27 Ağustos 2011 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28038

YÖNETMELİK

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünden:

YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ

KURULU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 12/8/1989 tarihli ve 20250 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğine aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 1 – Bu maddenin yayımı tarihinde Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunda bölge müdürü, daire başkanı ve daha üst görevlerde en az iki yıl süre ile görev yapmış, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarından birisi ile cezalandırılmamış olanlar, Teftiş Kurulu Başkanlığı başmüfettiş ve müfettiş toplam kadro sayısının dörtte birini aşmamak kaydıyla, başmüfettişliğe veya müfettişliğe atanabilirler.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürü yürütür.