27 Ağustos 2011 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28038

YÖNETMELİK

Gaziantep Üniversitesinden:

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KAYIT KABUL İŞLERİ

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/1/1989 tarihli ve 20063 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gaziantep Üniversitesi Öğrenci Kayıt Kabul İşleri Yönetmeliğinin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 12 – Öğrenciler, her yarıyıl başında ve akademik takvimle ilân edilen süreler içinde, gerekli harç ve ücretleri ödeyerek ve ders programlarını onaylatarak, kayıtlarını yenilemek zorundadırlar. Öğrenciler, kayıt yenileme işleminin tümünden sorumludurlar ve kayıtlarını kendileri yaptırmakla yükümlüdürler. Normal kayıt süreleri içinde kaydını yeniletmeyen öğrenciler, en geç ders alma bırakma süresi sonuna kadar, Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenecek ücretler dahilinde ceza ödeyerek kayıt yeniletebilirler.

Azami eğitim süresi içerisinde harcını yatırmayarak kaydını yaptırmayan öğrencilerin öğrenimlerine ara verdikleri süre sonunda kayıt ve intibakları hususunda ilgili Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu yönetim kurulları yetkilidir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gaziantep Üniversitesi Rektörü yürütür.