilimsel saygınlık içinde bağımsız olarak algılama, tasarlama, uygulama ve sonuçlandırma yeterliklerine sahip olmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır.

(2) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin;

a) Bilime yenilik getirme,

b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme,

c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama,

niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

Ders yükü

MADDE 32 – (1) Doktora programı, yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için en az yedi ders, en az bir seminer, uzmanlık alan dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından; lisans derecesi ile kabul edilenler için en az ondört ders, en az bir seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer çalışmasının bir kopyası öğrenci tarafından EABDB/EASDB’ye teslim edilir.

(2) Doktora dersleri, tez danışmanının ve ilgili EABDK/EASDK’nin önerisi ve EYK’nin onayı ile diğer EABD/EASD’ında veya yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir.

(3) Bu program kapsamında kendi lisans mezuniyet alanı dışında başka alanlardan lisans düzeyinde dersler alınabilir. Öğrenciler aldıkları bu dersleri başarmak zorunda olup, bu dersler ders yüküne ve doktora programı kredisine sayılmaz.

(4) Doktora programları yurt içi ve yurt dışı birleştirilmiş ve ortak doktora programları şeklinde de düzenlenebilir. Bu programların uygulama usul ve esasları

a) Yurt içi ile ilgili programlar için, “Yükseköğretim Kurumlarının Yurtiçindeki Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik”,

b) Yurt dışı ile ilgili programlar için, 28/12/2006 tarihli ve 26390 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Yükseköğretim Kurumlarının Yurtdışındaki Kapsama Dahil Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik”

hükümlerine göre yürütülür.

Süre

MADDE 33 – (1) Doktora programını tamamlama süresi; yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için sekiz yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıldır. Bu Yönetmelikte belirtilen yükümlülüklerin tümünü yerine getiren öğrenciler doktora programını altı yarıyılda tamamlayabilirler.

(2) Doktora programının azami süresi; bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı ve bilimsel hazırlık sınıfında geçen süreler hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için oniki; lisans derecesi ile kabul edilenler için ondört yarıyıldır.

(3) Azami sürede eğitimini başarı ile tamamlayarak mezun olamayan öğrenciler 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili dönemin öğrenci katkı payını veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilirler.

(4) Bilimsel hazırlıkta öğrenim süresi en fazla bir takvim yılıdır. Yabancı dil hazırlıkta öğrenim süresi ilgili yönetmelikte belirtilen süre kadardır.

(5) Doktora programı için gerekli kredili derslerini başarı ile tamamlamanın azami süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre sonunda kredili derslerini başarı ile tamamlayamayan veya en az 3.00 genel not ortalamasını tutturamayan öğrenciler, ilgili dönemin öğrenci katkı payını veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilirler.

(6) Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı ile tamamlamış bir öğrenci, yüksek lisans programına geçebilir. Bu durumdaki öğrencilerin yüksek lisans programına geçebilmeleri, tez danışmanın önerisi, EABDK’nın uygun görüşü ve EYK kararı ile gerçekleşir.

Tez danışmanı atanması

MADDE 34 – (1) EABDK her öğrenci için öğretim üyeleri içerisinden bir danışmanı ilk yarıyılın başlamasından itibaren 7 gün içerisinde enstitüye önerir.

(2) Danışman, EYK kararı ile derslerin başladığı tarihten itibaren en geç onbeş gün içinde atanır. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla danışman gerektirdiği durumlarda farklı yükseköğretim kurumlarından da olmak üzere başka bir öğretim üyesi ikinci danışman atanabilir. Danışman atanıncaya kadar bu görevi EABDB/EASDB yürütür.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin seçimi, onaylanması ve tez çalışmaları ile ilgili akademik görev ve sorumluluklar danışman tarafından yürütülür.

(4) Doktora programında, danışmanın önerisi ile “Enstitü Tez Konusu Öneri Formu”na uygun olarak hazırlanan tez konusu en geç dördüncü yarıyılın sonuna kadar ilgili EABDK tarafından onaylandıktan sonra ilgili Enstitüye sunulur.

(5) Danışmanın ve öğrencinin yazılı görüşleri alınarak danışman değişikliği yapılabilir. Danışmanın ve/veya tez konusu değişiklik önerileri, danışmanın ve EABDK’nın görüşü ile EYK tarafından karara bağlanır.

Yeterlik sınavı

MADDE 35 – (1) Yeterlik sınavının amacı, öğrencinin temel ve doktora çalışmasıyla ilgili konularda derinliğine bilgiye sahip olup olmadığının sınanmasıdır. Doktora yeterlik sınavına girebilmek için, lisans derecesiyle kabul edilen öğrenci için en az 14 ders ve semineri, yüksek lisans derecesiyle kabul edilen öğrenci için en az 7 ders ve seminer dahil almış olduğu tüm dersleri başarmış olması gerekmektedir.

(2) Öğrenciler, yeterlik sınavına yılda iki kez EYK’nın belirlediği tarihlerde girebilirler. Ancak yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girer.

(3) Yeterlik sınavları EABDK’nın önerisi ile EYK tarafından atanan ve atama süresi boyunca sürekli görev yapan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komitenin görev süresi EABDK’nın önerisi ile EYK tarafından belirlenir. Doktora yeterlilik komitesi, öncelikle ilgili anabilim dalında yer alan öğretim üyeleri veya aynı koşulları sağlayan yakın ana bilim dallarından öğretim üyelerinden oluşur. Bir öğretim üyesi birden fazla yeterlik komitesinde yer alabilir. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla tez danışmanının da içinde bulunacağı en az üç kişiden oluşan bir doktora yeterlik sınav jürisini EYK onayına sunar.

(4) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Sözlü ve yazılı sınavlarda sorulan sorular ve değerlendirme tutanak altına alınır. Sınavın sözlü kısmına EABDK üyeleri izleyici olarak katılabilirler. Doktora yeterlik jürisi, öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, doktora yeterlik komitesi tarafından yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

(5) Yeterlik sınavında başarısız olan ya da koşulları yerine getirdiği halde yeterlik sınavına giremeyen öğrenci başarılı olana kadar yeterlik sınavı dönemlerinde bu sınava girmeye devam eder veya öğrencinin talebi, EABDK’nın önerisi ve EYK onayı ile danışman ve/veya tez konusu değişikliği yapılabilir. Tez konusunu değiştiren öğrencilere tez konusu önerisi ile ilgili esaslar tekrar uygulanır.

(6) Doktora yeterlik sınav jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, en fazla iki ders almasını isteyebilir. Fazladan alınacak ders/dersleri izleyen iki yarıyılın sonuna kadar başarıyla tamamlayamayan öğrenci ilgili dönemin öğrenci katkı payını veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilirler.

Tez izleme komitesi

MADDE 36 – (1) Yeterlik sınavında başarılı olan öğrenci için bir ay içinde tez danışmanının önerisi, EABDK’nın uygun görüşü ve EYK’nın kararı ile tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesinde, tez danışmanından başka EABD/EASD içinden ve/veya dışından olmak üzere toplam üç üye yer alır. İkinci tez danışmanının olması durumunda, ikinci tez danışmanı isterse tez izleme komitesi toplantılarına oy hakkı olmaksızın katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili danışmanın önerisi, tez izleme komitesi üyesinin ve EABDK’nın olumlu görüşü veya tez konusu değişikliği nedeniyle EYK kararı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

(4) Tez izleme komitesi tez konusu değişikliği önerebilir. Tez konusu değişikliği EABDK’unca uygun bulunan öğrencinin yeni tez konusu EYK tarafından onaylanır.

Tez önerisi savunması

MADDE 37 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı tez çalışmasının amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini, tez danışmanı ve EABDK oluru ile tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az onbeş gün önce tez izleme komitesi üyelerine verilmek üzere EABDB’ya teslim eder.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, tez önerisini izleyen üç gün içinde EABDB tarafından Enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı tez danışmanıyla devam etmek isteyen bir öğrenci üç ay içinde, tez danışmanı ve tez konusunu değiştiren bir öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi, bu savunmada da reddedilen öğrenci ilgili dönemin öğrenci katkı payını veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimine devam etmek için kayıt yaptırabilirler. Bu durumda ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce tez izleme komitesi üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, tez izleme komitesi tarafından “başarılı” veya “başarısız” olarak salt çoğunlukla belirlenir. Tez izleme komitesi tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin raporlarının sonuçları ve tez izleme komitesi kararı EABDB tarafından Enstitüye bildirilir; yeni bir tez konusu ve/veya danışmanla çalışmalarına devam etme hakkı verilir. Bu durumdaki öğrenciler ilgili dönemin öğrenci katkı payını veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilirler. Bu durumda ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

Tezin sonuçlandırılması

MADDE 38 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, hazırladığı tezi Enstitünün “Tez Yazım Kılavuzu”na uygun biçimde yazıp en az bir kopya ve elektronik ortamda hazırlanmış bir kopyasını tez savunma tarihinden en az bir ay önce EABDB’ye teslim eder. Öğrenci EABDB tarafından Enstitüye gönderilen tezini, jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Eğitim öğretimin Türkçe yapıldığı programlar için tez yazım dili Türkçe’dir. Ancak EABDK’nın uygun görüşü ve EYK’nın onayı ile üniversiteler arası kurul tarafından kabul edilen doçentlik sınavı kriterlerindeki dillerden bir dilde de yazılabilir.

(3) Eğitim öğretimin tamamen yabancı dille yapıldığı programlarda tez yazım dili öğretim dilidir.

(4) Doktora tez jürisi, danışmanın önerisi, EABDK’nın uygun görüşü ve EYK onayı ile atanır. Jüri, üçü tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az biri başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak üzere beş kişiden oluşur. İkinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın tez savunma sınavına katılabilir.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde, hazırladıkları raporlarla birlikte toplanarak öğrenciyi tez sınavına alırlar. Jüri üyeleri, aralarından birini başkan seçer. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümlerinden oluşur ve dinleyicilere açıktır.

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak tez hakkında salt çoğunlukla “kabul”, “red” veya “düzeltme” kararı verir. Bu karar, EABDB tarafından tez sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye jüri raporları ve sınav tutanağı ile birlikte bildirilir.

a) Tezi kabul edilen öğrenci tezinin ciltlenmiş on kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitüye teslim eder.

b) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç altı ay içinde düzeltmeleri yaparak, tezini Enstitüye teslim eder. EYK tezin aynı jüri önünde yeniden savunulması için gerekli işlemleri yapar. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrenci ilgili dönemin öğrenci katkı payını veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumdaki öğrenciler, öğrencinin talebi, ilgili EABK’nın uygun görüşü ve EYK’nun onayı ile tez konusu ve/veya danışmanı değiştirilebilir.

c) Tezi reddedilen öğrenciler için, öğrencinin talebi, ilgili EABK’nın uygun görüşü ve EYK’nun onayı ile tez konusu ve/veya danışmanı değiştirilebilir. Bu durumda ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüsü devam eder.

Doktora diploması

MADDE 39 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, doktora tezinin ciltlenmiş on kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrencinin mezuniyetine EYK tarafından karar verilir.

(2) Doktora programını tamamlayan öğrenciye EABD’deki programının onaylanmış adının belirtildiği, Müdür ve Rektörün imzasını taşıyan doktora diploması verilir.

(3) Öğrencilere diploma ile birlikte ortak bir yabancı dilde diploma eki verilir. Diploma eklerinde öğrencinin gördüğü öğrenimin nitelikleri, öğrencinin başarı durumu ve diploma türü belirtilir. Diploma ekinin ikinci ve daha sonraki nüshaları harcını ödemek kaydı ile verilebilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Sanatta Yeterlik Çalışması

Sanatta yeterlik çalışmasının amacı ve kapsamı

MADDE 40 – (1) Sanatta yeterlik çalışması, özgün bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan bir yükseköğretim programıdır. Hangi dallarda sanatta yeterlik programı açılabileceği Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca belirlenir.

(2) Sanatta yeterlik programı, en az yedi ders ve uygulamalar ile sergi, proje, resital, konser, temsil veya ilgili anasanat dalı başkanlığı akademik kurulunun önerdiği, enstitü yönetim kurulunun onayladığı diğer çalışmalardan oluşur.

Ders yükü

MADDE 41 – (1) Sanatta yeterlik programı yüksek lisanstan gelenler için en az yedi, lisanstan gelenler için en az ondört ders, en az bir seminer, uygulamalar ile tez ve/veya sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalardan oluşur.

(2) Lisansüstü dersler EASDK’nın önerisi ve EYK onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir.

Süre

MADDE 42 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi; yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için sekiz yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıldır. Bu Yönetmelikte belirtilen yükümlülüklerin tümünü yerine getiren öğrenciler doktora programını altı yarıyılda tamamlayabilirler.

(2) Sanatta yeterlik programının azami süresi; bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı ve bilimsel hazırlık sınıfında geçen süreler hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmadan 12 yarıyıldır.

(3) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili derslerini başarı ile tamamlamanın azami süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre sonunda kredili derslerini başarı ile tamamlayamayan veya en az 3.00 genel not ortalamasını tutturamayan öğrenciler, ilgili dönemin öğrenci katkı payını veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilirler. Bu durumda ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

(4) Lisans derecesi ile Sanatta yeterlik programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı ile tamamlamış bir öğrenci, yüksek lisans programına geçebilir. Bu durumdaki öğrencilerin yüksek lisans programına geçebilmeleri, tez danışmanının önerisi, EASDK’nin uygun görüşü ve EYK kararı ile gerçekleşir.

Danışman atanması

MADDE 43 – (1) EASDK her öğrenci için öğretim üyeleri içerisinden bir danışmanı ilk yarıyılın başlamasından itibaren 7 gün içerisinde enstitüye önerir.

(2) Danışman, EYK kararı ile derslerin başladığı tarihten itibaren en geç onbeş gün içinde atanır. Sanatta yeterlik çalışmasının niteliğinin birden fazla danışman gerektirdiği durumlarda farklı yükseköğretim kurumlarından da olmak üzere başka bir öğretim üyesi ikinci danışman atanabilir. Danışman atanıncaya kadar bu görevi EASDB yürütür.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin seçimi, onaylanması ve tez çalışmaları ile ilgili akademik görev ve sorumluluklar danışman tarafından yürütülür.

(4) Sanatta Yeterlik programında, danışmanın önerisi ile “Enstitü Tez Konusu Öneri Formu”na uygun olarak hazırlanan tez konusu en geç dördüncü yarıyılın sonuna kadar ilgili EASDK tarafından onaylandıktan sonra ilgili Enstitüye sunulur.

(5) Tez danışmanı ve/veya tez, sergi, proje, resital konusu değişiklik önerileri, tez danışmanı ve EASDK’nin görüşü ile EYK tarafından karara bağlanır.

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması

MADDE 44 – (1) Sanatta yeterlik programında tez hazırlayan bir öğrenci, hazırladığı tezi, sergi, proje veya resital hazırlayan bir öğrenci ise çalışmasını açıklayan ve belgeleyen bir metni Enstitünün “Tez Yazım Kılavuzu”na uygun biçimde yazıp en az bir kopyasını ve elektronik ortamda hazırlanmış bir kopyasını tez savunma tarihinden en az bir ay önce EASDB’na teslim eder. Öğrenci EASDB tarafından Enstitüye gönderilen tezini, sergisin, projesini veya resitalini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Eğitim öğretimin Türkçe yapıldığı programlar için tez yazım dili Türkçe’dir. Ancak EASDK’nın uygun görüşü ve EYK’nın onayı ile üniversiteler arası kurul tarafından kabul edilen doçentlik sınavı kriterlerindeki dillerden bir dilde de yazılabilir.

(3) Eğitim öğretimin tamamen yabancı dille yapıldığı programlarda tez yazım dili öğretim dilidir.

(4) Sanatta yeterlik tez jürisi, danışmanın önerisi, EASDK’nın uygun görüşü ve EYK onayı ile atanır. Jüri, üçü tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az biri başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak üzere beş kişiden oluşur. İkinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın tez savunma sınavına katılabilir.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin veya metnin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde, hazırladıkları raporlarla birlikte toplanarak öğrenciyi sınava alırlar. Jüri üyeleri, aralarından birini başkan seçer. Sanatta yeterlik sınavı, sanatta yeterlik çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümlerinden oluşur ve dinleyicilere açıktır.

(6) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak tez hakkında salt çoğunlukla “kabul”, “red” veya “düzeltme” kararı verir. Bu karar, EASDB tarafından tez sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye jüri raporları ve sınav tutanağı ile birlikte bildirilir.

a) Sanatta yeterlik çalışması kabul edilen öğrenci söz konusu tezin veya metnin ciltlenmiş on kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitüye teslim eder.

b) Sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç altı ay içinde düzeltmeleri yaparak, söz konusu tezi veya metni Enstitüye teslim eder. EYK söz konusu tezin veya metnin aynı jüri önünde yeniden savunulması için gerekli işlemleri yapar. Bu savunma sonunda da tezi, sergisi projesi veya resitali kabul edilmeyen öğrenci ilgili dönemin öğrenci katkı payını veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumdaki öğrenciler, öğrencinin talebi, ilgili EASDK’nun uygun görüşü ve EYK’nun onayı ile tez konusu ve/veya danışmanı değiştirilebilir.

c) Sanatta yeterlik çalışması reddedilen öğrenciler için, öğrencinin talebi, ilgili EABK’nın uygun görüşü ve EYK’nun onayı ile tez konusu ve/veya danışmanı değiştirilebilir. Bu durumda ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüsü devam eder.

Sanatta yeterlik diploması

MADDE 45 – (1) Sanatta yeterlik çalışmalarında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, sanatta yeterlik tezinin, sergi, proje veya resital çalışmasını açıklayan ve belgeleyen metnin ciltlenmiş on kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrencinin mezuniyetine EYK tarafından karar verilir.

(2) Sanatta yeterlik programını tamamlayan öğrenciye EASD’deki programının onaylanmış adının belirtildiği, Müdür ve Rektörün imzasını taşıyan doktora diploması verilir.

(3) Öğrencilere diploma ile birlikte ortak bir yabancı dilde diploma eki verilir. Diploma eklerinde öğrencinin gördüğü öğrenimin nitelikleri, öğrencinin başarı durumu ve diploma türü belirtilir. Diploma ekinin ikinci ve daha sonraki nüshaları harcını ödemek kaydı ile verilebilir.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 46 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 47 – (1) 13/1/2008 tarihli ve 26755 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muğla Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 48 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 49 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Muğla Üniversitesi Rektörü yürütür.