27 Ağustos 2011 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28038

YÖNETMELİK

İnönü Üniversitesinden:

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ SAĞLIK İŞLERİ

VE SAĞLIK RAPORLARI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, öğrencilerin beden ve ruh sağlıklarını korumak, muayene ve tedavilerini yaptırmak, psikolojik danışmanlık hizmetlerini vermek üzere İnönü Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi ile olan ilişkilerini sağlamak ve sağlık işlemlerinin yürütülmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik;

a) İnönü Üniversitesinin önlisans, lisans ve lisansüstü programlarına kayıtlı olup ailesi ve kendisi Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı olmayan öğrenciler ile ailesi Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı olmakla birlikte yirmi beş yaşını doldurmuş olan öğrencilere uygulanır.

b) Öğrencilerin eş, çocuk, anne ve babaları, bu Yönetmeliğin kapsamı dışındadırlar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 47 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Fakülte, enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokulu: İnönü Üniversitesine bağlı enstitü, fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarını,

b) Öğrenci: İnönü Üniversitesi enstitü, fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarına kayıtlı öğrencileri,

c) Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı: İnönü Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığını,

ç) Üniversite: İnönü Üniversitesini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Sağlık İşleri ve Sağlık Raporlarıyla İlgili Esaslar

Sağlık karnesine başvuru usulü

MADDE 5 – (1) Öğrencilerin bedensel ve ruhsal sağlık sorunları ile ilgili olarak başvuracakları ilk yer Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığıdır. Öğrencilerden; kendisinin, evli ise eşinin, anne ve babasının sosyal güvencesi olmadığını belgeleyenler ve gerekli diğer belgeleri tamamlayanlar Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına başvurarak sağlık karnesini alırlar. Üniversite tarafından sağlık karnesi verilen öğrenciler, sağlık karnelerinin vizelerini yaptırmak üzere her eğitim ve öğretim yılının başlangıcından itibaren Ekim ayının sonuna kadar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvururlar. Vizesi yaptırılmayan sağlık karneleri geçersiz sayılır. İlk defa sağlık karnesi alacaklar için bu süreler dikkate alınmaz.

(2) Öğrenciler almış oldukları sağlık karnelerini öğrenimleri süresince muhafaza etmek, istenildiğinde veya mezun olmaları durumunda Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına teslim etmek zorundadır. Sağlık karnesini teslim etmeyen öğrencilerin mezuniyet sırasında ilişikleri kesilmez.

Sağlık kurum veya kuruluşlarına başvuru yöntemi

MADDE 6 – (1) Üniversite tarafından kendilerine sağlık karnesi verilen öğrenciler, tedavi olmak amacıyla sağlık kurum veya kuruluşlarına başvurabilmek için sevk almak zorundadırlar. Sevk başvuruları sırasında vizeli öğrenci kimlik kartının ve sağlık karnesinin gösterilmesi zorunludur. Sevk için başvuran öğrencilerin sevkleri, gerekli görüldüğünde Turgut Özal Tıp Merkezine yapılır.

(2) Yarıyıl ve yaz tatilleri, hafta sonu tatili, dini ve resmî bayram tatillerinde il dışında bulunan öğrenciler bulundukları yere en yakın sağlık kurum veya kuruluşlarına basamak sırasına uygun olarak başvurabilirler. Bunun için öğrenciler, bulundukları ildeki üniversitelerden veya yükseköğretim birimlerinden sevk işlemlerini yaptırırlar. Tatil dönemlerinde, il dışında bulunan öğrencinin bulunduğu şehirdeki üniversitelere başvurarak ilgili üniversiteye bağlı sağlık merkezlerinde tedavi olması halinde, öğrencilerin tedavi giderleri bütçe imkânları ölçüsünde karşılanır.

(3) 27/7/1973 tarihli ve 7/6913 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliğinin uygulanmasına ilişkin Maliye Bakanlığınca her yıl yayınlanan tedavi giderleri ile ilgili bütçe uygulama talimatı esas alınır.

(4) Öğrenciler, acil durumlarda veya tatil günlerinde Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığından sevk almadan, resmî sağlık kurum veya kuruluşlarının acil polikliniğine başvurabilirler. Bu durumda öğrenci, tedaviye başladığı günü izleyen bir ay içerisinde, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığından; acil polikliniğine gittiğine dair resmî belge ile başvurur ve sevkini yaptırır, sevk sonunda tedavi gördüğü sağlık kurum veya kuruluşuna üç iş günü içerisinde sevk evrakını verir.

Raporların ve reçetelerin geçerliliği

MADDE 7 – (1) Usulüne uygun olarak başvurulan sağlık kuruluşlarından alınmış raporlar geçerlidir. Alınan raporlar, raporun başlangıcından itibaren en geç yedi iş günü içerisinde bir dilekçe ekinde ilgili bölüm başkanlığına ve bir sureti de Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim edilir. Aksi halde raporlar geçerliliğini kaybeder.

(2) Tedavi giderleri velileri tarafından karşılanan öğrencilerin sağlık kuruluşlarından usulüne uygun olarak aldıkları raporlar da aynı süreler içinde ilgili bölüm başkanlığına ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim edildikleri takdirde geçerli kabul edilir.

(3) Reçetelerin kontrolü ve geçerliliği Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı öğrenci tahakkuk birimi tarafından yapılır ve onaylanır.

Raporlar üzerinde yapılacak işlemler

MADDE 8 – (1) Sağlık kuruluşlarından alınan raporların aslı, öğrenci tarafından bağlı olduğu bölüm başkanlığına ve bir örneği de Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gönderilir. Bunlardan;

a) Geçerli raporu olan öğrencinin, raporlu olduğu süreler içindeki rahatsızlığı mazeret olarak kabul edilir. Durum ilgili bölüm başkanlığınca öğretim elemanlarına duyurulur.

b) Geçerli raporu olan öğrencinin, raporlu olduğu süre içinde yapılan ve bu nedenle giremediği ara sınavları yerine, mazeret sınavına girme hakkı vardır. Mazeret sınavı ilgili bölüm tarafından belirlenen günde yapılır. Ancak, mazeret sınav tarihleri öğrencilerin diğer sınavlarına girmelerini engellemeyecek şekilde düzenlenir.

(2) Raporlar, verildiği tarih ve saatten itibaren geçerli kabul edilir. Raporların niteliğinin tam olarak belli olmaması, istirahat süresinin kesin olarak belirlenmemesi ve raporun geriye dönük olması gibi hallerde ilgili bölüm başkanlığı, yüksekokul müdürlüğü veya dekanlık raporu veren sağlık kuruluşundan tıbbi görüş isteyebilir.

İlaç ve hastane giderleri

MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki öğrencilerin sağlık giderleri, ilgili mevzuat hükümleri ve bütçe olanakları çerçevesinde karşılanır.

(2) Öğrenci harcını yatırmayan öğrenci sağlık hizmetlerinden faydalanamaz. Yüksek  Öğretim Kanununun 44 üncü maddesine göre azami öğrencilik süresini doldurmuş öğrenci sağlık hizmetlerinden faydalanamaz.

(3) İlaçlar, Öğrenci Sosyal Hizmetler Birimince anlaşma yapılmış eczanelerden tedarik edilebilir. Acil olarak mesai saatleri dışında gereken ilaçlar, herhangi bir eczaneden fatura karşılığı alınıp, Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi satın alma bürosunca, Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliğine uygun olarak evrakları tamamlandıktan sonra tutarı, Öğrenci Sosyal Hizmetler Birimince ödenir.

(4) Ortez, protez ve gözlük reçeteleri, öğrenci sağlık karnesine yazdırıldıktan sonra, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğünden onaylatılır.

(5) İlaç bedellerinin öğrenciler tarafından karşılanması gereken oranı, Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği gereği her yıl çıkarılan bütçe uygulama talimatında belirtilen oranları aşmamak şartıyla, Üniversite Yönetim Kurulunca tespit edilir.

(6) Karşılanmasında tereddüt edilen diğer sağlık giderlerinin ödenmesi konusunda, Sağlık Bakanlığından alınacak görüş sonunda karar vermeye, Üniversite Yönetim Kurulu yetkilidir.

Muayene ve tedavi ücreti

MADDE 10 – (1) Muayene ve tedavi olmak üzere Sağlık, Kültür ve Spor Dairesine başvuran öğrenciler, her eğitim-öğretim yılı başında, Yükseköğretim Kurulunca belirlenen ücreti, her muayene ve tedavi öncesinde ödemek zorundadırlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri ile 20/7/2010 tarihli ve 27647 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İnönü Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İnönü Üniversitesi Rektörü yürütür.