27 Ağustos 2011 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28038

YÖNETMELİK

Karabük Üniversitesinden:

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS, LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Karabük Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında, önlisans ve lisans düzeyinde eğitim-öğretim ile ilgili esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Karabük Üniversitesinde önlisans ve lisans eğitim-öğretim programlarının düzenlenmesi, öğrenci kabulü, ölçme ve değerlendirme, diploma ve Üniversiteden ayrılma işlemlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi): Bir akademik yılın 60 AKTS kredisine, her yarıyılın da 30 AKTS kredisine eşit olduğu ilkesiyle, bir dersin başarı ile tamamlanabilmesi için öğrenci çalışmalarının tamamının hesaplanarak belirlenen ve kabul edilen ölçü birimini, bir AKTS 25-30 saatlik öğrenci iş yükünü,

b) Danışman: Öğrencinin eğitim-öğrenim ve diğer sorunlarıyla ilgili rehberlik hizmeti vermek üzere kayıtlı olduğu birimin, bölüm başkanı tarafından görevlendirilen öğretim elemanını,

c) Dekan: Karabük Üniversitesine bağlı fakültelerin dekanını,

ç) Ders kredisi: Bir yarıyıl içinde haftada bir saatlik teorik ders 1 krediyi; bir saatlik derse bağlı seminer, laboratuar, atölye gibi uygulamalı derslerde 1/2 krediyi,

d) Fakülte: Karabük Üniversitesine bağlı fakülteleri,

e) İlgili kurul: Fakültelerde fakülte kurulunu, yüksekokullarda ve meslek yüksekokullarında yüksekokul kurulunu,

f) İlgili yönetim kurulu: Fakültelerde fakülte yönetim kurulunu, yüksekokullarda ve meslek yüksekokullarında yüksekokul yönetim kurulunu,

g) Müdür: Karabük Üniversitesine bağlı yüksekokul veya meslek yüksekokulunun müdürünü,

ğ) Ortak zorunlu ders: 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde belirtilen dersleri,

h) Ön koşullu ders: Alınabilmesi için alt yarıyıl veya yıllarda yer alan derslerden bir veya birkaçının başarılması şartı aranan dersi,

ı) Rektör: Karabük Üniversitesi Rektörünü,

i) Senato: Karabük Üniversitesi Senatosunu,

j) Uzaktan eğitim: Eğitim-öğretimin her düzeyinde basılı malzeme, radyo-televizyon ve bilgi teknolojileri kullanılarak yapılan, öğrenci ile öğretim elemanının aynı mekanda bulunmasını gerektirmeyen eğitim türünü,

k) Üniversite Yönetim Kurulu: Karabük Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

l) Üniversite: Karabük Üniversitesini,

m) Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu: Karabük Üniversitesine bağlı yüksekokulları/meslek yüksekokullarını

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim ve Öğretime İlişkin Esaslar

Öğretim dili

MADDE 5 – (1) Bilim alanı, bir yabancı dil ile ilgili olan eğitim-öğretim programları dışında eğitim-öğretim dili Türkçedir. Ancak ilgili kurulun önerisi, Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile bazı programlarda kısmen veya tamamen yabancı dil ile eğitim-öğretim yapılabilir.

Kayıt ve kabul koşulları

MADDE 6 – (1) Üniversitede yürütülen lisans ve önlisans programlarının birinci sınıflarına öğrenci kabulü; 2547 sayılı Kanun ve Yükseköğretim Kurulu kararları çerçevesinde, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen seçme ve yerleştirme sınavları sonuçlarına göre yapılır.

(2) Üniversiteye kayıtla ilgili işlemler Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca yürütülür.

İlk kayıt işlemleri

MADDE 7 – (1) Üniversitenin bir eğitim öğretim programına kabul edilen öğrencilerin ilk kayıt işlemleri Rektörlükçe belirlenen tarihlerde yapılır. Kayıt için zamanında başvurmayan ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca istenen belgeleri süresi içinde sağlayamayan öğrenciler kayıt haklarını kaybederler. İstenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın yazılı beyanına dayanılarak işlem yapılır.

(2) Belgelerinde noksanlık veya tahrifat olanlarla sahte belge vermiş olanların kesin kayıtları yapılmış olsa bile kayıtları iptal edilir.

Kayıt yenileme

MADDE 8 – (1) Öğrenciler her yarıyılın başında ve akademik takvimde belirtilen süre içerisinde harcını yatırmak ve danışmanın denetiminde dersleri seçerek kayıtlarını yenilemek zorundadır. Akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde katkı payını ödemeyen öğrencinin kaydı yapılmaz veya yenilenmez. Ayrıca, yalnızca katkı payını yatıran öğrenci, kaydını yenilemiş sayılmaz. Öğrenciler kayıt yenileme işlemlerini belirtilen tarihlerde kendileri yaparlar. Kayıt yenileme işlemini ilk kayıt yenileme döneminde tamamlayamayanlara ek süre tanınır, bu durumdaki öğrenciler kayıt yenileme işlemini ders ekleme-silme dönemi içinde tamamlayabilir, ancak bu öğrenciler geçen süreler için devamsız sayılırlar. Belirtilen bu süreler içinde kaydını yenilemeyen öğrenciler; o yarıyılda derslere giremez, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve bu süreler öğrenim süresinden sayılır. Kayıt yenileme işlemlerinin tümünden öğrenci sorumludur.

(2) Kayıt yenileme işlemi yapmayan öğrenciler beklemeli öğrenci olarak adlandırılır. Bekleme süresi azami eğitim-öğretim süresine dahil edilir.

Eğitim-öğretim dönemleri

MADDE 9 – (1) Eğitim-öğretim yarıyıl esasına göre düzenlenir. Ancak, ilgili bölümün talebi ve ilgili yönetim kurulunun önerisi ile Senato tarafından, bir dersin iki yarıyıl okutulmasına da karar verilebilir.

(2) Bir eğitim-öğretim yılı Senatonun kararıyla her biri en az ondört hafta veya en az yetmiş iş günü olmak üzere güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Güz ve bahar yarıyıllarına ek olarak staj ve yaz kursları veya yaz dönemi açılabilir. Bunların süresi ve uygulama şekli ilgili kurulların önerisi üzerine Senato tarafından düzenlenir.

(3) Üniversitenin bir eğitim-öğretim yılını kapsayan akademik takvimi eğitim-öğretim yılının başlamasından önce Senato tarafından belirlenerek ilan edilir.

Eğitim-öğretim süresi

MADDE 10 – (1) Öğrencilere, öğrenimlerini tamamlamak için tanınan azami süreler; bir yıl süreli yabancı dil hazırlık ve bilimsel intibak sınıfları hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmadan önlisans programlarında azami dört yıl, lisans programlarında azami yedi yıldır.

(2) Azami öğrenim süreleri sonunda mezun olamayan öğrenciler, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi uyarınca, ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmadan öğrencilik statüleri devam eder.

Eğitim-öğretim programları

MADDE 11 – (1) Eğitim-öğretim plan ve programları, ilgili bölüm anabilim dalı kurulunun önerisi üzerine ilgili kurullarca karara bağlanıp Senatoya sunulur. Bir sonraki akademik yılla ilgili değişiklikler her yıl Mayıs ayı içinde aynı esaslar çerçevesinde karara bağlanır.

(2) Ortak zorunlu dersler dışında, dört yıllık lisans programının en az 128 kredi, iki yıllık ön lisans programlarının ise en az 64 kredilik dersleri kapsaması gerekir. Her dönem için 30 AKTS kredisi olmak üzere; ön lisans programlarında 120 AKTS kredisi, lisans programlarında 240 AKTS kredisi alınması gerekir. Öğretim programı; teorik dersler ve/veya seminer, atölye, laboratuar, arazi uygulamaları ve benzeri uygulamalı derslerden oluşur.

(3) Eğitim-öğretim programlarında staj olan fakülte ve yüksekokul/meslek yüksekokullarında, öğrencilerin staja başlama şartları ile esasları, eğitim-öğretimin özelliği göz önünde bulundurularak, Senato tarafından düzenlenir.

(4) Eğitim-öğretim planında yer alan bazı uygulamalı derslerde, eğitim-öğretimin özelliğine göre Senato tarafından kabul edilen esaslar çerçevesinde öğrenciye uygulamalarda başarılı olma şartı getirilebilir. Bu takdirde yıl içi uygulamalarında başarısız olan öğrenciler o dersin genel ve bütünleme sınavına giremezler.

Yatay geçişler, çift anadal ve yan dal lisans programları

MADDE 12 – (1) Üniversitenin ön lisans ve lisans düzeyindeki yükseköğretim programları arasında yatay geçişler, çift ana dal ve yan dal işlemleri; 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre, ilgili kurulların önerisi ve Senato kararlarına göre uygulanır.

Dikey geçişler

MADDE 13 – (1) Meslek yüksekokulları ve açık öğretim ön lisans programları mezunlarının lisans programlarına kabulleri, ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır.

İntibaklar

MADDE 14 – (1) Daha önce herhangi bir yükseköğretim kurumunda öğrenci iken Üniversitenin birimlerinden birine kayıt yaptıran öğrenciler, daha önceki yüksek öğretim kurumlarında almış ve başarmış oldukları dersler için muafiyet talebinde bulunabilirler. Bu öğrenciler muafiyete esas olacak belgeleri dilekçelerine bağlı olarak, ilk kayıt yaptırdığı yarıyılın ders alma işlemi süresince ilgili dekanlığa veya yüksekokul/meslek yüksekokulu müdürlüğüne verirler. Belgenin kabulü, intibakın yapılması, derslerin kapsamı, başarı derecesi, kredisi gibi hususlar dikkate alınarak, ilgili yönetim kurulu tarafından bir hafta içerisinde karara bağlanır. Öğrencinin muaf sayıldığı derslerden aldığı notlar, bu Yönetmeliğin 27 nci maddesinde belirtilen notlara dönüştürülür. 60 puanın altında not alıp, başarılı olarak kabul edilmiş olan öğrencilerin notları C notu olarak değerlendirilir.

Yabancı uyruklu öğrencilerin kabul, kayıt ve intibakları

MADDE 15 – (1) Yabancı uyruklu öğrenci kabulü ile ilgili esaslar ilgili mevzuat hükümleri ve Senato kararı ile belirlenir.

(2) Üniversiteye kayıt olan ve Türkçe düzeyi yeterli olmayan yabancı uyruklu öğrenciler, Rektörlüğün veya bir başka üniversitenin bu konu ile ilgili görevlendirdiği birim veya bölüme kayıt yaptırarak bu birim veya bölüm tarafından yürütülen Türkçe dil eğitimine devam eder. Bu öğrenim sonunda başarılı olan öğrenciler ilgili yönetim kurulu kararı ile ön lisans/lisans öğrencisi olur, başarısız olan öğrencilerin ise Üniversite ile ilişikleri kesilir.

İkinci öğretim

MADDE 16 – (1) Üniversitede ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak ikinci öğretim uygulanır.

Uzaktan eğitim-öğretim

MADDE 17 – (1) Senatonun teklifi ve Yükseköğretim Kurulunun uygun görmesi halinde bir programdaki derslerin tamamı uzaktan eğitim-öğretim yoluyla verilebilir.

(2) Senato tarafından uygun görülmesi halinde, birinci ve ikinci öğretim programlarındaki bazı dersler, uzaktan öğretim yoluyla verilebilir.

(3) Uzaktan eğitimle ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.

Yabancı dille eğitim-öğretim

MADDE 18 – (1) Yabancı dille eğitim-öğretim; 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri ile Senato tarafından belirlenen esaslara uygun olarak yapılır.

Ulusal ve uluslar arası öğrenci değişimi

MADDE 19 – (1) Üniversite ile yurt içindeki veya yurt dışındaki diğer üniversiteler arasında yapılan anlaşmalar ve protokollere uygun olarak öğrenci değişim programları uygulanabilir. Bu programlar çerçevesinde öğrenciler bir veya iki yarıyıl süreyle bu üniversitelere gönderilebilir.

(2) Öğrencilerin söz konusu öğretim kurumlarında devam edecekleri ders, uygulama, staj gibi faaliyetlerin; öğrencinin kendi öğretim kurumundaki ders, uygulama, staj gibi faaliyetlere eşdeğerliği, danışmanı ve ilgili bölüm başkanlığının/program danışmanının önerisi ve ilgili yönetim kurulu kararıyla önceden belirlenir.

(3) Öğrenciler, diğer yükseköğretim kurumunda geçirdiği yarıyıllarda; akademik takvime uygun olarak, kendi kurumuna ait öğrenci katkı payını ödemek ve kayıt yenilemek zorundadırlar.

(4) Öğrencinin başarılı ve/veya başarısız olduğu faaliyetlere ait notlar birim yönetim kurulu kararı ile bu Yönetmeliğin 27 nci maddesinde öngörülen not sistemine çevrilerek Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilir ve akademik ortalamaya katılır; bu notlar kendi öğretim programındaki eşdeğer faaliyetlere ait olarak not döküm belgesinde bu derslerin orijinal isimleriyle birlikte gösterilir.

(5) Öğrenci anlaşmalı diğer yükseköğretim kurumunda alıp başarısız olduğu faaliyetlere karşılık olan kendi öğretim programındaki eşdeğer faaliyetlerden de başarısız olmuş sayılır.

(6) Öğrencinin anlaşmalı diğer yükseköğretim kurumunda geçirdiği yarıyıllar öğrenim süresinden sayılır.

Danışmanlık ve koordinatörlük görevi

MADDE 20 – (1) Her öğrenciye; bu Yönetmelik hükümlerine uygun bir akademik program izlemesini sağlamak üzere, bölüm/anabilim dalı başkanı önerisi ile dekan/müdür tarafından danışman olarak bir öğretim elemanı atanır. Bununla birlikte;

a) İhtiyaç duyulması halinde danışmanlar arasında koordinasyonu sağlamak amacıyla ilgili birim tarafından bir başdanışman/koordinatör görevlendirilir.

b) Danışmanlık görevi, ilgili birimde görevli öğretim elemanları arasında dengeli bir şekilde dağıtılır.

(2) Danışmanlar, sorumluluklarına verilen öğrencilerin eğitim-öğretim, kişisel ve yönetimsel sorunlarının çözümünde ve kayıt yenileme, ders seçme, mezuniyet gibi işlemlerinde ilgili kurullara karar vermeleri konusunda yardımcı olurlar.

(3) Danışmanlar, öğrencilerin kayıt yenileme işlemlerini ilgili mevzuat hükümlerine göre yapmalarını sağlamakla yükümlü olup, danışmanlara ilişkin esaslar aşağıda gösterilmiştir:

a) Kayıt süresi içerisinde geçerli bir mazereti nedeniyle görevinde bulunamayacak olan danışman, bu durumu bir yazı ile bölüm başkanına bildirir. Mazereti kabul edilen danışman yerine, birinci fıkrada öngörüldüğü şekilde ve geçici olarak bir öğretim elemanı görevlendirilir ve bu görevlendirme ilgili öğrencilere duyurulur.

b) Öğrencinin alması gereken zorunlu ve seçmeli dersler; devam ettiği programdaki başarı durumu yanında, derslerin program içindeki dağılımı, yapısal özellikleri ve benzeri teknik değerlendirmeler de göz önüne alınmak suretiyle danışmanı tarafından belirlenir.

c) Öğrenciler, ekle-sil süresi içerisinde derslerini danışmanı ile birlikte düzenlerler. Düzenlenen dersler danışmanı tarafından onaylanmadıkça kesinleşmez.

ç) Danışman her yarıyıl öncesinde öğrencinin programdan mezun olması için alması gereken dersleri kontrol ederek ön hazırlıkları yapar.

d) Öğrencinin mezuniyet öncesi son yarıyılının başladığı ilk dört haftada otomasyon sisteminde öğrenciler ile ilgili gerekli incelemeleri yapan danışman, öğrencinin hanesindeki alması gereken tüm dersleri almıştır bölümünü işaretler.

Kimlik kartı

MADDE 21 – (1) Üniversiteye kesin kayıt yaptıran veya kaydını yenileyen öğrenciye, bir kimlik kartı verilir; her eğitim-öğretim yılı başında kartın vizesi yenilenir. Vizesi yenilenmeyen kimlik kartı geçerliliğini kaybeder. Kimlik kartının kaybolması halinde öğrenci, gerekli kanuni işlemleri yaparak durumu Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirir, yeni kimlik kartı Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından çıkartılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Dersler, Sınav ve Değerlendirme

Ders türleri

MADDE 22 – (1) Öğrencilerin her dönemde izleyecekleri ders programları, kayıtlı oldukları bölüm tarafından belirlenir. Dersler, kredili veya kredisiz olarak, zorunlu, seçmeli, önkoşullu ve ortak zorunlu dersler şeklinde gruplara ayrılır. Bunlardan;

a) Zorunlu dersler: Öğretim programlarında yer alan ve öğrencinin mezun olabilmesi için alıp başarılı olması gereken derslerdir.

b) Seçmeli dersler: Programa bağlı seçmeli dersler ve isteğe bağlı seçmeli dersler olmak üzere iki türlüdür. Bu derslerden;

1) Programa bağlı seçmeli dersler: Öğrencinin kayıtlı olduğu öğretim programlarında yer alan, mezun olabilmek için önerilen belirli dersler veya ders grupları arasından seçilerek alınması ve başarılı olunması gereken derslerdir. Bu dersler, aksine bir kayıt yoksa başka programlardan da alınabilir. Bu derslerden başarısız olunması durumunda ve/veya dersi seçen öğrenci sayısının 10’dan az olması durumunda, öğretim planlarında eşdeğer kabul edilen derslerden bir başkası alınabilir, öğrenci bu seçtiği dersten başarılı olmakla yükümlüdür.

2) İsteğe bağlı seçmeli dersler: Öğrencinin bilgi, görgü ve genel kültürünü arttırmak amacıyla, kendi isteği ve danışmanının onayıyla aldığı derslerdir. Bu dersler de alındığında başarılı olunması gereken derslerdir ve programa bağlı seçmeli dersler yerine saydırılamaz. Bu derslerden başarısız olan öğrenciler, aynı dersin daha sonraki yarıyıllarda açılmaması durumunda ilgili birim yönetim kurulu kararı ile aynı kredide eşdeğer tutulan bir dersi seçip başarılı olmakla yükümlülerdir.

c) Ön koşullu dersler: Alınabilmesi için alt yarıyıl veya yıllarda yer alan derslerden bir veya birkaçının başarılması ve/veya devam koşulunun yerine getirilmesi gereken derslerdir. Ön koşullu dersler, ilgili kurulun önerisi ve Senatonun kararıyla belirlenir. Ön koşullu dersler ilgili birim yönetim kurulu kararı ile her iki dönemde de açılır.

ç) Ön koşul dersler: Öğrencinin ön koşullu derse kaydının, bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen durumlardan birine bağlı olduğu derslerdir.

d) Ortak zorunlu dersler: 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil dersleridir.

e) Laboratuvar, proje ve uygulamalı dersler gruplar halinde de yürütülebilir. Bu derslerin gruplara ayrılma nedenleri, ilgili bölümün önerisi ile, ilgili yönetim kurulu tarafından karara bağlanır. Gerekli görülmesi halinde, Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile de dersler gruplara ayrılarak veya birleştirilerek işlenebilir.

f) İlgili kurul kararıyla öğrencilere, mezun olabilmeleri için zorunlu tez, bitirme ödevi veya mezuniyet çalışması yaptırılabilir. Bu çalışmaların nasıl yapılacağı ile ilgili esaslar ilgili kurulca düzenlenir.

(2) Ön koşullu bir dersi alabilmek için ders planlarına göre önceki yarıyıllarda alınması gereken bir veya daha çok dersin başarılmış olması gerekir. Hangi dersin veya derslerin ön koşul olduğu ilgili kurulun önerisi ve Senatonun kararı ile belirlenir.

Ders alma, ders silme, ders tekrarı

MADDE 23 – (1) Öğrenci her yarıyılın başında, akademik takvimde belirtilen sürede danışmanının denetiminde alacağı dersleri belirler. Öğrenciler, yarıyıl başında ders alma işleminde, öncelikle başarısız ve tekrarlamak durumunda oldukları dersleri almak zorundadır.

(2) Birinci sınıfta öğrenime başlayan öğrenci, kayıtlı olduğu ilk iki yarıyıla ait tüm dersleri almakla yükümlüdür. Bu öğrencilerden, ortak zorunlu dersler hariç, ders muafiyeti bulunanlar uygun olması halinde muaf tutuldukları ders kredisi kadar dersi üst yarıyıldan alabilirler.

(3) Ön koşullu dersler hariç, bir yarıyıla ait ders programında başarılamayan dersler, o derslerin verildiği yarıyılda tekrarlanır.

(4) Birinci yılın iki yarıyılında sorumlu olduğu derslerden, ortak zorunlu dersler hariç, üç veya daha fazla dersten başarısız durumda bulunan öğrenciler beşinci yarıyıl ve daha üst yarıyıllardan ders alamaz.

(5) Ağırlıklı genel not ortalaması en az 3.00 olan ve alt yarı yıllardan başarısız dersi bulunmayan öğrenciler, kredi sınırı dahilinde üst yarıyıldan ders alabilirler.

(6) Yarıyıl toplam kredisi, o yarıyıl için öğretim planında yer alan derslerin kredi toplamının 1/3’ü oranında artırılması ile bulunacak üst sınırı aşamaz.

(7) Öğrenciler öğretim planlarında yer alan Üniversite dışındaki inceleme ve araştırma çalışmalarına katılmak zorundadır.

(8) Öğrenciler, Senato tarafından belirlenen esaslarda ön şartlı olarak gösterilen stajlarını, aynı esaslarda belirtilen dersleri başarı ile tamamlamaları halinde yapmaya hak kazanır.

(9) Öğrenciler, tekrarlamak zorunda oldukları dersler hariç, ders ekleme ve ders silme döneminde ve akademik takvimde belirtilen günlerde, danışmanların onayı ile kaydoldukları dersten kayıtlarını sildirebilir veya programlarına yeni dersler ekleyebilirler. Programlarına yeni ders ekleyen öğrenciler, geçen süre için bu derslerden devamsız sayılırlar.

(10) Öğrenciler süresi içinde ve usulüne uygun olarak kaydolmadıkları derslere devam edemez ve bu derslerin sınavlarına giremez. Kaydolmadığı dersin sınavına giren öğrencinin sınavı geçersiz sayılır.

(11) Öğrenci azlığı nedeniyle sınıf teşkil edilemediği için normal ve ikinci öğretim birleştirilerek ders yapılan programlar dışında normal öğretim öğrencileri ikinci öğretimden, ikinci öğretim öğrencileri birinci öğretimden ders alamaz.

(12) Ders alma ve bırakma günlerinden sonra öğrenci hiçbir şekilde üzerine ders alamaz ve/veya üzerindeki dersi bırakamaz.

(13) Öğrenciler, kendisi ve danışmanı tarafından imzalanan ders alma formunu, ders alma–bırakma süresi sonunda, birim öğrenci işleri bürosuna teslim ederler. Ders alma formlarının öğrenci işleri bürosuna teslim edilmemesi halinde ortaya çıkacak aksaklıklardan öğrencinin kendisi sorumludur.

Devam zorunluluğu

MADDE 24 – (1) Derse ve uygulamalara devam zorunludur. Teorik derslerin %30’undan, uygulamaların %20’sinden fazlasına katılmayan öğrenci o dersin genel ve bütünleme sınavına giremez. Raporlu geçen süreler devamsızlıktan sayılır. Devamsızlıkları nedeniyle sınava girme hakkı kazanamayanların isimleri yarıyılın son haftası içinde ilan edilir.

(2) Tekrarlanan derslerde, önceki dönemde devam şartı yerine getirilmiş ise, ilgili yönetim kurulu kararı ile devam şartı aranmayabilir. Bu durumdaki öğrencilerin başarı notunun belirlenmesinde, dersi tekrarladığı dönemdeki yıl içi çalışmaları, ara sınavları, genel ve bütünleme sınav notları dikkate alınır.

(3) Milli takım ve üniversitelerarası spor karşılaşmalarında veya kültürel etkinliklerde Üniversite yönetimi tarafından görevlendirilen sporcu ve öğrencilerin, bu etkinliklere ve bunların hazırlık çalışmalarına katılmak zorunda olmaları nedeniyle öğrenime devam edemedikleri süreler, devam süresinin hesabında dikkate alınmaz; bu süreler içinde giremedikleri sınavlara ilgili yönetim kurulunca belirlenecek tarihlerde girerler. Öğrenciler bu faaliyetlere ilişkin programları; bu faaliyetleri yürüten yetkililerden alacakları belgelerle birlikte dekanlığa/müdürlüğe bildirmek zorundadırlar. Söz konusu faaliyetin birinci fıkra kapsamında olup olmadığına Üniversite Yönetim Kurulu karar verir.

(4) Derslere devam durumu öğretim elemanı tarafından izlenir.

Sınavlar

MADDE 25 – (1) Sınavlar; ara sınav, genel sınav, bütünleme sınavı, mazeret sınavı ve tek ders sınavı olmak üzere beş çeşittir. Sınavlar yazılı, sözlü, hem yazılı hem sözlü veya uygulamalı olarak yapılabilir. Sınav programı bölümlerin önerisi üzerine dekanlık veya yüksekokul/meslek yüksekokulu müdürlüklerince uygun görülen tarihlerde ve sınavlardan en az iki hafta önce ilan edilmek suretiyle uygulanır.

(2) Ara sınavların sayısı ve tarihleri ile varsa yıl içi çalışmalarının ağırlıkları, o yarıyılın ilk ayı içinde fakülte dekanlığı, yüksekokul/meslek yüksekokulu müdürlüğü veya bölüm başkanlıklarınca ilan edilir. Zorunlu hallerde Cumartesi ve Pazar günleri de sınav yapılabilir.

(3) Öğrenciler sınava ilan edilen gün, saat ve yerde girmek ve kimlik belgeleriyle Üniversite tarafından istenecek başka belgeleri yanlarında bulundurmak zorundadır.

(4) Her ders için en az bir ara sınav yapılır. Ayrı ders niteliğindeki proje, bitirme ödevi, laboratuvar, atölye, arazi uygulaması ve benzeri çalışmaların yarıyıl içi değerlendirmeleri ara sınav yerine geçebilir. Bu Yönetmeliğin 30 uncu maddesine göre ilgili yönetim kurulu kararı ile kabul edilen mazereti nedeniyle ara sınavına giremeyen öğrenciler için, bölüm başkanlığınca belirlenen ve ilan edilen günde mazeret sınavı yapılır.

(5) Bir dersin genel sınavı o dersin tamamlandığı yarıyıl sonunda yapılır. Devam koşulunu yerine getiren öğrenciler genel sınava girebilir. Genel ve bütünleme sınavları için mazeret sınavı açılmaz. Bir dersin genel sınavına girme hakkı olduğu halde girmeyen veya girip de başarılı olamayan öğrenciler bütünleme sınavına girebilir.

(6) Tek ders sınavıyla ilgili olarak;

a) Eğitim-öğretim programındaki tüm dersleri alıp da devam koşulunu sağlayan, ancak başarısız tek dersi kalan öğrenciler, o yarıyılda dersin açılıp açılmadığına bakılmadan, yazılı başvuruda bulunarak tek ders sınavına girebilirler. Öğrenci, tek ders sınavından başarılı olmaması halinde, her dönem kaydını yenileyip, harcını yatırmak koşulu ile yeniden tek ders sınavına girebilir.

b) Bu sınavda alınan not 100 tam not üzerinden en az 60 ise öğrenci başarılı sayılır.

(7) Sınavların düzeni, ilgili fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu yönetimince sağlanır. Sınava giren öğrenci, ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenen kurallara uymakla yükümlüdür.

(8) Sınavlarda, kopya çekme girişiminde bulunan, kopya çeken, kopya çekenlere yardım eden, kendi yerine başkasını sınava sokan, başkasının yerine sınava giren veya sınav sırasında genel düzeni bozan öğrenciler hakkında tutanak tutulur ve bu öğrencilere, o sınavdan 0 (sıfır) notu verilir. Ayrıca, bu durumdaki öğrenciler hakkında, 13/1/1985 tarihli ve 18634 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Başarı notu

MADDE 26 – (1) Bir dersteki başarı notu, genel sınav veya bütünleme sınavı, yıl içi çalışmaları ile ara sınavların birlikte değerlendirilmesiyle belirlenir. Ara sınav notu katkı oranı % 40, genel sınav veya bütünleme sınavı notunun katkı oranı % 60 olarak hesaplanır.

(2) Bir dersin başarılmış sayılabilmesi için, genel sınav veya bütünleme sınavı notunun, tam notun % 50’sinden, ders başarı notunun da tam notun % 60’ından az olmaması gerekir.

Notlar ve dereceleri

MADDE 27 – (1) Bir öğrenciye verilecek yarıyıl başarı notu olarak bu Yönetmeliğin 26 ncı maddesinde belirtilen hususlar göz önünde tutularak, öğretim elemanı tarafından aşağıda gösterilen notlardan biri verilir:

a) Geçer notlar şunlardır:

Puan                 Not               Katsayı             Dereceler

90 -100             A1                4.00                 Pekiyi

80 – 89             A2                3.50                 İyi-Pekiyi

70 – 79             B1                3.00                 İyi

65 – 69             B2                2.75                 Orta-İyi

60 – 64             C                  2.50                 Orta

                         G                  Geçer (Kredisiz dersler için)

b) Geçmez notlar şunlardır:

1) F1 notu: Devamsız, genel ve bütünleme sınavlarına girme hakkı olmayan öğrencilere verilir, katsayısı sıfırdır.

2) F2 notu: Devam eden, ancak genel veya bütünleme sınavına girmeyen öğrencilere verilir, katsayısı sıfırdır.

3) F3 notu: Devam eden, genel ve bütünleme sınavına giren, ancak sınav notu %50’nin veya başarı notu %60’ın altında kalan öğrencilere verilir, katsayısı sıfırdır. Uygulamalarda başarısızlığı nedeniyle genel veya bütünleme sınavına girme hakkı tanınmayan öğrencilere de bu not verilir.

4) K notu: Kalan öğrenciler için verilir. Kredisiz dersler içindir.

Sınav sonuçlarının ilanı ve sonuçlara itiraz

MADDE 28 – (1) Sınavı yapan öğretim elemanları ara sınav tarihini takip eden iki hafta içerisinde, final ve bütünleme sınavlarını takip eden bir hafta içerisinde sınav sonuçlarını ilan ederler. Ara sınavların ve yarıyıl sonu sınavlarının sonuç listeleriyle birlikte sınav evrakları, öğretim elemanları tarafından iki hafta içerisinde ilgili birim öğrenci işlerine teslim edilir. Sınav evraklarının yazılı kağıtları, not listesi, yoklama tutanağı ve devam çizelgesi saklanma süresi iki yıldır.

(2) Öğrenciler sınav sonuçlarına, ilan tarihinden itibaren beş iş günü içerisinde ilgili birime dilekçe vererek itiraz edebilirler.

(3) İtiraz üzerine, maddi hata yönünden sınav kâğıdı, dersin öğretim elemanı tarafından, konunun kendisine intikal ettirilmesinden itibaren en geç üç iş günü içerisinde incelenir, sonuç yazılı ve gerekçeli olarak ilgili birime bildirilir, ilgili birimce iki iş günü içerisinde sonuç ilan edilir. Üç iş günü içerisinde, ikinci defa itiraz edilmesi halinde, dekan veya müdür, ilgili kurulun kararı ile biri dersi okutan öğretim elemanı olmak şartıyla, ilgili bölüm elemanlarından en az üç kişilik komisyon kurarak, sınav evrakını yeniden incelettirir, en geç üç iş günü içerisinde inceleme tamamlanarak sonuç iki iş günü içerisinde ilan edilir.

(4) İlan edilen sınav sonucunda herhangi bir maddi hatanın yapılmış olmasının öğretim elemanı tarafından fark edilmesi halinde öğretim elemanı, düzeltme talebini ve gerekçeli başvurusunu ilan tarihinden itibaren iki hafta içerisinde ilgili dekanlık veya müdürlüğe yapmak zorundadır.

(5) Not değişikliği, ancak ilgili yönetim kurulunun kararı ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilir. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca gerekli düzeltme yapılır.

Not ortalamaları

MADDE 29 – (1) Öğrencilerin başarı durumları, bitirdikleri yarıyılda almış oldukları derslere ait yarıyıl not ortalaması (YNO) ve almış oldukları tüm dersler için genel not ortalaması (GNO) ile izlenir. Bu ortalamalar, ilgili dersten bu Yönetmeliğin 27 nci maddesine göre alınan notlardan her birinin katsayısı ile o dersin belirlenen kredisinin çarpılarak bulunan sayıların toplamının aynı derslerin kredi toplamına bölünmesi ile elde edilir. Ortalamaların kayda geçmesinde virgülden sonra üçüncü hane beşten küçük ise sıfıra, beş veya beşten büyük ise ikinci haneyi bir arttıracak şekilde yuvarlanarak iki hane esas alınır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Mazeretler, İzinler, İlişik Kesme

Mazeretler ve izinler

MADDE 30 – (1) Aşağıda belirtilen haklı ve geçerli nedenlerin varlığı halinde ilgili öğrencinin veya kanuni temsilcisinin yazılı talebi üzerine ilgili yönetim kurulunun kararı ile öğrencinin mazereti kabul edilebilir.

a) Öğrencinin sağlık kuruluşlarından alacağı sağlık raporu ile belgelenmiş bulunan sağlıkla ilgili mazeretlerinin olması,

b) 2547 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca öğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar nedeniyle öğrenime Yükseköğretim Kurulu kararınca ara verilmesi,

c) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması şartıyla doğal afetler nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalmış olması,

ç) Birinci derece yakınlarının ölümü veya bunların ağır hastalığı halinde bakacak başka kimsenin bulunmaması nedeni ile öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda olduğunu belgelendirmesi,

d) Öğrencinin tecil hakkını kaybetmesi veya tecilin kaldırılması suretiyle askere alınması,

e) Öğrencinin öğrenimine devam etmesini engelleyen ekonomik nedenlerin ortaya çıkması,

f) Tutukluluk, kesinleşmiş bir mahkumiyet halinin veya Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre yükseköğretim kurumundan süreli uzaklaştırma veya çıkarma cezası dışındaki hallerin bulunması,

g) Aynı gün ve saatte sınavların çakışması ve öğrencinin ilgili sınav periyodu başlamadan yazılı başvurusuna rağmen çakışmanın giderilememesi,

ğ) İlgili yönetim kurulunun geçerli kabul edebileceği diğer nedenlerin ortaya çıkması.

(2) Bu nedenlerin ispatı için aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken asgari koşullar ilgili yönetim kurulunca belirlenir. Mazeretleri ilgili yönetim kurulunca kabul edilenler, ara sınav hakkını idarece akademik takvime uygun olarak belirlenmiş olan mazeret sınav döneminde kullanırlar.

(3) Haklı ve geçerli nedenlerden kaynaklanan mazeret süreleri öğrenime ara izni verilmesini gerektirmeyecek öğrenciler;

a) Giremedikleri sınavlar için beş iş günü içerisinde ilgili birime yazılı olarak bildirerek akademik takvimde belirlenmiş olan mazeret sınav döneminde sınavlara girerler. Mazeret sınavı döneminden sonra hiçbir koşulda mazeret sınavı yapılmaz.

b) Öğrenciler, mazeretli kabul edildikleri süre içinde sınavlara giremez, girenlerin sınavı geçersiz sayılır. Ancak dilekçeyle başvurarak mazeret haklarından vazgeçmeleri halinde ilgili dekanlık/müdürlük onayıyla sınavlara girebilirler.

(4) Bu Yönetmeliğin 24 üncü maddesinde belirtilen devamsızlık sınırlarını geçmesi durumunda, öğrenci o derslerden başarısız sayılır.

(5) Haklı ve geçerli nedenlerle mazereti kabul edilen öğrencilerin öğrenim süreleri, ilgili yönetim kurulu kararı ile dondurularak aşağıdaki esaslara göre öğrenciye öğrenime ara izni verilebilir:

a) Öğrencinin başvurduğu yarıyıldan itibaren; birinci fıkranın (a), (b), (c), (ç) ve (e) bentlerinde sayılan hallerde en fazla bir yıl, (d) bendinde belirtilen hallerde askerlik süresi boyunca, (f) bendinde belirtilen hallerde tutukluluk halinin devamı/mahkûmiyeti süresince öğrenime ara izni verilir.

b) Öğrenime ara izni, yukarıda belirtilen haklı ve geçerli nedenlerin ortaya çıkışından itibaren en geç iki ay içinde ilgili öğrencinin kayıtlı olduğu birime bildirilmesi şartına bağlıdır. Aynı yöntemle öğrenime ara izni işlemi tekrar edilebilir.

c) Mazereti öğrenime ara izni süresinin bitiminden önce sona eren öğrenciler, dilekçeyle başvurarak bir sonraki başlamamış yarıyıldan/yıldan itibaren eğitimlerine ilgili yönetim kurulu kararıyla devam edebilirler.

ç) Kayıt dondurma süreleri öğrencinin öğrenim süresinden sayılmaz.

(6) Öğrenim ara izni almak isteyen öğrencinin; yarıyıl/yıl başlangıcından önce birimine başvurması gerekir. Ancak, öğrenciden kaynaklanmayan nedenlerle, öngörülen süre içerisinde başvuruda bulunamayan ya da sonradan ortaya çıkan durumlarda öğrencilerin; mazereti birim yönetim kurulunca uygun görülürse, dönem içinde de öğrenime ara izni verilebilir. Bu durumda öğrenci aktif dönem derslerini hiç almamış sayılır.

İlişik kesme/kayıt silme

MADDE 31 – (1) Öğrencilerin; ilgili mevzuat hükümlerine göre Üniversiteden çıkarma cezası almaları veya ilgili mevzuatta öngörülen diğer hallerin ortaya çıkması halinde ilişikleri kesilir.

(2) Öğrenciler, istedikleri takdirde, yazılı başvurarak kayıtlarını sildirebilirler. Öğrencilerin kayıt sildirme istekleri ilgili yönetim kurulu kararıyla kesinleşir. Öğrencinin Üniversiteden kaydının silinmesi halinde ödemiş olduğu harç ve ücretler iade edilmez.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Diploma ve eki

MADDE 32 – (1) Öğrenimlerini bu Yönetmelikte belirlenen esaslara göre başarıyla tamamlamış oldukları, fakültelerde dekanın, yüksekokul/meslek yüksekokullarında müdürün onayı ile kesinleşen öğrencilere aşağıda belirtilen diplomalardan biri verilir:

a) Ön lisans diploması: Bir lisans programına kayıtlı öğrencinin ön lisans diploması alabilmesi veya bir meslek yüksekokuluna intibak ettirilmesi, 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yapılır. Ön lisans diplomalarında dekan/yüksekokul/meslek yüksekokulu müdürü ve Rektörün imzaları bulunur.

b) Meslek yüksekokulu diploması: Meslek yüksekokulu diplomasında, öğrenim görülen programın adı ve öğrencinin öğrenim gördüğü süre belirtilir. Bu diploma, meslek yüksekokulu müdürü, fakülteye bağlıysa dekan ve Rektörün imzasını taşır.

c) Lisans Diploması: Lisans diplomasında, öğrencinin öğrenim görmüş olduğu bölüm ve varsa programı belirtilir. Lisans diploması dekan/yüksekokul/meslek yüksekokulu müdürü ve Rektör tarafından imzalanır.

(2) Diplomalar hazırlanıncaya kadar öğrencilere, fakültelerde dekanın, yüksekokul/meslek yüksekokullarında müdürün imzaları bulunan geçici mezuniyet belgesi verilebilir. Bu belge bir defaya mahsus olarak verilir ve geçerlilik süresi bir yıldır.

(3) Öğrencilere diplomayla birlikte, ücretsiz Türkçe ve İngilizce diploma ekleri verilir. Diploma eklerinde öğrencinin gördüğü öğrenimin nitelikleri, öğrencinin başarı durumu ve diploma türü belirtilir. Diploma eki diploma yerine kullanılamaz.

Öğrenci katkı payı

MADDE 33 – (1) Öğrenciler her yıl ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenen öğrenci katkı payını akademik takvimde belirtilen tarihlerde ödemek zorundadırlar. Akademik takvimde belirlenen sürede öğrenci katkı payını ödemeyenlerin kayıtları yapılmaz ve yenilenmez. Kayıt yenilemeyen öğrenciler, öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

Başarılı ve üstün başarılı öğrenciler

MADDE 34 – (1) Bir eğitim-öğretim yılı sonunda o yıla ait normal programdaki derslerin tamamını almak ve başarılı olmak koşulu ile o yıla ait ağırlıklı not ortalaması 3.00-3.49 arasında olan öğrenciler onur öğrencisi; 3.50-4.00 arasında olan öğrenciler yüksek onur öğrencisi kabul edilir. Onur ve yüksek onur öğrencilerinin listesi öğretim yılı sonunda ilan edilir ve bu öğrencilere başarı belgesi verilir.

(2) Yüksekokul ve fakülte mezunlarından dereceye giren öğrencilerden;

a) Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, ön lisans programlarını dört yarıyılda, lisans programlarını sekiz yarıyılda tamamlamak,

b) Herhangi bir disiplin cezası almamak,

c) Mezuniyet GNO sıralamasına göre ilk üç sıraya girmek

koşullarını yerine getirenler, başarı sıralamalarına göre birinci, ikinci, üçüncü olarak ilan edilirler. Bu öğrencilere ilgili birim müdürü/dekanı tarafından imzalanan başarı belgesi verilir.

(3) Lisans programları birincileri arasından, mezuniyet GNO sıralamasına göre en yüksek puana sahip olan öğrenci Üniversite birincisi olarak ilan edilir ve Rektör tarafından imzalanan başarı belgesi ile plaket verilir.

Özel öğrenciler

MADDE 35 – (1) Üniversitedeki dersleri izlemeye yeterli görülen kimseler ile diğer üniversitelerin öğrencileri, belirli konularda bilgilerini artırmak amacıyla, ilgili yönetim kurulu kararıyla özel öğrenci olarak bir yarıyılda en fazla üç dersi izleyebilir. Bu öğrenciler yazıldığı ders için belirlenen tüm kurallara uymak zorundadırlar. Özel öğrencilere diploma verilmez, isteği halinde izlediği dersi gösteren bir belge verilir.

Tebligat ve adres bildirme

MADDE 36 – (1) Her türlü tebligat, öğrencinin Üniversiteye kayıt anında bildirdiği adrese ilgili mevzuat hükümlerine göre veya Üniversitede ilan edilmek suretiyle yapılır.

(2) Üniversiteye kayıt olurken bildirdikleri adresleri değiştirdikleri halde, bunu Üniversiteye bildirmemiş, yanlış ya da eksik bildirmiş olan öğrencilerin kayıtlı adreslerine bildirim yapılması halinde, kendilerine tebligat yapılmış sayılır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 37 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri, Senato ve ilgili kurul kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 38 – (1) 25/7/2008 tarihli ve 26947 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karabük Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelik 2011-2012 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 40 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Karabük Üniversitesi Rektörü yürütür.