27 Ağustos 2011 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28038

YÖNETMELİK

Ekonomi Bakanlığından:

EKONOMİ BAKANLIĞI PERSONELİNİN YURTDIŞI SÜREKLİ GÖREVE

ATANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ekonomi Bakanlığının yurtdışı teşkilatındaki daimi temsilci yardımcısı, ticaret başmüşaviri, ticaret müşaviri, ticaret müşavir yardımcısı ve ticaret ataşesi kadrolarına atanacak memurların seçimi ve atamalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Ekonomi Bakanlığı merkez ve yurtdışı teşkilatı kadrolarında çalışan personeli kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 3/6/2011 tarihli ve 637 sayılı Ekonomi Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 25 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Ekonomi Bakanını,

b) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,

c) Daimi Temsilci Yardımcısı: Ülkemizin yurtdışı Daimi Temsilciliklerinde sürekli olarak görevlendirilen ve Ekonomi Bakanlığının Daimi Temsilci Yardımcısı kadrosunda bulunan diplomatik statüyü haiz personeli,

ç) Komisyon: Ekonomi Bakanlığının yurtdışı teşkilatına sürekli görevle atanacak personelin tespiti amacıyla oluşturulan komisyonu,

d) Misyon şefi: Büyükelçilikte Büyükelçiyi, Daimi Temsilciliklerde Daimi Temsilciyi, Başkonsolosluklarda Başkonsolosu veya bunların bulunmaması halinde ilgili temsilcilikte bu görevleri vekâleten yürüten görevliyi,

e) Müsteşar: Ekonomi Bakanlığı Müsteşarını,

f) Personel: Yurtdışı teşkilatına sürekli göreve atanacak/atanmış memurları,

g) Personel Dairesi Başkanlığı: Ekonomi Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığını,

ğ) Ticaret Ataşesi: Ekonomi Bakanlığının Başkonsolosluklar bünyesindeki yurtdışı ihtisas birimlerinden Ticaret Ataşeliklerinde sürekli olarak görevlendirilen ve Ticaret Ataşesi kadrosunda bulunan diplomatik statüyü haiz personeli,

h) Ticaret Başmüşaviri: Ekonomi Bakanlığının Büyükelçilikler veya Daimi Temsilcilikler bünyesindeki yurtdışı ihtisas birimlerinden Ticaret Müşavirliklerinde sürekli olarak görevlendirilen ve Ticaret Başmüşaviri kadrosunda bulunan diplomatik statüyü haiz personeli,

ı) Ticaret Müşavir Yardımcısı: Ekonomi Bakanlığının Büyükelçilikler veya Daimi Temsilcilikler bünyesindeki yurtdışı ihtisas birimlerinden Ticaret Müşavirliklerinde sürekli olarak görevlendirilen ve Ticaret Müşavir Yardımcısı kadrosunda bulunan diplomatik statüyü haiz personeli,

i) Ticaret Müşaviri: Ekonomi Bakanlığının Büyükelçilikler veya Daimi Temsilcilikler bünyesindeki yurtdışı ihtisas birimlerinden Ticaret Müşavirliklerinde sürekli olarak görevlendirilen ve Ticaret Müşaviri kadrosunda bulunan diplomatik statüyü haiz personeli,

j) Yurtdışı teşkilatı: Ekonomi Bakanlığının yurtdışında görev yapan ve dış temsilcilik niteliğini taşıyan bütün temsilciliklerini,

k) Yurtdışında sürekli görev: Ekonomi Bakanlığının yabancı ülkeler nezdinde ülkemizi temsil eden ve akredite bütün personeli ile milletlerarası kurum ve kuruluş yetkilileriyle temaslarda bulunmak üzere yurt dışında sürekli görevli personelinin yaptığı görevi

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yurtdışında Görevlendirme Esasları

Genel şartlar

MADDE 5 – (1) Personelde aşağıdaki genel şartlar aranır:

a) Yurtdışı teşkilatına sürekli görevle atanabilmek için bu atamanın yapıldığı tarihte merkez teşkilatı birimlerinde fiilen en az üç yıldan beri görev yapmış olmak zorunludur. Muvazzaf askerlik süresi bu süreyi kesmez. Ancak, muvazzaf askerlik süresi, üç yıllık fiili hizmet süresinin hesabında dikkate alınmaz. Hizmetin gerektirdiği hallerde, Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı, Genel Müdür ve ek gösterge itibarıyla Genel Müdüre eşdeğer unvanlar için bu süre şartı aranmaz.

b) Daimi Temsilci Yardımcısı, Ticaret Başmüşaviri, Ticaret Müşaviri ve Ticaret Müşavir Yardımcısı kadrolarına atanabilmek için, en az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının siyasal bilgiler, hukuk, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme, mühendislik ve ziraat fakülteleri, diğer fakültelerin dış ticaret, uluslararası ticaret, matematik ve istatistik bölümleri ile Bakanlığın görev alanına giren konularda en az dört yıllık eğitim veren veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki ve yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

c) Ticaret Ataşesi kadrosuna atanabilmek için dört yıllık yükseköğretim kurumlarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak.

ç) Yabancı dil bilmek.

d) Bakanlıkça yurtdışına lisansüstü öğrenime gönderilenler için eğitimden döndükleri tarihten itibaren merkez teşkilatı birimlerinde fiilen en az üç yıldan beri görev yapmış olmak.

e) Hizmetin gerektirdiği temsil yeteneğine sahip olmak.

(2) Daimi Temsilci Yardımcısı, Ticaret Başmüşaviri, Ticaret Müşaviri ve Ticaret Müşavir Yardımcısı kadrolarına atanabilmek için Bakanlıkta Dış Ticaret Uzmanı veya merkez denetim elemanı olmak tercih sebebidir.

(3) Aylıktan kesme cezası ile tecziye edilenler beş yıl, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile tecziye edilenler on yıl boyunca yurtdışı teşkilatı kadrolarına atanamazlar.

(4) Bu maddede sayılan nitelikleri taşımak mutlaka yurtdışı göreve atanmayı gerektirmez.

Özel şartlar

MADDE 6 – (1) Personelde aşağıdaki özel şartlar aranır:

a) Daimi Temsilci Yardımcısı kadrolarına atanabilmek için;

1) Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı, Genel Müdür ve ek gösterge itibarıyla Genel Müdüre eşdeğer kadrolarda asaleten görev yapmış olmak veya Müstakil Daire Başkanı, 1. Hukuk Müşaviri ya da Genel Müdür Yardımcısı kadrolarında en az iki yıl asaleten görev yapmış olmak.

b) Ticaret Başmüşaviri kadrolarına atanabilmek için;

1) Daire Başkanı kadrolarında en az iki yıl asaleten görev yapmış olmak veya daha üst unvanlı kadrolarda asaleten görev yapmış olmak.

Atama yapılacak kadrolar ve bilgi formu

MADDE 7 – (1) Personel Dairesi Başkanlığınca, ilgili atama döneminde boşalacak görev yerlerini gösteren geçici bir liste ile personelin belgelere dayalı sağlık ve özel durumlarının Komisyonca değerlendirilebilmesi amacıyla doldurulması isteğe bağlı bir bilgi formu, merkezden yurtdışına atanma şartlarını taşıyan personele duyurulmak üzere birimlere yazılı olarak gönderilir.

(2) Kendilerine duyuru yapılmış olması, bu personel için kazanılmış hak doğurmaz.

Yurtdışına atanacak personelin sağlık durumu

MADDE 8 – (1) Yurtdışına atanması öngörülen personelden, sağlık durumlarının yurtdışı görevi yerine getirmeye elverişli olduğuna dair yazılı beyan alınır.

Personel seçimi

MADDE 9 – (1) Personel, Bakanlık bünyesinde oluşturulan Komisyon tarafından seçilir.

Yabancı dil bilgisi yeterliliği

MADDE 10 – (1) Personelin, Almanca, Fransızca veya İngilizce dillerinden birini ya da görevlendirileceği ülkenin resmi dilini bilmesi şarttır. Yabancı dil bilgisi yeterliliği için Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az yetmiş puan alınması zorunludur.

(2) Yabancı dil yeterlilik belgeleri beş yıl geçerlidir.

(3) Resmi dili, Türkçe veya Türkçe’nin lehçelerinden biri olan ülkelere görevlendirilecekler hakkında birinci fıkrada öngörülen yabancı dil yeterliliği belgesine sahip olma şartı aranmaz.

(4) Resmi dili Türkçe veya Türkçenin lehçelerinden biri olan ülkeler dışında, daha önce yurtdışında sürekli görevlerde bulunanlar ile mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle alınan dış ticaret uzmanları ve merkez denetim elemanları için birinci fıkrada yer alan yabancı dil yeterliliği belgesine sahip olma şartı aranmaz.

Mesleki niteliklerin değerlendirilmesi

MADDE 11 – (1) Yurtdışı sürekli göreve atanacak personelin, yurtdışı teşkilatında hizmetin gerektirdiği mesleki niteliklerinin tespiti için Komisyonca, yabancı dil bilgisi, temsil yeteneği ve mesleki yeterlilikleri (önceki görevleri, performansı, yöneticilik deneyimleri) bakımından mesleki nitelik değerlendirmesi yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Komisyon ve Yurtdışına Atanma

Komisyonun kuruluşu

MADDE 12 – (1) Komisyon, Müsteşarın başkanlığında, Müsteşar Yardımcıları veya Genel Müdürler arasından Bakan tarafından görevlendirilen üç üye ile Personel Dairesi Başkanından oluşur.

(2) Başkan ve üyeler, komisyon toplantılarının, kendilerinin yurtdışına atanmak üzere teklif edilmesine ilişkin bölümlerinde görev alamazlar.

(3) Komisyonun sekretarya hizmetleri Personel Dairesi Başkanlığınca yerine getirilir.

Komisyonun görevleri

MADDE 13 – (1) Komisyonun görevleri şunlardır:

a) 11 inci maddeye göre yurtdışı sürekli göreve atanacak personele ilişkin mesleki niteliklerin değerlendirmesini yapmak suretiyle yurtdışı sürekli göreve atanacak personeli görev yerleri itibarıyla seçmek.

b) Bakanlık Disiplin Kurulu kararı ile dış göreve devam etmesi sakıncalı görülenler veya dış görev için belirlenen performans ölçütlerini karşılayamayan personelin süresinden önce geri çekilmesini önermek.

Yurtdışı sürekli görevlere seçilen personelin eğitimi

MADDE 14 – (1) Personel, atandığı görevin gereklerine uygun hizmet içi eğitime tabi tutulur.

Atama

MADDE 15 – (1) Komisyon tarafından yapılan değerlendirme sonucunda görev yerleri ile birlikte belirlenen adaylar, Komisyonca yurtdışı sürekli göreve atanmak üzere teklif edilirler.

(2) Ancak, haklarında ceza soruşturması veya aylıktan kesme ya da daha ağır bir cezayı gerektirecek disiplin soruşturması açılanların dış göreve atanmaları, soruşturma sonucuna kadar ertelenir.

Yurtdışında görev süresi

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri uyarınca usulüne uygun olarak yurtdışı görevlere atananların yurtdışı görev süresi dört yıldır.

(2) İkinci yılın sonunda başka bir ülkeye yapılacak naklen tayinlerde, yeni görev yerinde görev süresi üç yıldır.

(3) Ek-1’de yer alan dış temsilciliklere atanan personel, atandıkları merkezlerde iki yıl görev yaptıktan sonra ekli liste dışındaki merkezlere naklen tayin edilir. Yeni görev yerindeki görev süresi üç yıldır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Süresinden önce merkeze alınma

MADDE 17 – (1) Yurtdışı görev süresini tamamlamadan kendi isteği ile merkeze alınan memurlar (merkez teşkilatında bir göreve atanmak üzere çağrılanlar hariç) ile bulundukları yurt dışı görevlerinde yetersiz oldukları veya dış görev için belirlenen performans ölçütlerini karşılayamadıkları Komisyon kararıyla tespit edilerek merkeze alınan memurlar, haklarında yapılabilecek disiplin kovuşturması saklı kalmak kaydıyla, bu Yönetmelikte belirtilen merkezde bekleme sürelerine ek olarak iki yıl daha merkezde görev yapmadan yurtdışı göreve atanamazlar.

(2) Ancak, bulunduğu ülkedeki Misyon Şefliğince tam teşekküllü ve yetkili sağlık kuruluşu olduğu kabul edilen sağlık merkezlerince verilen heyet raporu ile göreve devamının sağlık açısından mümkün olamayacağı belirlenen personel, bu hükme tabi değildir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 18 – (1) 10/7/2009 tarihli ve 27284 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dış Ticaret Müsteşarlığı Personelinin Yurt Dışı Sürekli Göreve Atanmasına İlişkin Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

 

Ek-1

NAKLEN TAYİNE TÂBİ GÖREV YERLERİ LİSTESİ

1) ABUJA

2) ADDİS ABABA

3) AKRA

4) BAĞDAT

5) DAKAR

6) DARÜSSELAM

7) DUŞANBE

8) HARTUM

9) İSLAMABAD

10) KABİL

11) NAİROBİ

12) SANA

13) ULAN BATOR

14) BASRA

15) ERBİL

16) KARAÇİ

17) MUSUL