27 Ağustos 2011 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28038

YÖNETMELİK

İstanbul Üniversitesinden:

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM

 YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 21/9/2010 tarihli ve 27706 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AGNO: Ağırlıklı genel not ortalamasını,

b) AKTS: Öğrencilerin yurt içinde ve yurt dışında aldıkları ve başarılı oldukları ders kredilerinin ve notlarının bir yükseköğretim kurumundan diğerine transfer edilmelerini sağlayan Avrupa kredi transfer sistemini,

c) ANO: Ağırlıklı not ortalamasını,

ç) Birim: İstanbul Üniversitesine bağlı bir fakülte, yüksekokul, konservatuvar ve meslek yüksekokulunu,

d) Çift anadal programı: Bir lisans diploma programına kayıtlı öğrencinin öngörülen şartları taşıması kaydıyla aynı yükseköğretim kurumunda ikinci bir diploma programından ders alıp bu program içinde ayrı diploma alabilmesini sağlayan programı,

e) Danışman: Öğrenciye eğitim ve öğretim, ders alma işlemleri ve benzeri konularda yardımcı olması için görevlendirilmiş öğretim elemanını,

f) Dekan: İstanbul Üniversitesine bağlı fakültelerin dekanını,

g) Diploma programı: Fakülte, yüksekokul, konservatuar, meslek yüksekokulu veya bölümlerin, belirlenen yeterlilikleri sağlayan öğrencilere, önlisans veya lisans diploması veren yükseköğretim programını,

ğ) İlgili birim kurulu: İstanbul Üniversitesine bağlı fakültelerde fakülte kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul kurulunu, konservatuarda konservatuar kurulunu, meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu kurulunu,

h) İlgili birim yönetim kurulu: İstanbul Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul, konservatuar ve meslek yüksekokulu yönetim kurulunu,

ı) Lisans eğitim ve öğretimi: Ortaöğretim yeterliliklerine dayalı en az sekiz yarıyıllık programı kapsayan bir yükseköğretimi,

i) Müdür: İstanbul Üniversitesine bağlı bir yüksekokul, meslek yüksekokulu veya konservatuarın müdürünü,

j) Önlisans eğitim ve öğretimi: Ortaöğretim yeterliliklerine dayalı en az iki yıllık programı kapsayan, nitelikli insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan veya lisans öğretiminin ilk kademesini teşkil eden bir yükseköğretimi,

k) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

l) Rektör: İstanbul Üniversitesi Rektörünü,

m) Rektörlük: İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünü,

n) Senato: İstanbul Üniversitesi Senatosunu,

o) Üniversite: İstanbul Üniversitesini,

ö) Üniversite Yönetim Kurulu: Üniversitenin Yönetim Kurulunu,

p) Yandal programı: Bir lisans diploma programına kayıtlı öğrencinin öngörülen şartları taşıması kaydıyla aynı yükseköğretim kurumunda başka bir diploma programının belirli derslerini almak suretiyle diploma yerine geçmeyen sertifika alabilmelerini sağlayan programı,

ifade eder.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 6 – (1)  Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adaylardan;

a) Örgün öğretim programlarını kazanan adaylar, Rektörlükçe belirlenen ve ilan edilen süreler içinde internet üzerinden önkayıt yaptırdıktan sonra kayıt için istenen belgeler ile kayıt bürolarına bizzat başvurarak kesin kayıtlarını yaptırırlar.

b) Uzaktan öğretim programlarını kazanan adaylar, Rektörlükçe belirlenen ve ilan edilen süreler içinde internet üzerinden önkayıt yaptırdıktan sonra kayıt için istenen belgeler ile kayıt bürolarına bizzat başvurarak veya Üniversite Yönetim Kurulunun belirleyeceği usullerle kesin kayıtlarını yaptırırlar.

c) Açıköğretim programlarını kazanan adaylar, Rektörlükçe belirlenen ve ilan edilen süreler içinde internet üzerinden önkayıt yaptırdıktan sonra kayıt için istenen belgeler ile kayıt bürolarına bizzat başvurarak veya belgelerini posta ya da kargo ile göndererek kesin kayıtlarını yaptırabilirler.

(2) Bizzat başvuru istenen durumlarda, belgelenebilir mazereti ilgili birimce kabul edilen adaylar, kayıtlarını kanuni temsilcisi veya belirlediği vekili aracılığı ile yaptırabilir.

(3) Eksik belge ile kayıt yapılmaz. Belirlenen tarihler arasında kesin kaydını yaptırmayan adaylar herhangi bir hak iddia edemezler.

(4) Öğrenci katkı payı ve/veya öğrenim ücretini Rektörlükçe belirlenen süre içinde ödemeyenlerin kayıtları yapılmaz.

(5) Kayıt için adaylardan istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın yazılı beyanına dayanılarak işlem yapılır. Kesin kayıt için sahte veya tahrif edilmiş belge kullanan veya Üniversiteye giriş sınavında sahtecilik yaptığı belirlenen kişinin kaydı, kayıt tarihi itibarıyla iptal edilir ve hakkında kanuni işlemler başlatılır. Bu kişi Üniversiteden ayrılmışsa kendisine verilen diploma dahil tüm belgeler iptal edilir. Bu kişilerin yatırmış olduğu öğrenci katkı payı ve/veya öğrenim ücretleri geri ödenmez.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 8 – (1) 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uyarınca belirlenen öğrenci katkı payı ve/veya öğrenim ücretleri, dönem başlarında akademik takvimde belirtilen tarihlerde ödenir. Mazeretleri ilgili birim yönetim kurulunca kabul edilenler hariç, süresi içinde katkı payı ve/veya öğrenim ücretini ödemeyenler o dönem için kayıt yaptıramaz/yeniletemez ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(2) Öğrenci katkı payı ve/veya öğrenim ücreti taksidini yatırmış oldukları yarıyılın eğitim ve öğretimi başladıktan sonra Üniversiteden ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen veya mezun olanların o yarıyılla ilgili öğrenci katkı payı ve/veya öğrenim ücreti iade edilmez. Ancak öğrenci katkı payı taksidini yatırdıktan sonra, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumundan katkı kredisi çıkıp, katkı payı ödemesi yapılan öğrencilerin ödedikleri katkı payı ücretleri iade edilir.

(3) Öğrenci değişim programlarına, ortak programlara ve benzer programlara katılan öğrencilerin katkı paylarının ve/veya öğrenim ücretlerinin nasıl ödeneceği üniversiteler arasındaki ikili anlaşmalarla belirlenir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 9 – (1) Kayıt yenileme, öğrencinin akademik takvimde belirtilen süreler içinde ders alma işlemini tamamlayarak, katkı payını ve/veya öğrenim ücretini ödemesi suretiyle gerçekleşir. Gerekli hallerde Üniversite Yönetim Kurulu tarafından bu sürelerde değişiklik yapılabilir.

(2) Belirtilen sürelerde kaydını yenilemeyenler, o yarıyılda/yılda derslere ve sınavlara giremezler; öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Öğrencinin kayıt yenilemediği yarıyıl/yıl 2547 sayılı Kanunda belirlenen öğrenim süresinden sayılır. Ancak, süresi içinde ders kayıtlarını yaptırmayanlardan belgelenebilir mazereti olan öğrencilerin, geçen sürenin devamsızlıktan sayılması şartıyla ders kayıtlarının yapılıp yapılmamasına, ilgili birim yönetim kurulu karar verir.

(3) Öğrenci değişim programlarına katılan öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri akademik takvimde belirlenen sürenin dışında da yapılabilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin10 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yatay geçişler, çift anadal, yandal ve dikey geçiş

MADDE 10 – (1) Diğer yükseköğretim kurumlarından Üniversitenin aynı düzeydeki eşdeğer diploma programlarına veya Üniversitenin aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında yapılacak yatay geçişler ile çift anadal ve yandal programlarına ilişkin işlemler, Yükseköğretim Kurulunca çıkarılan, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

(2) Meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programlarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri, 19 Şubat 2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 11 – (1) Ders muafiyeti, daha önce devam edilen aynı düzeydeki herhangi bir diploma programında başarılı olunan eşdeğer dersler için talep edilebilir. Muafiyet talebinin, öğrenci tarafından ilk kaydını takip eden on iş günü içinde yapılması gerekir. Muafiyet talepleri, ilgili birim yönetim kurulunca değerlendirilir ve sonuç öğrenciye onbeş iş günü içinde yazılı olarak bildirilir.

(2) Bu maddenin birinci fıkrası uyarınca muafiyet tanınan dersler ikinci kez alınamaz.

(3) Hazırlık sınıfı yabancı dil dersleri ile Senatoca belirlenen diğer derslerden muaf olmak için, ilgili dönem başlarında açılacak muafiyet sınavlarında başarılı olmak gerekir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 14 – (1) Üniversitede eğitim ve öğretim, yarıyıl, yıl veya kısmen kesintisiz eğitim esasına göre düzenlenir. Bunlardan hangisinin uygulanacağına ilgili birim kurulunun önerisi üzerine Senato karar verir. Eğitimin yarıyıl esasına göre benimsenmesi halinde bazı dersler yıl, yıl esasına göre benimsenmesi halinde ise bazı dersler yarıyıl esasına göre de programlanabilir.

(2) Yarıyıl esasını uygulayan birimlerde eğitim ve öğretim dönemleri güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Ara sınavların yapıldığı günler dâhil, bir yarıyıl en az yetmiş gündür. Cumartesi, Pazar ve resmi tatil günleri ile yarıyıl sonu sınavlarının günleri bu sürenin dışındadır.

(3) Türk Dili, Yabancı Dil, Mesleki Yabancı Dil, Güzel Sanatlar, Beden Eğitimi, formasyon dersleri ile gerektiğinde diğer dersler ilgili birim kurullarının kararı ile mesai saatleri dışında veya millî ve dinî bayramlar dışındaki Cumartesi veya Pazar günleri de yapılabilir. Bu dersler açık ve uzaktan eğitim ile de verilebilir.

(4) Güz ve bahar yarıyılları dışında, ilgili birim kurullarının teklifi, Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulu onayı ile yaz okulu açılabilir. Yaz okulu uygulaması, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılır.”

MADDE 8  – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Müfredat, öğretim planları

MADDE 15 – (1) Müfredat; diploma programına ait genel hükümler, dönemlere ait dersler listesi, her bir dersin izlenceleri, eğitim öğretim şart ve imkanları ile öğretim elemanı listesinden oluşur. Müfredatta; diploma programının adı, vizyonu, misyonu, başlangıç yılı, kabul koşulları, kontenjanı, eğitim dili, varsa hazırlık eğitimi, eğitim amaç ve hedefleri; kazandıracağı bilgi, beceri ve tutumu tarif eden öğrenme çıktıları; öğrenme çıktılarını ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemleri,  programın sürdürülmesi ile ilgili fiziki alt yapı, basılı kaynaklar, sosyal olanaklar, akademik kadro; diğer programlar ile benzerlik, farklılık ve işbirliği; iç ve dış değerlendirmelere dayalı zayıf ve güçlü yönler, mezun olabilmek için gerekli koşullar, mezun olanların hangi unvanı alabileceği, istihdam olanakları, öğrencilerin mezuniyet sonrası istihdamına ve programa ilişkin olarak dış paydaşların görüş ve değerlendirmelerinin nasıl alınacağı, eğitim-öğretim süreçlerinin sürekli iyileştirilmesine yönelik iç ve dış kalite güvencesi uygulamalarının neler olacağına ait genel bilgiler ile programda okutulacak derslerin adı, yarıyılı/yılı, kodu, seçmeli ve zorunlu olma durumu, AKTS ve kredisinin tariflendiği ders listeleri ve her bir ders için amaç, içerik, kategori, alan, tür, öğretim yöntemi, dil düzeyi, intibak durumu, devam zorunluluğu, öğrenme çıktıları, dersi alma koşulları, dersin teorik konu başlıkları, dersin uygulama konu başlıkları ve süreleri, başarı değerlendirme sistemi, yarıyıl/yıl içi ve sonu sınav ve etkinliklerinin sayısı ve başarı değerlendirmesindeki katkı oranları ve iş yükü dağılımı, ders materyali, izlenecek ders kitabı ile yardımcı kitapları, dersi verecek öğretim elemanı, konu başlıklarının dersin öğrenim çıktıları ile dersin program yeterlilikleri ile ilişkisini tarif eden birim kurulu onaylı ders izlenceleri ve öğretim elemanı listeleri ve benzeri konulara ilişkin bilgilerin yer alması amaçlanır.

(2) Müfredat, Senato tarafından uygun görülen forma göre birimler tarafından düzenlenir. İlgili birim kurullarının önerisi ve Senato onayı ile kabul edilir.

(3) Birimlerde eğitim ve öğretim faaliyetleri; teorik dersler, birden fazla anabilim dalı tarafından verilen çok disiplinli ders kurulları, modüller, seminerler, uygulamalar, proje ve stüdyo, laboratuar ve atölye çalışmaları, pratik çalışmalar, stajlar, eskizler, arazi üzerinde uygulamalar, ödevler, bitirme çalışmaları ve benzeri çalışmalar; belirlenen müfredata göre yürütülür.

(4) Azami sürelerde diploma alamayan öğrenciler bakımından, müfredat değişikliği veya isimleri değişmemekle birlikte ders içeriğinin değişmesi ya da ders içeriği değişmemekle birlikte aradan uzun bir sürenin geçmesi nedeniyle, daha önce başarılı olunan derslerden hangilerinin yeniden alınması gerektiği birim kurulu önerisi ile Senato tarafından belirlenir.

(5) Bir yarıyılda/yılda alınabilecek asgari ve toplam kredi miktarları birim kurulu tarafından belirlenir.

(6) Öğretim planı; açılan diploma programlarının Senato tarafından onaylı müfredatlarda yer alan ilgili yarıyıl/yıl esasına göre açılacak dersleri, görevlendirilen öğretim elemanlarını, yarıyılda/yılda alınabilecek asgari ve toplam kredi miktarlarını, derslerin önkoşul ve bağlantı koşullarını ve kontenjanları içerir.

(7) Her birim, bünyesindeki tüm diploma programları için ilgili yarıyıl/yıl öncesinde, öğretim planı ile ilgili öğretim elemanı görevlendirmelerini birim yönetim kurullarında kararlaştırarak Rektörlüğe gönderir. Öğretim planı ve ilgili öğretim elemanı görevlendirmeleri Üniversite Yönetim Kurulunca onaylanır.

(8) Birimlerin öğretim planlarına göre hazırlanan ders programları her eğitim ve öğretim yarıyılı/yılı başlamadan en geç onbeş gün önce öğrencilere duyurulur.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Dersler ve ders kredilerinin hesaplanması

MADDE 16 – (1) Dersler, zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Zorunlu dersler, öğrencinin almak zorunda olduğu dersleri; seçmeli dersler ise öğrencinin önerilenler içinden seçerek alabileceği dersleri ifade eder.

(2) Seçmeli dersler, meslekle ilgili formasyonu tamamlayan dersler olabileceği gibi, genel kültür ya da değişik ilgi alanlarına ilişkin dersler de olabilir.

(3) İlgili birim yönetim kurulu, diploma programının öğretim planında belirlenmiş ders gruplarındaki her bir seçmeli derse kaydolacak öğrenci sayısına alt ve üst sınır getirebilir.

(4) Öğrenciler kendi öğrenim dalı ile ilgili öğretim planının öngördüğü zorunlu ve seçmeli derslerin yanı sıra, danışmanın teklifi, varsa bölüm başkanının önerisi ve ilgili birim yönetim kurullarının kararı ile, Üniversiteye bağlı herhangi bir öğretim planında yer alan dersi/dersleri de alabilir. Bu derslerdeki başarı durumu, not dökümü belgesinde bilgi olarak gösterilir, ancak kredi yükü ve AGNO hesabına katılmaz.

(5) Öğrenciler beden eğitimi ve güzel sanatlar derslerinden birini seçerler. Bu dersler, bir yarıyılda haftada iki saat veya iki yarıyılda haftada bir saat olarak okutulur. Bu derslere ilişkin değerlendirme sonucu, başarılı olunması durumunda not dökümü belgesinde (G) harf notu olarak belirtilir.

(6) Bir öğrencinin bir dönemde alabileceği azami kredi toplamı, yarıyıl uygulamasında bir yarıyılda, yıl esası uygulamasında ise bir yılda tanımlanmış zorunlu ve seçmeli derslerin toplam kredi yükünün %50 fazlasını geçemez. Kredi üst sınırı hesaplanırken, buçuklu sayılar tam sayıya tamamlanır. Yandal ve çift anadal öğrencilerinin kredi üst sınırı ilgili birimin yönetim kurulu tarafından belirlenir.

(7) İlgili birim kurullarının kararı ile bazı dersler, ön şartlı veya bağlantılı şartlı olarak kabul edilebilir. Önşartlı derslerin alınabilmesi için ön şart olan dersin başarılması gerekir. Bağlantılı şartlı derslerin alınabilmesi için ise, önceki bağlantılı dersin alınması ve sınavına girme hakkının elde edilmesi gerekir.

(8) Öğrenciler belirlenmiş seçmeli ders grupları içerisinden daha önce seçtikleri bir dersi değiştirerek yerine; yarıyıl esası uygulamasında ilgili yarıyılda, yıl esası uygulamasında ise ilgili yılda aynı seçmeli ders grubu içerisinde önerilen eş kredi yüküne sahip başka bir seçmeli dersi alabilirler. Bu durumda yeni dersten alınan not, önceki notuna bakılmadan AGNO hesaplamasında not dökümüne yansıtılır.

(9) Öğretim planlarında seçmeli ders oranları, mezuniyet için alınması gerekli toplam kredinin en az % 25’i olması hedeflenerek ve en çok % 40’ını aşmayacak şekilde düzenlenir.

(10) Bir dersin toplam kredisi, o dersin haftalık teorik ders saati ile varsa uygulama ve laboratuar saatlerinin yarısının toplamından oluşur.

(11) Bir dersin AKTS kredisi, öğrencilerin o derse ilişkin olarak belirlenmiş olan öğrenme kazanımları için gerekli çalışma yükünü ifade eder.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 19 – (1) Öğrenci ilk kez aldığı veya devamsızlığı nedeniyle tekrarlayacağı teorik derslerin en az % 70’ine ve varsa teorik ders dışındaki her türlü uygulama çalışmasının en az % 80’ine devam etmek zorundadır.

(2) Bu maddenin birinci fıkrasında belirlenmiş olan devam şartlarının her birini sağlamayan öğrenciler, akademik takvimde belirtilen yarıyıl/yılsonu sınavlarının başlangıç tarihinden en geç beş gün öncesinde ilan edilir. Devamsız öğrenciler, ilgili dersin yarıyıl/yılsonu sınavına alınmaz ve başarısız sayılır.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 20 – (1) Bir dersteki başarının ölçülmesinde, o derse ait yarıyıl/yıl içi çalışmaları ile yarıyıl/yıl sonu sınavlarında sağlanan başarı dikkate alınır.

(2) Yarıyıl içi çalışmaların türleri ve başarı notuna katkısı ders kayıtlarından en az bir hafta önce öğrencilere duyurulur.

(3) Yarıyıl/yıl içi etkinlikleri; ara sınav/sınavları, kısa sınav/sınavlar, arazi çalışmaları, uygulama, ödev, sunum, proje, staj, atölye, seminer, laboratuvar ve benzeri çalışmalardan oluşur. Bunların ders başarı notuna katkısı, ilgili dersin sorumlu öğretim üyesinin önerisi üzerine ilgili birim yönetim kurulunca karara bağlanır. Ham başarı notu, katkı oranları dikkate alınarak hesaplanır. Bağıl değerlendirme sisteminde hesaplama sonucu çıkan notun virgülden iki basamak sonrası yuvarlanır. Mutlak değerlendirme sisteminde ise küsuratlı notlar en yakın tam sayıya yuvarlanır.

(4) Bir ders için yarıyıl uygulamasında yarıyıl içinde, yıl uygulamasında ise yıl içinde en az bir ara sınav yapılır. Bununla birlikte ders içindeki proje, ödev, laboratuar, uygulama ve benzeri çalışmalar, ilgili birim kurulu kararıyla ara sınav yerine geçebilir.

(5) Yarıyıl/yılsonu  bitirme veya bütünleme sınavının ders başarı notuna katkısı en az %50, en fazla %70’dir. Bu oran ilgili birim kurulu kararı ile belirlenir.

(6) Devamsızlık dışındaki bir nedenle tekrar alınan derslerde; klinik, uygulama ve yıl içi etkinlikleri dâhil devam zorunluluğu aranmaz. Ancak tekrar alınan dersin ara ve yarıyıl/yılsonu sınavlarına katılmak zorunludur. Tekrar alınan derslerin önceki ara sınav notları dikkate alınmaz.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 21 – (1) Başarı notu; tek ders ve muafiyet sınavları dışında, öğrencilerin yarıyıl/yıl içi etkinlikler ile yarıyıl/yıl sonu sınavından aldıkları notların öngörülen ağırlıklara göre hesaba katılmasıyla belirlenen ham başarı notunun 4’lük not sistemindeki karşılığını ifade eder. Öğrencilerin başarı notunun hesaplanmasında bağıl veya mutlak değerlendirme sistemi kullanılır. Birimlerde hangi değerlendirme sisteminin kullanılacağına, ilgili birim kurulu karar verir.

(2) Mutlak değerlendirme sisteminde başarı notu, ham başarı notları için bu Yönetmelikte öngörülen mutlak aralıklara göre belirlenir. Bağıl değerlendirme sisteminde ise başarı notu, ham başarı notlarının ortalaması ve istatistiksel dağılımı esas alınarak belirlenir.

(3) Bağıl ve mutlak değerlendirme sistemlerine ilişkin ölçme ve değerlendirme esasları, bağıl değerlendirme sisteminde başarı notu hesaplamasına katılma koşul ve sınırları ile başarı dereceleri hakkındaki esaslar Senato tarafından belirlenir ve Üniversitenin internet sitesinde yayımlanır.

(4) Her iki değerlendirme sisteminde de herhangi bir dersten yarıyıl/yıl sonu sınavına girmeyen ve bu sınavda 100 üzerinden en az 40 alamayan öğrenciler başarısız sayılır; bu sınır ilgili birim kurulu kararı ile yükseltilebilir.

(5) İlgili dersin sorumlusu, her öğrencinin başarı notunu, bu Yönetmelikte öngörülen kriter ve yöntemlere göre belirler ve yarıyıllık derslerde sınav tarihinden itibaren yedi gün; yıllık derslerde ise ondört gün içinde ilân eder.

(6) İlgili birim yönetim kurulu, gerektiğinde sınav başarısının, dersin sorumlusu tarafından yeniden incelenmesine karar verebilir.

(7) Başarı notu derecelerinin puan ve harf karşılıkları ile mutlak değerlendirme sistemindeki not aralıkları aşağıda verilmiştir:

Başarı             Harf Notu                                                       Mutlak Değerlendirme

Notu                 Karşılığı               Anlamı                          Sistemindeki Not Aralıkları

4.00                     AA                   Mükemmel                                  88 – 100

3.50                      BA                   Çok İyi                                         80 – 87

3.00                      BB                   İyi                                                 73 – 79

2.50                      CB                   Orta                                              66 – 72

2.00                      CC                   Yeterli                                           60 – 65

1.50                      DC                   Koşullu Başarılı                            55 – 59

1.00                     DD                   Koşullu Başarılı                            50 – 54

0.00                      FF                    Başarısız                                        0 – 49

0.00                      FD                   Devamsız Başarısız                           0

-                             G                    Geçer (Derecelendirme dışı)              

-                            M                    Muaf (Derecelendirme dışı)               

(8) Harf notu karşılıklarına göre;

a) Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır.

b) Bir dersten (DC) ve (DD) harf notlarından birini alan öğrenci o dersi koşullu olarak başarmış sayılır. Mezuniyette koşullu başarılı notların, başarılı kabul edilebilmesi için öğrencinin AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir.

c) Bir dersten (FF) harf notunu alan öğrenci o dersten başarısız olmuş sayılır.

ç) Bir dersten (FD) harf notunu alan öğrenci o dersten devamsızlık nedeniyle başarısız olmuş sayılır.

(9) Tek ders ve muafiyet sınavlarına giren öğrencilerin başarı notu, sadece tek ders veya muafiyet sınav notuna ve mutlak değerlendirme sistemine göre belirlenir.

(10) Dörtlük, yüzlük ve diğer sistemlerdeki notların dönüşüm esasları Senato tarafından belirlenir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 22 – (1) Ağırlıklı not ortalaması (ANO) ve ağırlıklı genel not ortalamasının (AGNO) hesaplanması aşağıdaki şekilde yapılır:

a) ANO; öğrencinin ilgili yarıyılda/yılda aldığı derslerin başarı notlarının kredileriyle çarpımları toplamının ilgili yarıyılda/yıldaki kredi toplamına bölünmesiyle hesaplanır. 

b) AGNO; öğrencinin ilk yarıyıldan/yıldan itibaren aldığı tüm derslerin başarı notlarının kredileriyle çarpımları toplamının ilk yarıyıldan/yıldan itibaren alınan derslerin kredileri toplamına bölünmesiyle hesaplanır. Hesaplama sonucu, virgülden sonra iki hane olacak şekilde yuvarlatılır.

c) Başarı notları (G) ile takdir edilen beden eğitimi, güzel sanatlar ve benzeri kredisiz dersler ile muaf (M) olunan dersler, not ortalamaları hesabına katılmaz.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 23 – (1) Yarıyıl esası uygulamasında herhangi bir yarıyıl, yıl esası uygulamasında ise herhangi bir yıl sonunda AGNO’su 1.80’in altında kalan öğrenciler, sınamalı öğrenci sayılır. Bu alt sınır ilgili birim kurulu kararıyla yükseltilebilir. Sınamalı öğrenciler, Üniversitede faaliyette bulunan öğrenci dernekleri, kulüpleri ve spor kollarında yönetici veya yönetim kurulu üyesi ve öğrenci temsilcisi olamaz, spor karşılaşmaları, kültür ve sanat faaliyetleri gibi etkinliklerde görevlendirilemez, yurt dışı staj ve yarışmalara ve öğrencilerin yararlanabileceği burslara aday gösterilemez.

(2) AGNO’su yarıyıl esası uygulamasında birbirini takip eden iki yarıyıl, yıl esası uygulamasında ise birbirini takip eden iki yıl 1.80’in altında kalan öğrenciler başarısız duruma düşerler. Bu alt sınır ilgili birim kurulu kararıyla yükseltilebilir. Başarısız öğrenciler yeni zorunlu ders alamaz. Daha önce başarısız ya da koşullu başarılı oldukları derslerden, içinde bulundukları dönemde açılanlardan (FF) ve (FD) harf notu aldıkları dersleri zorunlu olarak, (DD) ve (DC) harf notu aldıkları dersleri isterlerse tekrarlarlar. Bu durumda tekrarlanan dersten alınan son başarı notu, önceki nota bakılmadan AGNO hesaplamasında not dökümüne yansır. Yarıyıl esası uygulamasında alt yarıyıllardan, yıl esası uygulamasında ise alt yıllardan alınabilecek derslerin sayısı ve kredisi ilgili birim kurulunca belirlenir.

(3) AGNO’su 1.80’in üstünde olan öğrenciler; bir üst dönemden ders alırken yarıyıl esası uygulamasında alt yarıyıllardan, yıl esası uygulamasında ise alt yıllardan başarısız oldukları (FF) ve (FD) harf notu aldığı zorunlu dersleri almakla yükümlü olup, ayrıca yarıyıl esası uygulamasında alt yarıyıllardan, yıl esası uygulamasında ise alt yıllardan koşullu başarılı (DD) ve (DC) harf notu aldığı dersleri tekrar alabilir.  Bu durumda tekrarlanan dersten alınan son başarı notu, önceki nota bakılmadan AGNO hesaplamasında not dökümüne yansır.

(4) Ders tekrarı ile AGNO’sunu 1.80’in üzerine çıkaran öğrenciler, normal olarak öğrenimlerine devam eder.

(5) Başarısız olarak geçen süreler, toplam öğretim süresinden sayılır.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 24 – (1) Sınavlar; ara sınavı, yarıyıl/yıl sonu sınavı, mazeret sınavı, tek ders sınavı ve muafiyet sınavından ibarettir. Sınavlara ilişkin esaslar şunlardır:

a) Ara sınavı: İlgili birimin eğitim-öğretim programında öngörülen dersin yarıyılı/yılı içinde yapılan sınavdır.

b) Yarıyıl/yıl sonu sınavı: Dersin okutulduğu yarıyıl/yıl sonunda yapılan bitirme ve bütünleme sınavlarıdır. Bunlardan;

1) Bitirme sınavı: Yarıyıl/yıl sonunda yapılan sınavdır.

2) Bütünleme sınavı: Koşulları yerine getirmesine rağmen bitirme sınavına giremeyen veya girdiği halde başarısız (FF) ya da koşullu başarılı (DD) ve (DC) harf notu alan öğrenciler için bitirme sınavından sonra yapılan sınavdır.

c) Mazeret sınavı: Koşulları yerine getirmesine rağmen ara sınava geçerli bir nedenle giremeyen bir öğrencinin, süresi içerisinde bir dilekçe ile beyan ettiği mazeretinin ilgili birim yönetim kurulunca kabul edilmesi üzerine ara sınav yerine yapılan sınavdır.

ç) Tek ders sınavı: Mezun olması için tek dersten başarısız durumda olan öğrenciler için bütünleme sınavlarının bitiş tarihinden itibaren onbeş iş günü içerisinde yapılan sınavdır.

d) Muafiyet sınavı: İlgili birim kurulu önerisi ve Senato kararı ile muafiyete tabi tutulması uygun görülen dersler için her eğitim-öğretim yılının başında açılan sınavdır.

(2) Sınavlar, birimler tarafından hazırlanan ve ilan edilen programa göre belirlenen zaman ve yerlerde yapılır. Ancak ara sınav dışında yarıyıl/yıl başında belirlenen bazı dönem içi etkinlikler, belirli bir sınav programına ve ilana bağlı olmadan da yapılabilir. Gerek görüldüğünde sınavlar, ilgili birim yönetim kurulu kararı ile mesai saatleri dışında veya milli ve dini bayramlar haricindeki Cumartesi ve Pazar günleri de yapılabilir. Sınavlara girmek için öğrenci kimlik kartlarının ibrazı zorunludur.

(3) Sınavlar, Üniversite bina ve tesislerinde yapılır. Ancak, durum ve ihtiyaca göre ilgili birim yönetim kurulu kararı ile sınavlar, Üniversite bina ve tesisleri dışında da yapılabilir.

(4) Sınavların yazılı olarak yapılması esastır. Ancak, durum ve ihtiyaca göre ilgili birim yönetim kurulu kararı ile sınavlar, yazılı ve sözlü/uygulamalı ya da sözlü/uygulamalı olarak da yapılabilir.

(5) Sınavlarda kopya yapan, kopya girişiminde bulunan veya kopyaya yardım edenler ile sınav kâğıtlarının değerlendirilmesi sırasında kopya yaptığı ya da yardım ettiği tespit edilen öğrenciler o sınavdan sıfır (0) almış sayılır.

(6) Sınav kâğıtları ve/veya kayıtları ilgili birim yönetim kurulu tarafından belirlenen kurallara göre iki yıl süre ile saklanır ve bu süre sonunda bir tutanak düzenlenmek suretiyle imha edilir.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Koşulları yerine getirmesine rağmen bitirme sınavına giremeyen veya girdiği halde başarısız (FF) ya da koşullu başarılı (DD) ve (DC) harf notu alan öğrenciler o ders için açılacak bütünleme sınavına girebilir. Bu öğrencilerin o yarıyıl/yıl içi sınav ve çalışmalarına ait notları aynen geçerli kabul edilir. Bu durumda dersten alınan son başarı notu, bitirme sınavına ait önceki nota bakılmadan AGNO hesaplamasında not döküm belgesine yansır.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 28 – (1) Bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmadan önlisans programlarını azami dört yıl, lisans programlarını azami yedi yıl, lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programları azami dokuz yıl içinde başarı ile tamamlayarak mezun olamayanlar, bu Yönetmeliğin 8 inci maddesine göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı/öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmadan öğrencilik statüleri devam eder.

(2) Üniversiteden süreli uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin ceza süreleri öğrenim süresinden sayılır.

(3) Kayıt dondurma süresi, öğrenim süresinden sayılmaz. Yabancı dil öğrenmek amacıyla yurt dışına gideceği için kaydı dondurulan öğrencilerin bu sürelerinin öğrenim süresinden sayılmaması, yurt dışına giriş ve çıkış tarihlerini gösteren pasaport kayıtlarını ilgili birimlere ibraz etmelerine bağlıdır.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 29 – (1) Öğrencilerin kayıtları, aşağıda belirtilen nedenlerin varlığı halinde ilgili yönetim kurulu kararıyla dondurulabilir:

a) Öğrencinin sağlık raporları ile belgelenmiş sağlıkla ilgili mazeretinin olması,

b) 2547 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendinin üçüncü paragrafı uyarınca eğitim ve öğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar nedeniyle Yükseköğretim Kurulu kararınca eğitim ve öğretime ara verilmesi,

c) Mahallin en büyük mülki idare amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması şartı ile tabii afetler nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalmış olması,

ç) Öğrencinin yabancı dil öğrenmek amacıyla yurt dışına gideceğini belgelemesi,

d) Öğrencinin tutukluluk hali,

e) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre öğrencinin, yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almasını gerektirmeyen mahkûmiyet halinin olması,

f) Öğrencinin hangi nedenle olursa olsun tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldırılması suretiyle askere alınması,

g) İlgili birim yönetim kurulunun haklı ve geçerli kabul edeceği diğer nedenlerin ortaya çıkması. 

(2) Kayıt dondurma her defasında, bir veya iki yarıyıl/bir yıl olmak üzere öğrencinin toplamda normal öğrenim süresinin en çok yarısı kadar olabilir. Askerlik, tutukluluk ve mahkûmiyet durumlarında ise kayıt dondurma, bu hallerin süresi kadardır. 

(3) Kayıt dondurulduğunda, öğrencilerin Üniversiteye girişte verdiği belgeler geri verilmez. Kayıt dondurma halinde öğrencinin öğrenim süresi ve ek süresi işlemez. Öğrencinin kaydı, ilgili birim yönetim kurulu kararında belirtilen yarıyıl/yıl kadar dondurulur. Bu süre içinde öğrenciler izinli sayılır. Kayıt dondurma süresince öğrenci eğitim ve öğretim faaliyetleri ile sınavlara katılamaz. Öğrenci, mazereti bittiğinde kaldığı yerden eğitim ve öğretime devam eder.” 

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 30 – (1) Öğrencilerin, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış olmaları halinde ilgili birim yönetim kurulu kararıyla Üniversite ile ilişikleri kesilir.

(2) Öğrencilerin Üniversite ile ilişiklerinin kesilmesi kendi ayrılma talepleri üzerine de olabilir. Bu takdirde öğrencilerin kayıtlı bulundukları birimlere yazılı olarak talepte bulunmaları yeterlidir.

(3) İlişiği kesilen öğrencilere, daha önce kayıtlı bulundukları birimin öğrenci bürosuna bir dilekçe ile başvurmaları halinde, durumlarını gösteren bir belge verilir. Üniversiteye kayıt sırasında verdikleri belgelerden sadece lise diploması arkasına işlem yapılarak geri verilir. Diplomanın bir fotokopisi öğrencinin dosyasında saklanır.

(4) Üniversiteden yatay geçiş yolu ile ayrılanların dosya muhteviyatı, geçiş yaptığı yükseköğretim kurumunun yazısı üzerine ilgili birime gönderilir. Gönderilen belgelerin tümünün birer fotokopisi öğrencinin dosyasında saklanır.”

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Diploma

MADDE 31 – (1) İlgili birimin öğretim planında yer alan derslerin tümünden başarılı olmuş, mezuniyet için gerekli; dört yıllık lisans programları için en az 240, beş yıllık lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlar için en az 300, altı yıllık lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlar için ise en az 360 AKTS krediyi tamamlamış, AGNO’su en az 2.00 düzeyinde olan ve ilgili birim tarafından belirlenen diğer tüm çalışmaları tamamlamış öğrenci, koşullu başarılı dersleri var olsa dahi öğrenimini bitirmiş sayılır ve ilgili birim yönetim kurulu tarafından mezuniyeti onaylanarak kendisine ilgili programın diploması verilir.

(2) Üniversiteden mezun olanlara, mezuniyet derecesini, AGNO’sunu, devam ettikleri bölüm veya program ile aldıkları ders, proje, laboratuar ve bitirme projesini, başarı notlarıyla birlikte gösteren bir not döküm belgesi verilir.

(3) Diploma hazırlanana kadar bir defaya mahsus olmak üzere öğrencilere geçici mezuniyet belgesi verilir.”

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 32 – (1) Meslek yüksekokullarının öğretim planında gösterilen öğrenimi izleyerek derslerin tümünden başarılı olmuş, mezuniyet için gerekli en az 120 AKTS krediyi tamamlamış, AGNO’su en az 2.00 düzeyinde olan ve ilgili birim tarafından belirlenen bütün çalışmaları tamamlamış öğrenci, koşullu başarılı dersleri olsa dahi öğrenimini bitirmiş sayılır ve ilgili birim yönetim kurulu tarafından mezuniyeti onaylanarak kendisine ilgili birimin önlisans diploması verilir.

(2) Lisans öğrenimlerini tamamlamayan veya tamamlayamayan öğrencilere, 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Önlisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre önlisans diploması verilir.”

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 34 – (1) Bulundukları yarıyıl/yıl sonu itibarıyla bütün derslerini almış ve başarmış olan öğrencilerden, AGNO’su 3.00–3.49 arasında olanlar yarıyıl/yıl onur öğrencisi; 3.50–4.00 arasında olanlar ise yarıyıl/yıl yüksek onur öğrencisi sayılır. Bu öğrencilerin listesi yarıyıl/yıl sonunda ilgili dekanlık/müdürlük tarafından ilan edilir.

(2) Tüm derslere ilişkin AGNO’su, 3.00–3.49 arasında olan öğrenciler onur listesine; 3.50–4.00 arasında olan öğrenciler ise yüksek onur listesine geçerek mezun olurlar ve bu durumları öğrenim belgesinde belirtilir.”

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 35 – (1) Üniversite ile yurtiçi veya yurtdışındaki diğer üniversiteler arasında yapılan anlaşmalar uyarınca üniversitelerarası öğrenci değişim programları uygulanabilir. Bu programlar çerçevesinde öğrenciler en fazla iki yarıyıl süreyle bu üniversitelere gönderilebilir. Değişim programları, ikili anlaşmalar ve Yükseköğretim Kurulunca belirlenen esaslar doğrultusunda uygulanır.

(2) Öğrencilerin değişim programları kapsamında devam edecekleri ders, uygulama, staj ve benzeri faaliyetlerinin, öğrencinin kendi öğretim programındaki ders, uygulama, staj ve benzeri faaliyetlere eşdeğerliği, danışmanın teklifi, varsa bölüm başkanının önerisi üzerine ilgili birim yönetim kurulu kararı ile önceden belirlenir. Derslerin isim olarak birebir örtüşmesi gerekmez. Ancak içerik ve öğrenme çıktıları açısından en yakın derslerin seçilmesine özen gösterilmesi gerekir. Seçilen derslerin toplam kredisinin bir yarıyıl için 30 AKTS olması hedeflenir. 

(3) Yurtiçi ve yurtdışı öğrenci değişim programları kapsamında; öğrencinin aldığı ve başarılı olduğu derslere ait sınav notları aynen kabul edilerek; kredileri de gösterilmek suretiyle bu derslerin orijinal isimleri ile birlikte öğrencinin öğrenim belgesine işlenir.

(4) Yurtdışından ikili anlaşma veya uluslararası ilişkiler çerçevesinde Üniversiteye gelen öğrencilerin işlemleri; ikili anlaşma ve ilgili mevzuat hükümlerine göre ilgili birim kurulu kararı ile yürütülür. Öğrencilere, seçtikleri dersler ve başarı durumlarını gösterir öğrenim belgesi verilir. Başarılı olunan derslerin toplam kredisinin 30 AKTS’den az olması durumunda başarısız ders veya eksik olan kredi yerine öğrenci kendi bölümünde almadığı dersler arasından, danışmanının uygun göreceği ve varsa bölüm başkanının önerisi üzerine ilgili birim yönetim kurulunca onaylanan dersleri alır.

(5) Üniversiteler arasında ikili anlaşmalara dayalı olarak ortak programlar ve benzeri programlar açılabilir.”

MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğe 37 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 38 inci madde eklenmiş ve daha sonra gelen madde numaraları da buna uygun olarak teselsül ettirilmiştir.

“Engelli öğrenciler

MADDE 38 – (1) Üniversite Yönetim Kurulu ve ilgili birim yönetim kurulu, engelli öğrenciler için gerekli düzenlemeleri yapma ve uygulama konusunda yetkilidir.”

MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 26 – Bu Yönetmelik 2011-2012 eğitim ve öğretim yılı başında yürürlüğe girer.

MADDE 27 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

21/9/2010

27706