27 Ağustos 2011 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28038

YÖNETMELİK

Bartın Üniversitesinden:

BARTIN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bartın Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ile sınavlarda uygulanacak esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Bartın Üniversitesi enstitülerinde yürütülen tezli ve tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarında yürütülen eğitim ve öğretime ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü, 44 üncü ve 46 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

b) Anabilim/anasanat dalı: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde enstitüler için tanımlanan ve enstitüde eğitim programı bulunan anabilim/anasanat dalını,

c) Anabilim/anasanat dalı akademik kurulu: İlgili anabilim/anasanat dalında bulunan tüm öğretim üyelerinden oluşan kurulu,

ç) Anabilim/anasanat dalı başkanı: Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde anabilim/anasanat dalı için tanımlanan bölüm başkanını,

d) Anabilim/anasanat dalı kurulu: Fakülte teşkilatlanmasına göre bölüm başkanı ve anabilim/anasanat dalı başkanlarından oluşan bölüm kurulunu,

e) Bilim/sanat dalı: Fakülte teşkilatına göre anabilim/anasanat dalını,

f) Bilim/sanat dalı başkanı: Fakülte teşkilatına göre anabilim/anasanat dalı başkanını,

g) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders, proje ve tez dönemlerinde rehberlik etmek üzere enstitü yönetim kurulu tarafından atanan öğretim üyesini,

ğ) Enstitü: Bartın Üniversitesine bağlı lisansüstü eğitim-öğretim yapan enstitüleri,

h) Enstitü Kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcılarından ve enstitüde eğitim programları bulunan anabilim/anasanat dalı başkanlarından oluşan kurulu,

ı) Enstitü yönetim kurulu: İlgili enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve müdürce gösterilecek altı aday arasından enstitü kurulu tarafından üç yıl için seçilecek üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

i) Müdür: İlgili enstitünün müdürünü,

j) Öğrenci: Lisansüstü öğrenim için enstitüye kayıtlı öğrenciyi,

k) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

l) Rektör: Bartın Üniversitesi Rektörünü,

m) Senato: Bartın Üniversitesi Senatosunu,

n) Tez: Yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik tezini,

o) TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,

ö) ÜDS: Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavını,

p) Üniversite: Bartın Üniversitesini

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim ve Öğretimin Düzenlenmesi

Öğrenci statüleri

MADDE 5 – (1) Enstitülerde öğrenim görecek öğrenciler, aşağıda belirtilen şekilde tam zamanlı ve özel öğrenci olmak üzere iki farklı statüde bulunur:

a) Tam zamanlı öğrenciler: Bir öğrencinin tam zamanlı öğrenci statüsüne sahip olması ve Üniversitede öğrencilik haklarından yararlanması için enstitüye giriş hakkı kazanması veya yatay geçiş yapmak suretiyle enstitüde bir lisansüstü programa kaydını yaptırması, derslere yazılıp devam etmesi gerekir. Yabancı dil hazırlık sınıfı, bilimsel hazırlık programı, proje ve tez dönemi öğrencileri de tam zamanlı öğrenci olup bu haklardan yararlanır.

b) Özel öğrenciler: Bir yükseköğretim kurumundan lisans veya yüksek lisans diploması alarak mezun olup belirli bir konuda bilgilerini artırmak isteyenler veya başka bir enstitüde bir lisansüstü programına kayıtlı olan öğrenciler, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile özel öğrenci statüsünde kabul edilerek derslere devam edebilirler. Bu statüdeki öğrencilerin tam zamanlı öğrenciler gibi izledikleri derslerin bütün koşullarına uymaları ve derslerin bütün gereklerini yerine getirmeleri gerekir. Özel öğrenciler, tam zamanlı öğrencilerin haklarından yararlanamazlar. Özel öğrencilik ile ilgili esaslar enstitü kurulunca kararlaştırılır ve enstitü yönetim kurulu tarafından uygulanır.

Eğitim programlarının açılması

MADDE 6 – (1) Enstitü, Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği hükümlerine göre belirlenecek anabilim/anasanat dallarında ve düzeylerde eğitim programlarını yürütür. Enstitülerce yürütülecek lisansüstü programların içerikleri, enstitü anabilim/anasanat dalı kurullarının teklifi ve enstitü kurulunun onayından sonra Senato tarafından karara bağlanır. Enstitü yönetim kurulu, ayrıca diğer yükseköğretim kurumu ve araştırma merkezleri ile işbirliği yaparak ortak program yürütmeye Rektörlük onayı ile karar verebilir.

(2) Eğitim ve öğretim, dönem esasına göre düzenlenir. Güz ve bahar dönemlerine ek olarak gece eğitimi, staj ve yaz kursları veya yaz dönemi açılabilir. Bunların süresi ve şekli, ilgili kurulların önerisi üzerine Senato tarafından karara bağlanır.

Programların uygulama esasları

MADDE 7 – (1) Anabilim/anasanat dallarının özelliklerine göre eğitim programlarının uygulanmasına ilişkin esaslar enstitüce hazırlanır ve bu esaslar enstitü kurulunun teklifi, Senatonun kararıyla yürürlüğe girer.

Derslerin açılması ve ders sorumluları

MADDE 8 – (1) Her dönemde açılacak dersler ve bunların sorumluları anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ile enstitü kurulunca karara bağlanır ve ilân edilir.

Anabilim/anasanat dalı başkanı

MADDE 9 – (1) Anabilim/anasanat dalı başkanı, lisansüstü düzeydeki eğitimi yürütmekten enstitüye karşı sorumludur. Anabilim/anasanat dalı başkanı öğrenci kontenjanlarını, bir dönemde hangi lisansüstü derslerin açılacağını ve bu derslerin sorumlularını, jüriler ve danışmanlarla ilgili önerileri, ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunu oluşturan öğretim elemanları ile birlikte tespit eder.

Öğretim dili

MADDE 10 – (1) Enstitüde öğretim dili Türkçedir. Ancak, enstitü kurulunun önerisi ve Senatonun kararı ile belirli eğitim programlarında derslerin hepsi veya bir kısmı, belirlenen bir yabancı dilde verilebilir. Tezlerin yazım dili Türkçedir. Danışmanın ve enstitü anabilim/anasanat dalı kurulunun ortak önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile gerek görülen hallerde bir tezin yabancı dilde hazırlanmasına karar verilebilir. Ancak, lisansüstü eğitimin tamamının yabancı dilde yapıldığı programlarda bütün dönemler (ders dönemi, proje dönemi ve tez dönemi) bu dilde tamamlanır.

Enstitü anabilim/anasanat dalı stratejik planları

MADDE 11 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dalı kurulu; kısa, orta ve uzun vadeli lisansüstü eğitim, politika ve stratejilerini ve buna bağlı olarak programları esas alan bir stratejik plan hazırlar. Bu planlar, enstitü kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile yürürlüğe girer.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kontenjanlar, Başvuru Koşulları, Öğrenci Kabulü, Yurtdışı Öğrenci Değişimi, Kayıt, Öğrenci Katkı Payı ve Ders Ekleme-Ders Silmeye İlişkin Esaslar

Kontenjan tespiti

MADDE 12 – (1) Enstitüdeki öğretim programlarına öğrenci alınıp alınmamasına, alındığı takdirde kontenjan tespitine ve aday öğrencilerde aranacak niteliklere anabilim/anasanat dalı kurullarının önerileri doğrultusunda, ilgili enstitü yönetim kurulu karar verir.

Kontenjanların ilanı

MADDE 13 – (1) Enstitünün kabul edeceği yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarının adları, bu programlara kabul edilecek öğrenci kontenjanları, başvuru için gerekli belgeler, son başvuru tarihi, mülâkat tarihi ile diğer hususlar Üniversite tarafından ilan edilir. Bu ilan, her dönem başında öğrenci almak üzere verilebilir.

(2) Lisansüstü öğretim programlarına öğrenci kabulü için verilecek ilanlar, Üniversite ve enstitünün internet sayfalarında yayımlanır.

Başvuru koşulları

MADDE 14 – (1) Adaylar ilan edilen başvuru süresi içinde, istenilen belgelerin aslı veya enstitü tarafından onaylı örneği ile enstitüye başvurur. Kesin kayıt hakkı kazanan adaylardan, başvuru sırasında teslim ettiği belgeler tekrar istenmez. Adayın başvurduğu lisansüstü programın türüne göre aşağıdaki koşulları taşıması gerekir.

a) Yüksek lisans programlarına başvuru koşulları şunlardır:

1) Lisans diplomasına sahip olmak gerekir,

2) Yurt dışından alınmış lisans diplomalarının denkliklerinin, YÖK tarafından onaylanmış olması gerekir,

3) Lisans genel not ortalamasının en az 2.50/4.00 veya 65/100 olması gerekir,

4) ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES sınavında, başvurulan programın puan türünde en az 55 standart puan alınmış olması gerekir. ALES sonucu yerine bu sınava eşdeğerliği kabul edilen uluslararası düzeyde benzeri sınavlardan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından ilan edilen eşdeğer puanlar düzeyinde sağlanan puanlar, enstitü yönetim kurulunca kabul edilir; ancak güzel sanatlar fakültesi ve konservatuvara yapılacak başvurularda ALES’e girmiş olma koşulu aranmaz.

b) Doktora programlarına başvuru koşulları şunlardır:

1) Lisans veya yüksek lisans diplomasına, hazırlık sınıfları hariç en az on dönem süreli tıp, diş hekimliği ve veteriner fakülteleri lisans diplomasına, eczacılık ve fen fakültesi lisans veya yüksek lisans derecesine veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık belgesine sahip olmak gerekir,

2) ÜDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliği kabul edilen benzer sınavlardan bu puana eşdeğer bir puan almış olmak, yabancı uyruklu öğrenciler için anadilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinin birinden ÜDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliği kabul edilen benzer sınavlardan bu puana eşdeğer bir puan almış olmak gerekir,

3) ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 60, lisans diplomasıyla başvuranlardan başvurduğu programın gerektirdiği puan türünde en az 70 standart puana sahip olmak gerekir. ALES sonucu yerine bu sınava eşdeğerliği kabul edilen uluslararası düzeyde benzeri sınavlardan YÖK tarafından ilan edilen eşdeğer puanlar düzeyinde sağlanan puanlar, enstitü yönetim kurulunca kabul edilebilir; ancak güzel sanatlar fakültesi ve konservatuvara yapılacak başvurularda ALES’e girmiş olma koşulu aranmaz,

4) Temel tıp bilimlerinde doktoraya başvuran tıp fakültesi mezunlarında, lisans diplomasına ve en az 55 temel tıp puanına veya ALES’in sayısal kısmından en az 60 standart puana sahip olmak gerekir. Tıp fakültesi mezunu olmayanlarda ise yüksek lisans diplomasına, diş hekimliği ve veteriner fakültesi mezunlarında lisans derecesine sahip olmak ve ALES’in sayısal kısmından en az 60 standart puana, diş hekimliği ve veteriner fakültesi mezunlarında en az 75 standart puana sahip olmak gerekir. Temel tıp puanı: TUS temel tıp bilimleri testi birinci bölümünden elde edilen standart puanın 0.7, klinik tıp bilimleri testinden elde edilen standart puanın 0.3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilir.

c) Tezsiz yüksek lisans mezunlarının doktora programlarına başvuru koşulları şunlardır:

1) Yüksek lisans genel not ortalamasının en az 3.50/4.00 veya 85/100 olması gerekir,

2) ÜDS’den en az 55 almış olmak veya Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliği kabul edilen benzer sınavlardan bu puana eşdeğer bir puan almış olmak, yabancı uyruklu öğrenciler için anadilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinin birinden ÜDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliği kabul edilen benzer sınavlardan bu puana eşdeğer bir puan almış olmak gerekir,

3) ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 60 standart puana sahip olmak gerekir veya ALES sonucu yerine bu sınava eşdeğerliği kabul edilen uluslararası düzeyde benzeri sınavlardan YÖK tarafından ilan edilen eşdeğer puanlar düzeyinde sağlanan puanlar enstitü yönetim kurulunca kabul edilebilir,

4) Konusu ile ilgili bir alanda iki dönem süreli inceleme ve araştırma çalışması yaparak hazırladığı raporu enstitü yönetim kurulunca belirlenen üç kişilik bir jüri önünde başarıyla savunmak gerekir.

ç) Sanatta yeterlik programına başvuru koşulları şunlardır:

1) Lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmak, yurtdışından alınmış lisans veya yüksek lisans diplomalarının denkliği, YÖK tarafından onaylanmış olmak gerekir,

2) ÜDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliği kabul edilen benzer sınavlardan bu puana eşdeğer bir puan almış olmak, yabancı uyruklu öğrenciler için anadilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinin birinden ÜDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliği kabul edilen benzer sınavlardan bu puana eşdeğer bir puan almış olmak gerekir,

3) ALES’in sözel kısmından en az 60, lisans diplomasıyla başvuranlardan en az 70 standart puana sahip olmak gerekir. ALES sonucu yerine bu sınava eşdeğerliği kabul edilen uluslararası düzeyde benzeri sınavlardan YÖK tarafından ilan edilen eşdeğer puanlar düzeyinde sağlanan puanlar, enstitü yönetim kurulunca kabul edilebilir; ancak güzel sanatlar fakültesi ve konservatuara yapılacak başvurularda ALES’e girmiş olma koşulu aranmaz,

4) Adaylar; ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar lisans diplomaları ve lisans öğrenim kademesinde okudukları derslerin başarı notları ile mezuniyet not ortalamalarını gösteren onaylı listeleri, yabancı dil belgelerini, değerlendirilmesinde yarar gördükleri diğer kişisel bilgi ve belgelerle ilanda istenen ek belgeleri de ekleyerek bir dilekçeyle müdürlüğe başvurur. Dilekçede, girmek istedikleri sanatta yeterlik programı belirtilir, adayların başvuru kayıt işlemleri müdürlükçe yürütülür,

5) Tezsiz yüksek lisans programından mezun olanların sanatta yeterlik programlarına kabulüne ilişkin esaslar; ilgili anasanat dalı kurulunun önerisi üzerine, enstitü kurulu tarafından belirlenir. Ancak bu esaslar, tezli yüksek lisans yapmış adayların sanatta yeterlik programlarına kabul esaslarına aykırı olamaz.

Değerlendirme ve öğrenci kabulü

MADDE 15 – (1) Adayların başvurularının değerlendirilmesi ve programlara öğrenci kabulü aşağıdaki koşullara göre yapılır:

a) Lisansüstü programlara, ÖSYM tarafından yapılan ALES standart puanı ya da ALES sonucu yerine bu sınava eşdeğerliği kabul edilen uluslararası düzeyde benzeri sınavlardan YÖK tarafından ilan edilen eşdeğer puanlar düzeyinde olan ve enstitü yönetim kurulunca kabul edilen puanlar ile adayların başvurdukları bilim alanında yapılacak yazılı sınav sonucu değerlendirilerek öğrenci alınır.

b) Alan öğretmenliği programlarında tezsiz yüksek lisans programına başvuran adaylar hariç, yüksek lisans programına başvuran adaylar, değerlendirme öncesinde yabancı dil sınavına alınırlar. ÜDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliği kabul edilen benzer sınavlardan bu puana eşdeğer bir puan almış olduğuna enstitü yönetim kurulunca karar verilenler bu sınavdan muaf tutulur.

c) Adayların yabancı dil ve yazılı sınavlarının değerlendirilmesi, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenen ve üç kişiden oluşturulan jürilerce yapılır. Yazılı sınav jürisinde, adayların başvuru formunda belirttiği bilim dalının başkanı da yer alır.

ç) Yabancı dil sınavı; yabancı dilde yazılmış, adayın bilim alanı ile ilgili 200 kelimelik bir metnin Türkçe’ye iki saat içinde, metnin anlamına sadık kalacak şekilde tercüme edilmesi suretiyle yapılır. Bu sınavda sözlük kullanılabilir. Yabancı dil sınavında başarı notu, tam notun %60’ıdır. Yabancı dil sınavından muaf olmadığı halde sınava girmeyen veya sınava girerek başarısız bulunanlar yazılı sınava alınmaz.

d) Yüksek lisans öğrenimine kabulde başarı notu; ALES standart puanının %50'si, lisans genel not ortalamasının %20'si ve yazılı sınav puanının %30'u alınarak hesaplanır. Yazılı sınav, 100 tam not üzerinden değerlendirilir ve sınav notu 60’ın altında olan adaylar başarısız kabul edilir. Yapılan değerlendirmede, 100 puan üzerinden en az 60 puan alanlar, başarı puanlarına göre sıralanarak kontenjan dahilinde yüksek lisans programlarına kabul edilir.

e) Doktora öğrenimine kabulde başarı notu; ALES standart puanının %70'i ve yazılı sınav puanının %30'u alınarak hesaplanır. Yazılı sınav, 100 tam not üzerinden değerlendirilir ve sınav notu 70’in altında olan adaylar başarısız kabul edilir. Yapılan değerlendirmede 100 üzerinden en az 70, lisansa dayalı kabullerde en az 75 puan sağlayanlar, başarı puanlarına göre sıralanarak kontenjan dâhilinde doktora programlarına kabul edilir.

f) Sanatta yeterlik programlarına öğrenci kabulünde başarı notu; ALES puanının %70'i ve mülakat/yetenek sınavı/portfolyo incelemesi puanının %30’u alınarak hesaplanır. Bu değerlendirmede adaylardan referans mektubu, neden sanatta yeterlik yapmak istediğini belirten bir kompozisyon, uluslararası standart sınavlar ve benzeri koşullar aranabilir. Yapılan değerlendirmede 100 üzerinden en az 70, lisansa dayalı kabullerde en az 75 puan sağlayanlar başarı puanlarına göre sıralanarak kontenjan dâhilinde sanatta yeterlik programlarına kabul edilir. Ancak güzel sanatlar fakültesi ile konservatuarlara öğrenci kabulünde ALES’e girmiş olma koşulu aranmaz.

g) Bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen başvuru koşullarını yerine getiren tezsiz yüksek lisans mezunu doktora ve sanatta yeterlik adayları, bu fıkranın (e) ile (f) bendine göre değerlendirilerek kontenjan dâhilinde doktora/sanatta yeterlik programına kabul edilir.

ğ) Lisansüstü programlara kabuldeki sıralamada puanların eşitliği halinde sırasıyla yazılı sınav notu, ÜDS ve ALES/temel tıp puanı fazla olana öncelik verilir.

h) Öğretmen yetiştirme alanlarındaki lisansüstü programlara kabul, değerlendirme ve verilecek diplomalara ilişkin usul ve esaslar ile bu programların asgari müşterek dersleri ve uygulamalara ilişkin esaslar, YÖK tarafından belirlenir.

ı) ALES standart puanı 55'ten az olmamak koşuluyla başvurduğu yüksek lisans programını Üniversitede veya başka bir yükseköğretim kurumunda tamamladıktan sonra bir dönemden fazla ara vermemiş olmak şartıyla doktora eğitimine başvuran adaylarda yeniden ALES’e girmiş olma şartı aranmaz. Bu adayların kabulünde, yüksek lisans programına başvuru sırasındaki ALES standart puanları esas alınır.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 16 – (1) Yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarında, nitelikleri aşağıda belirtilen adayların eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir;

a) Lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans ve doktora programından farklı alanlarda almış olan adaylar,

b) Lisans derecesini Üniversite dışındaki diğer yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans programı adayları,

c) Lisans ve yüksek lisans derecelerini Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan doktora programı adayları,

ç) Yüksek lisans derecesini başvurdukları doktora programından farklı alanda almış olan adaylar.

(2) Bilimsel hazırlık programına, bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (d), (e) ve (f) bentlerindeki esaslara göre öğrenci kabul edilir.

(3) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programı tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak, bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.

(4) Bilimsel hazırlık programına kabul edilen yüksek lisans öğrencisinin başvurmuş olduğu programa başlayabilmesi için hazırlık programındaki tüm dersleri, 2/8/2011 tarihli ve 28013 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bartın Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre; doktora ve sanatta yeterlik öğrencilerinin ise bu Yönetmeliğin yüksek lisans programına ilişkin hükümlerine göre başarmış olması gerekir.

(5) Bilimsel hazırlık programında öğrenci, aldığı dersleri başarmak zorundadır; başarısız olanlar programdaki dersleri başarıncaya kadar yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik programına başlayamaz. Bu programda geçirilen süre, bu Yönetmelikte belirtilen yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik programı sürelerine dâhil edilmez.

(6) Bu madde kapsamına giren bir öğrencinin bilimsel hazırlık programı, yukarıdaki esaslar dikkate alınarak anabilim/anasanat dalı başkanı tarafından hazırlanır ve anabilim/anasanat dalı kurulunun uygun görüşü ile birlikte öğrencinin kayıt tarihini izleyen onbeş gün içinde ilgili enstitüye gönderilir.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 17 – (1) Lisans düzeyinde bir öğretim programından mezun olup belirli konularda bilgilerini artırmak isteyenler, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanının olumlu görüşü üzerine, enstitü yönetim kurulu kararı ile bazı lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir.

(2) Özel öğrenci olarak kayıt yaptırmak isteyen adayların; almak istedikleri derslerin açılacağı dönemin başında, lisansüstü derslere kayıt süresi içinde, lisans öğrenimleri sırasında aldıkları notlara ilişkin belgelerin aslı veya enstitü tarafından onaylı örneklerini ekledikleri bir dilekçe ile müdürlüğe başvurmaları gerekir.

(3) Enstitü yönetim kurulu tarafından özel öğrenci olarak bazı dersleri almaları uygun görülen adaylar, özel öğrenci olarak kayıt yaptırabilmek için Üniversite Yönetim Kurulu tarafından o yıl için veya kredi başına tespit edilecek miktarı ödemek ve Üniversite veya enstitü yönetim kurulu tarafından gerekli görülen belgeleri vermek zorundadır.

(4) Lisansüstü eğitimdeki özel öğrenciler, bu statüde aldıkları derslerin en fazla 2 tanesini lisansüstü eğitimine saydırabilirler.

(5) Özel öğrencilik statüsü, özel öğrenci kayıt işlemlerinin tamamlanması üzerine kazanılır. Özel öğrencilere diploma ve unvan verilmez. Ancak kendilerine, izledikleri dersleri ve bu derslerde aldıkları notları gösteren bir belge verilebilir. Özel öğrenciler, Üniversite öğrencilerinin yararlandıkları öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(6) Özel öğrencilerin kaydoldukları dersleri bırakmak istemeleri halinde; o ders için ödedikleri eğitim ücreti, iade edilmez.

(7) Özel öğrencilere; derse devam, sınav, başarının değerlendirilmesi, disiplin ve diğer hususlarda ilgili enstitünün mevzuat hükümleri uygulanır.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 18 – (1) Üniversite içindeki başka bir enstitü anabilim/anasanat dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir dönemi tamamlamış olan ve ayrılacağı programdaki tüm sınavlarını başarmış ve yatay geçiş yaptığı tarihe kadar lisansüstü eğitim süresinde sağladığı genel not ortalaması, yüksek lisansta 3.00/4.00, doktora düzeyinde 3.50/4.00 olan öğrenciler, Üniversitede yürütülen eşdeğer düzeydeki lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Ancak, başka yükseköğretim kurumu öğrencilerinin yatay geçiş taleplerinin kabul edilmesi için yukarıdaki koşulların yanı sıra bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesindeki koşulları da taşımaları gerekir.

(2) Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıtlı olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek izleyen dönem öğretiminin başlama tarihinden en az onbeş gün önce, müdürlüğe başvurur. Müdür, başvuru belgelerini ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığına gönderir.

(3) Anabilim/anasanat dalı kurulunun görüş ve önerileri enstitü yönetim kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş talebinin uygun olup olmadığı, öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Enstitü yönetim kurulu kararında, öğrencilerin kabul edildiği programdaki ders yükümlülüklerinin hangilerinden muaf tutulacağı ayrıca belirtilir. Kredi eşdeğerliği, anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ile enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.

(4) Tez aşamasında olan öğrenciler, yatay geçiş hakkından yararlanamaz.

Yabancı uyruklu adayların kabulü

MADDE 19 – (1) Lisansüstü öğrenim görmek üzere gelen yabancı uyruklu yüksek lisans ve doktora adaylarının ALES’ten, başvurdukları enstitü programının gerektirdiği puanı almış olmaları gerekir. ALES sonucu yerine bu sınava eşdeğerliği kabul edilen uluslararası düzeyde benzeri sınavlardan YÖK tarafından ilan edilen eşdeğer puanlar düzeyinde sağlanan puanlar, enstitü yönetim kurulunca kabul edilebilir. Puanları yeterli olan adaylar lisans ve yüksek lisans kademelerinde okudukları dersler ve başarı notları, varsa diğer kişisel bilgi ve belgelerle müdürlüğe başvurur. Enstitü yönetim kurulunca görevlendirilen değerlendirme jürisi tarafından bilimsel düzeyi yeterli görülenler başvurdukları lisansüstü programa kabul edilir. Yabancı uyruklu adaylar için yabancı dil Türkçedir. Türkçe ve Yabancı Dil Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÖMER) tarafından verilen ve başarı düzeyini gösteren seviye tespit belgesine sahip olanlarla, TÖMER tarafından düzenlenen Türkçe kursunu başardıklarını belgeleyenler lisansüstü programlara başvurabilir. Bu adaylar mülakata veya yazılı sınava alınır. Adayların başarı puanları bu Yönetmeliğin 15 inci maddesine göre hesaplanır.

(2) Hükümet bursu ile başvuran adaylar, ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile uygun programa yerleştirilir.

(3) Yüksek lisans programlarına başvuranlardan lisans öğrenimlerini, doktora programlarına başvuranlardan lisans ve yüksek lisans öğrenimlerinden birini, Türkçe öğretim yapan bir üniversitede tamamladığını belgeleyen yabancı uyruklu adaylarda Türkçe dil koşulu aranmaz.

Yurt dışındaki üniversitelerle öğrenci değişimi

MADDE 20 – (1) Üniversite ile yurt dışındaki bir üniversite arasında yapılan Avrupa Birliği, Socrates, Erasmus ve benzeri anlaşmalar uyarınca, öğrenci değişimi programı çerçevesinde, yurt dışındaki üniversitelere bir veya iki dönem süreyle öğrenci gönderilebilir. Bu öğrencilerin kayıtları bu süre içerisinde Üniversitede devam eder ve bu süre, eğitim-öğretim süresinden sayılır. Bu öğrenciler, o dönem için Üniversitede almaları gereken dersler yerine, okudukları üniversitede aldıkları derslerden sorumlu sayılır. Bu derslerin seçimi, öğrenci danışmanlarının nezaretinde yapılarak ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun teklifi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile kesinleşir. Bu derslerden alınan notlar, bu Yönetmelikle belirlenen not sistemine çevrilerek öğrenci transkriptine işlenir ve akademik ortalamaya katılır. Öğrencinin almış olduğu bu derslerden başarısız olduğu dersler varsa onların yerine, Üniversitede almadığı dersler arasından, danışmanının uygun göreceği ve anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi üzerine enstitü yönetim kurulunca onaylanan dersleri alır.

(2) Aynı değişim kapsamında, değişim yapan üniversiteden gelen öğrencilere de, Üniversitede okudukları süre içerisinde bu Yönetmelik hükümleri uygulanır ve aldıkları dersler için kendilerine transkript verilir.

Lisansüstü programlara kayıt

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmeliğin 15 inci maddesindeki giriş sınavlarında başarılı olan ve adları ilgili öğretim programının kontenjanı dikkate alınarak müdürlükçe yapılan ilandaki asıl aday listesinde yer alan öğrenci adaylarının, kendilerinden istenen bilgi ve belgelerin aslı veya enstitüce onaylı örneklerini ilanda belirtilen süre içinde müdürlüğe teslim ederek kesin kayıtlarını yaptırmaları gerekir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır. Belirtilen süre içinde kaydını yaptırmayanların yerine yedek listedeki öğrenci adaylarının, sıra ile enstitünün belirleyeceği takvim çerçevesinde kayıtları alınır. Bu takvimde belirtilen tarihe kadar kayıt yaptırmayanlar haklarını kaybetmiş sayılır.

(2) Öğrencilerin; ders ve tez aşamasında her dönem, akademik takvimde belirlenen süre içinde, öğrenci bilgi sistemini kullanmak suretiyle ders seçimini yaparak danışman ve anabilim/anasanat dalı başkanınca onaylı çıktılarını enstitüye teslim etmeleri gerekir. Öğrenciler her dönem de kayıtlarını kendileri yaptırmak zorundadır. Akademik takvimde belirtilen kayıt süresi içinde kaydını yaptıramayan bir öğrencinin durumu, öğrencinin başvurusu üzerine enstitü yönetim kurulunda karara bağlanır. Ders kaydı yaptırılmayan dönem, öğretim süresine dahildir.

(3) Süresi içinde katkı payı veya öğrenim ücretini ödemeyenler ve mazeretleri enstitü yönetim kurulunca kabul edilmeyenler, o dönem için kayıt yaptıramaz ve öğrencilik haklarından yararlanamaz. Bu durumdaki öğrencilerin sağlık hizmetleri, üniversite tarafından karşılanmaz; askerlikle ilgili işlemlerde durum, askerlik şubesine bildirilir ve bu dönemler için öğrenci belgesi verilmez.

(4) Kayıt sildirmek için yazılı başvuruda bulunan öğrencinin kaydı, enstitü yönetim kurulu kararı ile silinir. Kaydı silinen öğrenciye, ödemiş olduğu katkı payları/öğrenim ücretleri iade edilmez.

Öğrenci katkı payı

MADDE 22 – (1) Öğrencilerden her bir dönem için katkı payı alınır.

(2) Öğrenci, ilgili mevzuatla belirlenen öğrenci katkı payını ilgili dönemin başında öder.

(3) Her bir ders için kredi başına ödenecek katkı payı tutarı, dönem başında enstitü yönetim kurulunca hesaplanır. Bu hesaplama, her bir dersin kredisinin ilgili dönemde alınması gereken toplam ders kredisine bölünmesi sonucu bulunacak katsayı ile ilgili dönem için belirlenen öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretinin çarpılması şeklinde gerçekleştirilir.

(4) Bu Yönetmeliğin 37 nci, 42 nci, 46 ncı ve 55 inci maddelerindeki süreler içinde öğrenimin tamamlanamaması halinde, her bir ilave ders için kredi başına ödenecek öğrenci katkı payı veya öğrenim ücreti; dersin alınacağı dönem için bu maddenin üçüncü fıkrasına göre belirlenecek olan kredi başına katkı payı veya öğrenim ücretinin yüzde yüzü, ikinci defa kayıt yaptırılması halinde yüzde iki yüzü, üçüncü defa kayıt yaptırılması halinde yüzde üç yüzü, dördüncü defa ve daha fazla kayıt yaptırılması halinde ise yüzde dört yüzü olarak hesaplanır.

Ders ekleme-ders silme

MADDE 23 – (1) Öğrenciler, her dönemin başlangıcında ve akademik takvimde belirtilen günlerde danışmanın uygun görüşünü almak şartıyla o dönemin eğitim programında mevcut olan başka dersleri programlarına ekleyebilir veya devam etmekte oldukları dersleri silebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Dersler, Sınavlar ve Değerlendirme Esasları

Dersler

MADDE 24 – (1) Her dönem açılacak lisansüstü dersler ve bunların sorumlu öğretim üyeleri, enstitü anabilim/anasanat dalı kurullarının görüşü alınarak anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi üzerine enstitü kurulu tarafından belirlenir.

(2) Enstitü anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü kurulunun kararı ile lisansüstü derslerden bazıları İngilizce olarak okutulabilir.

Devam zorunluluğu

MADDE 25 – (1) Derslere devam zorunludur. Her öğrenci derslerin en az %70’ine katılmak zorundadır. Bu koşulu yerine getirmeyen öğrenci, o ders veya derslerin dönem sonu genel sınavlarına alınmaz ve öğrenciye DZ notu verilir. Öğrencinin devamı, ders sorumlusu öğretim elemanı tarafından izlenir.

(2) Sağlık raporu ya da geçerli herhangi bir başka mazeret belgesi derse devam zorunluluğunu ortadan kaldırmaz.

Genel sınav

MADDE 26 – (1) Öğrenci, bir dönemde aldığı ve devam şartını sağladığı bütün derslerin genel sınavına, enstitü tarafından belirlenen ve ilan edilen gün ve saatte girmek zorundadır. Sınava girmeyen öğrenciye GR notu verilir. dönem sonu sınavı, enstitünün tez yazım kılavuzuna uygun olarak hazırlanmış dönem ödevinin değerlendirilmesi şeklinde de olabilir. Genel sınavda başarısız olan öğrenciler için bütünleme sınavı açılmaz.

(2) Dönem sonu sınav programları; anabilim/anasanat dallarınca hazırlanır, müdürlük tarafından onaylanır ve sınav dönemi başlamadan en az bir hafta önce ilan edilir. Sınavlar; programda gösterilen gün, yer ve saatte Üniversite binalarında yapılır. Ancak arazi üzerinde yapılan ders ve uygulamaların sınavları, arazi üzerinde ve Üniversite binaları dışında da yapılabilir. Sınavlar yazılı olarak yapılır. Ancak öğretim üyelerinden gelecek öneri üzerine enstitü yönetim kurulu sınavın sözlü, sözlü ve yazılı veya uygulamalı yapılmasına karar verebilir. Bu husustaki karar, dönemin başlamasından itibaren en geç iki hafta içinde ilan edilir. Sınavları, o dersi vermekle görevli öğretim üyesi düzenler ve yönetir. Takdir olunan genel sınav notları, genel sınavların bitiminden itibaren en geç onbeş gün içinde enstitüye teslim edilir.

Ara sınavlar

MADDE 27 – (1) Öğrenciler, kayıt yaptırdıkları derslerden her dönem içinde en az bir defa ara sınavına girer. Ara sınav; enstitünün tez yazım kılavuzuna uygun olarak hazırlanmış ödevin/ödevlerin, proje ve kısa sınavların değerlendirilmesi şeklinde de olabilir.

(2) Mazeret sınavı, yalnız ara sınavlar için yapılır. Ara sınavların bitimini takip eden hafta içerisinde müracaat edip ilgili yönetim kurulunca mazereti kabul edilen öğrenci, mazeret sınavına girebilir.

Başarı notunun hesaplanması

MADDE 28 – (1) Başarı notu, sadece genel sınav değerlendirilmesine göre değil, öğrencinin dönem içi çalışmaları ile ara sınavların birlikte değerlendirilmesi ile elde edilir. Dönem çalışmaları ile ara sınav sonuçlarının başarı notuna katkı oranı % 40 iken genel sınav notunun katkı oranı % 60’tır.

(2) Bir dersten başarılı sayılmak için, hem genel sınav notunun, hem de başarı notunun 100 puan üzerinden yüksek lisans düzeyinde en az 65, doktora düzeyinde en az 75 olması gerekir.

(3) Seminer dersi, tez çalışması ve bitirme projesi YT veya YZ olarak değerlendirilir.

Başarı notları

MADDE 29 – (1) Başarı notu değerlendirme sonucuna göre öğrenciye aşağıdaki harf notlarından birisi verilir. Tez çalışmaları için başarı notu yerine YT geçer notu verilir.

 

    DEĞERLENDİRME          YÜKSEK LİSANS                        DOKTORA

       Puan              Not             Katsayı           Derece              Katsayı              Derece

     90-100            AA                4.0               Pekiyi                  4.0                  Pekiyi

      85-89              BA                3.5            İyi-Pekiyi               3.5               İyi-Pekiyi

      80-84              BB                3.0                  İyi                    3.0                     İyi

      75-79              CB                2.5              Orta-İyi                2.5                Orta-İyi

      65-74              CC                2.0                 Orta                                              

      58-64              DC                1.5                                                                     

      50-57             DD                1.0                                                                     

       0-49               FF                 0.0                                                                     

          -                  YT                  -                 Geçer                    -                    Geçer

 

Başarısız sayılan notlar

MADDE 30 – (1) Öğrenciye başarısızlığın nedenine göre aşağıdaki notlardan birisi verilir:

a) DZ: Devam zorunluluğunu yerine getirmeyen öğrenciye verilir, öğrencinin sınava girme hakkı yoktur.

b) GR: Öğrencinin girmediği sınavlara verilir.

c) YZ: Dersin gereklerini yerine getirmeyerek başarısız olanlara verilir.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 31 – (1) İlan edilen sınav sonucuna itiraz, ilan tarihinden itibaren üç iş günü içinde ilgili enstitü anabilim/anasanat dalına yazılı olarak yapılır. Öğretim elemanı, itirazı iki iş günü içerisinde maddi hata bakımından değerlendirir. Maddi hata belirlenmesi durumunda, öğrencinin aldığı not enstitü yönetim kurulu kararıyla düzeltilir. İtirazın neticesi öğrenciye bildirilir.

Başarısız olunan dersler

MADDE 32 – (1) Yüksek lisans ve doktora öğrencileri, başarısız olduğu dersleri tekrarlayarak başarmak zorundadır. Zorunlu hallerde, anabilim/anasanat dalı başkanının ve danışmanının ortak teklifi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile öğrenci, başarısız olduğu bir dersin yerine başka bir ders alabilir.

Akademik ortalama

MADDE 33 – (1) Bir dersin kredisi ile başarı notu katsayısının çarpımı, o dersin ağırlıklı puanını verir. Akademik ortalama, öğrencinin enstitüye kaydından itibaren geçer not aldığı ve program için geçerli sayılan bütün derslerin ağırlıklı puanlarının toplamının aynı derslerin kredi toplamına bölünmesi suretiyle elde edilir. Bu hesaplamada bölme işlemi, virgülden sonra iki basamak yürütülür. Öğrencinin YT notu aldığı dersler, akademik ortalamaya dâhil edilmez.

Genel not ortalaması

MADDE 34 – (1) Genel not ortalaması, öğrencinin lisansüstü programa kabul edilişinden itibaren almış olduğu ve bu lisansüstü programda geçerli olan derslerin tümü dikkate alınarak hesaplanır. Tezli ve tezsiz yüksek lisans öğrencilerinin tüm derslerini tamamlayabilmesi için genel not ortalamalarının 100 tam not üzerinden en az 75; 4.00 üzerinden en az 2.50, doktora öğrencilerinin aldıkları tüm derslerinin genel not ortalaması 100 tam not üzerinden en az 80; 4.00 üzerinden en az 3.00 olması gerekir. Bu ortalamaları tutturamayan öğrencilere, asgari not ortalamasını sağlayıncaya kadar danışmanları tarafından uygun görülen dersler aldırılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim Programları ve Uzmanlık Alan Dersi

Yüksek lisans programı

MADDE 35 – (1) Yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülür. Bu programların açılması ve kontenjanların belirlenmesi, enstitü anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi üzerine enstitü yönetim kurulunca kararlaştırılır.

(2) Tezsiz yüksek lisans programının ilk iki döneminde üstün başarı gösteren, iki dönem genel not ortalaması en az 4.00 üzerinden 3.50 olan ve tezli yüksek lisans programına geçmek isteyen adaylar, enstitü anabilim/anasanat dalı kurulunun olumlu görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programına geçebilir.

(3) Tezli yüksek lisans programında öğrenci iken tezsiz yüksek lisans programına geçmek isteyen adaylar, ilk iki dönem sonunda anabilim/anasanat dalı başkanlıklarına başvurmaları halinde anabilim/anasanat dalı kurulunun olumlu görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararı ile tezsiz yüksek lisans programına geçebilir.

(4) Tezsiz yüksek lisans programından mezun olan öğrenciler bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendindeki başvuru koşullarını taşımaları kaydıyla, alan öğretmenliği programında tezsiz yüksek lisans programından mezun olan öğrenciler ise belirtilen maddedeki koşulların yanı sıra bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendindeki yabancı dil sınav şartını sağlamak kaydıyla aynı enstitü anabilim/anasanat dalı tezli yüksek lisans programlarına kabul edildikleri takdirde yalnızca tez hazırlayarak tezli yüksek lisans programından mezun olabilirler.

Tezli yüksek lisans programının amacı ve kapsamı

MADDE 36 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanma, farklı bilgilerle bütünleştirerek yorumlama, eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme, yeni bilgiler üretme, alanında karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözme, yeni strateji, yöntem ve uygulama planları geliştirme, öğrenmesini sürdürme, yönlendirme gibi becerilerini geliştirmektir. Bu program toplam 90 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer, danışmanlık, ders ve tez aşamasında ayrı ayrı alınan uzmanlık alanı derslerinden oluşur. Seminer, danışmanlık ve uzmanlık alanı dersleri YT veya YZ olarak değerlendirilir. Öğrenci, kayıt yaptırdığı dönemin başından itibaren, her dönem danışmanınca ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığına her bir öğrenci için açılması önerilen ve enstitü kurulu kararı ile açılan uzmanlık alanı ve danışmanlık adlı derslere kayıt yaptırmak zorundadır. Bu derslere ilişkin ilkeler, enstitü kurulunca kararlaştırılır ve enstitü yönetim kurulu tarafından uygulanır.

(2) Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca dersler, danışmanın ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanının önerisi, enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınacak derslerin kredileri toplam kredinin % 50’sini geçemez.

(3) Bir öğrencinin enstitüye tam zamanlı öğrenci olarak kaydolmadan önce son üç yıl içinde özel öğrenci olarak veya yurt içindeki, yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından aldığı ve başarılı olduğu, kendi bilim alanı ile ilgili lisansüstü derslerinden; danışmanının teklifi, anabilim/anasanat dalı başkanının onayı ve enstitü yönetim kurulu kararı ile devam etmekte olduğu programa en fazla iki ders transfer edilebilir.

Tezli yüksek lisans programının süresi

MADDE 37 – (1) Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi dört dönemdir. Bu süre üç dönemden daha az olamaz. Bu programın ilk iki dönemine ait tüm derslerini başarı ile tamamlayan ve genel not ortalaması en az 75 (4.00 üzerinden en az 2.50) olan başarılı öğrencilere, danışmanının önerisi ve anabilim/anasanat dalı kurulunun onayı ile belirtilen süreden daha kısa sürede mezun olabilme imkânı sağlanır.

(2) Derslerini başarı ile bitiren; ancak tez çalışmasını bu maddenin birinci fıkrasına göre dört dönem sonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen bir öğrenciye, danışmanı ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile tezini tamamlaması ve jüri önünde savunması için en fazla iki dönem ek süre verilebilir. Tez çalışmalarını ek süre sonunda da tamamlayamayan öğrenciler, bu Yönetmeliğin 22 nci maddesi hükümlerinde belirtilen koşullara göre katkı ücretini ödemek şartı ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda ders ve sınavlara katılım ile tez hazırlama hariç öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmadan öğrencilik statüleri devam eder.

Tezli yüksek lisans programında danışman atanması ve tez çalışması

MADDE 38 – (1) Tezli yüksek lisans programında, anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için bir tez konusunu, en geç ikinci dönemin sonuna kadar ve tez danışmanını, birinci dönemin başında enstitüye önerir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda danışmanın önerisi ve anabilim/anasanat dalı kurulunun uygun görüşü ile ikinci bir tez danışmanı atanabilir. Tez danışmanı önerisi, ilgili enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir.

(2) Tez danışmanı, öğretim üyeleri arasından seçilir. Ayrıca, danışmanın önerisi, enstitü anabilim/anasanat dalı kurulunun uygun görüşü ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile diğer kurum ve kuruluşlarda görev yapan doktora unvanına sahip uzmanlar da ikinci danışman olarak atanabilir.

(3) Tez danışmanı; öğrenciyi öğrenimi süresince alacağı derslere yönlendirmek, bu derslere devamını ve öğrenim durumunu sürekli izlemek, öğrencinin tez çalışmasını yönetmek ve yönlendirmekle yükümlüdür. Tez danışmanı atanana kadar geçecek sürede danışmanlık işlemleri, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanı tarafından yürütülür.

(4) Danışman değişikliği, öğrencinin ve/veya danışmanın yazılı başvurusu üzerine, enstitü anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü alınarak enstitü yönetim kurulu kararı ile yapılır. Danışman değişikliğinde yeni danışmanın onayı da aranır.

(5) Öğrenci seminer dersinde, ilgili anabilim/anasanat dalının belirlediği program çerçevesinde dönem içinde tez çalışmasına yönelik bir seminer verir. Seminer dersinin not değerlendirmesi tez danışmanı tarafından yapılır ve sonuç anabilim dalı başkanlığı tarafından enstitüye iletilir.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması

MADDE 39 – (1) Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci, hazırladığı ve danışmanınca kabul edilen tezini enstitünün tez yazım ve basım kılavuzuna uygun şekilde hazırlayarak ilgili enstitüye teslim eder.

(2) Yüksek lisans tez jürisi, ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri Üniversite içindeki başka bir anabilim/anasanat dalından veya başka bir üniversiteden olmak üzere üç kişiden oluşur. Ayrıca YÖK tarafından denkliği kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında görev yapmakta olan öğretim üyeleri arasından da jüri üyesi belirlenebilir. İkinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz. Tezin jüri üyelerine dağıtımı müdürlükçe yapılır.

(3) Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en erken onbeş gün, en geç bir ay içinde anabilim/anasanat dalı başkanının önerisi üzerine müdürlükçe ilan edilen yer, tarih ve saatte toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Jüriye katılamayacak üyeler, katılamama sebeplerini gerekçeli olarak tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren bir hafta içinde müdürlüğe yazılı olarak bildirir.

(4) Jüri toplantıları eksik üyeli yapılamaz. Katılamayan jüri üyesinin yerine yedek üye çağrılır. İlan edilen günde yapılamayan jüri toplantısı için durum bir tutanakla belirlenerek müdürlüğe bildirilir ve en geç onbeş gün içinde ikinci bir toplantı günü belirlenir. Tez sınavı; tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. İlgili anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile tez sınavına sergi, gösteri, performans ve benzeri oturum da eklenebilir.

(5) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Bu karar enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi reddedilen öğrenci müteakip tez sınavı döneminde yeniden sınava alınır, tezin tekrar reddedilmesi halinde programa yeni bir tez konusu ile devam eder. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrenci, müteakip tez sınavı döneminde yeniden sınava alınır. Ret kararları gerekçeli bir raporla açıklanır.

Yüksek lisans diploması

MADDE 40 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezini ciltlenmiş halde enstitü kurulunca belirlenen sayıda tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine yüksek lisans diploması verilir.

(2) Bir ay içinde yukarıda belirtildiği şekliyle tezini teslim etmeyen öğrenci, geçerli mazeretini bildiren bir dilekçeyle müdürlüğe başvurarak bir aylık ek süre talep edebilir. Bu süre sonunda da tezini teslim etmeyen öğrencinin mezuniyeti bir sonraki akademik dönem içerisinde yapılır. Bu durumdaki bir öğrenci, yeni döneme kayıt yaptırmak zorundadır.

(3) Yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

(4) Yüksek lisans diploması; müdür ve Rektör tarafından imzalanır, Üniversitenin soğuk damgası ile mühürlenir.

Tezsiz yüksek lisans programının amacı ve kapsamı

MADDE 41 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrencinin mesleki konularda bilgilerini zenginleştirme ve bunları uygulamaya aktarma becerilerini geliştirmektir. Tezsiz yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretimde de yürütülebilir. Bu program, toplam 90 krediden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur.

(2) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üç tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olmak koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir.

(3) Öğrenci, ilk iki dönemde aldığı bütün dersleri başarı ile tamamladıktan sonra dönem projesi alır. Dönem projesi YT veya YZ olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem projesinin alındığı dönemde dönem projesine kayıt yaptırmak ve dönem sonunda yazılı bir raporu danışmanına vermek zorundadır.

(4) Bir öğrencinin enstitüye tam zamanlı öğrenci olarak kaydolmadan önce son üç yıl içinde özel öğrenci olarak veya yurt içindeki, yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından aldığı ve başarılı olduğu, kendi bilim alanı ile ilgili lisansüstü derslerin bir kısmı; danışmanının teklifi, anabilim/anasanat dalı başkanının onayı ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile devam etmekte olduğu programa en fazla iki ders transfer edilebilir.

Tezsiz yüksek lisans programının süresi

MADDE 42 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi en fazla altı dönemdir. Tezsiz yüksek lisans dersleri birbirini izleyen en az üç, en fazla dört dönem içinde tamamlanır. Bu süre sonunda en çok iki dersten başarısız olan veya tüm derslerden başarılı olduğu halde akademik ortalaması 75’in (4.00 üzerinden 2.50’nin) altında olan öğrencilere ortalama yükseltmek ve başarısız olunan dersleri tekrarlayabilmek için enstitü yönetim kurulu kararı ile iki dönem ek süre tanınabilir. Bu süre sonunda da başarılı olamayan öğrenciler, bu Yönetmeliğin 22 nci maddesi hükümlerinde belirtilen koşullara göre katkı ücretini ödemek şartı ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda ders ve sınavlara katılım hariç öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmadan öğrencilik statüleri devam eder.

Tezsiz yüksek lisans programında danışman atanması

MADDE 43 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında, enstitü anabilim/anasanat dalı kurulunca her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi veya yeterli sayıda öğretim üyesi yoksa ilgili öğretim programını kapsayan bilim dalında doktora yapmış bir öğretim görevlisi; birinci dönemin sonuna kadar enstitü anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla atanır.

Tezsiz yüksek lisans öğreniminin sonuçlanması ve tezsiz yüksek lisans diploması

MADDE 44 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının sonunda yeterlik sınavı uygulanır. Yeterlik sınavı, bu Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin ikinci fıkrasına göre kurulan jüri tarafından sözlü olarak yapılır. Sınav sonucu, enstitüye yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde tutanakla bildirilir. Sınavda başarısız olan öğrenci en geç üç ay içerisinde aynı jüri önünde tekrar sınava alınır. İkinci kez başarısız olan öğrenci, müteakip dönemlerde yeniden sınava alınır.

(2) Derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan yüksek lisans öğrencisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(3) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

(4) Diploma, müdür ve Rektör tarafından imzalanır, Üniversitenin soğuk damgası ile mühürlenir.

Doktora programının amacı ve kapsamı

MADDE 45 – (1) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin;

a) Bilime yenilik getirme,

b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme,

c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama

niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

(2) Doktora programı, yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam 180 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer, danışmanlık, ders ve tez aşamasında ayrı ayrı alınan uzmanlık alanı dersleri, yeterlik ve tez önerisi sınavından oluşur. Doktora programı, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam 180 krediden az olmamak koşuluyla en az on dört adet ders, bir seminer, danışmanlık, ders ve tez aşamasında ayrı ayrı alınan uzmanlık alanı dersleri, yeterlik ve tez önerisi sınavından oluşur. Doktora öğrencisi; tez danışmanının atandığı tarihi izleyen dönem başından itibaren her dönem tez çalışmasına ve tez danışmanınca ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığına her bir öğrenci için açılması önerilen ve enstitü kurulu kararı ile açılan uzmanlık alanı dersine kayıt yaptırmak zorundadır. Bu derslere ilişkin esaslar enstitü kurulunca kararlaştırılır ve enstitü yönetim kurulu tarafından uygulanır.

(3) Doktora öğrencileri, lisans ve yüksek lisans programından, daha önce almamış olmak koşulu ile ders alabilirler. Lisansüstü dersler, danışmanın ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir. Bu suretle alınan derslerin kredileri, toplam kredinin %50’sini geçemez. Lisans dersleri, ders yüküne ve doktora kredisine sayılamaz.

(4) Bir öğrencinin enstitüye tam zamanlı öğrenci olarak kaydolmadan önce son üç yıl içinde özel öğrenci olarak veya yurt içindeki, yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından aldığı ve başarılı olduğu, kendi bilim alanı ile ilgili lisansüstü derslerden; danışmanının teklifi, anabilim/anasanat dalı başkanının onayı ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile devam etmekte olduğu programa transfer edilebilir. Ancak bu şekilde alınacak derslerin kredisi, öğrencinin kayıtlı olduğu programa en fazla iki ders transfer edilebilir.

(5) Doktora programları, yurt içindeki ve yurt dışındaki müşterek doktora programları şeklinde de düzenlenebilir. Bu programların uygulama usul ve esasları, Senatonun teklifi üzerine YÖK tarafından belirlenir.

(6) İkinci tez danışmanı ve tez izleme komitesi üyeleri yurt dışından olan doktora öğrencilerinin tezleri, Türkçe ile beraber yaygın olarak kullanılan İngilizce, Almanca veya Fransızca olarak yazılabilir ve savunulabilir.

Doktora programının süresi

MADDE 46 – (1) Doktora programını tamamlama süresi, yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için sekiz dönem, lisans derecesi ile kabul edilenler için on dönemdir.

(2) Doktora programı için gerekli dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört dönem, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı dönemdir. Bu süre içinde derslerini başarıyla tamamlayamayan veya bu Yönetmeliğin 34 üncü maddesinde öngörülen en az genel not ortalamasını tutturamayan öğrenciler doktora tezi çalışmasına başlayamazlar.

(3) Derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen; ancak tez çalışmasını bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen sürelerde tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen bir öğrenciye, tez izleme komitesinin ve ilgili anabilim/anasanat dalı başkanının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile tezini jüri önünde savunması için en fazla dört dönem ek süre verilebilir. Ek süre sonunda da tez çalışmasını tamamlayamayan öğrenciler, bu Yönetmeliğin 22 nci maddesi hükümlerinde belirtilen koşullara göre katkı ücretini ödemek şartı ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda ders ve sınavlara katılım ile tez hazırlama hariç öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmadan öğrencilik statüleri devam eder.

(4) Doktora çalışmasında lisanstan gelenler için ilk üç dönemine ait, yüksek lisanstan gelenler için ise ilk iki dönemine ait tüm dersleri başarıyla tamamlayan ve genel not ortalaması en az 85 (4.00 üzerinden en az 3.50) olan öğrencilere, danışmanının önerisi ve anabilim/anasanat dalı kurulunun onayı ile öngörülen süreden daha kısa sürede mezun olma imkânı verilebilir. Bununla birlikte, bir öğrencinin doktora öğrenim süresi; yüksek lisans derecesi ile kabul edilmişse altı, lisans derecesiyle kabul edilmişse sekiz dönemden az olamaz. Bu sürenin, yüksek lisans derecesi ile kabul edilenlerde en az dört, lisans derecesi ile kabul edilenlerde ise en az beş dönemi tez hazırlama süresi olarak kabul edilir.

Doktora programında tez danışmanı atanması

MADDE 47 – (1) Anabilim/anasanat dalı başkanlığı, her öğrenci için tez danışmanını ve danışmanının belirleyeceği tez konusunu ilgili enstitüye önerir. Tez danışmanı önerisi enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir. Tez danışmanı birinci dönemin başında atanır. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir.

(2) Tez danışmanı; öğrenciyi öğrenimi süresince alacağı derslere yönlendirmekle, bu derslere devamını ve öğrenim durumunu sürekli izlemekle, öğrencinin tez çalışmasını yönetmek ve yönlendirmekle yükümlüdür. Tez danışmanı atanana kadar geçecek sürede danışmanlık işlemleri, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanı tarafından yürütülür.

(3) Tez danışmanı ve ikinci tez danışmanı, öğretim üyeleri arasından seçilir. Ayrıca tez danışmanının önerisi, enstitü anabilim/anasanat dalı kurulunun uygun görüşü ve ilgili enstitü yönetim kurulunun kararı ile yükseköğretim kurumları dışındaki kurum ve kuruluşlarda görev yapan doktor unvanına sahip uzmanlar da ikinci danışman olarak atanabilir.

(4) Danışman değişikliği, öğrencinin ve/veya danışmanın yazılı başvurusu üzerine danışman öğretim üyelerinin ve enstitü anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü alınarak enstitü yönetim kurulu kararı ile yapılır. Danışman değişikliğinde yeni danışmanın onayı da aranır.

Doktora yeterlik sınavı

MADDE 48 – (1) Yeterlik sınavı, öğrencinin temel konular ve doktora çalışmasıyla ilgili konularda yeterli bilgiye sahip olup olmadığının sınanması amacıyla yapılır.

(2) Öğrenci, derslerini başarı ile tamamladığı dönemden itibaren enstitü yönetim kurulu tarafından ilan edilen tarihte yeterlik sınavına girebilmek için enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığına müracaat eder. Ancak yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenci en geç beşinci dönemin, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenci ise en geç yedinci dönemin sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

(3) Yeterlik sınavları, enstitü anabilim/anasanat dalı kurulu tarafından önerilen ve enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan ve sürekli görev yapan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite; farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurabilir. Komite tarafından oluşturulacak sınav jürileri beş asıl ve iki yedek üyeden oluşur. Jüride öğrencinin danışmanı ile başka yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyelerinden en az bir üye bulunur. YÖK tarafından denkliği kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında görev yapmakta olan Türk vatandaşı veya yabancı ülke vatandaşı öğretim üyeleri arasından da jüri üyesi seçilebilir. Doktora yeterlik komitesi üç yılda bir yenilenir.

(4) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Doktora yeterlik komitesi, sınav jüri önerileri ve öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, başarısızlık halinde sınav jürisinin gerekçeleriyle birlikte, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığına ve yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde de enstitüye tutanakla bildirilir.

(5) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, bir sonraki dönemde tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrenci, müteakip dönemlerde yeniden sınava alınır.

(6) Doktora yeterlik komitesi; yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, bu Yönetmeliğin 46 ncı maddesinin ikinci fıkrasında öngörülen sürelerden sonra da fazladan ders almasını isteyebilir.

(7) Lisans derecesi ile kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarıyla tamamlamış bir öğrenci, dönem başlamadan en az on gün içinde başvurmak koşuluyla enstitü anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile yüksek lisans programına geçebilir.

Tez izleme komitesi

MADDE 49 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için enstitü anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka anabilim/anasanat dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının olması durumunda ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, enstitü anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması

MADDE 50 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini danışmanının gözetiminde hazırlar ve tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Savunma talebi, danışman onayı alınarak öğrenci tarafından bir dilekçeyle müdürlüğe bildirilir ve sözlü savunma tarihi müdürlükçe ilan edilir. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili bir raporu sözlü savunmadan en az onbeş gün önce komite üyelerine dağıtır.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Bu karar enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez önerisini izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen bir öğrenci üç ay içinde; danışman ve tez konusu değiştiren bir öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır.

(4) Tez önerisi kabul edilen, ancak tez hazırlama süresi içerisinde tez konusunu değiştirmek isteyen bir öğrenci, danışmanın da gerekçeli raporu ile en geç üç ay içinde yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan yeni tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, yeni tez önerisi ile ilgili raporu sözlü savunmadan en az onbeş gün önce komite üyelerine verir. Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu yeni tez önerisinin kabul veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca yeni tez önerisi savunmasını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

Doktora tezinin izlenmesi

MADDE 51 – (1) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, ocak-haziran ve temmuz-aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti, ulusal ve uluslararası yayınların listesi ve bir yıl sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir.

(2) Tez izleme komitesi tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrenci, yeni bir danışman ve/veya yeni bir tez konusu ile tez önerisi savunmasına tekrar alınır.

Doktora tezinin sonuçlanması

MADDE 52 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları gösteren ve danışmanınca kabul edilen tezini enstitünün lisansüstü tez yazım ve basım kılavuzuna uygun şekilde hazırlayarak enstitüye teslim eder.

(2) Doktora tez jürisi, enstitü anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az biri başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi ya da YÖK tarafından denkliği kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında görev yapmakta olan Türk vatandaşı veya yabancı ülke vatandaşı öğretim üyeleri arasından olmak üzere beş kişiden oluşur. Enstitü yönetim kurulu ayrıca, birisi Üniversiteden ve diğeri başka yükseköğretim kurumlarının öğretim üyelerinden olmak üzere iki yedek üye seçer. Tezin jüri üyelerine dağıtımı müdürlükçe yapılır.

(3) Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en erken onbeş gün, en geç bir ay içinde anabilim/anasanat dalı başkanının önerisi üzerine müdürlükçe ilan edilen yer, tarih ve saatte toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Zorunluluklar nedeniyle jüriye katılamayacak üyeler, katılamama sebeplerini gerekçeli olarak tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir hafta içinde müdürlüğe yazılı olarak bildirir. Doktora tez sınavının tarihi ve yeri enstitüce jüri üyelerine yazılı olarak bildirilir.

(4) Jüri toplantıları eksik üyeli yapılamaz. Katılamayan jüri üyesinin yerine yedek üye çağrılır. İlan edilen günde yapılamayan jüri toplantısı için durum bir tutanakla belirlenerek müdürlüğe bildirilir ve en geç onbeş gün içinde ikinci bir toplantı günü belirlenir. İkinci kez toplanamayan jüriler konusunda enstitü yönetim kurulu kararına göre işlem yapılır. Tez sınavı; tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez sınavı dinleyicilere açık olarak yapılır.

(5) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye gerekçeli bir rapor ve tutanakla bildirilir. Tezi reddedilen öğrenci müteakip tez sınavı döneminde yeniden sınava alınır. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda tezi kabul edilmeyen öğrenci müteakip tez sınavı döneminde yeniden sınava alınır. Ret kararları gerekçeli bir raporla açıklanır.

Doktora diploması

MADDE 53 – (1) Tez sınavında başarılı olan ve diğer koşulları da sağlayan öğrenci; doktora tezini enstitünün lisansüstü tez yazım kılavuzuna göre hazırlayarak tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde tez danışmanının kabul yazısıyla doktora tezinin enstitü kurulunca belirlenen sayıda ciltlenmiş halde enstitüye teslim eder. Bir ay içinde tezini teslim edemeyen öğrenci, geçerli mazeretini bildiren bir dilekçeyle müdürlüğe başvurarak en çok bir aylık ek süre talep edebilir. Bu süre sonunda da tezini teslim etmeyen öğrencinin mezuniyeti bir sonraki akademik dönem içersinde yapılır. Bu durumdaki bir öğrenci yeni döneme kayıt yaptırmak zorundadır. Diplomaya hak kazanılan tarih, doktoranın enstitü yönetim kurulunda kabul edildiği tarihtir.

(2) Doktora diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

(3) Diploma, müdür ve Rektör tarafından imzalanır, Üniversitenin soğuk damgası ile mühürlenir.

Sanatta yeterlik programının amacı ve kapsamı

MADDE 54 – (1) Sanatta yeterlik programı; bir lisans, yüksek lisans ya da buna eşdeğer bir çalışma üzerine yapılan ve bir sanat alanında gerekli kurumsal, uygulamalı bilgi, becerileri kazandırmayı ve özgün bir sanat eseri ortaya konulması ile müzik ve sahne sanatlarında özgün ve üst düzeyde bir yaratıcılık ve uygulama sergilemeyi amaçlayan, bilimde doktora eğitimine denk bir eğitimdir.

(2) Sanatta yeterlik programı; yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için 180 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, en az bir seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve sergi, proje, resital, konser, temsil ve benzeri tez/yeterlik çalışmasından oluşur. Lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için ise en az 180 krediden az olmamak şartıyla ondört adet ders, en az bir seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve sergi, proje, resital, konser, temsil ve benzeri tez/yeterlik çalışmasından oluşur. Sanatta yeterlik programı öğrencisi, tez danışmanının atandığı tarihi izleyen dönem başından itibaren her dönem tez çalışmasına ve tez danışmanınca anasanat dalı başkanlığına her bir öğrenci için açılması önerilen ve enstitü kurulu kararı ile açılan uzmanlık alanı dersine kayıt yaptırmak zorundadır. Bu derslere ilişkin ilkeler enstitü kurulunca kararlaştırılır ve enstitü yönetim kurulu tarafından uygulanır.

(3) Lisansüstü dersler, danışmanın görüşü, enstitü anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebilir. Bu suretle alınan derslerin kredileri, toplam kredinin %50’sini geçemez. Sanatta yeterlik programı öğrencileri; danışmanın önerisiyle, lisans dersleri de alabilir. Lisans dersleri ders yüküne ve sanatta yeterlik kredisine sayılmaz.

(4) Bir öğrencinin enstitüye tam zamanlı öğrenci olarak kaydolmadan önce son üç yıl içinde özel öğrenci olarak veya yurt içindeki/yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından aldığı ve başarılı olduğu, kendi sanat alanı ile ilgili lisansüstü derslerinden, danışmanının teklifi, anasanat dalı başkanının onayı ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile devam etmekte olduğu programa transfer edilebilir. Ancak bu şekilde alınacak derslerin kredisi, öğrencinin kayıtlı olduğu programa en fazla iki ders transfer edilebilir.

(5) Sanatta yeterlik programları; yurt içinde ve yurt dışında beraber sanatta yeterlik programları şeklinde de düzenlenebilir.

(6) İkinci tez danışmanı ve tez izleme komitesi üyeleri yurt dışından olan sanatta yeterlik öğrencilerinin tezleri Türkçe ile beraber yaygın olarak kullanılan İngilizce, Almanca veya Fransızca olarak yazılabilir ve savunulabilir.

Sanatta yeterlik programının süresi

MADDE 55 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için sekiz dönem, lisans derecesi ile kabul edilenler için on dönemdir.

(2) Sanatta yeterlik programı için gerekli dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört dönem, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı dönemdir. Bu süre içinde derslerini başarıyla tamamlayamayan veya bu Yönetmeliğin 34 üncü maddesinde öngörülen en az genel not ortalamasını tutturamayan öğrenciler tez veya sanat eseri çalışmasına başlayamazlar.

(3) Derslerini başarıyla tamamlayan, ancak tez ve yeterlik çalışmasını birinci fıkrada belirtilen sürelerde tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen bir öğrenciye tez izleme komitesi ve enstitü anasanat dalı başkanının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile tez ve sanatta yeterlik çalışmasını jüri önünde savunması için bir kerede en çok iki dönem olmak üzere toplam dört dönem ek süre verilebilir. Ek süre sonunda da tez veya sanat eseri çalışmasını tamamlayamayan öğrenciler bu Yönetmeliğin 22 nci maddesi hükümlerinde belirtilen koşullara göre katkı ücretini ödemek şartı ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda ders ve sınavlara katılım ile tez hazırlama hariç öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmadan öğrencilik statüleri devam eder.

(4) Sanatta yeterlik programında başarılı olan öğrencilere, anasanat dalı kurulunun gerekçeli önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile daha kısa sürede mezun olma imkânı verilebilir. Bununla birlikte, bir öğrencinin sanatta yeterlik öğrenim süresi, yüksek lisans derecesi ile kabul edilmişse altı, lisans derecesiyle kabul edilmişse sekiz dönemden az olamaz. Bu sürenin, yüksek lisans derecesi ile kabul edilenlerde en az üç, lisans derecesi ile kabul edilenlerde ise en az dört dönemi tez ve sergi, proje, resital, konser, temsil ve benzeri hazırlama süresi olarak kabul edilir.

Tez veya sanat eseri danışmanı atanması

MADDE 56 – (1) Enstitü anasanat dalı kurulu, her öğrenci için sanatta yeterlik tez ya da sanat eseri danışmanını ve danışmanının belirleyeceği tez konusunu ilgili enstitüye önerir. Tez danışmanı önerisi enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir. Tez danışmanı en geç birinci dönemin başında atanır.

(2) Tez danışmanı; öğrenciyi öğrenimi süresince alacağı derslere yönlendirmek, bu derslere devamını ve öğrenim durumunu sürekli izlemek, öğrencinin tez çalışmasını yönetmek ve yönlendirmekle yükümlüdür. Tez danışmanı atanana kadar geçecek sürede danışmanlık işlemleri, ilgili anasanat dalı başkanı tarafından yürütülür.

(3) Tez danışmanı Üniversite öğretim üyeleri arasından seçilir. Tez ve sanatta yeterlik çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda danışmanın önerisi ve anasanat dalı kurulunun uygun görüşü ile ikinci bir tez danışmanı da önerilebilir. İkinci tez danışmanı, doktora veya sanatta yeterlik derecesine sahip bir öğretim görevlisi de olabilir.

(4) Tez danışmanı değişikliği; öğrencinin yazılı müracaatı ve tez danışmanı ve anasanat dalı kurulunun görüşü alınarak enstitü yönetim kurulu kararı ile yapılır.

Sanatta yeterlik sınavı

MADDE 57 – (1) Sanatta yeterlik sınavının amacı; sanatta yeterlik derslerini ve ilgili uygulamaları başarıyla tamamlayan öğrencinin temel konular ve sanatta yeterlik çalışmasıyla ilgili konularda derinliğe sahip olup olmadığının sınanmasıdır. Sanatta yeterlik sınavları yılda iki kez yapılır.

(2) Sanatta yeterlik sınavları, enstitü anasanat dalı kurulu tarafından önerilen ve enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan ve sürekli görev yapan beş kişilik sanatta yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurabilir. Komite tarafından oluşturulacak sınav jürileri beş, yeterli öğretim üyesi bulunmaması halinde üç asıl ve iki yedek üyeden oluşur. Jüride öğrencinin danışmanı ile başka yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyelerinden en az bir üye bulunur. YÖK tarafından denkliği kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında görev yapmakta olan Türk vatandaşı veya yabancı ülke vatandaşı öğretim üyeleri arasından da jüri üyesi seçilebilir. Sanatta yeterlik komitesi üç yılda bir yenilenir.

(3) Sanatta yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Sanatta yeterlik komitesi, sınav jüri önerileri ve öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, başarısızlık halinde sınav jürisinin gerekçeleriyle birlikte, enstitü anasanat dalı başkanlığına ve yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde de enstitüye tutanakla bildirilir.

(4) Sanatta yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, bir sonraki dönemde tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrenci, müteakip dönemlerde yeniden sınava alınır.

(5) Sanatta yeterlik komitesi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, bu Yönetmeliğin 55 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen sürelerden sonra da fazladan ders almasını isteyebilir.

Tez ve sanatta yeterlik çalışması izleme komitesi

MADDE 58 – (1) Sanatta yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için enstitü anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile bir ay içinde bir tez ve sanatta yeterlik çalışması izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez ve sanatta yeterlik çalışması izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka, enstitü anasanat dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının olması durumunda ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.

(3) Tez ve sanatta yeterlik çalışması izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, enstitü anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez ve sanatta yeterlik çalışması önerisi savunması

MADDE 59 – (1) Sanatta yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde; yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini danışmanının gözetiminde hazırlar ve tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Savunma talebi, öğrenci tarafından bir dilekçeyle müdürlüğe bildirilir ve sözlü savunma tarihi müdürlükçe ilan edilir. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili bir raporu sözlü savunmadan en az onbeş gün önce komite üyelerine ve müdürlüğe verir.

(2) Tez ve sanatta yeterlik çalışması izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez ve sanatta yeterlik çalışması önerisinin kabul veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, enstitü anasanat dalı başkanlığınca tez ve sanatta yeterlik çalışması önerisi savunmasını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez ve sanatta yeterlik çalışması önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir tez ve sanatta yeterlik çalışması izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen bir öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusu değiştiren bir öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez ve sanatta yeterlik çalışması önerisi savunmasına alınır.

(4) Tez ve sanatta yeterlik çalışması önerisi kabul edilen, ancak tez hazırlama süresi içerisinde tez konusunu değiştirmek isteyen bir öğrenci, danışmanın da gerekçeli raporu ile en geç üç ay içinde yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan yeni tez ve sanatta yeterlik çalışması önerisini tez ve sanatta yeterlik çalışması izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci yeni tez ve sanatta yeterlik çalışması önerisi ile ilgili raporu sözlü savunmadan en az onbeş gün önce komite üyelerine ve müdürlüğe verir. Tez ve sanatta yeterlik çalışması izleme komitesi, öğrencinin sunduğu yeni tez ve sanatta yeterlik çalışması önerisinin kabul veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, enstitü anasanat dalı başkanlığınca yeni tez önerisi savunmasını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

Sanatta yeterlik tezinin izlenmesi

MADDE 60 – (1) Tez ve sanatta yeterlik çalışması önerisi kabul edilen öğrenci için tez ve sanatta yeterlik çalışması izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar tez ve sanatta yeterlik çalışması konusu ile ilgili yapılan çalışmaların özeti, ulusal ve uluslararası yayınların listesi ve bir yıl sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez ve sanatta yeterlik çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenerek sonuç bir tutanakla müdürlüğe bildirilir.

(2) Tez ve sanatta yeterlik çalışması, izleme komitesi tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrenci, yeni bir danışman ve/veya yeni bir tez konusu ile tez ve sanatta yeterlik çalışması önerisi savunmasına tekrar alınır.

Tez ve sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması

MADDE 61 – (1) Sanatta yeterlik programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları gösteren ve danışmanınca kabul edilen tezini enstitünün lisansüstü tez yazım ve basım kılavuzuna uygun şekilde hazırlayarak enstitüye teslim eder.

(2) Sanatta yeterlik jürisi, enstitü anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az biri başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi ya da YÖK tarafından denkliği kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında görev yapmakta olan öğretim üyeleri arasından olmak üzere beş kişiden oluşur. Enstitü yönetim kurulu ayrıca, birisi Üniversiteden ve diğeri başka yükseköğretim kurumlarının öğretim üyelerinden olmak üzere iki yedek üye seçer. Tezin jüri üyelerine dağıtımı müdürlükçe yapılır.

(3) Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en erken onbeş gün, en geç bir ay içinde anasanat dalı başkanının önerisi üzerine müdürlükçe ilan edilen yer, tarih ve saatte toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Zorunluluklar nedeniyle jüriye katılamayacak üyeler, katılamama sebeplerini gerekçeli olarak tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren bir hafta içinde müdürlüğe yazılı olarak bildirir. Sınavın tarihi ve yeri enstitüce jüri üyelerine yazılı olarak bildirilir.

(4) Jüri toplantıları eksik üyeli yapılmaz. Katılamayan jüri üyesinin yerine yedek üye çağrılır. İlan edilen günde yapılamayan jüri toplantısı için durum, bir tutanakla belirlenerek müdürlüğe bildirilir ve en geç onbeş gün içinde ikinci bir toplantı günü belirlenir. İkinci kez toplanamayan jüriler konusunda enstitü yönetim kurulu kararına göre işlem yapılır. Sınav, tez ve sanatta yeterlik çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sınav, dinleyicilere açık olarak yapılır.

(5) Sanatta yeterlik programında tez ve sanatta yeterlik çalışması hazırlayan bir öğrenci, enstitü tarafından kabul edilen yazım esaslarına uygun bir şekilde hazırladığı tezini ve danışmanının belirlediği sayı ve nitelikte/özgünlükte sanatta yeterlik çalışmasını, müzik ve sahne sanatları anasanat dallarında ise, tezin yanı sıra, danışmanı ve çalgı, şan, oyunculuk, dans gibi esas dersinin öğretim üyesiyle birlikte belirlenecek programı jüriye sunmak ve sözlü olarak savunmak zorundadır. Tezden başarısız olan öğrenci sanatta yeterlik çalışmasını/programını sunamaz. Sanatta yeterlik çalışması/programı başarısız bulunan öğrenciye, gerekli düzeltmeleri yapmak için ek süre verilir. Ek süre içerisinde de sanatta yeterlik çalışması/programı başarısız bulunan öğrenci, müteakip tez sınavı döneminde yeniden sınava alınır.

(6) Tez ve sanatta yeterlik çalışması sınavının tamamlanmasından sonra jüri, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, enstitü anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi reddedilen öğrenci müteakip tez sınavı döneminde yeniden sınava alınır. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrenci, müteakip tez sınavı döneminde yeniden sınava alınır.

Sanatta yeterlik diploması

MADDE 62 – (1) Tez ve sanatta yeterlik çalışması sınavında başarılı olan ve diğer koşulları da sağlayan öğrenci; enstitünün lisansüstü tez yazım kılavuzuna göre hazırlanmış sanatta yeterlik tezini/metnini, tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde tez danışmanının kabul yazısıyla enstitüye teslim eder. Bir ay içinde tezini teslim edemeyen öğrenci, geçerli mazeretini bildiren bir dilekçeyle müdürlüğe başvurarak en çok bir aylık ek süre talep edebilir. Bu süre sonunda da tezini teslim etmeyen öğrencinin mezuniyeti, bir sonraki akademik dönem içerisinde yapılır. Bu durumdaki bir öğrenci, yeni döneme kayıt yaptırmak zorundadır. Diplomaya hak kazanılan tarih, sanatta yeterliğin enstitü yönetim kurulunda kabul edildiği tarihtir.

(2) Öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anasanat dalının özelliğine göre alanı belirleyen bir diploma verilir.

(3) Diploma, müdür ve Rektör tarafından imzalanır, Üniversitenin soğuk damgası ile mühürlenir.

Uzmanlık alan dersi

MADDE 63 – (1) Enstitüde kayıtlı öğrencilere, danışman öğretim üyesinin çalıştığı bilimsel alandaki özel bilgi ve deneyimleri ile bu alandaki son gelişmelerin aktarılması, öğrencilere temel bilimsel ve akademik çalışma disiplininin verilmesi, çalışma alanı ile ilgili literatürü izleyebilme yeteneğinin kazandırılması, bilimsel etik kurallarının öğretilmesi ve özümsetilmesi amacıyla diğer lisansüstü dersler gibi kodlanan ve tamamı teorik olan uzmanlık alan dersi verilir.

Uzmanlık alan dersinin açılması

MADDE 64 – (1) Uzmanlık alan dersi, danışman öğretim üyesinin ders açma isteğinin enstitü yönetim kurulunca kabul edildiği tarihten itibaren açılmış sayılır ve bu derse kayıtlı öğrenci bulunduğu sürece devam eder.

(2) Yüksek lisans ve/veya doktora öğrencisi/öğrencileri için tez konusuna göre ayrı ayrı veya ortak olarak uzmanlık alan dersi açılabilir.

(3) Öğrenciye birden fazla danışman atanmış olması durumunda uzmanlık alan dersi yalnız bir danışman tarafından verilir.

(4) Enstitü kurulu, enstitü anabilim dalı kurulunun teklifi üzerine danışmanı Üniversite dışında olan öğrenciler için uzmanlık alan dersi açılmasına karar verebilir.

(5) Uzmanlık alan dersi, güz döneminde kaydolan öğrenciler için bahar dönemi başlangıcına, bahar döneminde kaydolan öğrenciler için ise güz dönemi başlangıcına kadar dönem ve yaz tatili de dâhil olmak üzere kesintisiz devam eder.

(6) Öğrencinin derse katılması gerekir. Ancak tez çalışmaları sırasında derse katılmaları danışman tarafından gerekli görülmeyen öğrenciler ile enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilen bir mazereti bulunan öğrenciler, danışmanın derse katılmayı gerekli görmesine ya da mazeretin ortadan kalkmasına kadar derse katılmayabilir.

(7) Danışman, her dönem sonunda öğrencinin durumunu YT ya da YZ olarak değerlendirir.

Uzmanlık alan dersi saati

MADDE 65 – (1) Uzmanlık alan dersi haftalık ders programında gösterilir.

(2) Uzmanlık alan dersi, her bir sınıf için haftalık dört saat olarak verilir. Danışman, birden fazla sınıfta uzmanlık alan dersi verebilir. Ancak toplamda sekiz saati aşamaz.

ALTINCI BÖLÜM

İzinler ve Öğrenime Ara Verme

İzinler ve öğrenime ara verme

MADDE 66 – (1) Geçerli bir sebeple öğrenimine ara vermek zorunda bulunan veya öğrenim ve eğitimine katkıda bulunacak üniversite dışı burs, araştırma gibi imkânlar nedeniyle öğrenciye, danışmanı ve anabilim dalı başkanının uygun görüşü alınmak şartıyla, enstitü yönetim kurulu kararı ile en fazla iki döneme kadar izin verilebilir. Bu süre, farklı mazeretler nedeniyle dahi uzatılmaz.

(2) Hastalık nedeniyle izinli sayılan öğrencilerin, bu süre içerisinde kamu kuruluşları veya özel kuruluşlardaki görevlerine devam ettiklerinin tespit edilmesi halinde, izinli sayılma durumu enstitü yönetim kurulu kararı ile iptal edilir.

(3) Kendisine izin verilen öğrencinin bu izni, acil nedenler dışında, karar tarihini takip eden dönemden itibaren başlar.

(4) Lisansüstü eğitim görmek üzere yurt dışına gönderilen ve geçerli mazereti nedeniyle süresi içinde eğitimini tamamlayamayarak geri dönenler, anabilim/anasanat dalı başkanının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile öğrenciliklerine devam edebilir.

(5) Öğrenciler, askerlik nedeniyle enstitüden ayrılmaları halinde izinli sayılır.

(6) Öğrenimine ara verilen öğrenciler; öğrenime ara verme nedeni ortadan kalktıktan sonra, onbeş gün içinde öğrenime ara verme durumunu kanıtlayan rapor, pasaport kayıtları, dil eğitimi belgesi ya da sertifika, diploma, görevlendirme belgeleri, terhis belgesi ve benzeri belgelerle birlikte, öğrenimlerine kaldığı yerden devam etmek üzere, enstitüye yazılı olarak başvurur. Başvurunun süresi içinde yapılmaması ya da belgelerin enstitü yönetim kurulunca yeterli görülmemesi durumunda öğrenime ara verme süresi iptal edilir. Verilen süre, öğrenim süresinden sayılır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 67 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, yürürlükteki 1/7/1996 tarihli ve 22683 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato ve ilgili kurul kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 68 – (1) 14/10/2009 tarihli ve 27376 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bartın Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 69 – (1) Bu Yönetmelik, 12/9/2011 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 70 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bartın Üniversitesi Rektörü yürütür.