27 Ağustos 2011 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28038

YÖNETMELİK

Doğuş Üniversitesinden:

DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM VE

ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Doğuş Üniversitesi İngilizce Hazırlık Sınıfı eğitim-öğretiminde uygulanacak esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Doğuş Üniversitesinin öğretim dili İngilizce olan önlisans, lisans ve lisansüstü programlarına kabul edilen öğrencilerin devam etmeleri gereken İngilizce hazırlık programlarıyla ilgili hususlar ile İngilizce Hazırlık Sınıfı eğitim-öğretimine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa ve 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu’nun ek 42 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) DÜİYES I: Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencilere verilen İngilizce seviye tespit sınavını,

b) DÜİYES II: İngilizce yeterlik sınavını,

c) DÜİYES III: Lisansüstü öğrencilere verilen İngilizce yeterlik sınavını,

ç) Hazırlık Sınıfı: Doğuş Üniversitesi İngilizce Hazırlık Sınıfını,

d) Mütevelli Heyeti: Doğuş Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

e) Rektör: Doğuş Üniversitesi Rektörünü,

f) Senato: Üniversite Senatosunu,

g) Üniversite: Doğuş Üniversitesini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Sınıflandırma, Yeterlik ve Uluslararası Sınavlar

Sınıflandırma ve yeterlik

MADDE 5 – (1) Üniversiteye kabul edilen öğrencilerin İngilizce dil bilgilerinin yeterlik ve sınıflandırması Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı tarafından her eğitim-öğretim yılı başında yapılan DÜİYES I ve DÜİYES II sınavları ile belirlenir.

(2) Bu sınavlarda yeterli bulunmayanlar, Hazırlık Sınıfı programlarına alınır. Yeterli bulunanlar ise kabul edildikleri lisans veya ön lisans programlarında öğrenime başlar.

(3) Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrenciler, eğitim-öğretim yılı başında yapılan DÜİYES I sınavına alınır. Bu sınavdan başarılı olan öğrenciler DÜİYES II sınavına girmeye hak kazanır. Hazırlık Sınıfı Programına devam etmekte olan öğrenciler ise doğrudan DÜİYES II sınavına alınır.

(4) Eğitim-öğretim yılı başında yapılan DÜİYES II sınavına; Üniversitede eğitim- öğretim görmeye hak kazanmış yeni öğrencilerden bu sınav öncesinde verilen DÜİYES I sınavından başarılı bulunanlar, Hazırlık Sınıfında son iki akademik yılda öğrenim gören öğrenciler ve 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesine göre sınav hakkını kullanmak isteyen öğrenciler girebilir. Bu sınavda başarılı bulunan öğrenciler kabul edildikleri lisans veya ön lisans eğitim programlarına başlar.

(5) DÜİYES sınavlarının tümünde başarı notu 100 üzerinden en az 60’tır.

(6) Lisansüstü öğrencilerinin İngilizce bilgi düzeyleri Enstitü ve Hazırlık Sınıfı iş birliği ile belirlenir ve DÜİYES III sınavı ile ölçülür.

Dış sınavlarda yeterlik

MADDE 6 – (1) Öğrencilerin İngilizce dil yeterlikleri Senato tarafından kabul edilen dış sınavların sonuçlarına göre de belirlenebilir. Bu sınavlar ve yeterlik için alınması gereken en az puanlar Yabancı Diller Bölüm Başkanlığının önerisi ile Senato tarafından belirlenerek duyurulur. İbraz edilen dış sınav sonuçlarının geçerliliği kabul edilmeden önce gerektiğinde söz konusu sonuçlar hakkında araştırma yapılabilir.

İngilizce hazırlık programı

MADDE 7 – (1) İngilizce Hazırlık Programı, sırasıyla Temel (Foundation), Orta (Intermediate) ve Orta-Üstü (Upper-Intermediate) olmak üzere üç düzeyden oluşur.

(2) Bir akademik yıl, her biri en az 14 haftalık güz ve bahar dönemleri olmak üzere iki yarıyıldan oluşur. Her yarıyılda bu düzeylerin tümünde eğitim yapılabilir.

(3) Yaz öğretimi açılması Yükseköğretim Kurulunun izniyle, şekli, süresi ve yürütülmesi ise Senato tarafından belirlenen esaslar ile düzenlenir. Orta (Intermediate) ve Orta-Üstü (Upper-Intermediate) düzeylerde yaz öğretimi süresi içinde de eğitim öğretim yapılabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

Eğitim-öğretim süresi ve başarılı olamayan öğrencilerin sınav hakları

MADDE 8 – (1) İngilizce Hazırlık Programının normal süresi bir akademik yıldır. Öğrenciler bu programı en fazla iki akademik yılda bitirmek zorundadır.

(2) Birinci akademik yıl sonunda Temel (Foundation) düzeyini başarıyla tamamlayamamış öğrenciler, ilave bir ya da iki yarıyıl daha Hazırlık Sınıfına devam ederler ve Orta-Üstü (Upper-Intermediate) düzeyi tamamladıktan sonra DÜİYES II sınavına girmeye hak kazanırlar. Bu durumdaki öğrenciler, yabancı dil bilgilerini kendi imkânları ile geliştirerek ve sınav tarihinden en geç bir hafta önce başvuruda bulunarak izleyen akademik yıl içinde verilen DÜİYES II sınavlarına da girebilirler. DÜİYES II sınavından veya geçerliliği kabul edilen bir dış sınavdan başarılı oldukları takdirde önlisans veya lisans öğrenimlerine başlayabilirler.

(3) İkinci akademik yıl sonunda İngilizce Hazırlık Programını tamamlayamayan ve izleyen akademik yıl başındaki DÜİYES II sınavında da başarılı olamayan, yabancı dille eğitim öğretim yapan programlara kabul edilmiş öğrenciler, yüksek öğretim mevzuatı ve diğer düzenleyici işlemlerde tanınan sınav haklarını kullanabilirler.

(4) İkinci akademik yıl sonunda İngilizce Hazırlık Programını tamamlayamayan öğrenciler yerleştirildikleri programa başlamaya hak kazandıklarında, ilgili akademik yıl için belirlenen öğrenci ücretini öderler. Bu durumdaki burslu öğrenciler ikinci fıkrada belirtilen sınavlarda başarılı olarak lisans ve ön lisans eğitimlerine başlarlarsa, ilgili mevzuat çerçevesinde burslarından yararlanmaya devam ederler.

Kayıt yenileme

MADDE 9 – (1) Öğrenciler, her yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen tarihlerde o yarıyılın öğretim ücretini ödemek suretiyle kayıt yenilemek zorundadır.

(2) Mazeretleri Rektörlük tarafından kabul edilen öğrencilerin kayıtları, en geç eğitim-öğretim tarihinin başlangıcından itibaren birinci hafta sonuna kadar yenilenebilir.

Devam zorunluluğu

MADDE 10 – (1) Öğrenciler, Hazırlık Sınıfında ders ve uygulamaların en az %85'ine katılmakla yükümlüdür. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyen öğrenciler devamsızlıkları nedeniyle başarısız sayılır ve düzey yükseltme sınavlarına giremezler. Bu gibi öğrenciler devamsız oldukları düzeyi tekrar eder.

Ücret

MADDE 11 – (1) Üniversitede öğretim ücretlidir. Öğretim ücretleri Mütevelli Heyetince her yıl yeniden belirlenir ve ödeme şekliyle birlikte duyurulur. Öğretim ücretinin yarıyıl başlarında ve ilan edilen tarihlerde ödenmesi gerekir.

(2) Geç kayıt yaptıran öğrenciler yarıyıl öğretim ücretini %5 gecikme faizi ile birlikte öder.

(3) Burslar ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.

Üniversite Yaşamından Örnekler dersi

MADDE 12 – (1) İngilizce Hazırlık Sınıfına devam etmekte olan öğrenciler bulundukları düzey itibariyle konulan Üniversite Yaşamından Örnekler dersi etkinliklerine de katılırlar. Bu derse ilişkin esaslar Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı önerisi ve Senato onayıyla belirlenir ve akademik yıl başında öğrencilere duyurulur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Ölçme-Değerlendirme

Düzey yükseltme sınavları

MADDE 13 – (1) Öğrencilerin İngilizce Hazırlık Programındaki eğitim-öğretimleri süresince yerine getirecekleri yükümlülükler, her eğitim-öğretim yılının başında Hazırlık Sınıfı Başkanlığı tarafından tespit edilerek duyurulur.

(2) Bir düzeyin başarıyla tamamlanabilmesi için öğrencinin o düzeye ilişkin devam yükümlülüklerini ve sınav, kısa sınav, ödev, proje ve benzeri çalışmaları kapsayan düzey içi yükümlülüklerini yerine getirmiş ve her düzey için belirlenmiş olan başarı ölçütlerini sağlamış olması şartı aranır.

(3) Devam yükümlülüklerini sağlamış ve ders gereklerini yerine getirmiş olan Temel (Foundation) ve Orta (Intermediate) düzey öğrencileri düzey sonunda yapılan Düzey Sonu Sınavına girerler.

(4) Düzey Sonu Sınavında başarılı olan Temel (Foundation) ve Orta (Intermediate) düzey öğrencileri bu seviyeleri tamamlamış sayılarak bir sonraki düzeye geçme hakkı kazanırlar.

(5) Devam yükümlülüklerini sağlamış ve düzey içi ders gereklerini yerine getirmiş olan Orta Üstü (Upper- Intermediate) düzey öğrencileri düzey sonunda yapılan DÜİYES II Sınavına girerler. Bu sınavda başarılı olan öğrenciler İngilizce Hazırlık Programını tamamlayarak kabul edildikleri programlara başlamaya hak kazanırlar.

(6) Bulundukları düzeyde başarısız olan öğrenciler başarısız oldukları düzeyi tekrar ederler. DÜİYES II sınavında başarısız olan Orta-Üstü (Upper-Intermediate) düzey öğrencileri ise Orta-Üstü (Upper-Intermediate) Düzey derslerine katılabilirler veya 16 ncı madde uyarınca izinli sayılma veya kayıt dondurma talebinde bulunabilirler. Bu öğrencilerin DÜİYES II sınav hakları saklıdır.

(7) Temel (Foundation) ve Orta (Intermediate) düzey öğrencileri için bir düzeyden izleyen düzeye geçmek için gerekli başarı notu 100 üzerinden en az 60’tır. Düzey yükseltme sınavlarının genel başarı değerlendirmesi içindeki ağırlığı %40’dan az, %60’dan fazla olamaz. Orta-Üstü (Upper-Intermediate) Düzey öğrencilerinin DÜİYES II sınavına girmeye hak kazanabilmesi için sınav, kısa sınav, ödev, proje ve benzeri çalışmaları kapsayan düzey içi yükümlülüklerini yerine getirmeleri ve yapılan değerlendirme sonucunda 100 üzerinden en az 60 alarak başarılı olmaları şartı aranır.

İngilizce hazırlık programları sınavları

MADDE 14 – (1) Orta-Üstü (Upper-Intermediate) düzeyini başarıyla tamamlayan öğrenciler her yarıyıl sonunda düzenlenen DÜİYES II sınavına alınır. Bu sınavlarda başarı gösterenler, izleyen yarıyıl başında kabul edildikleri fakülte veya meslek yüksekokul programlarına başlamaya hak kazanır.

(2) Birinci yarıyıl sonunda yapılan DÜİYES II sınavından başarı gösteremeyen öğrenciler 13 üncü maddede tanımlanmış olan seçeneklerden birini tercih eder. Akademik yıl sonunda yapılan DÜİYES II sınavında başarı gösteremeyen öğrenciler ise izleyen eğitim-öğretim yılı başında yapılan DÜİYES II sınavına girebilir.

(3) Birinci ve ikinci yarıyıl sonunda yapılan DÜİYES II sınavlarına, Hazırlık Sınıfında eğitim-öğretim görmekte olan Orta-Üstü (Upper-Intermediate) düzeyini başarı ile tamamlamış öğrenciler ile 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesine göre sınav hakkını kullanmak isteyen öğrenciler girebilir. İzleyen eğitim-öğretim yılı başında yapılan DÜİYES II sınavına ise, bulundukları düzeye bakılmadan İngilizce hazırlık programlarına devam eden tüm öğrenciler girebilir.

Mazeret sınavları

MADDE 15 – (1) Her bir çeyrek yıl içinde yapılacak olan sınavlara giremeyen öğrenciler, mazeretlerini gerekli belgelerle birlikte en geç üç gün içinde Hazırlık Sınıfı Başkanlığına yazılı olarak bildirdikleri takdirde, bu öğrenciler, söz konusu Başkanlığın kararı ile mazeret sınavına alınabilir. Mazeret sınavının yapılış şekli Hazırlık Sınıfı Başkanlığınca belirlenir.

(2) Üniversite Yönetim Kurulunca kabul edilecek haklı ve geçerli sebepler dışında düzey yükseltme sınavları için mazeret sınavı açılmaz.

(3) DÜİYES sınavları için mazeret sınavı düzenlenmez.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Kayıt dondurma ve izinli sayılma

MADDE 16 – (1) Kayıt dondurma ve izinli sayılma işlemleri, 4/8/2010 tarihli ve 27662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doğuş Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.

(2) Kaydı dondurulan veya izinli sayılan öğrenciler, bu süreler içinde akademik takvimde yer alan düzey yükseltme sınavlarına katılamaz. Kaydı dondurulan veya izinli sayılan öğrenciler, bu sürelerin bitiminde ayrıldıkları düzeyden öğrenimlerine devam eder veya kendilerine verilecek DÜİYES I sınavına girerler. Bu sınav sonucunda seviyeleri Orta-Üstü (Upper-Intermediate) Düzey olarak belirlenen öğrenciler DÜİYES II sınavlarına girmeye hak kazanırlar.

(3) DÜİYES II sınavı sonunda başarılı olanlar, kabul edildikleri fakülte veya meslek yüksekokul öğrenimlerine başlarlar. Başarısız olanlara ise 8 inci madde hükümleri uygulanır.

Kayıt silme

MADDE 17 – (1) Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile;

a) Kendi isteği ile kaydını sildirmek isteyen öğrencilerin,

b) Üst üste veya aralıklı olarak iki yarıyıl öğretim ücretini yatırmayarak kayıt yenilemeyen öğrencilerin,

c) İki eğitim-öğretim yılı sonunda başarılı olamayan öğrencilerin,

ç) 13/1/1985 tarihli ve 18634 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre Üniversiteden çıkarma cezası alan öğrencilerin,

d) Sağlık raporu ile belgelenen sağlık sorunları nedeniyle öğrenimine devam edemeyeceği anlaşılan öğrencilerin,

Üniversite ile ilişiği kesilir.

Ek sınav hakkı

MADDE 18 – (1) Derslere devam yükümlülüklerini yerine getirdikleri halde iki yıl sonunda başarılı olamadıkları için Üniversite ile ilişiği kesilen Hazırlık Sınıfı öğrencilerine, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi uyarınca, üç yıl içerisinde kullanabilecekleri üç DÜİYES II sınavı hakkı daha verilir.

(2) Öğrenciler bu haklarını, sınav tarihinden en az bir hafta önce yazılı olarak başvurmak ve sınav için tespit edilen ücreti yatırmak suretiyle kullanır. Bu öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(3) 2547 sayılı Kanunun verdiği ek sınav süresi, öğrenim süresinden sayılmaz.

Disiplin

MADDE 19 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 21 – (1) 5/8/2010 tarihli ve 27663 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doğuş Üniversitesi İngilizce Hazırlık Sınıfı Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

İntibak

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce Hazırlık Sınıfında kayıtlı öğrencilerden,

a) Temel (Foundation) Düzeyi tamamlayamamış olanlar Temel (Foundation) Düzeye,

b) Temel (Foundation) Düzeyi başarıyla tamamlamış öğrenciler ile Orta (Intermediate) Düzeyi başarıyla tamamlayamamış öğrenciler Orta (Intermediate) Düzeye,

c) Orta (Intermediate) Düzey’i başarıyla tamamlamış öğrenciler ile Orta-Üstü (Upper-Intermediate) ve Bölüm Öncesi (Pre-Faculty) Düzeylerden herhangi birini tamamlayamamış öğrenciler ve bu düzeylere geçiş hakkı kazanmış öğrenciler Orta Üstü (Upper-Intermediate) Düzeye,

yerleştirilir.

(2) 2010-2011 Akademik Yılı içerisinde İngilizce Hazırlık Sınıfına kayıt yaptırmış, ancak kayıt dondurma, devamsızlık gibi nedenlerle Hazırlık Programına devam etmemiş Temel (Foundation) Düzey öğrencilerinin yeni sisteme intibakları yapılır. Ancak, bu öğrencilerin 5/8/2010 tarihli ve 27663 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doğuş Üniversitesi İngilizce Hazırlık Sınıfı Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğindeki hakları saklıdır.

Yürürlük

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Doğuş Üniversitesi Rektörü yürütür.