27 Ağustos 2011 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28038

YÖNETMELİK

Maltepe Üniversitesinden:

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE

ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 14/7/2010 tarihli ve 27641 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maltepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Üniversiteye ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrenciler ile özel öğrenciler her yıl eğitim-öğretim ücreti öder. Ancak ÖSYM tarafından kısmi burslu kontenjanla Üniversiteye yerleştirilen öğrenciler, Üniversiteye yerleştirildikleri yılda ilan edilmiş kısmi burs oranı dışında kalan tutarda eğitim ve öğretim ücreti öder. Bununla birlikte ÖSYM tarafından tam burslu olanlar başarıları devam ettiği sürece eğitim ve öğretim ücreti ödemezler.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin dördüncü fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir..

“Kayıt sırasında verilen belgelerin yanlış veya sahte olduğunun belirlenmesi durumunda ilgili öğrencinin kaydı geçersiz sayılır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Lisans öğrenimine hazırlık programı; öğrencinin lisans eğitimini tamamlaması için gerekli sayılan birinci ve ikinci sınıf derslerinden seçilerek oluşturulur. Hazırlık Programı azami üç yarıyılda tamamlanacak şekilde hazırlanır. Hazırlık Programında alınacak dersler ilgili birimlerin Yönetim Kurullarınca belirlenir.

(3) Lisans öğrenimine hazırlık programının tüm derslerinde başarılı olan ve GANO’su iki ve üstünde olan öğrencilerin ilgili programın üçüncü sınıfına kaydı yapılır. GANO’su ikinin altında olan öğrenciler notlarını yükseltmek için seçtikleri dersleri tekrar eder.

(4) Üç yarıyıl sonunda en fazla iki dersten başarısız olan ve GANO’su 2.00 ve üstünde olan öğrenciler başarısız oldukları dersleri üçüncü sınıfta almak kaydıyla, üçüncü sınıfa kayıt olabilirler. Bunun dışındaki öğrenciler; başarısız oldukları derslere kredilerine göre ücretlerini ödeyerek kayıt yaptırabilirler. Fakat bu durumda olan öğrenciler ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Üniversitenin öğretim dili bazı bölümlerde/programlarda Türkçe, bazılarında İngilizce bazılarında da hem Türkçe hem İngilizcedir.”

“(6) Yabancı dil ile öğretim yapacak bölümlere kabul edilen öğrencilere uygulanacak yabancı dil hazırlık sınıfı programı ayrıca belirlenir. Bu öğrenciler, özel program için tanımlanan yeterlik sınavlarını başardıklarında lisans eğitimine başlayabilir. Başarısız öğrenciler hazırlık programını en fazla iki yıl tekrar ederler. İki yıl sonunda başarısız olunması durumunda öğrenci Üniversitede varsa öğretim dili Türkçe programda eğitime devam eder. Öğretim dili Türkçe program olmaması durumunda da öğrencinin 5 tercihli formu başka bir yükseköğretim kurumuna yerleştirilmek üzere yükseköğretim kuruluna gönderilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Üniversitenin Tıp Fakültesi dışında kalan lisans bölüm ve programlarında öğretim süresi dört yıldır. Lisans bölüm veya programlarının birinci yarıyılına kayıtlı öğrenciler bu yarıyıla başladıkları tarihten itibaren en çok yedinci yılın sonuna kadar ders planlarındaki dersleri almak ve başarmak zorundadır. Lisans bölüm veya programlarındaki dersleri yedi yıl içinde tamamlayarak mezun olamayan öğrenciler, aldıkları derslerin kredilerine göre öğrenim ücretini ödemek koşuluyla öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumdaki öğrenciler, ders ve sınavlara katılma ile ilgili haklar dışında diğer öğrenci haklarından yararlanamaz.

(2) Meslek yüksekokullarında sürdürülen önlisans programlarında öğretim süresi iki yıldır. Meslek yüksekokulu programlarının birinci yarıyılına kayıtlı öğrenciler bu yarıyıla başladıkları tarihten itibaren en çok dördüncü yılın sonuna kadar ders planlarındaki dersleri almak ve başarmak zorundadır. Önlisans bölüm veya programlarındaki dersleri dört yıl içinde tamamlayarak mezun olamayan öğrenciler, aldıkları derslerin kredilerine göre öğrenim ücretini ödemek koşuluyla öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumdaki öğrenciler, ders ve sınavlara katılma ile ilgili haklar dışında diğer öğrenci haklarından yararlanamaz.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Üniversitenin bütün bölüm ve programlarında kredili sistem uygulanır.

(3) Öğretim Programlarında herhangi bir yarıyılın kredi toplamı 22’yi geçemez. Her öğretim programı yılının kredi toplamı 60 AKTS olarak belirlenir.

(4) Dersler, zorunlu ve seçmeli dersler olmak üzere iki grupta toplanır. Öğretim programının en az %25’i seçmeli derslerden oluşur. Öğretim programlarında Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil derslerinin bulunması zorunludur. Senato seçmeli dersleri niteliklerine göre üniversite seçmeli, alan seçmeli, bölüm seçmeli dersler olarak gruplandırır. Üniversite seçmeli kümesindeki dersler, ilgili bölümün/programın yer aldığı fakülte dışındaki derslerden oluşur. Alan seçmeli kümesindeki dersler, bölümle/programla ilgili olabileceği gibi, başka bölümlerin/programların öğretim programlarında yer alan dersleri de içerebilir. Bölüm seçmeli ders kümesi, bir bölümün/programın açtığı derslerden oluşur. Seçmeli dersler, ilgili kurullar tarafından bölümlerin ve programların özelliği göz önünde tutularak belirlenir. Bir bölümün/programın üniversite, alan, bölüm seçmeli ders kümelerinde ortak ders bulunamaz. Öğrenciler seçmeli derslerden istediğini belirleyerek kayıt yaptırabilir. Ancak fakülte öğrencileri yüksekokul ders planlarından ders seçemez.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Üniversitede derslere devam zorunludur. Öğrencilerin derslerin kuramsal, uygulamalı ve laboratuvar çalışmaları toplamının % 80’ine devamları zorunludur.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Fakat başarılı öğrenciler (F) aldıkları dersi ilk açıldığı dönemde tekrarlamak zorunda değildir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 26 – (1) Bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinde belirtilen normal öğretim süresi içinde bölümün/programın öğretim programında gösterilmiş derslere yazılmış, derse devam koşullarını yerine getirmiş ve mezuniyet aşamasına gelmiş öğrencilerden sadece bir tek dersten (proje, tasarım, planlama ve atölye dersleri gibi öğretim programlarında yalnız uygulamadan oluşan dersler hariç) başarısız olanlara, süre kayıplarını önlemek amacı ile güz ve bahar yarıyılı başında tek ders sınavı açılır.”

“(2) Girmiş oldukları tüm sınavlardan geçer not aldıkları halde, bu Yönetmelikte belirlenmiş başarı ortalamalarını, herhangi bir nedenle sağlayamamış olan mezuniyet aşamasındaki öğrencilere, not ortalamalarını yükseltmek üzere seçtikleri son iki sınıf derslerini sınırsız tekrar hakkı verilir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Hazırlık sınıfı programı dışında bölüm veya programlarda yaz öğretimi, Senatonun kararı ve Mütevelli Heyetinin onayı ile YÖK’ün izni doğrultusunda başlatılır ve bu program ilgili mevzuata göre yürütülür.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 31 – (1) Öğretim elemanları derslerine yazılan öğrencilerin; derse devamlarını, derse katkı ve ilgilerini, yarıyıl içi çalışmalarını, sınav sonuçlarını izlemek, tanımak ve değerlendirmekle yükümlüdür.

(2) Öğretim elemanı dersin başarı notunu oluşturan bileşenleri, bunların ağrılıklarını, bu Yönetmeliğin ve ilgili kurulun tanımladığı çerçeve içinde, yarıyıl başında belirler ve öğrencilere ilk eğitim haftası öncesinde dersin uygulama planı (syllabus) içinde belirtmekle sorumludur.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 32 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Ara sınav veya diğer çalışmaların başarı notuna katkısı 31 inci maddede belirtilen usule göre tanımlanır.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Yarıyıl sonu sınavına katılmamış öğrencilerin mazereti, ilgili Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir. Mazereti kabul edilen öğrencilere telafi sınavı verilir.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesindeki başarı notları ve puan karşılıkları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Başarı notları                 Puan karşılığı

AA                                90-100

BA                                80-89

BB                                70-79

CB                                60-69

CC                                50-59

DC                                40-49

DD                                30-39

F                                   0-29

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Dördüncü yarıyıl sonundan başlayarak herhangi bir yarıyıl sonunda GANO’su 2.00’ın altında olan öğrenciler sınamalı öğrenci sayılır.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 50 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 50 – (1) Yükseköğretim kurumundan çıkarılma cezası alan öğrencilerin üniversite ile ilişiği kesilir.”

MADDE 18 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 19 – Bu Yönetmelik hükümlerini Maltepe Üniversitesi Rektörü yürütür.