27 Ağustos 2011 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28038

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

             Karar Sayısı : 2011/2125

             4 Şubat 2010 tarihinde Ankara’da imzalanan ve 23/2/2011 tarihli ve 6166 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Arasında Evsahibi Ülke Anlaşması”nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığının teklifi üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 8/8/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                 Abdullah GÜL

                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI

 

  Recep Tayyip ERDOĞAN

                    Başbakan

 

                     B. ARINÇ                                                   A. BABACAN                                              B. ATALAY                                                B. BOZDAĞ

          Başbakan Yardımcısı                                  Başbakan Yardımcısı                               Başbakan Yardımcısı                               Başbakan Yardımcısı

 

                     S. ERGİN                                                        F. ŞAHİN                                                     E. BAĞIŞ                                                    N. ERGÜN

                 Adalet Bakanı                             Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı                   Avrupa Birliği Bakanı                  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

 

                      F. ÇELİK                                                 E. BAYRAKTAR                                      A. DAVUTOĞLU                                    M. Z. ÇAĞLAYAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı           Çevre ve Şehircilik Bakanı                               Dışişleri Bakanı                                        Ekonomi Bakanı

 

                     T. YILDIZ                                                         S. KILIÇ                                                    M. M. EKER                                                 H. YAZICI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı                   Gençlik ve Spor Bakanı                Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı             Gümrük ve Ticaret Bakanı

 

                   İ. N. ŞAHİN                                                    C. YILMAZ                                                  E. GÜNAY                                                 M. ŞİMŞEK

                 İçişleri Bakanı                                             Kalkınma Bakanı                                Kültür ve Turizm Bakanı                                  Maliye Bakanı

 

                                                          Ö. DİNÇER                                                  İ. YILMAZ                                                 V. EROĞLU

                                                   Milli Eğitim Bakanı                               Milli Savunma Bakanı                          Orman ve Su İşleri Bakanı

 

                                                                                               R. AKDAĞ                                                B. YILDIRIM

                                                                                             Sağlık Bakanı                                          Ulaştırma Bakanı

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE ULUSLARARASI TÜRK KÜLTÜRÜ

TEŞKİLATI (TÜRKSOY) ARASINDA EVSAHİBİ ÜLKE ANLAŞMASI

 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) (Bundan böyle “Taraflar” olarak anılacaktır),

12 Temmuz 1993 tarihinde Almatı’da imzalanan TÜRKSOY’un Kuruluşu ve Faaliyet İlkeleri Hakkında Anlaşma’yı dikkate alarak,

TÜRKSOY Hizmet Binasının Aralık 2006 tarihinde Ankara’daki yerleşkesinde faaliyete geçmiş olduğunu hatırda tutarak,

aşağıdaki hükümler üzerinde mutabakata varmışlardır:

Madde 1 - Tanımlar

Bu Anlaşmada geçen:

(a) Hükümet: Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni,

(b) TÜRKSOY: Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı’nı,

(c) Üye Devletler: TÜRKSOY’a üye devletleri,

(d) Bakanlar Konseyi: Üye Ülkeler Kültür Bakanlarından veya Kültür İşlerinden Sorumlu Bakanlarından oluşan en üst karar mercini,

(e) TÜRKSOY Uluslararası Personeli:

Genel Sekreter: Bakanlar Konseyi üyeleri tarafından seçilerek bu göreve atanan ve Konsey’in aldığı kararlar doğrultusunda TÜRKSOY’un çalışmalarını yürüten yöneticiyi,

Genel Sekreter Yardımcısı: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından önerilerek ve Bakanlar Konseyi üyeleri tarafından seçilerek bu göreve atanan ve Genel Sekreterin yardımcılığını yapan yöneticiyi,

Üye Devlet Temsilcileri: Üye Devlet tarafından TÜRKSOY nezdinde görevlendirilen Temsilcileri,

(f) TÜRKSOY Hizmet Personeli: TÜRKSOY’un iç hizmetinde çalışan hizmet personelini,

(g) TÜRKSOY Hizmet Binası: TÜRKSOY’un Ankara’da işlevlerini yerine getirmek amacıyla kullandığı bina ve müştemilatını,

(h) TÜRKSOY Malvarlığı: TÜRKSOY’un resmi işlevlerini yerine getirebilmesi amacıyla sahibi olduğu ve/veya denetimi altındaki fonlar ve diğer malları,

(i) TÜRKSOY Arşiv ve Belgeleri: TÜRKSOY’un kayıtları, yazışmaları, muhasebe kayıtları ve tüm mali belgeleri, el yazmaları, hareketli ve hareketsiz resimler ve filmleri, ses kayıtları, bilgisayar programları, yazılı malzemeleri, video bantları veya disketleri, TÜRKSOY’a ait veya TÜRKSOY tarafından muhafaza edilen verileri yüklü bantlar veya disketleri,

(j) TÜRKSOY Uluslararası Personelinin Bakmakla Yükümlü Olduğu Aile Bireyleri: İlgili personelin eşi, reşit olmayan 18 yaşından küçük çocukları ve bakmakla yükümlü oldukları anne ve babasını

ifade eder.

Madde 2 - Amaç

İşbu Anlaşmanın amacı, TÜRKSOY ile Personelinin Türkiye’deki faaliyetleri sırasında yararlanacakları ayrıcalıklar ile bağışıklıkların hukuki açıdan belirlenmesini sağlamaktır.

Madde 3 - Tüzel Kişilik

TÜRKSOY tüzel kişiliğe sahiptir. TÜRKSOY’un, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ve Türk mevzuatı çerçevesinde,

(a) akit yapma,

(b) taşınır ve taşınmaz mal satın alma ve elden çıkarma,

(c) bu amaçla hukukî işlem yapabilme yetkisi bulunmaktadır.

Madde 4 - Yargı Bağışıklığı

1. TÜRKSOY, faaliyetleri çerçevesinde aşağıdaki durumlar dışında her türlü hukuki süreçten bağışık olacaktır:

(a) TÜRKSOY’a ait veya onun adına işletilen bir aracın neden olduğu bir kazadan kaynaklanan ve sigorta tarafından tazmin edilmeyen hasarlardan dolayı üçüncü kişilerin açtığı davalar,

(b) TÜRKSOY veya personelinin ihmali veya eylemi sonucu ortaya çıkan kişisel yaralanma veya ölümle ilgili davalar.

2. Bu maddenin birinci fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla, TÜRKSOY’un malvarlığı icrai, idari, adli veya yasal kararlara dayanak arama, sorgulama, el koyma, kamulaştırma ve diğer herhangi bir müdahaleden muaf olacaktır.

3. Bakanlar Konseyi alacağı bir kararla bu bağışıklık hakkından vazgeçmeyi kararlaştırabilir. Bununla birlikte hiçbir bağışıklıktan feragat kararı malvarlığına el konulması ve kamulaştırma tedbirlerini içeremeyecektir.

Madde 5 - Bina Dokunulmazlığı

TÜRKSOY Hizmet Binası dokunulmazlığa sahiptir.

Madde 6 - Arşiv Dokunulmazlığı

TÜRKSOY arşiv ve belgeleri dokunulmazlığa sahiptir.

Madde 7 - TÜRKSOY Bayrağı ve Amblemi

TÜRKSOY bayrağı ve amblemi, TÜRKSOY hizmet binası içerisinde ve resmi amaçlar için kullanıldığında ulaşım araçları üzerinde bulunacaktır. Üye devletlerin bayrakları TÜRKSOY hizmet binası içerisinde sergilenecektir.

Madde 8 - Fonlar ve Paralar

TÜRKSOY işlevleri çerçevesinde, herhangi bir malî kontrol ve moratoryuma ilişkin düzenlemelerle kısıtlı olmaksızın,

(a) hedeflerine ulaşmak için her tür fon, altın veya döviz sahibi olabilir ve herhangi bir cins para birimi ile banka hesabı açabilir ve işletebilir,

(b) fonlarını Türkiye içinde veya bir başka ülkeye serbestçe, havale edebilir veya sahibi olduğu herhangi bir para birimini bir diğerine çevirebilir.

Madde 9 - Gümrük Vergileri ve Dolaysız Vergilerden Bağışıklık

TÜRKSOY varlıkları, geliri ve diğer malvarlıkları:

a) Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi’ni de içeren bütün dolaysız vergilerden muaftır. Bununla birlikte, TÜRKSOY kamu hizmetlerinin kullanım bedellerinden ibaret olan vergi, harç ve resimlerinden muafiyet talep edemeyecektir.

b) Depolama, gümrük makamlarının çalışma saatleri dışında ortaya çıkan ve gümrükleme için belirlenen yerler dışında gümrüklenen mallar için istenen bedeller dışında, TÜRKSOY’un resmi kullanımı için ithal veya ihraç edilen kalemlerde, ilgili Türk mevzuatıyla da uyumlu olmak üzere, ithalat veya ihracat kısıtlamalarından, yasaklamalarından, ek mali zorunluluklardan ve tüm gümrük harçlarından muaf olacaktır. Sözkonusu muafiyet çerçevesinde ithal edilen mallar, ilgili üye devletle üzerinde anlaşmaya varılacak koşullar haricinde, ithal edilen ülkede satılmayacaktır.

c) Depolama, gümrük makamlarının çalışma saatleri dışında ortaya çıkan ve gümrükleme için belirlenen yerler dışında gümrüklenen mallar için istenen bedeller dışında, TÜRKSOY'un resmi yayınlarının ithal ve ihracı, ilgili Türk mevzuatıyla da uyumlu olmak üzere, tüm kısıtlama, yasaklama ve gümrük harçlarından muaf olacaktır.

Madde 10 - KDV Muafiyeti

TÜRKSOY, resmi kullanımı amacıyla yaptığı mal ve hizmet alımlarında Katma Değer Vergisinden muaftır.

Madde 11 - Haberleşme ve Yayınlar

1. Hükümet, TÜRKSOY’un resmi amaçlı her türlü haberleşmesine izin verecek ve bunu koruyacaktır.

2. TÜRKSOY’un resmi haberleşmesine ilişkin tüm evrak ve belgelerin dokunulmazlığı vardır.

3. TÜRKSOY’un resmi haberleşme amacıyla şifre kullanma, kurye ile mühürlü valizler içinde evrak ve yazı gönderip alma hakları bulunmaktadır.

Madde 12 - TÜRKSOY Uluslararası Personeli

1. TÜRKSOY uluslararası personeli yetkilerinin sınırları dahilinde ve resmi görevleri çerçevesinde gerçekleştirdikleri eylemler, sözlü veya yazılı ifadelerden dolayı yargıdan muaf olacaktır.

2. Türk vatandaşı olanlar ile Türkiye'de sürekli ikamet edenler dışında kalan TÜRKSOY uluslararası personeli aşağıdaki ayrıcalıklar ve bağışıklıklara sahip olacaktır:

(a) TÜRKSOY tarafından kendilerine ödenen tüm maaş ve ücretlerde Gelir Vergisinden muaf olacaklardır.

(b) Eşleri ve bakmakla yükümlü oldukları aile bireyleri ile birlikte göç kısıtlamaları ve yabancıların ikamet kayıt zorunluluklarından muaf olacaklardır.

(c) Kambiyo işlemleri konusunda benzer düzeydeki uluslararası kuruluşların görevlilerine tanınacak ayrıcalıklardan yararlanacaklardır.

(d) Eşleri ve bakmakla yükümlü oldukları aile bireyleri ile birlikte uluslararası kriz dönemlerinde benzer düzeydeki uluslararası kuruluşların görevlilerine tanınacak ülkeyi terketme kolaylığına sahip olacaklardır.

(e) Türkiye Cumhuriyeti’nin ilgili mevzuatına uygun olarak, görevlerine başladıkları zaman, bir motorlu araç dahil, mobilya ve eşyalarını gümrüksüz olarak ithal etme ve görevleri sona erdiğinde bu mobilya ve eşyalarını gümrüksüz olarak ihraç etme hakkına sahip olacaklardır.

3. Ayrıcalıklar ve bağışıklıklar, TÜRKSOY uluslararası personeline kişisel çıkarları için değil, TÜRKSOY’un menfaatleri çerçevesinde tanınmıştır.

Bakanlar Konseyi, bağışıklığın adalet sürecini engelleyeceğine ve TÜRKSOY’un menfaatlerine zarar vermeden feragat edilebileceğine karar verdiği hallerde, Genel Sekreter dahil TÜRKSOY uluslararası personelinin bağışıklığını kaldırma hakkına sahiptir ve bunu yapmakla görevlidir.

4. Genel Sekreter, TÜRKSOY uluslararası personelinin ve aile bireylerinin isim ve görevleri ile bu konuda meydana gelecek değişiklikler hakkında Hükümet’e bilgi verir.

5. Hükümet, ilgili Türk mevzuatı uyarınca TÜRKSOY uluslararası personeline ve aile bireylerine uygun kimlik kartı düzenler.

Madde 13 - TÜRKSOY Hizmet Personeli

1. Hükümet, ilgili Türk mevzuatı uyarınca TÜRKSOY Hizmet Personeline statülerine uygun kimlik kartı düzenler.

2. Türk vatandaşı olan veya Türkiye’de sürekli ikamet etmekte olan yabancı Hizmet Personeli, sosyal güvenlik ve iş mevzuatı bakımından Türk mevzuatına tabidir.

Madde 14 - Nihai Hükümler

1. İşbu Anlaşma, Hükümet’in ulusal mevzuatı uyarınca onay işlemlerinin tamamlandığını diplomatik yollardan yazılı olarak TÜRKSOY’a bildirdiği tarihte yürürlüğe girer.

2. 4 Eylül 1994 tarihinde Ankara’da imzalanan “TÜRKSOY Teşkilatının Yerleşimi, Milli Temsilcilerin ve Milletlerarası Personelinin Statüleri Hakkında Protokol” işbu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla yürürlükten kaldırılmıştır.

3. Anlaşmanın yorumu ve uygulanmasından kaynaklanabilecek her türlü anlaşmazlık, Hükümet ve TÜRKSOY arasında görüşmeler yoluyla çözülecektir.

4. İşbu Anlaşma, karşılıklı rızayla değiştirilebilir. Her değişiklik, bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen usule uygun şekilde yürürlüğe girecektir.

5. İki Taraf da, herhangi bir zamanda, diğer Tarafa diplomatik yollardan yazılı bildirimde bulunarak bu Anlaşmanın feshini isteyebilir. Böyle bir bildirimin yapılmasından itibaren altı (6) ay içinde fesih bildirimi geri alınmadığı takdirde Anlaşma sona erecektir.

Ankara’da 4 Şubat 2010 tarihinde, Türkçe ve iki nüsha olarak imzalanmıştır.

 

 

                           Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti                                                      TÜRKSOY

                                                 Adına                                                                                 Adına

 

 

                               Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu                                                  Dussanbay Kasseinov

                                         Dışişleri Bakanı                                                                  Genel Sekreter