27 Ağustos 2011 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28038

YÖNETMELİK

Gaziantep Üniversitesinden:

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM İLE

SINAV VE DEĞERLENDİRME ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 11/7/2005 tarihli ve 25872 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gaziantep Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ile Sınav ve Değerlendirme Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin 3 üncü paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yaz okuluna katılmayan veya katılıp da başarısız olan öğrenciler, öğretim yılı başında Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrenciler ile birlikte yeterlik sınavına girebilirler. Eğitim dili İngilizce olan veya İngilizce hazırlık eğitimi gerektiren programlarda bu sınava girmeyenler veya  girip de başarısız olan öğrenciler destek eğitimine devam ederler. Destek eğitimi süresi iki yarıyıldır.  Eğitim dili Türkçe olup, İngilizce Hazırlık sınıfı okuyanlar doğrudan birinci sınıfa kayıt yaptırabilirler.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 20 – (1) Bir öğrenci, kayıtlı olduğu dönemde aldığı dersleri başarı ile tamamladığı takdirde önlisans/lisans diploması almak için gerekli bütün şartları yerine getiriyorsa, bu öğrenci son dönem öğrencisi sayılır. Ancak, kayıtlı olduğu bu dönemdeki dersler ile birlikte bir önceki dönemden de en fazla iki dersten  (FF) veya (FD) notu alan ve/veya not ortalamasına katılmayan en çok bir dersten (U) notu alan öğrencilerde son dönem öğrencisi sayılır. Kayıtlı olduğu programda almadığı, (NA) notu veya iki dersten fazla (FF), (FD) notlu dersi bulunan öğrenciler son dönem öğrencisi sayılmaz.

(2) Son dönemde veya bir önceki dönemde not ortalamalarına katılan en çok iki dersten (FF) veya (FD) notu alan ve/veya not ortalamalarına katılmayan en çok bir dersten (U) notu alan öğrencilere, sadece bu derslere ilişkin eksikliklerini tamamlamak veya yeni bir sınava girmek üzere, en geç ertesi dönem başına kadar ek bir süre verilir. Bu süre içerisinde girilen sınavda alınan not dönem sonu sınavı yerine geçer ve bu şekilde değerlendirilir. Öğrencinin dönem sonu başarı durumu ek süre sonunda aldığı notlar esas alınarak hesaplanır.

(3) (FF), (FD) veya (NA) notu almadıkları halde genel not ortalamaları 2.00’nin altına düşen öğrencilere, üçüncü ve dördüncü (önlisans da ikinci) sınıf derslerinden (DD), (DC) veya (CC) notu aldıkları en çok iki dersten yukarıdaki şartlarla ek süre ve ek sınav hakkı verilebilir.

(4) Ortalamaya katılan en çok bir dersten FF/FD notu alan öğrencilere; bu FF, FD’li ders ile birlikte DD, DC ve CC notu olan üçüncü ve dördüncü (önlisansta ikinci) sınıf derslerinden olmak üzere, en çok iki dersten ek süre ve ek sınav hakkı verilir.

(5) Durumları bu maddeye uyan öğrenciler, dönem sonu sınav sonuçları ilan edildikten sonra üç gün içinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bir dilekçe ile müracaat ederler. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı öğrencinin durumunu inceledikten sonra ilgili birimlere hangi derslerden ek süre tanındığını bildirir. Öğrencilere NA notu aldıkları derslerden ek sınav hakkı verilmez.

(6) Ek süre ve ek sınav aldıkları halde mezuniyet koşullarını yerine getiremeyen öğrenciler, kayıt yaptırarak öğrenimlerine devam ederler. Bu öğrencilerden azami eğitim-öğretim süresini tamamlamış olanların Üniversite ile ilişikleri kesilir.

(7) Bu maddede öngörülen ek süre ve ek sınav hakkı bir öğrenciye bir kez tanınır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 26 – (1) Bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın önlisans programlarını azami dört yıl, lisans programlarını azami yedi yıl, lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programları azami dokuz yıl içinde başarı ile tamamlayarak mezun olamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma  hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder. Bu Yönetmeliğin 24 üncü maddesindeki koşulları sağlayanlar daha kısa sürede mezun olabilirler. Mezun olma şartını yerine getirenler yaz okulundan yararlanamazlar.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gaziantep Üniversitesi Rektörü yürütür.