27 Ağustos 2011 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28038

YÖNETMELİK

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan:

TRAFİK KAZALARI NEDENİYLE İLGİLİLERE SUNULAN SAĞLIK

HİZMET BEDELLERİNİN TAHSİLİNE İLİŞKİN USUL VE

ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı trafik kazaları nedeniyle ilgililere sunulan sağlık hizmet bedellerinin tahsiline ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

(2) Ülkemizde meydana gelen trafik kazaları bu yönetmeliğin kapsamındadır.

(3) Bu Yönetmelik Zorunlu Trafik Sigortası, Zorunlu Taşımacılık Sigortasını ve Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortasını kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 98 inci maddesine ve 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Geçici 1 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik geçen,

a) Büro: 28/6/2008 tarihli ve 26920 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Motorlu Taşıt Bürosunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ile kurulan ve anılan Yönetmelik çerçevesinde faaliyette bulunan Türkiye Motorlu Taşıt Bürosunu,

b) Güvence Hesabı: 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 14 üncü maddesi çerçevesinde Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği nezdinde oluşturulan hesabı,

c) Kanun: 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Kanunu,

ç) Kurum: Sosyal Güvenlik Kurumunu,

d) Merkez: Sigorta Bilgi Merkezini,

e) Müsteşarlık: Hazine Müsteşarlığını,

f) Sağlık Uygulama Tebliği (SUT): Kurumca finansmanı sağlanan sağlık hizmetlerine ait ücretler ile tedavi yardımlarının verilmesine ilişkin usul ve esasların belirlendiği Kurumca yayımlanan ilgili yıl Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğini,

g) MEDULA: Kurum ile sağlık hizmet sunucuları arasında tedavi bedelleri ödemesine ilişkin oluşturulmuş sistemi,

ğ) Zorunlu Trafik Sigortası: 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında motorlu kara taşıtlarının işletilmesinden kaynaklanan hukuki sorumluluk için düzenlenen sorumluluk sigortasını,

h) Zorunlu Taşımacılık Sigortası: 10/7/2003 tarihli ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu gereği taşımacılık faaliyetinden kaynaklanan hukuki sorumluluk için düzenlenen sorumluluk sigortasını,

ı) Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası: 22/1/2004 tarihli ve 2004/6789 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar kapsamındaki sigortayı,

i) Yeşil Kart Sigortası: Motorlu araçların Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasına dair Avrupa Sözleşmesi uyarınca düzenlenen sigortayı,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Esaslar

Trafik kazalarından kaynaklanan sağlık giderleri

MADDE 4 – (1) Trafik kazaları sebebiyle üniversitelere bağlı hastaneler ve diğer bütün resmi ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarının sundukları tedavinin gerektirdiği tüm sağlık hizmet bedelleri, kazazedenin sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın Kurum tarafından Sağlık Uygulama Tebliğinde (SUT) yer alan hükümler doğrultusunda karşılanır.

(2) Bu Yönetmelik kapsamındaki zorunlu sigortalara ilişkin mevzuat hükümleri dahilinde ilgili sigorta şirketlerine ve Güvence Hesabına düşen ödemeler bakımından Kurum, sigorta şirketleri ve Güvence Hesabı arasındaki paylaşım bu Yönetmelik hükümleri dahilinde gerçekleştirilir.

Paylaşım

MADDE 5 – (1) Kurum tarafından karşılanan sağlık hizmet bedelleri için bu Yönetmelik ile belirlenen usul ve esaslara göre ilgili sigorta şirketleri ve Güvence Hesabı tarafından Kuruma aktarım yapılır.

(2) Zorunlu Trafik Sigortası poliçesi düzenleme yetkisi bulunan sigorta şirketleri, kısa süreliler dahil, yazdıkları sigorta priminin bu Yönetmelik ekinde yer alan hesaplama yöntemine göre belirlenen kısmını, primin tahakkuk ettiği ilgili ayı izleyen 3 üncü ay sonuna kadar defaten veya 3 eşit taksitte Kuruma aktarırlar. Bu şirketler Kanunun yayımı tarihinden önce meydana gelen trafik kazaları bakımından bu Yönetmelik ekinde Zorunlu Trafik Sigortası için yer alan hesaplama yöntemine göre belirlenen tutarı Müsteşarlıkça belirlenen vadelerde Kanunun yayımı tarihinden itibaren 3 yıl boyunca ayrıca Kuruma aktarırlar.

(3) Zorunlu Taşımacılık Sigortası ile Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası poliçesi düzenleme yetkisi bulunan sigorta şirketleri yazdıkları sigorta priminin bu Yönetmelik ekinde yer alan hesaplama yöntemine göre belirlenen kısmını, primin tahakkuk ettiği ilgili ayı izleyen 3 üncü ay sonuna kadar defaten veya 3 eşit taksitte Kuruma aktarırlar. Bu şirketler Kanunun yayımı tarihinden önce meydana gelen trafik kazaları bakımından bu Yönetmelik ekinde Zorunlu Trafik Sigortası için yer alan hesaplama yöntemine göre belirlenen tutarı Müsteşarlıkça belirlenen vadelerde ayrıca Kuruma aktarırlar.

(4) Güvence Hesabı, Güvence Hesabına ilişkin mevzuatta belirlenen usul ve esaslar dahilinde, Zorunlu Trafik Sigortası, Zorunlu Taşımacılık Sigortası ve Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası için ilgili sigorta şirketlerinden tahsil ettiği tüm katılım paylarının yüzde onbeşini tahsilatı izleyen ayın 10 uncu gününe kadar Kuruma aktarır. Güvence Hesabı Kanunun yayımı tarihinden önce meydana gelen trafik kazaları bakımından bu fıkranın ilk cümlesi çerçevesinde ilgili sigorta şirketlerinden tahsil edip Kuruma aktaracağı katılım paylarının yüzde yirmisini bu fıkranın ilk cümlesiyle belirlenen vadede ayrıca Kuruma aktarır.

(5) Bu Yönetmelik kapsamındaki sigorta poliçelerinin ilgili mevzuat çerçevesinde feshedilmesi halinde bu poliçelere ilişkin olarak iade talepleri izleyen dönem aktarımından mahsup edilir.

(6) Müsteşarlık bu Yönetmelik ekinde belirlenen aktarım konusu tutarı, Kanun ile belirlenen sınırlar dahilinde, %50 sine kadar artırabilir veya azaltabilir. Söz konusu belirleme ilgili sigorta şirketleri için sigortacılık ilkelerine göre ayrı ayrı yapılabilir.

(7) Bu Yönetmelik uyarınca tespit edilen Kurum alacağının süresinde ödenmemesi halinde 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortasının 89 uncu maddesinin ikinci fıkrası uygulanır.

Yeşil kart sigortası kapsamındaki kazalar

MADDE 6 – (1) Yabancı plakalı araçların karıştığı ülkemizde meydana gelen trafik kazalarından kaynaklanan sağlık hizmet bedelinden Yeşil Kart Sigortası çerçevesinde yabancı plakalı araç işleteninin sorumluluğuna isabet eden kısım Kurum tarafından Bürodan talep edilir. Büro tarafından ilgili mevzuat çerçevesinde tahsil edilen tutar Kuruma 3 iş günü içinde aktarılır.

(2) Yurt dışında meydana gelen trafik kazalarında Yeşil Kart Sigortası çerçevesinde Büro tarafından ödenmesi gereken sağlık hizmet bedelleri hakkında genel hükümler çerçevesinde Büro tarafından ödeme yapılır. Bu bedeller ilgili mevzuat uyarınca Kurumdan tahsil edilmiş ise birinci fıkra çerçevesinde işlem tesis edilir.

Diğer ilgili isteğe bağlı sigortalar

MADDE 7 – (1) Trafik kazaları sebebiyle sağlık hizmeti talebine konu olabilecek isteğe bağlı sigortaları düzenleyen sigorta şirketlerinin anılan poliçeler çerçevesindeki sorumlulukları saklıdır.

Aktarımın sonucu

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri kapsamında Kuruma yapılan aktarım ile sigorta şirketlerinin ve Güvence Hesabının Zorunlu Trafik Sigortası, Zorunlu Taşımacılık Sigortası ve Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası poliçeleri kapsamında sigortalılara ve hak sahiplerine karşı sağlık/tedavi giderleri teminatı bakımından sorumlulukları sona erer.

(2) Bu Yönetmelik çerçevesindeki sağlık hizmet bedelleri için Zorunlu Trafik Sigortası, Zorunlu Taşımacılık Sigortası ve Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası çerçevesinde sigortalı olan kişilerden ayrıca talepte bulunulamaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Veri Transferi, Veri Girişi ve Rücu Hakkı

Veri transferi

MADDE 9 – (1) Sağlık Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından tedavi bedellerinin tahsili için kurulan sistem Kanunun yayımı tarihinden itibaren 6 ay içinde Kurum tarafından devralınır. Sistemin işleyişi ile ilgili düzenlemeler bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Kurum tarafından belirlenir.

(2) Sağlık Bakanlığınca trafik kazaları için hazırlanacak ambulans formları değişmez sıra numaralı olarak düzenlenir. Sağlık Bakanlığınca görevlendirilecek personelce, ilgili mevzuat çerçevesinde, bedeni hasarlı trafik kazaları için düzenlenen trafik kaza tespit tutanağı, ambulans formu, motorlu araç plaka, kaza tarihi bilgileri ve Müsteşarlıkça belirlenen diğer bilgilerle birlikte elektronik ortamda Merkeze iletilir.

(4) Kurum ile sözleşmeli/protokollü sağlık hizmet sunucuları tarafından verilen sağlık hizmetlerine ilişkin olarak MEDULA sistemine kaydedilmiş olan sağlık hizmet bedeli ve Müsteşarlıkça uygun görülen trafik kazasına ilişkin diğer bilgiler Kurum tarafından Merkeze elektronik ortamda iletilir. MEDULA sisteminde trafik kazası nedeniyle yapılan veya devam eden tüm sağlık hizmet bedelleri, ilgili trafik kazası ile bağını devam ettirecek şekilde güncel olarak kayıt altına alınır ve bu veriler Merkeze elektronik ortamda iletilir.

(5) Kurum ile sözleşmesi olmayan sağlık hizmet sunucuları, trafik kazası sebebiyle verdikleri sağlık hizmet bedellerine ilişkin olarak; sağlık hizmet bedelleri ve kazaya ilişkin mağdur, araç işleteni, motorlu araç plaka, kaza tarihi, kaza yeri, ilgili mevzuat çerçevesinde bedeni hasarlı trafik kazaları için düzenlenen trafik kaza tespit tutanağı, ambulans formları ile Müsteşarlıkça belirlenen diğer bilgileri elektronik ortamda Merkeze iletilirler. Bu hizmet sunucuları Kurumdan trafik kazası nedeniyle yapacakları tahsilat başvurularında bu madde çerçevesinde Merkez veri tabanına bilgi aktarımı yaptıkları bilgisini Kuruma iletmek zorundadırlar.

Veri girişi

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik çerçevesinde sağlanan sağlık hizmetine yönelik olarak 9 uncu madde kapsamında Merkez nezdinde toplanan bilgiler Merkez tarafından belirlenecek teknik esaslar dahilinde Güvence Hesabının ve ilgili sigorta şirketinin erişimine sunulur.

(2) Bu Yönetmelik kapsamında sağlanan sağlık hizmet bedellerine ilişkin sorumluluk tespiti Müsteşarlıkça belirlenecek usul ve esaslar dahilinde Merkez nezdinde ilgili sigorta şirketlerince ve Güvence Hesabınca gerçekleştirilir.

(3) Sağlık hizmet bedelleri ve sorumluluğa ilişkin veriler fiyatlamaya ve Müsteşarlıkça bu Yönetmelik kapsamında Kuruma aktarılacak tutarın tespitine esas olmak üzere Merkez tarafından belirlenecek teknik esaslar dahilinde ilgili sigorta poliçeleriyle eşleştirilerek sağlık kurumu temelinde ayrımlı olarak Merkez veri tabanına kaydedilir.

(4) Bu yönetmelik uyarınca Merkez ve Kurum arasında karşılıklı veri iletişimine ilişkin esaslar anılan kurumlarca düzenlenecek protokolle belirlenir.

Rücu hakkı

MADDE 11 – (1) Tespit edilen sorumluluk çerçevesinde sigorta şirketlerinin ve Güvence Hesabının ilgili mevzuat çerçevesinde zarar sorumlusuna karşı rücu hakları saklıdır. Rücu hakkı kapsamında yapılan tahsilatlar sigorta şirketlerince ve Güvence Hesabınca ilgili poliçeyle eşleştirilerek Merkez veri tabanına kaydedilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Geçici ve Son Hükümler

Kanunun yayımı tarihinden önceki trafik kazaları

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Kanunun yayımı tarihinden önce meydana gelen trafik kazalarından kaynaklanan ve anılan tarih itibariyle ödenmemiş tüm tedavi gideri bedelleri Kanunun Geçici 1 inci maddesi kapsamında Kurumca ödenir. Bu tarihten önce meydana gelen trafik kazaları nedeniyle ilgili sigorta şirketlerinden ve Güvence Hesabından tahsil edilen tutarlar bakımından ilgili sigorta şirketlerine ve Güvence Hesabına herhangi bir iade yapılmaz. Bu tutarlar Kuruma bu Yönetmelik uyarınca aktarılan tutarlardan mahsup edilemez.

Kanunun yayımı tarihinden yönetmeliğin yayımı tarihine kadarki döneme ilişkin aktarım

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) İlgili sigorta şirketleri Kanunun yayımı tarihten sonra meydana gelen trafik kazaları bakımından, Kanunun yayımlandığı tarihten bu Yönetmeliğin yayımı tarihine kadarki dönemde düzenlenen Zorunlu Trafik Sigortası, Zorunlu Taşımacılık Sigortası ve Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası poliçelerinden tahakkuk eden sigorta primlerinin bu Yönetmelik ekinde yer alan hesaplama yöntemine göre belirlenen kısmını Müsteşarlıkça belirlenen vadelerde Kuruma aktarırlar.

(2) İlgili sigorta şirketleri Kanunun yayımlandığı tarihten önce meydana gelen trafik kazaları bakımından, Kanunun yayımlandığı tarihten bu Yönetmeliğin yayımı tarihine kadarki dönemde düzenlenen Zorunlu Taşımacılık Sigortası ve Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası poliçelerinden tahakkuk eden sigorta primlerinin bu Yönetmelik ekinde yer alan hesaplama yöntemine göre belirlenen kısmını Müsteşarlıkça belirlenen vadelerde Kuruma aktarırlar.

(3) Güvence Hesabı Kanunun yayımlandığı tarihten sonra meydana gelen trafik kazaları bakımından, Kanunun yayımlandığı tarihten bu Yönetmeliğin yayımı tarihine kadarki dönemde düzenlenen Zorunlu Trafik Sigortası, Zorunlu Taşımacılık Sigortası ve Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası poliçelerinden tahakkuk eden sigorta primleri için tahsil ettiği katılım paylarının yüzde on beşini bu Yönetmeliğin yayımından itibaren bir ay içinde Kuruma aktarır.

(4) Güvence Hesabı Kanunun yayımlandığı tarihten önce meydana gelen trafik kazaları bakımından, bu maddenin üçüncü fıkrası uyarınca Kuruma aktaracağı tutarın yüzde yirmisini aynı fıkrada belirlenen vadelerde ayrıca Kuruma aktarır.

Yürürlük

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

 

Ekleri için tıklayınız.