27 Ağustos 2011 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28038

YÖNETMELİK

Dışişleri Bakanlığından:

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI DİPLOMASİ AKADEMİSİ BAŞKANLIĞININ

ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA

İLİŞKİN YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi Başkanlığının çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 7/7/2010 tarihli ve 6004 sayılı Dışişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 8 inci maddesinin birinci ve beşinci fıkralarına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Dışişleri Bakanını,

b) Bakanlık: Dışişleri Bakanlığını,

c) Danışma Kurulu: Bakanlıkça yürütülecek eğitim faaliyetlerinin temel hedef ve önceliklerini belirleyen Eğitim Faaliyetleri Danışma Kurulunu,

ç) Diplomasi Akademisi: Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi Başkanlığını,

d) Eğitim: Diplomasi Akademisinin faaliyetlerinden yararlanan kişilerin hizmetsel yeterlilik, verim ve etkinliklerinin artırılması amacıyla bilgi, beceri, tutum ve davranışlarının geliştirilmesinin amaçlandığı hizmet içi ve aday memur eğitim süreçleri ile diğer eğitim faaliyetlerini,

e) Genel eğitim planı: Diplomasi Akademisinin müteakip yıl ya da yılları kapsayacak faaliyetlerine ilişkin genel çerçeveyi ve bunun temel unsurlarını,

f) Hizmet içi eğitim programı: 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun, Devlet Memurlarının Yetiştirilmesi başlıklı yedinci kısmı ile 25/7/1983 tarihli ve 83/6854 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla kabul edilen Devlet Memurları Eğitimi Genel Planı çerçevesinde hazırlanan ve Bakan onayıyla uygulamaya konan yıllık eğitim programını,

g) Lisansüstü Eğitim Kurulu: Lisansüstü eğitim amacıyla yurtdışına gönderilmesi öngörülen Bakanlık personelinin sayısına, sınıfına, yaptırılacak eğitimin genel konu başlıklarına ve ilgili diğer hususlara ilişkin esasları belirleyen ve Bakanlığa tahsis edilen kontenjan çerçevesinde lisansüstü eğitim amacıyla yurtdışına gönderilecek personeli tespit eden kurulu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Diplomasi Akademisinin Çalışma Esasları

Çalışma ilkeleri

MADDE 4 – (1) Diplomasi Akademisinin temel ilkeleri şunlardır:

a) Eğitimin sürekli olması ve her seviyedeki memuru kapsaması,

b) Eğitimin, Bakanlığın amaç ve ihtiyaçları doğrultusunda oluşturulacak plan ve programlara göre yürütülmesi ve güncellenmesi,

c) Her amirin, maiyetinde çalışan personelin mesleki gelişiminden de sorumlu olması ve bu personelin eğitim programlarına düzenli şekilde katılımını gözetmesi ve temin etmesi,

ç) Eğitimden yararlanmada eşit statüdeki personele fırsat eşitliği sağlanması,

d) Eğitimden beklenen sonuçlara ulaşılıp ulaşılmadığının sürekli takip ve kontrol edilmesi; bu amaçla çağdaş ölçme ve değerlendirme tekniklerinin kullanılması,

e) Personelin bilgi, beceri ve verimliliklerinin artırılmasının, üst görevlere hazırlanmalarının, dış politika, bilişim, mevzuat ve uygulamadaki yeniliklere ve değişikliklere adaptasyonlarının sağlanmasının öncelikle gözetilmesi.

Çalışma alanları

MADDE 5 – (1) Diplomasi Akademisinin görevleri şunlardır:

a) Türkiye Cumhuriyetinin dış ilişkilerinin, Türk dış politikasının ve konsolosluk hizmetlerinin yürütülmesinde görev alan Bakanlık mensuplarının temel ve hazırlayıcı eğitimleri ve stajları ile Bakanlığın ihtiyaçlarına göre tespit edilen hizmet içi eğitim faaliyetlerini Bakanlık merkez ve yurtdışı teşkilatını oluşturan birimlerin eğitim ihtiyaçları ve önerileri doğrultusunda planlamak, düzenlemek ve icra etmek,

b) Bakanlık mensuplarının yurtiçinde ve yurtdışındaki eğitim programlarına, hizmet içi eğitimler kapsamındaki yabancı dil ve mesleki eğitim amaçlı kurslara, seminerlere, staj programlarına, tanıma ziyaretlerine ve benzeri etkinliklere katılımlarını planlamak ve yürütmek,

c) Diplomasi ve konsolosluk alanında diğer ülkelerle gerçekleştirilen eğitim işbirliği faaliyetlerini, ilgili Bakanlık birimleri ve gerekli görülmesi halinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla eşgüdümde bulunmak suretiyle planlamak, yürütmek ve bu kapsamda ihtiyaç duyulan protokollerin akdedilmesini sağlamak,

ç) Lisansüstü Eğitim Kurulunun kararları doğrultusunda, Bakanlık personelinin yurtdışına lisansüstü eğitim amacıyla gönderilmesine ilişkin süreci yürütmek; lisansüstü eğitim konusunda yurtiçi ve yurtdışındaki akademik kurumlarla işbirliği yapmak ve bu amaçla gerekli protokollerin akdedilmesini sağlamak,

d) Bakanlık mensuplarının mevcut yabancı dillerini geliştirmeleri ve Bakanlıkça ihtiyaç duyulan diğer yabancı dilleri öğrenmeleri amacıyla gerekli tedbirleri almak ve bu kapsamda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.

e) Meslek içi eğitim kapsamındaki staj programlarına katılımla ilgili usul ve esasları belirlemek.

f) Diğer kamu idarelerinin yurtdışına sürekli görevle atanan memurları ile bu idarelerin dış ilişkilerle bağlantılı birimlerinde görevli memurlar için eğitim programları planlamak ve yürütmek,

g) Hizmet içi eğitim faaliyetlerine ilişkin yayınların, çalışma kâğıtlarının ve ders notlarının derlenmesi ve hazırlanması ile ilgili işleri yürütmek; bu amaçla, ilgili Bakanlık birimleri ve gerekli görülmesi halinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yapmak,

ğ) Üniversite öğrencilerine yönelik olarak Bakanlığı tanıtıcı programlar düzenlemek,

h) Bakanlık tarihçesini hazırlamak ve yayınlamak,

ı) Bakan, Müsteşar ve bağlı bulunulan Müsteşar Yardımcısı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

(2) Diplomasi Akademisi, birinci fıkrada sayılan görevlerin yerine getirilmesi kapsamında;

a) İlgili Bakanlık birimleri ile gerekli işbirliğini yapar ve eşgüdümü sağlar,

b) Akademik kurumlar ile araştırma ve düşünce kuruluşları başta olmak üzere, gerekli ve uygun gördüğü yerli ve yabancı kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yapabilir ve gerekli hallerde bunlardan hizmet alımı da gerçekleştirebilir.

Eğitim Faaliyetleri Danışma Kurulu

MADDE 6 – (1) Diplomasi Akademisinin genel faaliyet planlarının oluşturulmasında dikkate alınacak temel hedef ve öncelikler Danışma Kurulunca tespit edilir.

(2) Danışma Kurulu, yılda en az iki kez olmak üzere, gerekli görülen hallerde toplanır.

(3) Danışma Kurulu, İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı başkanlığında toplanır. Diplomasi Akademisi Başkanı, Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanı ile Özlük İşleri ve Atamalardan Sorumlu Şube Müdürü kurulun üyeleridir. Kurul oy çokluğuyla karar alır.

(4) Üyelerin katılamayacağı toplantılara aynı birimde görevli en kıdemli memur kurul üyeliğine vekalet eder.

(5) Diplomasi Akademisince hazırlanan genel faaliyet planı taslağı ile müteakip yıla ait hizmet içi eğitim programı ve aday memur eğitim programı taslakları Danışma Kurulunda değerlendirilir. Danışma Kurulunca uygun bulunan plan ve programlar, Bakan onayına sunulur.

Genel faaliyet planları

MADDE 7 – (1) Diplomasi Akademisinin bütçesi ve çalışmaları genel faaliyet planları çerçevesinde hazırlanır ve yürütülür. Genel faaliyet planları, Danışma Kurulunca belirlenen temel hedef ve öncelikler doğrultusunda, müteakip yıl veya yılları kapsayacak şekilde oluşturulur ve gerekli hallerde güncellenir.

(2) Genel faaliyet planları, performans ölçütlerini de içerir. Planın kapsadığı dönem içinde gerçekleştirilen faaliyetlerin Danışma Kurulunca belirlenen temel hedeflere ulaşılmasını sağlayıp sağlamadığı, bu ölçütler ışığında değerlendirilir ve rapor halinde yayımlanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Dışişleri Bakanı yürütür.