27 Ağustos 2011 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28038

YÖNETMELİK

Ankara Üniversitesinden:

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 1/6/2010 tarihli ve 27598 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ankara Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) Çift anadal programı: Bir lisans programına kayıtlı öğrencinin öngörülen şartları taşıması kaydı ile aynı yüksek öğretim kurumunda ikinci bir diploma programından ders alıp, bu program için de ayrı diploma alabilmesini sağlayan programı,

c) Danışman: Öğrencilerin eğitim, öğrenim ve diğer sorunlarıyla ilgilenmek üzere kayıtlı bulunduğu fakültenin/yüksekokulun/bölümün/anabilim dalının/programın önerisi ile, ilgili yönetim kurulu tarafından görevlendirilen öğretim elemanını,

ç) Ders kredisi: Bir kredi, bir yarıyıl içinde haftada bir ders saatlik kuramsal dersi ve/veya semineri, iki ders saatlik laboratuvar, atölye, klinik çalışması, uygulama gibi çalışmaları ve diğer etkinlikleri ifade eden ölçü birimini,

d) Diploma eki: Diplomaya ek olarak verilen, yüksek öğretim alanında diploma ve derecelerle ilgili olarak ortak ve herkes tarafından anlaşılır formatta bilgi sağlamak için tasarlanmış belgeyi,

e) İlgili kurul: Fakültelerde fakülte kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul kurulunu,

f) İlgili yönetim kurulu: Fakültelerde fakülte yönetim kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul yönetim kurulunu,

g) İntern eğitimi: Tıp ve Veteriner Fakültesi son sınıf eğitimini,

ğ) Katkı payı: 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi gereği birinci öğretim öğrencilerinin ödemeleri gereken ücreti,

h) Klinik staj: Kliniklerde yapılan kuramsal ve uygulamalı ya da yalnızca uygulamalı yapılan dersi,

ı) Klinik uygulama: Sadece uygulamalardan oluşan klinik stajı,

i) Mesleki uygulama: Öğrencinin o aşamaya kadar edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri pekiştirmeye yönelik uygulamalı olarak yapılan etkinliği,

j) Öğrenim ücreti:  2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi gereği ikinci öğretim, uzaktan öğretim ve birinci veya ikinci öğretim ayırımı yapılmaksızın yabancı uyruklu öğrencilerden alınacak ücreti,

k) Önkoşullu ders: Alınabilmesi için alt yarıyıllarda yer alan derslerden bir veya birkaçının başarılması koşulu aranılan dersi,

l) Rektör: Ankara Üniversitesi Rektörünü,

m) Seçmeli ders: Öğrencinin zorunlu dersler dışında alan içinden ve alan dışından isteği doğrultusunda aldığı dersi,

n) Senato: Ankara Üniversitesi Senatosunu,

o) Staj: Öğrencinin eğitim-öğretim dönemi veya yaz tatili sırasında değişik kurum ve kuruluşlarda yaptığı, edinilen bilgi, beceri ve yetkinlikleri pekiştirmeye yönelik etkinliğini,

ö) Üniversite: Ankara Üniversitesini,

p) Yan dal programı: Bir lisans programına kayıtlı öğrencinin öngörülen şartları taşıması kaydı ile aynı yüksek öğretim kurumu içinde başka bir programın belirli derslerini almak sureti ile diploma yerine geçmeyen sertifika alabilmelerini sağlayan programı,

r) Zorunlu ders: Bir programda öngörülen ve öğrencinin alması gerekli olan dersi ifade eder.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 7 – (1) Fakülte, devlet konservatuvarı ve yüksekokulların eğitim-öğretim süresi aşağıda gösterilmiştir:

a) Tıp Fakültesinde altı yıl,

b) Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi ve Veteriner Fakültesinde beş yıl,

c) Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Fen Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, İletişim Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Devlet Konservatuvarı, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Ev Ekonomisi Yüksekokulunda dört yıl,

ç) Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Başkent Meslek Yüksekokulu, Beypazarı Meslek Yüksekokulu, Kalecik Meslek Yüksekokulu, Elmadağ Meslek Yüksekokulu, Haymana Meslek Yüksekokulu, Nallıhan Meslek Yüksekokulu ve GAMA Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Meslek Yüksekokulunda iki yıldır.

(2) Fakülte/yüksekokullarda açılan yabancı dil hazırlık sınıfı yukarıda belirtilen sürelere dahil değildir.

(3) Öğrencilerin ön lisans programlarını dört yıl, lisans programlarını yedi yıl, lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programları dokuz yıllık öğrenim süreleri içerisinde tamamlayarak mezun olmaları esastır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 8 – (1) Ön lisans ve lisans programlarında dersler ilgili kurul önerisi, Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı alınarak, 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde bir yabancı dille verilebilir.

(2) Zorunlu veya isteğe bağlı hazırlık sınıfı eğitimi ile ilgili esaslar, 30/9/2010 tarihli ve 27715 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ankara Üniversitesi Yabancı Dil Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre belirlenir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 9 – (1) Fakülte/yüksekokullarda; zorunlu ve seçmeli dersler kuramsal ve/veya uygulamalı olarak yapılır. Bir eğitim-öğretim programında kuramsal ve uygulamalı derslerin toplamı haftada onbeş ders saatinden az, otuz ders saatinden çok olmamak üzere ilgili kurullarca belirlenir ve Senato tarafından karara bağlanır. Mesleki uygulama, staj ve intern eğitimi etkinlikleri haftalık ders saati hesabında dikkate alınmaz.

(2) Fakülte/yüksekokullar, ilgili birimlerince kararlaştırılmış olmak ve Senatoca onaylanmak koşuluyla, eğitim-öğretim programlarını yarıyıl/yıldaki derslerin tümünden başarılı olunmadıkça bir sonraki yarıyıl veya yıla geçilmemesi ve/veya yarıyıl veya yıldan ders alınamaması esasına dayalı olarak düzenleyebilirler.

(3) Kuramsal ve uygulamalı dersler içinde seminer,  uygulama, klinik uygulama, klinik çalışması, atölye çalışması, laboratuvar çalışması ve inceleme, araştırma gezisi, ödev, bireysel çalışma, mesleksel beceri uygulamaları, hasta başı vizitleri, sınava hazırlanma, alan çalışması, kütüphane çalışmaları, mezuniyet tezi, proje gibi diğer etkinlikler yer alabilir.

(4) Senato, birden fazla örgün eğitim programında yer alan bazı derslerin uzaktan eğitim yolu ile yürütülmesine ilgili birim kurulunun önerisi üzerine karar verebilir. Ancak bu derslerin yürütülmesinde uzaktan eğitime ilişkin hususlarda 15/11/2009 tarihli ve 27407 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ankara Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Uzaktan Eğitim Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

(5) Eğitim programlarında yer alacak kuramsal ve/veya uygulamalı derslerin yarıyıllara dağılımı ve içeriklerinde, ders öğrenme kazanımları ve ders kredilerinde yapılacak değişiklikler, bölüm/anabilim/bilim dalının önerisiyle ilgili kurullarca düzenlenir ve Senatonun onayı ile kesinleşir. Öğrenci seçmeli  dersi, kayıtlı olduğu programdaki seçmeli ders adı ile açılmış derslerden seçebileceği gibi, başka programların seçmeli veya  zorunlu dersleri arasından da seçebilir.

(6) Fakülte/yüksekokulların eğitim programlarında görev alacak öğretim elemanları ile ders ve uygulama çizelgeleri her yarıyılın başında ilgili kurullarca düzenlenerek ilan edilir.

(7) Her öğrenci için kayıtlı bulunduğu fakülte/yüksekokul/bölüm/anabilim dalı/programın önerisi ile ilgili yönetim kurulunca bir danışman belirlenir. Öğrencinin yarıyılda/yılda izleyeceği dersler, programında yapılacak değişiklikler, ön koşullu dersler, üst yarıyıldan/yıldan alınacak dersler danışmanın onayı ile kesinleşir. Zorunlu hallerde bölüm/anabilim dalı başkanı onay verebilir.

(8) 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi gereğince verilen Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil dersleri, bütün öğrenciler için ortak zorunlu ders olarak verilir. Beden Eğitimi ve Güzel Sanatlar dersleri isteğe bağlı olup, öğrenci bu iki dersten birini seçer.

(9) Türk Dili ile Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersleri iki yarıyıl haftada ikişer saat, Güzel Sanatlar ile Beden Eğitimi dersleri bir yarıyıl haftada iki saat veya iki yarıyıl haftada birer saat verilir. Yabancı Dil dersi, en az dört yıl eğitim-öğretim yapılan fakültede/devlet konservatuvarında ve yüksekokullarda toplam 224 saatten az olmamak koşuluyla birbirini izleyen dört yarıyıl süreyle verilir; iki yıl eğitim-öğretim yapılan yüksekokullarda, yüksekokul kurulu kararı ve Senatonun onayıyla toplam 112 saat verilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 13 – (1) Bir dersin kredi değeri, o dersin haftalık kuramsal ders saatlerinin tamamı ile uygulama, laboratuvar, atölye, klinik çalışması ve bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen kuramsal ve seminer etkinliklerinin dışında kalan diğer etkinliklerin haftalık saatlerinin yarısından oluşur.

(2) 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi çerçevesinde isteğe bağlı seçmeli ders olarak verilen Güzel Sanatlar ve Beden Eğitimi derslerinin ulusal kredileri 0 olup AKTS kredileri 1’dir.

(3) Yıllık olarak verilen bir dersin kredisi o dersin her bir yarıyıldaki kredilerinin toplamı ile belirlenir.

(4) Alınan derslerin AKTS’ye karşılık gelen kredi değerleri, bu Yönetmelikteki esaslar çerçevesinde ilgili akademik birimin önerisi, ilgili kurulun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 14 – (1) Öğrenci; ilgili fakülte dekanlığından/yüksekokul müdürlüğünden önceden izin almak koşuluyla, Üniversitenin diğer fakülte/yüksekokullarından, yurt içindeki yüksek öğretim kurumlarından, Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen ya da öğrenci değişim programlarına dahil olan yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından ders alabilir ve bu derslerin kredilerini transfer ettirebilir. Ders transferlerinde, diğer üniversitelerden alınan derslerin notları bu Yönetmeliğin 17 nci maddesine göre harf notuna karşılık gelen puan aralıkları veya katsayılar esas alınarak değerlendirilir.

(2) Öğrencinin almış olduğu dersler ve kayıtlı olduğu programda yer alan karşılıkları öğrenci durum belgesinde belirtilir.  Öğrenci durum belgesinde dersin kredi değeri olarak ise kayıtlı olduğu programdaki dersin kredisi yer alır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 15 – (1) Ön lisans/lisans programlarındaki  dersler zorunlu ve seçmeli derslerden  oluşur. Öğrenci kayıtlı olduğu programın, bulunduğu yarıyıl/yıldaki tüm derslerini bu Yönetmeliğin diğer hükümleri saklı kalmak üzere almakla yükümlüdür. 

(2) Öğrencinin bir yarıyılda programına alabileceği ders saati 15’den az, 30’dan çok olamaz.

(3) Birinci ve ikinci yarıyıl/birinci sınıf öğrencisi, genel akademik başarı not ortalamasına bakılmadan kayıtlı olduğu programdaki bütün dersleri almakla yükümlüdür.

(4) İkinci yarıyıl/birinci sınıf  sonundan itibaren,  öğrencinin yeni ders alabilmesi için genel akademik başarı not ortalamasının en az 1,80 olması gerekir.

(5) Öğrenci üçüncü yarıyıldan/ikinci sınıftan itibaren, önkoşullu olan dersler dışında ve bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen haftalık ders saati aralığında kalmak koşulu ve danışmanının onayı ile üst yarıyıl/yıl programından ders alabilir. Buna göre bir öğrenci genel akademik başarı not ortalaması 2,00-2,49 arasında ise bir ders, 2,50-3,49 arasında  ise iki ders, 3,50 ve üzerinde ise 30 ders saati ile sınırlı olmak kaydıyla istediği sayıda ders alabilir. Öğrenciler, bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde öğrenimlerini daha kısa sürede bitirebilir.

(6) Öğrenci alt yarıyıldan/yıldan başarısız olduğu dersi/dersleri ve genel akademik başarı not ortalaması 1,80 ve üzerinde olmak şartı ile  alması gereken yarıyılda/yılda almadığı/vazgeçtiği veya alamadığı dersi/dersleri bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen en yüksek haftalık ders saati sınırı ölçüsünde öncelikle almakla yükümlüdür. Ancak,  devam koşulunu yerine getiren öğrenci alt yarıyıldan/yıldan başarısız olduğu dersleri toplam otuz saatin %10’unu aşmamak ve bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesi uygulanmak koşuluyla danışmanın önerisi ve ilgili yönetim kurulu kararı ile alabilir. 

(7) Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen öğrenim sürelerinin aşılmış olması durumunda,

a) Öğrenci, güncel eğitim-öğretim programı ile daha önce sorumlu olduğu eğitim-öğretim programının karşılaştırılması sonucunda, her iki eğitim-öğretim programında yer alan, içerikleri, öğrenme kazanımları aynı olan derslerden, daha önce almış ve başarmış oldukları dışındakileri yeniden almak ve başarmak zorundadır. Bir dersin başarılmasının üzerinden bulunulan yarıyıl/yıl itibariyle bu yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen azami sürelerden daha fazla zaman geçmesi halinde intibak komisyonları dersin tekrarlanıp tekrarlanmayacağına karar verir. Bu yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen azami sürelerin üzerinden 3 yıl geçmiş olması durumunda ise, ilgili ders/dersler intibak komisyonu kararı aranmaksızın tekrarlanır.

b) Güncel eğitim-öğretim programında bulunmayan, ancak daha önce alınarak başarılmış dersler öğrenci durum belgesinde gösterilmekle birlikte, not ortalamaları ve mezuniyet için gereken toplam ders kredisi hesaplanırken dikkate alınmaz.

c) Öğrenci, güncel eğitim-öğretim programında olmakla birlikte, daha önceki eğitim-öğretim programında olmayan tüm dersleri almak ve başarmak zorundadır.

ç) Öğrencilerin almaları gereken dersler, fakülte/yüksekokul kurullarının kendi bünyelerinde oluşturacakları intibak komisyonlarının eğitim-öğretim programı karşılaştırması sonucundaki raporları doğrultusunda fakülte/yüksekokul kurul kararı ile belirlenir.

(8) Genel akademik başarı not ortalaması 1,80’in altında olup ders tekrarlayan öğrenci ile öğreniminin son yarıyılında/yılında olup mezuniyet için alması gereken dersleri tamamlayamamış öğrenci için 15 ders saatlik alt sınır aranmaz.

(9) Genel akademik başarı not ortalaması 2,00'den az olan öğrenci istediği takdirde danışmanının onayıyla daha önce almadığı en çok iki dersi bırakabilir.  Ancak bırakılan  bu  derslerin  açıldığı  ilk  yarıyılda/yılda  öğrencinin  programında  yer alması gerekir.

(10) Eğitim-öğretim programları yarıyıldaki/yıldaki derslerin tümünden başarılı olunmadıkça bir sonraki yarıyıl veya yıla geçilememesi ve/veya yarıyıl veya yıldan ders alınamaması esasına göre yapılandırılan programlarda, bu maddenin ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve dokuzuncu fıkraları hükümleri uygulanmaz.

(11) Mezun olunabilmesi için alınmış olan tüm derslerin başarılması gerekir. Ancak öğrenci kayıtlı olduğu programın özelliklerine göre başarısız olduğu bir seçmeli dersin yerine yeni bir seçmeli ders alabilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 16 – (1) Sınavlar; ara sınavı, yarıyıl sonu/yıl sonu sınavı, bütünleme sınavı, ek sınav, staj sonu sınavı, mazeret sınavı ve muafiyet sınavı olmak üzere yedi türdür. Bu sınavlar yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü ve/veya uygulamalı olarak yapılabilir. Bu sınavların türleri ve ağırlıkları ilgili kurulun önerisi, senatonun onayı ile belirlenir.  Bu sınavların yapılacağı yer ve tarihler dekanlıkça/yüksekokul müdürlüğünce belirlenir ve eğitim-öğretim yarıyılı/yılı başında ilan edilir. Öğrenciler sınava ilan edilen gün, saat ve yerde girmek, kimlik belgeleri ile istenecek diğer belgeleri yanlarında bulundurmak zorundadır.

(2) Ara sınavlara ilişkin esaslar şunlardır:

a) Her ders için her yarıyılda/yılda en az bir ara sınav yapılmak koşuluyla ara sınavların sayısı ilgili kurul kararı ile belirlenir.

b) Ara sınav ağırlığının % 40’ın üzerinde belirlendiği durumlarda en az iki ara sınav yapılır. Ders içerisinde/kapsamında yapılan ödev, proje ve benzeri çalışmalar bir ara sınav yerine kullanılabilir.

c) Aynı yarıyıl veya yıl içinde programlanan derslerden en çok ikisinin ara sınavı aynı günde yapılabilir.

(3) Yarıyıl sonu/yıl sonu sınavına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Bir dersin yarıyıl sonu/yıl sonu sınavı o dersin tamamlandığı yarıyıl sonunda/yıl sonunda ilgili kurul tarafından ilan edilen yer ve zamanlarda yapılır. Derslerin yarıyıl sonu/yıl sonu sınavına girebilmek için;

1) Kuramsal derslerin en az % 70’ine devam etmek,

2) Uygulamalı olan derslerde, uygulamaların en az % 80’ine katılmak,

3) Uygulamalarda başarılı olmak

gerekir.

b) Bir dersin kuramsal ve uygulamalı kısımlarının ayrı sınavlar halinde yapılarak değerlendirilmesine ilgili kurul karar verir.

(4) Bütünleme sınavına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Yalnızca yıllık okutulan derslerden başarısız olan öğrenciler için uygulanır. Yıl sonu sınavları ile bütünlemesi arasında en az onbeş gün ara verilir. Bütünleme sınavından alınan puan yılsonu sınavı puanı olarak değerlendirilir.

b) Yarıyıl sonu ve genel akademik başarı not ortalamasının hesaplanmasında yıllık okutulan derslerin notu dersin alındığı yılın sonundaki yarıyıla katılır.

(5) Ek sınav: Sınava girme hakkını kazanmış olup her eğitim-öğretim yılında, aşağıdaki (a) ve (b) bentlerinde tanımlanan durumlardaki öğrenciler için bu bentlerde tanımlandığı şekilde ek sınav düzenlenir. Aşağıda belirtilen öğrencilere ek sınav hakkı tanınır:

a) Ara sınıflardaki başarısız öğrencilere tanınan sınav hakları;

1) Eğitim-öğretim programları yarıyıldaki/yıldaki derslerin tümünden başarılı olunmadıkça bir sonraki yarıyıl veya yıla geçilememesi ve/veya yarıyıl veya yıldan ders alınamaması esasına göre yapılandırılan programlarda, ilgili fakülte kurulu kararı ve Senato onayıyla, takip eden eğitim-öğretim yılı başlamadan en geç iki hafta önce tüm işlemleri tamamlanmak üzere ek sınav açılmasına karar verilebilir.

2) Bir eğitim-öğretim yılında kayıtlı olduğu, 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi kapsamında açılan dersler dahil, tüm derslerden devamı alınarak başarısız olunan en fazla bir dersi bulunan ara sınıf öğrencileri ilgili fakülte kurulu tarafından açılması uygun görülen ve Senato tarafından onaylanan ek sınava girebilirler. Bu sınavdan  alınan puan ilgili ders için  yarıyıl/yıl sonu sınav puanı olarak değerlendirilir.

b) Son  yarıyıldaki başarısız öğrencilere tanınan sınav hakları;

1) Kayıtlı olduğu programın, 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi kapsamında açılan dersler dahil, devamı alınarak başarısız olunan en fazla üç ders dışında diğer derslerini bu Yönetmelik hükümlerine göre başarıyla tamamlayan, programa ilişkin tüm yükümlülükleri yerine getiren ve genel akademik başarı not ortalaması 2,00 veya daha yüksek olan öğrenciler girebilirler.

 2) Durumları yukarıdaki gibi olan öğrenciler, ilgili öğrenci işleri bürosuna bir dilekçeyle başvurur. Öğrencinin durumu incelendikten sonra, öğrenciye ve dersin öğretim elemanına/elemanlarına hangi dersler için ek sınav  açılacağı dekanlık/yüksekokul müdürlüğünce bildirilir.

 3) Bu sınav bir eğitim-öğretim yılında güz yarıyılı sonunda en fazla bir kez, bahar yarıyılı sonunda ise yaz dönemi eğitimi öncesi ve sonrası olmak üzere en fazla iki kez açılabilir. Ancak bu sınav haklarını bahar yarıyılı sonunda kullanacak öğrenciler bu sınav haklarından ya yaz dönemi eğitimi öncesinde ya da sonrasında yalnız bir kez yararlanabilirler. Ek sınavlar tıp fakültesinde aile hekimliği dönemi eğitimi, veteriner fakültesinde intern eğitimi öncesi açılır. Bu sınavlardan alınan puan ilgili ders için ders başarı notu olarak değerlendirilir.

(6) Mazeret sınavı: Ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, yıllık okutulan derslerin yıl sonu sınavı için mazeret kabul edilebilir. Ara sınavına girme hakkı olduğu halde bu sınava giremeyen öğrencilerden haklı ve geçerli mazeretleri, ilgili yönetim kurulunca kabul edilenler ara sınav haklarını aynı yarıyıl/yıl içinde dekanlık, yüksekokul müdürlüğünce belirlenen gün, yer ve saatte kullanırlar. Yarıyıl sonu/yıl sonu sınavına girmeye hak kazandığı halde bu sınava giremeyen öğrencilerden haklı ve geçerli mazeretleri, ilgili yönetim kurulunca kabul edilenler yarıyıl sonu/yıl sonu sınav haklarını mazeret hakları saklı kalmak koşuluyla açılacak ilk yarıyıl sonu/yıl sonu sınavında kullanırlar. Mazeret sınavları için ikinci bir mazeret sınavı hakkı verilmez.

(7) Muafiyet sınavı: İlgili kurulların önerisi ve Senato kararı ile muaf olunması uygun görülen dersler için her eğitim-öğretim yılının başında muafiyet sınavları açılır.

(8) Gerekli durumlarda ilgili yönetim kurulu kararı ile ulusal ve dini bayramlar dışındaki, Cumartesi ve Pazar günleri de sınav yapılabilir.

(9) Sınavlarda kopya yapanlar, kopya girişiminde bulunanlar veya kopyaya yardım edenler ile sınav kağıtlarının incelenmesi sırasında kopya yaptığı ya da yardım ettiği belirlenen öğrenciler o sınavlardan sıfır almış sayılır ve haklarında 13/1/1985 tarihli ve 18634 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılır.

(10) Sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç üç hafta içinde yarıyıl/yıl sonu sınavları için Senato tarafından kabul edilen akademik takvimde belirtilen yarıyıl/yıl sonu not giriş tarih aralığında olmak üzere fakülte/yüksekokulların öğrenci işleri bürosuna teslim edilir. Not çizelgeleri dışındaki sınav belgeleri öğrenci işleri bürosunca en az iki yıl saklanır.

(11) Öğrencinin bir dersin sınavına girebilmesi için o yarıyıl/yılda kaydını yenilemiş ve o derse kayıt yaptırmış olması gerekir. Öğrencinin kayıt yaptırmadığı bir dersin sınavına veya girme hakkını kazanmadığı bir sınava girmesi durumunda aldığı not ilan edilmiş olsa da iptal edilir.

(12) Üniversitenin fakülte/yüksekokulları ile yurtiçindeki/yurtdışındaki diğer yükseköğretim kurumlarında yaz döneminde veya öğrenci değişim programları kapsamında alınan derslerin notlarının değerlendirilmesi ve uyarlanması bu Yönetmeliğin 17 nci maddesine göre ilgili yönetim kurulu kararı ile yapılır.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 17 – (1) Öğrencilere aldıkları derslerde gösterdikleri başarı için, harf notlarından biri verilir ve bu notlar ders başarı notu olarak adlandırılır. Ders başarı notu, ara sınavı ile yarıyıl sonu/yıl sonu sınav puanlarının birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir ve bu sonuç öğrencinin akademik başarı durumunu gösterir. Ara ve yarıyıl sonu/yıl sonu sınavlarının yüzde ağırlıkları, yarıyıl sonu/yıl sonu sınavının yüzde ağırlığının % 50’nin altında olmaması koşuluyla bölüm/anabilim dallarının görüşü, fakülte/yüksekokul kurullarının önerisi ve senatonun kararıyla belirlenir. Sınavlar mutlak veya bağıl ölçütlere göre değerlendirilir.

(2) Bir derse ilişkin sınavların yüzde ağırlıkları eğitim-öğretim yarıyılının başında dekanlık/yüksekokul müdürlükleri tarafından ilan edilir.

(3) Harf notlarına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Harf notlarının, 100 puan üzerinden karşılıkları ve katsayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir:

Puanlar                        Notlar                Katsayılar

90-100                           AA                       4,0

85-89                             BA                       3,5

80-84                             BB                        3,0

75-79                             CB                        2,5

70-74                             CC                        2,0

65-69                             DC                       1,5

60-64                             DD                       1,0

50-59                             FD                        0,5

49 ve aşağısı                  FF                        0,0

b) Ayrıca, diğer harf  notlarından;

1) FF1: Genel sınava girme hakkı olduğu halde sınava girmedi, başarısız,

2) FF2: Devamsızlık nedeniyle yarıyıl sonu sınavına girme hakkı yok, başarısız,

3) M1: Öğrenimi sırasında üniversite birimlerinden alınan ve başarılan ders ve sınavlar için verilen not,

4) M2: Öğrenimi sırasında üniversite dışından ve öğrenimi öncesinde herhangi bir yükseköğretim kurumundan başarı ile alınan derslerden dolayı muaf tutulduğu derslere verilir.

5) G1: Geçer (kredisiz derslerden başarılı),

6) G2: Geçer (kredili derslerden başarılı),

7) E: Eksik,

8) V: Vazgeçtiği dersler,

9) K: Kalır (kredisiz derslerden başarısız),

10) MZ: Mazereti nedeni ile yarıyıl sonu/yıl sonu sınavına girmedi

olarak adlandırılır.

c) Bu maddenin üçüncü fıkrasının (b) bendinde  geçen tanımlar aşağıdaki durumlarda kullanılır:

1) (FF1) notu; derse devam ve uygulama ile ilgili koşulları yerine getirerek, yarıyıl sonu/yıl sonu sınavına girme hakkı olduğu halde sınava girmeyen öğrencilere verilir. Bu not yarıyıl ve genel akademik başarı not ortalaması hesaplanırken (FF) notu olarak işleme alınır.

2) (FF2) notu; derse devam veya uygulama ile ilgili koşulları yerine getirememiş öğrencilere verilir. Bu not yarıyıl ve genel akademik başarı not ortalaması hesaplanırken (FF) notu olarak işleme alınır.

3) (M1) notu; öğrencinin üniversiteye bağlı birimler tarafından yapılan muafiyet sınavlarında başarılı olması durumunda ve öğrenimi sırasında üniversite bünyesinde yürütülen programlardan aldığı ve başardığı derslere karşılık kayıtlı olduğu programın eğitim programında muaf olduğu derslere verilir ve harf notu ile belirtilir.

4) (M2) notu; Üniversitemize yerleşen bir öğrencinin daha önce kayıtlı olduğu programdan almış ve başarmış olduğu dersler ile, öğrenimi sırasında diğer yükseköğretim kurumlarından aldığı ve başardığı derslere karşılık kayıtlı olduğu programın eğitim programında muaf olduğu derslere verilen nottur. Ancak öğrencinin üniversitemizdeki öğrenimi sırasında değişim programlarından yararlanarak  veya bir başka nedenle diğer yüksek öğretim kurumlarından alarak başardığı dersler için harf notu da olacak şekilde verilir. 

5) (G1) notu; kredisiz derslerden başarılı olan öğrencilere verilir.

6) (G2) notu; alması gereken dersleri almış ve ders saati sınırını doldurmuş öğrencilerin, gün ve saatinin programındaki dersleriyle çakışmaması koşuluyla alabileceği kredili derslere verilen nottur. Bu tür dersleri akademik not ortalamaları 2,00’ın üstünde olan öğrenciler alabilir. Öğrencinin başarılı olması durumunda ders öğrenci durum belgesinde görünür, ancak alınan not akademik ortalamaya katılmaz.

7) (E) notu; yarıyıl/yıl içinde başarılı olduğu halde, hastalık gibi geçerli bir nedenden dolayı ders için gereken koşullardan bazılarını yerine getirememiş öğrencilere, dersin öğretim elemanı tarafından verilir. (E) notu almış bir öğrencinin, notların öğrenci işleri bürosuna tesliminden onbeş gün sonra eksiklerini tamamlaması ve bir not alması zorunludur. Bu süre içinde eksiğini tamamlayamayan öğrencinin notu (FF) notuna dönüşür. Eksikliğinin tamamlanmasının uzun süreceği ilgili kurullar tarafından kabul edilen öğrencilerin (E) notu, en çok bir sonraki kayıt dönemine kadar uzatılır.

8) (MZ) notu; yarıyıl sonu/yıl sonu sınavlarına girmeye hak kazandığı halde, hastalık veya başka bir nedenle yarıyıl sonu/yıl sonu sınavlarına giremeyen ve ilgili yönetim kurulu tarafından mazereti kabul edilen öğrencilerin sınavlarına giremedikleri dersler için verilir. Öğrenciler (MZ) notu verilen bir dersin yarıyıl sonu/yıl sonu sınavına dersin ilk açıldığı yarıyılda/yılda girer ve alınan not o yarıyılın akademik başarı not ortalamasına ve genel akademik başarı not ortalamasına katılarak değerlendirilir.

9) (V) notu; normal ders ekleme ve ders bırakma süresi bittikten sonra öğrencinin programına aldığı dersten, yarıyıl/yıl başından itibaren ilk dokuz hafta içinde kendi isteği ve dersten sorumlu öğretim elemanının onayı ile vazgeçmesi durumunda verilir. Öğrenci ön lisans/lisans öğrenimi boyunca aldığı derslerin en çok altısından vazgeçebilir. Ancak; ilk iki yarıyıldaki/yıldaki derslerden ve not ortalamasını yükseltmek amacıyla aldığı derslerden vazgeçemez.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 19 – (1) Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden başarılı sayılabilmesi için, yarıyıl akademik başarı not ortalamasının veya genel akademik başarı not ortalamasının en az 2,00 olması gerekir. Akademik başarı not ortalamaları 2,00 ve üstünde olan öğrenciler (FD) ve (FF) aldıkları dersler dışındaki derslerden başarılı sayılır.

(2) Yarıyıl akademik başarı not ortalaması ve genel akademik başarı not ortalaması 2,00’ın altında olan öğrenci, o yarıyıl (CC) ve üstünde not aldığı derslerden başarılı, diğerlerinden (DC) ve (DD) başarısız sayılır. Öğrenci (FD) ve (FF) aldığı derslerden her koşulda başarısız sayılır.

(3) Başarısız bir öğrencinin ikinci yarıyıl veya daha üst yarıyıllar sonunda, bir sonraki yarıyıldan ders alabilmesi için tamamlamış olduğu yarıyıl sonu itibariyle genel akademik başarı not ortalamasının en az 1,80 olması gerekir.

(4) Öğrencinin genel akademik başarı not ortalaması 1,80’den düşük ise, genel akademik başarı not ortalamasını belirtilen düzeye çıkarıncaya kadar aldığı dersleri tekrarlaması gerekir. Öğrencinin ders tekrarladığı yarıyıllar öğrenim süresi hesabına katılır.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 20 – (1) Yarıyıl ve genel akademik başarı not ortalaması 2,00’ın altında olup (DC) ve (DD) aldığı derslerden başarısız sayılan öğrenci; genel akademik başarı not ortalaması 1,80’in altında olan öğrenci; herhangi bir dersten (FD) ve (FF) notu alan ya da genel akademik başarı not ortalaması 1,80 ve üzerinde olmak şartı ile  dersi alması gereken yarıyılda/yılda almayan/alamayan öğrenci, bu dersi açıldığı ilk yarıyılda almak zorundadır. Bu dersin notu alındığı yarıyılın yarıyıl ve genel akademik başarı not ortalamalarına katılarak değerlendirilir.

(2) Öğrencinin genel akademik başarı not ortalaması 1,80’den düşük ise genel akademik başarı not ortalamasını belirtilen düzeye çıkarıncaya kadar aldığı dersi/dersleri tekrarlar ve yeni ders alamaz. Daha önce kayıt olunup (V) notu alınan dersler ve normal yarıyılında/yılında alınmamış olan dersler ders tekrarı durumundaki öğrenci tarafından alınamaz.

(3) Genel akademik başarı not ortalaması 1,80’in altında olduğu için yeni ders alamayan öğrencinin başarısız olduğu dersler seçmeli ya da açılmamış ise, öğrenciler kayıtlı oldukları bölümce uygun görülen dersleri alır.

(4) Öğrencinin ders tekrarladığı yarıyıllar öğrenim süresi hesabına katılır.

(5) Öğrenci, daha önce geçer not aldığı dersleri, dersin verildiği yarıyılda tekrar alarak notlarını yükseltebilir. Bu dersler için alınan en son not geçerlidir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 21 – (1) Önkoşullu dersler ve koşulları, bu dersleri veren bölüm/anabilim dalının gerekçeleri ile birlikte önerisi, ilgili kurulun kararı ve senatonun onayı ile kesinleşir. Önkoşul niteliğindeki ders/dersler başarılmadıkça önkoşullu ders/dersler alınamaz.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 27 – (1) Kayıt, devam, uygulama ve sınav koşullarından herhangi birini senato kararıyla belirlenen haklı ve geçerli nedenler çerçevesinde yerine getiremeyen öğrencinin hakları, kayıt dondurma ile ilgili talepte bulunması ve bu talebin ilgili yönetim kurulunca değerlendirilip onaylanmasından sonra saklı tutulur.  Bu öğrenci mazereti nedeniyle ayrıldığı yerden öğrenimine devam eder.

(2) Öğrenci öğrenimi süresince en çok iki yıl veya dört yarıyıl kayıt dondurma isteğinde bulunabilir. Kayıt dondurulan süre toplam öğrenim süresine dahil değildir.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 28 – (1) Aşağıdaki durumlarda ilgili yönetim kurulu kararıyla öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir:

a) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre yükseköğretim kurumundan çıkarılma cezası almış olması,

b) Kendi isteği ile kaydını sildirmiş olması,

c) Öğrencinin sağlık nedeniyle öğrenimine devam edemeyeceğinin Üniversite hastanesinden, olmadığı taktirde diğer sağlık kuruluşlarından alınacak sağlık raporu ile belgelenmesi ve raporunun ilgili yönetim kurulu tarafından kabul edilmiş olması,”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 32 – (1) Üniversiteye bağlı fakülte, devlet konservatuvarı ve yüksekokullara kayıt için aşağıdaki koşullar aranır:

a) Lise veya lise dengi meslek okulu mezunu olmak; yabancı ülke liselerinden mezun olanların diploma denkliğinin Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış olması,

b) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınavlar sonucunda o öğretim yılında Üniversitenin fakülte/yüksekokullarına kayıt hakkı kazanmış olmak,

c) Önkayıt ve yetenek sınavı ile öğrenci alınacak birimlerde, ilgili kurulların o öğretim yılı için belirlediği geçerli puan ve koşullara sahip olmak.

(2) 2547 sayılı Kanunun 45 inci maddesi kapsamında mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından mezun olan öğrenciler istedikleri takdirde meslek yüksekokuluna ÖSYM tarafından yerleştirilir.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 36 – (1) Güz ve bahar yarıyılının başında öğrenci ilgili mevzuatla belirlenen öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini Senato tarafından kabul edilen akademik takvimde belirtilen kayıt yenileme tarihlerinde ödeyerek kaydını yenilemek zorundadır. Katkı payı/öğrenim ücreti ile varsa kredi başına ödenecek katkı payı/öğrenim ücretlerini ödemeyen öğrencinin kaydı yenilenmez. Kayıt yenilenmeyen yarıyıllar öğrenim süresine dahil edilir.

(2) Kaydını yenilemeyen öğrenciye o yarıyıl içinde herhangi bir öğrenci belgesi verilmez ve bu öğrenci öğrencilik haklarından yararlanamaz.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 39 – (1) Üniversite tarafından verilen mezuniyet belgesi ve diplomalar Senato tarafından belirlenen esaslara göre düzenlenir.

(2) Öğrencilere mezuniyet belgesi ve diploma verilebilmesi için katkı payı/öğrenim ücreti ile ilgili tüm yükümlülüklerini yerine getirmeleri ve öğrenci kimliklerini geri vermeleri zorunludur. Aksi halde kendilerine mezuniyet belgesi/diploma verilmez.”

MADDE 18 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 19 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Üniversitesi Rektörü yürütür.