24 Austos 2011 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 28035 (Mkerrer)

YNETMELK

Gmrk ve Ticaret Bakanlndan:

ORTAK TRANST YNETMEL

BRNC KISIM

Genel Hkmler

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama ve kapsam

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac, ortak transit rejimine ilikin usul ve esaslar belirlemektir.

(2) Bu Ynetmelikte ngrlen transit, eyann cinsine ve meneine baklmakszn ortak transit rejimini uygulamaya koyarak, gerektiinde aktarma yaplan, yeniden gnderilen veya depolanan eya dahil olmak zere, eyann, Trkiye Gmrk Blgesi iinde transit olarak bir gmrk idaresinden dier bir gmrk idaresine tanmasnda uygulanr.

(3) Bu Ynetmelik, transit rejimine ilikin uluslararas anlamalarn uygulanmasn, eyann bir geici ithalat rejimi kapsamnda hareketlerini ve snr ticaretine ilikin anlamalarn uygulanmasn engellemez.

(4) Bu Ynetmelik, posta sevkiyatlarna (posta kolileri dahil) uygulanmaz.

Dayanak

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayl Gmrk Kanununun 71, 73, 84 ve 85 inci maddelerine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Armonize Sistem (AS) kodu: 14/6/1983 tarihli Szleme ile belirlenen Armonize Eya Tanm ve Kodlama Sistemi Hakknda Uluslararas Szleme Ekinde yer alan ve GTPin ilk alt rakamn oluturan kodu,

b) Asl sorumlu: ahsen veya yetkili temsilcisi aracl ile eyay ortak transit rejimine tabi tutan kiiyi,

c) Bilgisayarl transit sistemi: Ortak transit ilemlerinin yrtld elektronik sistemi,

) Eyann serbest braklmas: Yetkili makamlarn, eyay ortak transit rejiminde ngrlen amalara uygun bularak sevkiyata izin verdikleri tasarrufu,

d) Gmrk ykmll: Ortak transit rejimine tabi tutulan eya iin denmesi gereken gmrk vergilerini,

e) Hareket idaresi: Eyann ortak transit rejimine tabi tutulduu gmrk mdrln,

f) zin makam: Gmrkler Genel Mdrln,

g) Kat usul: Standart usuln elektronik yollarla yrtlmesinin mmkn olmad durumlarda, transit beyannn sunulmas ve kontrol ile transit ileminin izlenmesine olanak veren, kat belge kullanlmasna dayal usul,

) Kefil: Teminat tutarna kadar doabilecek gmrk ykmlln asl sorumlu ile birlikte mtereken ve mteselsilen demeyi yazl olarak stlenen gerek veya tzel nc kiiyi,

h) Kiisel veri: Tannan veya tannabilir gerek veya tzel bir kii ile ilgili her trl bilgiyi,

) Merkez idare: Gmrkler Genel Mdrln,

i) Standart mesaj: Verilerin elektronik iletimi iin kabul edilen nceden tanmlanm yapy,

j) Teminat idaresi: Fili bireysel teminat, kapsaml teminat veya teminattan vazgeme iin Gmrkler Genel Mdrln ve bireysel teminat iin gmrk mdrlklerini,

k) Transit beyan: Kiinin belirlenen usul ve esaslar erevesinde eyay ortak transit rejimine tabi tutma isteini gsterdii tasarrufu,

l) Transit refakat belgesi: Transit beyannamesi bilgilerine dayanan ve eyaya refakat etmek zere bilgisayarl transit sisteminden bastrlan belgeyi,

m) Var idaresi: Ortak transit rejimine tabi tutulan eyann, rejimin sonlandrlmas iin sunulmas gereken gmrk mdrln,

n) Veri ileme teknikleri:

1) Yetkili makamlarla standart elektronik veri deiimi (EDI) mesajlarnn deiimini,

2) lgili ilemlerin tamamlanmas iin gerekli bilgilerin yetkili makamlarn veri ileme sistemlerine girilmesini,

o) Yerleik kii:

1) Gerek kii durumunda, Trkiyede ikamet eden kiiyi,

2) Tzel kii veya kiiler ortakl durumunda, Trkiyede kaytl brosu, merkezi veya daimi iyeri olan kiiyi,

) Yetkili makam: Ortak transit rejiminin uygulanmasndan sorumlu gmrk makamn,

p) Ykml: Gmrk ykmlln yerine getirmekle sorumlu gerek veya tzel kiiyi,

ifade eder.

KNC BLM

Ortak Transit Rejimi

Standart usul

MADDE 4 (1) Ortak transit rejimi, T1 rejimini ifade eder.

(2) T1 rejimi, 1 inci maddenin ikinci fkrasna uygun olarak tanan her trl eyaya uygulanabilir.

(3) Yetkili makamlar, T1 rejimi kapsamndaki ilemlerin, belirleyecekleri koullarda ve usulde ve gmrk kurallar ile belirlenmi ilkelere uygun olarak, elektronik veri ileme teknii kullanlarak yaplmasn salar.

lave, karma veya deitirme

MADDE 5 (1) Ortak transit rejimi kapsamnda sevk edilen eyann blnmesi, aktarlmas veya birletirilmesi halinde eya miktar ve nitelii deitirilemez.

Teminat gereklilii

MADDE 6 (1) Bu Ynetmelikte aksi belirtilmedike, bir ortak transit ilemi iin geerli bir teminat gerekir.

(2) Serbest dolamda bulunan eya iin teminat aranmaz.

Mhrleme

MADDE 7 (1) Genel bir kural olarak, eyann ayniyeti, mhrleme yoluyla salanr. Bu amala;

a) Tama aracnn dier dzenlemeler erevesinde onaylanm olmas veya hareket idaresi tarafndan mhrlenmeye uygun bulunmas halinde eyann bulunduu yer,

b) Dier durumlarda her bir kap,

mhrlenir.

(2) Tama arac;

a) Mhrlerin kolay ve etkili bir ekilde taklabilmesi,

b) Grnr darbe izi brakmadan veya mhrler bozulmadan herhangi bir eyann karlamayacak veya konulamayacak ekilde imal edilmi olmas,

c) Eyann saklanabilecei gizli yerlerinin bulunmamas,

) Yk iin ayrlan yerlere yetkili makamlar tarafndan muayene iin kolayca ulalabilmesi,

kouluyla mhrleme iin uygun kabul edilir.

(3) Hareket idaresi, ayniyet iin alnan dier nlemleri dikkate alarak, eyann transit beyannamesinin 31 no.lu kutusundaki veya tamamlayc belgelerdeki tanm, bunlarn hemen tannmasn mmkn klyorsa ve mhrleme ve rt ekilmesi mmkn olmuyorsa mhrlemeden vazgeebilir. Ancak, bu hkm 1 no.lu Ekte yer alan eyay kapsamaz.

(4) Mhrler, yetkili makamlarn izni olmakszn sklemez.

Yksek kaaklk riski ieren eya

MADDE 8 (1) Yksek kaaklk riski ieren eya 1 no.lu Ekte yer almaktadr. Ynetmeliin herhangi bir hkm bu Eke atfta bulunduunda, bu eya ile ilgili herhangi bir nlem, beyan edilen miktarn karlk gelen asgari miktar amas durumunda uygulanr. 1 no.lu Ek, en az ylda bir kez gzden geirilir.

Bilgi teknolojisi kullanm

MADDE 9 (1) Yetkili makamlar, bu Ynetmelikte tanmlanan bilgi deiimi iin bilgi teknolojisi ve bilgisayar alarn kullanr.

(2) Bilgisayarl transit sistemi, 30 uncu maddenin birinci fkrasnn (d) bendinde belirtilen tama ekillerine zg basitletirmelere uygulanmaz.

Gvenlik

MADDE 10 (1) lemlerin veri ileme teknii ile gerekletirilmesi amacyla belirlenen koullar, dierlerinin yan sra, veri kaynann kontrol edilmesi ve verilerin kaza sonucu veya yasal olmayan yollarla yok olmasna veya kaza sonucu kaybolmasna veya yetkisiz eriime kar verilerin korunmas ile ilgili nlemleri kapsar.

(2) Birinci fkrada tanmlanan gvenlik gereklerine ilave olarak, yetkili makamlar, tm transit sisteminin etkili, gvenilir ve gvenli ilemesi iin uygun gvenlik dzenlemelerini yapar.

(3) Yukarda belirtilen gvenlik dzeyini salamak iin, her veri girii, deiiklii ve silinmesi, bu tr ilemin gerekesini, tam zamann ve ilemi gerekletiren kiiyi belirleyecek ekilde kaydedilir. Ayrca, asl veri veya bu tr ileme tabi herhangi bir veri be yl saklanr.

(4) Yetkili makamlar, gvenlii dzenli olarak izler.

(5) Yetkili makamlar, phelenilen tm gvenlik ihlallerini birbirlerine bildirir.

KNC KISIM

Ortak Transit Rejimi

BRNC BLM

Genel Hkmler

Veri ileme teknii yoluyla transit beyan

MADDE 11 (1) 10 no.lu Ekte belirtilen beyanname bilgileri, kodlu veri biiminde belirlenir.

(2) EDI yoluyla yaplan transit beyan, EDI mesaj hareket idaresi tarafndan alndnda sunulmu kabul edilir. EDI yoluyla yaplan transit beyannn kabul, en azndan alnan mesajn kimlii ve/veya transit beyannamesi tescil numaras ve kabul tarihini ieren bir cevap mesaj ile asl sorumluya bildirilir.

(3) EDI standart mesajlarnn deiimi yoluyla sunulan transit beyannamesi, bu Ynetmeliin eklerinde belirtilen yapya ve bilgilere uygun olur.

(4) Transit beyannamesi bu Ynetmeliin eklerine uygun olarak Trke doldurulur.

(5) Ortak transit rejimi bir baka gmrke onaylanm ilem veya kullanm izlerse, hareket idaresi ilgili belgelerin sunulmasn isteyebilir.

(6) Eya, tama belgesi ile birlikte sunulur. Hareket idaresi, tama belgesinin, istenildiinde ibraz edilmesi kouluyla, gmrk ilemlerinin tamamland srada sunulmas artndan vazgeebilir.

Yazl transit beyan

MADDE 12 (1) Eya;

a) Bilgisayarl transit sistemine dorudan eriimleri olmayan yolcular tarafndan tandnda, 13 nc maddede tanmlanan usule uygun olarak,

b) Kat usul uygulandnda, 40 no.lu Ekte belirtilen koullarda ve usule uygun olarak,

c) Gmrkler Genel Mdrlnce belirlenecek durumlarda,

Gmrk Ynetmeliinin 14 no.lu Ekinde yer alan rnee uygun beyanname formu zerinde yazl transit beyan ile ortak transit rejimine tabi tutulabilir.

(2) Birinci fkrann (a) ve (c) bentlerinin uygulanmas iin, hareket idaresi bilgisayarl transit sistemini kullanarak var idaresi ile transit verilerinin deiimini salar.

(3) Asl sorumlunun bilgisayar sistemi ve/veya a balants aksaklklarnda birinci fkrann (b) bendi kapsamnda yazl transit beyannamesi kullanlmas hareket idaresinin onayna tabidir.

(4) Transit beyannamesine gerektiinde Gmrk Ynetmeliinin 14 no.lu Ekindeki rnee uygun bir veya birden fazla devam formu eklenebilir. Devam formlar, beyannamenin ayrlmaz parasdr.

(5) 8 no.lu Ekteki rnee uygun olarak dzenlenen ykleme listeleri, ayrlmaz bir paras olaca transit beyannamesinin tanmlayc paras olarak devam formlarnn yerine kullanlabilir.

(6) Bir, drt ve beinci fkralarda belirtilen formlar bu Ynetmeliin eklerine ve Gmrk Ynetmeliinin 14 no.lu Ekine uygun olarak doldurulur.

(7) 11 inci maddenin drt ila altnc fkralar gerekli deiiklikler yaplarak uygulanr.

Yolcu transit beyan

MADDE 13 (1) 12 nci maddenin birinci fkrasnn (a) bendinin uygulanmas iin yolcu, 9 ve 10 uncu madde ile 6 no.lu Eke uygun olarak transit beyannamesi dzenler.

statistik amal bilgi salama ykmll

MADDE 14 (1) Asl sorumlu veya yetkili temsilcisi, istatistiklerin derlenmesi iin yetkili makamlarn talebi zerine transit istatistiklerinden transit beyannamesine ilikin gerekli her trl bilgiyi salar.

Transit beyannamesinin imzalanmas ve asl sorumlunun sorumluluklar

MADDE 15 (1) Transit beyannamesi, asl sorumlu tarafndan imzalanr. Asl sorumlu;

a) Beyannamede yer alan bilgilerin doruluundan,

b) Ekli belgelerin gerekliinden,

c) Eyann ortak transit rejimine tabi tutulmas ile ilgili tm ykmllkleri yerine getirmekten,

sorumludur.

Asl sorumlunun ykmllkleri

MADDE 16 (1) Asl sorumlu;

a) ngrlen sre snr iinde, yetkili makamlar tarafndan alnan ayniyet nlemlerine gerekli ekilde uyarak var idaresine gerekli belgeler ile birlikte eyay tam ve salam olarak sunmakla,

b) Bu Ynetmelik kapsamnda ngrlen ortak transit rejimi ile ilgili dier hkmlere uymakla,

c) Talep zerine ve verilen sre ierisinde gerekli tm belge ve bilgilerin kontrollerinden sorumlu yetkili makamlara bu belge ve bilgileri sunmakla ve gerekli tm yardm salamakla,

ykmldr.

(2) Asl sorumlunun birinci fkra kapsamndaki ykmllkleri sakl kalmak kayd ile, bu Ynetmelikte ngrlen ortak transit rejimi kapsamnda tandn bilerek eyay kabul eden tayc veya var idaresine sunulmadan eyay dorudan teslim alan ve izinli alc stats bulunmayan alc da ngrlen sre snrna kadar ve yetkili makamlarca ayniyetin salanmas iin alnan nlemlere gerekli ekilde uyarak var idaresinde gerekli belgeler ile birlikte eyay tam ve salam olarak sunmakla ykmldr.

Ykleme

MADDE 17 (1) Her transit beyan, sadece bir hareket idaresinden bir var idaresine tanmak zere tek bir tama aracna yklenen veya yklenecek eyay kapsar. Bu amala, tanan eyann birlikte sevk edilecek olmas kouluyla;

a) Rmorklar veya yar-rmorklar ile birlikte bir karayolu tat,

b) Demiryolu yolcu veya yk vagonlar,

c) Tek bir zincir oluturan deniz tatlar,

) Tek bir tama aracna yklenmi konteynerler,

tek bir tama arac olarak kabul edilir.

(2) Tek bir tama arac, eyann birden fazla hareket idaresinde yklenmesi ve birden fazla var idaresinde boaltlmas iin kullanlabilir.

Yasaklama ve kstlamalar

MADDE 18 (1) Bu Ynetmelik hkmleri eyann ithali, ihrac veya transiti konusunda;

a) Kamu ahlak, dzeni ve gvenlii,

b) nsan, hayvan ve bitki sal ile yaamnn korunmas,

c) Sanatsal, tarihi ve arkeolojik deeri bulunan ulusal varlklarn korunmas,

) Snai ve ticari mlkiyetin korunmas,

amacyla getirilen yasaklama veya kstlamalar engellemez.

Transit ilemlerini gerekletirmeye yetkili gmrk idareleri listesi

MADDE 19 (1) Ortak transit ilemlerini gerekletirmeye yetkili gmrk idareleri listesinde her bir idarenin referans numaras, grevleri ve ak olduklar gn ve saatler yer alr.

KNC BLM

Teminat

Teminat verme ykmll

MADDE 20 (1) Asl sorumlu, eya ile ilgili doabilecek gmrk vergilerinin ve dier amme alacaklarnn denmesinin salanmas iin teminat verir.

Teminat trleri

MADDE 21 (1) Teminat;

a) Tek bir ortak transit ilemini kapsayan bireysel teminat,

b) 30 uncu madde anlamnda bir basitletirme kullanlmas durumunda, birden fazla ilemi kapsayan kapsaml teminat,

olabilir.

(2) Farkl teminat trleri birlikte kullanlabilir.

Teminat ekilleri

MADDE 22 (1) 21/7/1953 tarihli 6183 sayl Amme Alacaklarnn Tahsil Usul Hakknda Kanunun 10 uncu maddesinde saylanlardan aada gsterilenler teminat olarak kabul edilir:

a) Nakit,

b) Bankalarn verecekleri teminat mektuplar,

c) lem tarihinde T.C. Merkez Bankas tarafndan ilan edilecek deerler zerinden kabul edilen hazine tahvil ve bonolar,

) T.C. Merkez Bankas tarafndan kabul edilen ve bu Bankann belirledii efektif al kuru zerinden hesaplanan dvizler.

(2) Hareket idaresi, sunulan teminat ile transit rejiminin usulne gre uygulanmasn mmkn bulmuyorsa teminat reddedebilir.

(3) Kefil, Trkiyede yerleik ve teminat idaresince onaylanm;

a) Teminat mektubu vermeye yetkili banka, finans kurulular,

b) Tamaclk sektrnn temsilcisi konumundaki oda, dernek veya birlikler,

c) Fili bireysel teminatta (a) ve (b) bentlerinde saylanlar dnda hisselerinin tamam oda, dernek veya birliklere ait irketler,

olabilir. Kefil ve asl sorumlu, ayn kii olamaz. Kefil ve asl sorumlu arasnda ana firma bal firma ilikisi varsa, bal firmann, ana firmadan ayr bir tzel kiilii olmaldr.

(4) Yetkili makamlar, doabilecek gmrk vergilerinin ngrlen sre iinde azami teminat tutarna kadar denmesini salamas kesin grnmeyen bir kefili onaylamay reddeder.

(5) Fili bireysel teminatta kefilden, tutar teminat idaresince belirlenecek olan teminat mektubu/taahhtname alnr. Teminat mektubu tutarnn art, her yl 4/1/1961 tarihli 213 sayl Vergi Usul Kanunu uyarnca belirlenen yeniden deerleme oran esas alnarak hesaplanr. Ayrca, fili bireysel teminat kefilinin onaylanmasnda, kefil tarafndan dzenlenen filerin kaydedilmesi, her ay dzenlenecek fi says ve filerin geerlilik sresi ve teminat idaresinin belirleyebilecei dier koullar ngrlebilir.

(6) Kefilin ykmll, taahhdnn teminat idaresince kabul edilmesine dayanr ve hareket idaresinin eyay bu teminat kapsamnda serbest brakt tarihte balar. Kefilin ykmll, teminat belgesinde belirtilen maksimum tutarla snrldr. Taahht, teminat altna alnan tutarla snrl olmak zere, sonradan kontrolden sonra denmesi gereken ithalat ve ihracat vergileri tutarn da kapsar.

(7) Teminat kefil tarafndan teminat idaresine verildiinde;

a) Asl sorumluya teminatn kullanlmas ve kefilin her bir taahhdnn belirlenmesi iin bir Teminat Referans Numaras verilir.

b) Teminat Referans Numaras ile ilikili bir eriim ifresi verilir ve asl sorumluya bildirilir.

Teminat aranmayacak haller

MADDE 23 (1) Gmrk Kanununun 85 inci maddesinin birinci fkrasnda belirtilen hallerde teminat aranmaz.

(2) 74 ve 75 inci maddeler kapsamnda havayolu ile tama iin basitletirilmi usuller kullanlarak karayoluyla tanan havayolu eyas iin birinci fkra hkm uygulanmaz.

Teminat belgesinde dzeltme

MADDE 24 (1) Teminat belgesinde hi bir silinti veya kaznt yaplmaz. Dzeltmeler, doru olmayan bilgilerin zeri izilerek ve uygun olduunda gerekli olanlarn eklenmesi ile yaplr. Dzeltmeler, kefil tarafndan yaplarak imzalanr.

Bireysel teminatn hesaplanmas

MADDE 25 (1) Bireysel teminat, ayn tr eyann ithal edilerek serbest dolama girmi olmas durumunda, tercihli oranlar veya kota dikkate alnmakszn uygulanabilir ithalat vergileri dahil en yksek oranlar esas alnarak hesaplanmak suretiyle doabilecek gmrk vergilerinin tam tutarn kapsar.

(2) Bununla birlikte, 1 no.lu Ekin nc stununda belirtilen asgari miktarn almas durumunda, bu eya iin hesaplanarak bulunan tutar, listede belirtilen asgari orana gre hesaplanarak bulunan tutarla karlatrlr ve bu tutarlardan byk olan, teminat tutarnn belirlenmesinde esas alnr.

Bireysel teminatn ekli

MADDE 26 (1) Bireysel teminat;

a) Nakit, ilem tarihinde T.C. Merkez Bankas tarafndan ilan edilecek deerleri zerinden kabul edilen hazine tahvil ve bonolar ve T.C. Merkez Bankas tarafndan kabul edilen ve bu Bankann belirledii efektif al kuru zerinden hesaplanan dvizler,

b) Kefilin;

1) Asl sorumlu olarak hareket etmek isteyen kii adna dzenledii teminat belgesi,

2) Asl sorumlu olarak hareket etmek isteyen kiilere verilecek 15.000 TL tutarndaki teminat fileri iin dzenledii teminat belgesi,

eklinde olabilir.

(2) Bireysel teminat kefil tarafndan verildiinde, Teminat Referans Numaras ile ilikili eriim ifresi asl sorumlu tarafndan, 21 no.lu Ekin 3 nc hususunun uyguland durum dnda, deitirilemez.

Bireysel teminat belgesi

MADDE 27 (1) 26 nc maddenin birinci fkrasnn (b) bendinin (1) numaral alt bendi hkmleri uygulandnda bireysel teminat, 24 no.lu Ekte yer alan rnee uygun teminat mektubu olur.

Fili bireysel teminat

MADDE 28 (1) 26 nc maddenin birinci fkrasnn (b) bendinin (2) numaral alt bendi hkmleri uygulandnda, bireysel teminat, 25 no.lu Ekte yer alan rnee uygun teminat mektubu/taahhtname olur.

(2) 26 no.lu Ekte yer alan bireysel teminat fii, 12 no.lu Eke uygun olarak dzenlenir. Kefil, dzenlenme tarihinden itibaren bir yl amamak zere, belgenin kullanlabilecei son tarihi belge zerinde belirtir. Bireysel teminat fii, iki nsha olarak dzenlenir. Bu nshalarn n yzleri fi ile ayn, bir nshann arka yz bo, dier nshann arka yznde rnei 32 no.lu Ekte yer alan TC 11 alnds bulunur. Bireysel teminat fiinin zerinde asl sorumlunun imzasnn bulunmamas fiin geerliliini etkilemez.

(3) Kefil, verilen her bir bireysel teminat fii iin asl sorumluya bir Teminat Referans Numaras bildirir. lgili eriim ifresi asl sorumlu tarafndan deitirilemez.

(4) Kefil, 1 no.lu Ekte yer alan eya iin geerli olmayan bireysel teminat fileri de dzenleyebilir. Bu durumda kefil, bireysel teminat fiine Snrl geerli 99200 deyimini apraz olarak yazar.

(5) Asl sorumlu, doabilecek gmrk ykmllnn tamamn kapsamak zere 15.000 TLnin katlarna karlk gelen sayda bireysel teminat fiini hareket idaresine verir. 12 nci maddenin birinci fkrasnn (b) bendinin uygulanmas iin, kat bireysel teminat fileri, her bir fi numarasn teminat idaresine bildirecek olan hareket idaresine sunulur ve bu idarede saklanr. Kefil, her bir fi iin 15.000 TLye kadar ykmldr.

Bireysel teminatn iptali veya feshi

MADDE 29 (1) Teminat idaresi, dzenleme tarihinde ngrlen koullarn srdrlememesi halinde, kefilin teminatnn kabuln iptal eder. Ayn ekilde, kefil de teminatn herhangi bir zamanda fesh edebilir.

(2) ptal veya fesih, kefilden teminat idaresine veya teminat idaresinden kefile bildirildii tarihten sonraki onaltnc gnden itibaren geerli olur. Bu tarihten nce balatlan transit ilemlerinden doabilecek gmrk ykmllnden dolay kefilin sorumluluu devam eder. ptal veya feshin geerli hale geldii tarihten nce dzenlenen bireysel teminat fileri, bu tarihten itibaren eyann ortak transit rejimine tabi tutulmas iin kullanlamaz.

(3) Teminat idaresi iptal veya fesihleri, geerli olacaklar tarihle birlikte bilgisayarl transit sistemine kaydeder.

NC BLM

Basitletirilmi Usuller

Kapsam

MADDE 30 (1) zin makam, asl sorumlu veya alcnn bavurusu zerine, duruma gre aadaki basitletirmelere izin verebilir:

a) Kapsaml teminat veya teminattan vazgeme,

b) zel tip mhrler,

c) zinli gnderici,

) zinli alc,

d) Belirli tama ekillerine zg usuller:

1) Demiryolu ile tanan eya,

2) Havayolu ile tanan eya,

3) Boru hatt ile tanan eya.

zin iin genel koullar

MADDE 31 (1) 30 uncu maddede belirtilen izinler sadece;

a) Serbest blgeler hari Trkiyede yerleik bulunan,

b) Usulszlk ve vergi cezalar ile ilgili olarak;

1) Bir nceki ve bavuru yl iinde takvim yl itibariyle ilem gren beyanname saysnn % 2sini aan ve asgari 5 defadan fazla sayda vergi kaybna neden olan gmrk mevzuat ihlali nedeniyle ceza uygulanmayan,

2) Bir nceki ve bavuru yl iinde takvim yl itibariyle ilem gren beyanname saysnn % 5ini aan ve asgari 10 defadan fazla sayda gmrk mevzuat ihlali nedeniyle usulszlk cezas uygulanmayan,

3) denmemi herhangi bir gmrk vergileri, ceza ve usulszlk cezas bulunmayan,

c) 30 uncu maddenin (a), (c) ve () bentlerinde belirtilen basitletirilmi usuller iin denmemi herhangi bir vergi, ceza ve gecikme faizi bulunmayan,

) Ynetim kurulu yeleri, sermayesinin yzde onundan fazlasna sahip gerek kiiler ile gmrk ve d ticaret ilemlerinde temsil yetkisini haiz alanlarnn; devletin gvenliine kar sular, anayasal dzene ve bu dzenin ileyiine kar sular, devlet srlarna kar sular ve casusluk, zimmet, irtikp, rvet, gveni ktye kullanma (emniyeti suistimal), hrszlk, dolandrclk, sahtecilik, inanc ktye kullanma, hileli (dolanl) iflas, yalan tanklk (yalan yere ahadet), su uydurma (su tasnii) ve iftira sular ile ihaleye fesat kartrma, edimin ifasna fesat kartrma, sutan kaynaklanan mal varl deerlerini aklama sularndan mlga 1/3/1926 tarihli ve 765 sayl Trk Ceza Kanunu ile 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayl Trk Ceza Kanununa; vergi kaakl veya vergi kaaklna teebbs sularndan 213 sayl Vergi Usul Kanununa; mlga 7/1/1932 tarihli ve 1918 sayl Kaakln Men ve Takibine Dair Kanun, mlga 10/7/2003 tarihli ve 4926 sayl Kaaklkla Mcadele Kanunu, 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayl Kaaklkla Mcadele Kanunu,19/4/1990 tarihli ve 3628 sayl Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rvet ve Yolsuzluklarla Mcadele Kanunu ile 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayl Trk Paras Kymetini Koruma Hakknda Kanuna muhalefetten ceza veya mahkumiyet karar bulunmayan,

d) Bakas adna ve namna hareket etmeyen ve

e) Ticaret sicil kayd asl veya onayl fotokopisini sunan

kiilere verilir.

(2) Basitletirmelerin usulne uygun olarak yrtlmesini salamak zere, izin sadece bavuru sahibinin;

a) Yetkili makamlarn rejimi gzetim altnda tutabilmeleri ve kontrolleri gerekletirebilmeleri amacyla faaliyet gsterdii amacna uygun tesisinin bulunmas ve faaliyet gsterdii tesisinde kaytlarnn dzenli tutulmas,

b) Bir nceki takvim yl veya bavurunun yapld takvim yl iinde en az 500 ortak transit beyannamesi kapsam ve her yl 213 sayl Vergi Usul Kanunu uyarnca belirlenen yeniden deerleme orannda arttrlmak suretiyle gmrk vergileri toplam asgari 5 milyon Trk Liras tutarnda olmak zere eya transit etmesi ya da bir nceki takvim yl veya bavurunun yapld takvim yl iinde en az 1.000 transit beyannamesi (TIR Karnesi dahil) kapsam eya transit etmesi,

c) Kaytlarn yetkili makamlarn etkili kontroller gerekletirmesine olanak salayacak ekilde tutmas,

koullarn birlikte salamas halinde verilir.

Bavurunun ierii

MADDE 32 (1) Basitletirmelerin kullanlmasna ynelik izin bavurusu talep edilen basitletirme belirtilerek, yazl olarak veya elektronik veri ileme teknii kullanlarak yaplr. Bavuruya tarih yazlr ve imzalanr.

(2) Bavuru, izin makamnn basitletirmeleri kullanma izni verme koullarnn yerine getirildiini kontrol etmesine olanak verecek her trl bilgiyi ierir. Bu amala, zellikle bulunduu yer, kaytlarn tutma ekli, transit rejiminin kullanlma skl ve ykmllklerin ne lde yerine getirilebileceinin belirlenmesi iin gerekli dier bilgiler bavuruda yer alr.

Bavurann sorumluluu

MADDE 33 (1) Basitletirmeler iin bavuruda bulunan kiiler, yrrlkte bulunan mevzuat kapsamnda ve cezai hkmlerin uygulanmas sakl kalmak zere;

a) Verilen bilgilerin doruluundan,

b) Ekli belgelerin gerekliinden,

sorumludur.

Bavuruya ilikin ilemler

MADDE 34 (1) Bavuru, izin makamna yaplr.

(2) Bavurunun reddedilmesine ilikin kararlar yazl olarak ve red gerekelerini ierecek ekilde alnr.

znin ierii

MADDE 35 (1) znin tarihli ve imzal asl ile bir veya birden fazla sureti, izin sahibine verilir.

(2) zin, basitletirmelerin kullanlmasna ilikin koullar belirtir, ilem ve kontrol yntemlerini ierir. Dzenlenme tarihinden itibaren geerli olur.

(3) Basitletirmeler iin izinli kiiler, eyann ortak transit rejimine tabi tutulmas ile ilgili ykmllklere uyulmasndan sorumlu olur.

(4) 30 uncu maddenin birinci fkrasnn (b) ve (d) bentlerinde belirtilen basitletirmeler durumunda, hareket idaresi talep ettiinde izin sunulur.

znin iptali ve dzeltilmesi

MADDE 36 (1) zin sahibi, izin verildikten sonra ortaya kan ve iznin devam etmesini veya ieriini etkileyebilecek her trl unsuru izin makamna bildirir.

(2) zin makam, iznin verilmesi iin belirtilen bir veya birden fazla koulun yerine getirilmemi veya getirilmiyor olmas ya da iznin verilmesinden sonra ortaya kan bir unsurun, iznin devam etmesini veya ieriini etkilemesi halinde izin belgesini iptal eder veya dzeltir.

(3) zin makam, izin sahibinin, izin kapsamnda ngrlen bir ykmll yerine getirmemesi halinde, izin belgesini iptal eder veya dzeltir.

(4) zni dzelten veya iptal eden herhangi bir karar, gerekeli olur ve izin sahibine bildirilir.

(5) znin iptali veya dzeltilmesi, bildirim tarihinden itibaren yrrle girer. Bununla birlikte, izin sahibinin devam eden szleme ykmllnn bulunmas gibi durumlarda, izin makam, iptal veya dzeltmenin yrrle giri tarihini erteleyebilir. Bu durumda, kararn yrrle girecei tarih belirtilir.

Bavurunun ierii ve koullar

MADDE 37 (1) 31 ve 32 nci maddelere ek olarak, kapsaml teminat kullanma izni iin bavuran asl sorumlu, ticari faaliyette bulunan gerek kii veya 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayl Trk Ticaret Kanunu hkmlerine gre irket statsn haiz tzel kii olmak kouluyla;

a) Hesaplanm referans tutar veya referans tutarn hesaplanmas iin, en az bir hafta iinde gerekletirilecek transit ilemi adedi ve her ortak transit ilemi kapsamnda tanacak eyann tr, arl ve kymeti,

b) 1 no.lu Ekte yer alan eya iin kapsaml teminatn kullanlmasn dzenleyen koullara uyulmasn kontrol ve teminat tutarnda indirim yaplmasndan nceki kontroller iin 20 no.lu Ekte yer alan koullar,

c) Talep edilen TC 31 Kapsaml Teminat Sertifikas veya TC 33 Teminattan Vazgeme Sertifikas adedi,

bilgi ve belgelerini salar.

(2) zin bavurusu 22 no.lu Ekte yer alan rnee uygun olarak yaplr.

Referans tutar

MADDE 38 (1) Referans tutar, asl sorumlunun en az bir hafta sresince ortak transit rejimine tabi tutaca eya ile ilgili olarak ortaya kabilecek gmrk vergilerinin toplam tutarna eit olur. Referans tutarn hesaplanmas iin dikkate alnacak dnem, asl sorumlunun olaan transit ilemlerini gsterir. Referans tutar, youn dnemlerdeki eya tamacln da kapsar.

(2) Teminat idaresi, referans tutar, asl sorumlu ile ibirlii iinde belirler. Bu erevede asl sorumlu;

a) Ticari belgeleri, muhasebe kaytlar ve dier belgelerle kantlayaca gemite tad eyaya ilikin bilgileri,

b) Ticari belgeleri, muhasebe kaytlar ve dier belgelerle kantlayaca gelecekte ortak transit kapsamnda tamay tasarlad eyaya ilikin bilgileri,

sunar.

(3) Teminat idaresi, bu bilgilerin nda referans tutar;

a) Ayn tr eyann ithal edilerek serbest dolama girmi olmas durumunda uygulanabilir ithalat vergileri dahil en yksek vergi orann,

b) Transit sresindeki deiimleri,

c) Transit ilemlerindeki dnemsel dalgalanmalar,

dikkate alarak belirler.

(4) Birden fazla eya tr iin yaplan bavurularda, en az bir hafta sresince ortak transit rejimine tabi tutaca her bir eya iin uygulanabilir ithalat vergileri dahil en yksek vergi oran iin hesaplanacak referans tutarlarnn toplam esas alnr.

(5) zin makam, 116 nc maddeye gre referans tutar yllk olarak gzden geirir ve gerekirse ayarlar.

(6) Asl sorumlu, kapsaml teminat veya teminattan vazgemeyi referans tutara kadar kullanabilir.

Kapsaml teminat tutar ve teminattan vazgeme

MADDE 39 (1) Kapsaml teminat tutar, 38 inci maddede belirtilen referans tutara eit olur.

(2) zin makam, mali yaplarnn salam olduunu gsteren kant sunan ve ile drdnc fkralarda tanmlanan gvenilirlik standartlarn karlayan kiilere, indirilmi tutarda kapsaml teminat kullanma veya teminattan vazgeme iin izin verebilir. Asl sorumlunun mali yapsna ilikin kontrol, gelecekteki faaliyetlerini tehlikeye sokacak veya bu faaliyetlere zarar verecek mali glk iinde olup olmadn ortaya koymaldr. Bu erevede salam mali yapnn tespitinde;

a) zin makamnca denmemi herhangi bir gmrk vergisi ve cezas bulunmadnn belirlenmesi,

b) Sermaye Piyasas Kurulunca belirlenen artlar tayan ve bamsz denetim yetkisi verilen bamsz deneti tarafndan firmann son yl esas alnmak zere mali tablolar incelenerek Sermaye Piyasas Kurulunun belirledii Denetim lke ve Kurallar ile Genel Kabul Grm Muhasebe lkelerine gre hazrlanan ve firmann mali yapsnn salam olduunu gsteren rapor,

c) Bavuru sahibinin denmemi herhangi bir vergi, ceza ve gecikme faizinin bulunmadna ve 6183 sayl Amme Alacaklar Tahsil Usul Hakknda Kanun uyarnca takibata uramadna ilikin Vergi Dairesinden alaca belge,

dikkate alnr.

(3) Kapsaml teminat tutar;

a) Asl sorumlunun yeterli ortak transit rejimi deneyimi bulunduunu kantlamas durumunda, referans tutarn % 50sine,

b) Asl sorumlunun yeterli ortak transit rejimi deneyimi bulunduunu ve yetkili makamlarla ok yakn ibirlii yaptn kantlamas durumunda, referans tutarn % 30una,

indirilebilir.

(4) Teminattan vazgeme, asl sorumlunun yeterli ortak transit rejimi deneyimi bulunduunu, yetkili makamlarla ok yakn ibirlii yaptn, tama ilemlerini ynetim altnda bulundurduunu ve ykmllklerini karlayacak yeterli mali kaynaa sahip olduunu kantlamas durumunda tannabilir. Asl sorumlunun ykmllklerini karlayacak yeterli mali kaynaa sahip olmas, Sermaye Piyasas Kurulu tarafndan belirlenen artlar tayan ve bamsz denetim yetkisi verilen bamsz deneti tarafndan firmann son yl esas alnmak zere mali tablolar incelenerek Sermaye Piyasas Kurulu tarafndan belirlenen Denetim lke ve Kurallar ile Genel Kabul Grm Muhasebe lkelerine gre hazrlanan ve referans tutarn be katn karlayacak kadar z sermayesinin bulunduunu gsteren rapor ile kantlanr. Teminattan vazgeme durumunda, teminat tutar referans tutarn % 1i olur.

(5) ve drdnc fkralar erevesinde, 20 no.lu Ek hkmleri dikkate alnr.

Kapsaml teminat ve teminattan vazgemenin kullanlma yntemi

MADDE 40 (1) Kapsaml teminat ve teminattan vazgemede;

a) Teminatn kullanlmas iin referans tutara bal bir Teminat Referans Numaras asl sorumluya tahsis edilir,

b) Teminat idaresi tarafndan Teminat Referans Numaras ile birlikte ilk eriim ifresi tahsis edilir ve asl sorumluya bildirilir.

(2) Asl sorumlu kendisi veya temsilcileri tarafndan kullanlmak zere bir veya daha fazla sayda teminata eriim ifresi belirleyebilir.

Yksek risk ieren eya iin zel hkmler

MADDE 41 (1) 1 no.lu Ekte yer alan eya iin kapsaml teminat vermeye izin alabilmek iin, asl sorumlu, 37 nci maddedeki koullar karladn kantlamasnn yansra 39 uncu maddenin ikinci fkras kapsamnda salam mali yaps olduunu, yeterli ortak transit rejimi deneyimi bulunduunu ve ayrca yetkili makamlarla ok yakn ibirlii yaptn veya tama ilemlerini ynetim altnda bulundurduunu kantlamaldr.

(2) Bu tr eya sz konusu olduunda, kapsaml teminat tutar;

a) Asl sorumlunun yetkili makamlarla ok yakn ibirlii yaptn ve tama ilemlerini ynetim altnda bulundurduunu kantlamas durumunda, referans tutarn %50sine,

b) Yetkili makamlarla ok yakn ibirlii yaptn, tama ilemlerini ynetim altnda bulundurduunu ve 39 uncu maddenin drdnc fkras kapsamnda yeterli mali kaynaa sahip olduunu kantlamas durumunda, referans tutarn %30una,

indirilebilir.

(3) Bir ve ikinci fkralar erevesinde, 20 no.lu Ek hkmleri dikkate alnr.

(4) Yukardaki fkralar, ayn kapsaml teminat sertifikas kapsamnda 1 no.lu Ekte yer alan ve yer almayan eya iin kapsaml teminat kullanlmas durumunda da uygulanr.

(5) 1 no.lu Ekte yer alan eyay ieren ortak transit ilemleri iin teminattan vazgeme kullanlmasna izin verilmez.

(6) Kapsaml teminat ve teminat tutarnda indirimin kullanlmasna ynelik izni dzenleyen ilkeler dikkate alnarak, zel hallerde, indirilmi tutarda kapsaml teminat kullanlmas, geici olarak yasaklanabilir.

(7) Teminat tutarnn indirilmesini dzenleyen ilkeler dikkate alnarak, kapsaml teminatn kullanlmas, bu teminat kullanlarak byk lekli kaakla konu olduu belirlenmi 1 no.lu Ekte yer alan eya iin geici olarak yasaklanabilir.

(8) Alt ve yedinci fkralarn uygulanmasna ilikin kurallar, 21 no.lu Ekte yer almaktadr.

Kapsaml teminat belgesi

MADDE 42 (1) Kapsaml teminat belgesi, 27 no.lu Ekte yer alan rnee uygun teminat mektubu olarak kefil tarafndan verilir.

Kapsaml teminat sertifikas ve teminattan vazgeme sertifikas

MADDE 43 (1) zni esas almak zere, teminat idaresi, 12 nci maddenin birinci fkrasnn (b) bendi erevesinde kapsaml teminat veya teminattan vazgeme kant olarak kullanlmak zere 30 no.lu Eke uygun olarak dzenlenmi, asl sorumlunun talebi dorultusunda, bir veya birden fazla kapsaml teminat sertifikas (Ek 28) veya teminattan vazgeme sertifikasn (Ek 29) asl sorumluya verir.

(2) Sertifikann geerlilik sresi, iki yl aamaz. Bununla birlikte, bu sre, teminat idaresi tarafndan iki yl amayan bir sre iin bir kez uzatlabilir.

ptal veya fesih

MADDE 44 (1) 29 uncu maddenin birinci ve ikinci fkralar, gerekli deiiklikler yaplarak, kapsaml teminatn iptal ve feshine de uygulanr.

(2) Kapsaml teminat veya teminattan vazgemenin kullanlmasna ilikin iznin yetkili makamlar tarafndan iptali ve kefilin teminatnn teminat idaresi tarafndan iptalinin yrrle girdii tarih veya kefilin teminatn feshinin yrrle girdii tarih teminat idaresi tarafndan bilgisayarl transit sistemine girilir.

(3) Kapsaml teminat belgesinin iptali veya feshi durumunda, yeni bir kapsaml teminat belgesinin teminat idaresine verilmemesi, kapsaml teminat kullanlmasna ilikin iznin iptalini gerektirir.

zel tipte mhr kullanma izni

MADDE 45 (1) zin makam, mhrlerin 13 no.lu Ekte belirtilen zelliklere uygun olduunu onaylamas kouluyla, asl sorumlunun tama arac veya kaplarda zel tipte mhr kullanmasna izin verebilir.

(2) Asl sorumlu, transit beyannamesine, kullanlan mhrn kimliini, tipini ve adedini kaydeder.

(3) Asl sorumlu, mhr eyann serbest braklmasndan nce takar.

zinli gnderici

MADDE 46 (1) Transit beyannamesine konu eyay hareket idaresine sunmakszn ortak transit ilemleri gerekletirmek isteyen kiilere izinli gnderici stats verilebilir.

(2) Bu basitletirme, sadece kapsaml teminat veya teminattan vazgeme izni verilen kiilere tannr.

Bavurunun ierii

MADDE 47 (1) Bavuruda;

a) Haftalk sevkiyat adedi,

b) Kullanlacak tamaclk ekli,

c) Eyann tabi tutulduu nceki gmrk rejimi ile ilgili bilgiler,

) Deiiklikler dahil irket szlemesinin onayl fotokopisi,

d) Varsa ekonomik etkili gmrk rejimleri ile ilgili izin nshas,

e) Balatlacak ortak transit ilemlerinden sorumlu olacak hareket idaresi veya idareleri,

yer alr.

znin ierii

MADDE 48 (1) zinde zellikle;

a) Balatlacak ortak transit ilemlerinden sorumlu olacak hareket idaresi veya idareleri,

b) zinli gndericinin transit beyann sunmasndan sonra hareket idaresinin nasl bilgilendirilecei ve eyann serbest braklmasndan nce hareket idaresinin gerekli grmesi halinde, ne zamana kadar kontrolleri gerekletirecei,

c) Yetkili makamlarn, tama arac veya kap veya kaplarn, 13 no.lu Ekte belirtilen zelliklere uygun olduu yetkili makamlarca onaylanm ve izinli gnderici tarafndan taklm zel mhrle tanmasn ngrmesi durumunda, alnacak ayniyat nlemleri,

) Yasaklanm eya trleri veya hareketleri,

belirtilir.

Hareketteki ilemler ve nceden onay

MADDE 49 (1) zinli gnderici, transit beyann hareket idaresine sunar. 48 inci maddenin birinci fkrasnn (b) bendinde belirtilen sre gemeden eya serbest braklmaz.

Beyannameye yazlacak bilgiler

MADDE 50 (1) zinli gnderici, gerektiinde bilgisayarl sisteme;

a) 45 inci maddeye uygun olarak mhrn kimlii, tipi ve adedini,

b) Eyann var idaresine sunulmas iin 85 inci maddeye uygun olarak belirlenmi sreyi,

girer.

zinli alc

MADDE 51 (1) Ortak transit rejimine tabi eyay ve transit refakat belgesini var idaresine sunmakszn eyay tesislerinde veya belirlenmi bir baka yerde teslim almay isteyen kiilere izinli alc stats verilebilir.

(2) Ayniyat nlemlerine tam uyularak, transit refakat belgesi ile birlikte eya tam ve salam olarak ngrlen srede izinli alcya izinde belirlenmi tesislerinde veya yerde teslim edildiinde, asl sorumlu, 16 nc maddenin birinci fkrasnn (a) bendi kapsamndaki ykmllklerini yerine getirmi olur ve ortak transit rejiminin sona erdii kabul edilir.

(3) kinci fkraya uygun olarak teslim edilen her bir sevkiyat ile ilgili olarak taycnn talebi zerine, izinli alc, 107 nci maddede ngrlen alndy dzenler.

Bavurunun ierii

MADDE 52 (1) Bavuruda;

a) Haftalk alnan sevkiyat adedi,

b) Eya tr,

c) Tamaclk ekli,

) Eyann tabi tutulaca sonraki gmrk rejimleri ile ilgili bilgiler,

d) Deiiklikler dahil irket szlemesinin onayl fotokopisi,

e) Varsa ekonomik etkili gmrk rejimleri ile ilgili izin nshas,

yer alr.

znin ierii

MADDE 53 (1) zinde zellikle;

a) zinli alc tarafndan teslim alnan eyadan sorumlu var idaresi veya idareleri,

b) 103 nc maddenin nc fkrasnn gerekli deiiklikler yaplarak uygulanmas amacyla, izinli alcnn Beklenen Var Kayd mesaj verisinden elde edilen ilgili verileri var idaresinden Boaltma zni mesaj yoluyla ne zaman alaca,

c) Yasaklanm eya trleri veya hareketleri,

belirtilir.

(2) zin makam, izinde, izinli alcnn teslim alnan eya ile ilgili bir tasarrufta bulunabilmesinden nce var idaresinin bir ileminin gerekli olup olmadn belirler.

Ykmllkler

MADDE 54 (1) Eya izinli alcnn izinde belirtilen tesislerine veya yerlere geldiinde, izinli alc;

a) Tama srasnda meydana gelen tm olaylar dahil olmak zere, Var Bildirimi mesajyla eyann varndan sorumlu var idaresini derhal bilgilendirir,

b) Boaltmadan nce Boaltma zni mesajn bekler,

c) Boaltma zni mesajn aldktan sonra, izinde belirtilen usule uygun olarak tm farkllklar dahil olmak zere Boaltmaya ilikin Aklamalar mesajn en ge eyann geliini izleyen nc gne kadar var idaresine gnderir,

) zinde belirtilen usule uygun olarak eyaya elik eden transit refakat belgesinin bir nshasn var idaresine gnderir veya bu idarenin istemesi halinde sunulmak zere hazr bulundurur.

(2) Var idaresi Kontrol Sonular mesajn oluturan verileri bilgisayarl transit sistemine girer.

birlii dzenlemelerinin kapsam

MADDE 55 (1) birlii dzenlemeleri kapsamnda alan demiryolu iletmelerine, 30 uncu maddenin birinci fkrasnn (d) bendinin (1) alt bendinde belirtilen basitletirilmi usule uygun olarak CIM Tama Belgesi kapsamnda ortak transit ilemleri gerekletirme izni verilebilir.

(2) Demiryolu iletmesinin Uluslararas Demiryollar Birliinin uluslararas eya ve ekspres koli ilemlerine uygulanan muhasebe kurallarn ngren 304V bildirisine (UIC 304V bildirisi) uygun olarak;

a) Her sevkiyat iin ayr maliyet hesaplar oluturma,

b) Gerektiinde eya veya CIM Tama Belgeleri iin aratrma yapma,

gibi amalar iin dier demiryolu iletmeleri ile ibirlii yapmas durumunda ibirlii dzenlemeleri kapsamnda faaliyette bulunduu kabul edilir.

(3) Basitletirilmi usul, CIM Tama Belgesi kapsamndaki demiryolu ilemlerinin dndaki tama ilemlerine de uygulanr.

Dzenlemelerin kullanlmasna izin verme

MADDE 56 (1) Basitletirilmi usul kapsamnda alan bir kiiye, sadece bu kiinin;

a) Trkiyede demiryolu ile eya tama izni bulunmas,

b) 55 inci maddenin ikinci fkrasndaki koullara uymas,

c) Bavurusunda;

1) Yetkili makamlarn nceden mutabakat olmakszn CIM Tama Belgesi modelini deitirmemeyi,

2) Basitletirilmi usul kapsamnda balatlan her ilemden nce, ibirlii dzenlemeleri kullanmaya izinli demiryolu iletmeleri ile tamann gerekletirilmesini salamay,

3) Tama ilemini, yetkili makamlara nceden bildirmeksizin, basitletirilmi usul kapsamnda tanan eya iin ibirlii dzenlemeleri kullanmaya izinli olmayan demiryolu iletmesine devretmemeyi,

stlenmesi durumunda, ibirlii dzenlemelerini kullanmasna izin verilebilir.

CIM tama belgesinin hukuki geerlilii

MADDE 57 (1) Basitletirilmi usul erevesinde, COTIF Szlemesi Ek Bde belirtilen CIM Tama Belgesi, transit beyannamesine edeer kabul edilir.

Asl sorumlu

MADDE 58 (1) Tama ileminin Trkiye Gmrk Blgesinde balamas durumunda, eyay, ortak transit beyannamesi olarak kullanlan CIM tama belgesi kapsamnda tama amacyla kabul eden izinli demiryolu iletmesi, bu ilem iin asl sorumlu olur.

(2) Trkiye Gmrk Blgesi dnda CIM tama belgesi kapsamnda tama amacyla kabul edilen eya, Trkiye Gmrk Blgesine girdiinde, eya, bir baka gmrke onaylanm ilem veya kullanma girmedike, Trkiye Gmrk Blgesinde eyay tayan izinli demiryolu iletmesi, ortak transit ilemi iin asl sorumlu olur.

(3) Bir ve ikinci fkralarda belirtilen durumlarda, asl sorumlu, 68 inci maddenin nc fkrasna uygun olarak, CIM tama belgesine hareket tarihini gsteren numaratr ve mhrn basar.

Muhasebe merkezinde kaytlarn kontrol edilmesi

MADDE 59 (1) Demiryolu iletmesi, kendi muhasebe merkezinde tutulan kaytlar, kontrollerin bu merkezde gerekletirilebilmesi amacyla izin makamnn kullanmna sunar.

(2) Kaytlar, dierlerinin yan sra;

a) Demiryolu iletmesinin basitletirilmi usul kapsamnda hareket istasyonundan var istasyonuna tad tm eya iin CIM tama belgelerinin 2 ve 5 no.lu yapraklarn,

b) 304V sayl UIC bildirisine uygun olarak sevkiyat bana den maliyet payn,

c) 304V sayl UIC bildirisine uygun olarak demiryolu iletmesinin tad eya ile ilgili dier demiryolu iletmelerine gnderilen veya bunlardan alnan usulszlk bildirimlerini,

ierir.

(3) Muhasebe merkezinde, CIM tama belgelerinin 2 ve 5 no.lu yapraklar, izin makam tarafndan belirlenen koullar kapsamnda izin makamnn kullanmna sunulur.

(4) zin makam, ikinci fkrann (c) bendinde belirtilen tm bildirimleri kontrol eder.

(5) zin makam, basitletirilmi usul dnda transit rejimi veya transit rejimi dnda bir rejim kapsamnda gerekletirilen tama ilemlerini kapsayan CIM tama belgelerini de kontrol edebilir.

Etiket

MADDE 60 (1) Demiryolu iletmesi, basitletirilmi usul kapsamnda tanacak eyann, 16 no.lu Ekte gsterilen rnek piktogram tayan etiketlerle tannmasn salar.

(2) Bu etiketler, CIM tama belgesine ve tam ykl olmas durumunda ilgili demiryolu vagonuna veya dier durumlarda kap veya kaplara yaptrlr.

(3) Bu piktogram yeil renkte basan bir mhr, birinci fkrada belirtilen etiketin yerine kullanlabilir.

Tama szlemelerinin deitirilmesi

MADDE 61 (1) Tama szlemesinde deiiklik yaplarak;

a) Trkiye Gmrk Blgesi dnda sona erecek olan bir tama ileminin Trkiye Gmrk Blgesi iinde sona ermesi,

b) Trkiye Gmrk Blgesi iinde sona erecek olan bir tama ileminin Trkiye Gmrk Blgesi dnda sona ermesi,

durumunda demiryolu iletmesi, hareket idaresinin nceden izni olmadan deiiklik yaplm szlemeyi uygulayamaz.

(2) Dier durumlarda, demiryolu iletmesi, deiiklik yaplm szlemeyi uygulayabilir. zin makam, aksine karar vermedike, demiryolu iletmesi, yaplan deiiklikleri hareket idaresine derhal bildirir.

Ykleme listeleri

MADDE 62 (1) Trkiye Gmrk Blgesi iinde balayan transit ilemleri durumunda, 8 no.lu Ekteki rnee uygun olarak dzenlenen ykleme listeleri CIM tama belgesine eklenebilir.

(2) Ykleme listelerinin kullanlmas ile ilgili kurallar, 9 no.lu Ekte yer alr.

zinli gnderici

MADDE 63 (1) zinli gndericilere ilikin basitletirmenin, demiryolu ile tamaya ilikin basitletirilmi usul kapsamnda sevk edilecek eyaya uygulanmas halinde, 48 inci maddenin birinci fkrasnn (b) bendi hkmleri uygulanmaz.

(2) Hareket idaresi, CIM tama belgesinin tm nshalarnn 68 inci madde kapsamnda gerekli klnan sembol tamas iin gerekli her trl nlemi alr.

zinli alc

MADDE 64 (1) Demiryolu ile tamaya ilikin basitletirilmi usule uygun olarak tanan eyann bir izinli alcya gnderilmesi halinde, demiryolu iletmesi;

a) Eyay CIM tama belgesinin 1 no.lu yapra ile birlikte izinli alcya teslim eder.

b) CIM tama belgesi bilgilerini var idaresi tarafndan belirlenen ekilde bu idareye gnderir ve eyann izinli alcya teslim edildiini kantlar.

(2) Birinci fkraya tabi olarak, 51 ve 53 nc maddeler gerekli deiiklikler yaplarak uygulanr.

Demiryolu iletmesinin salayaca bilgiler

MADDE 65 (1) 56 nc madde kapsamnda izin verilmi demiryolu iletmesinin, 55 inci maddenin ikinci fkras kapsam ibirlii dzenlemeleri kapsamnda olmayan ortak transit rejimi kapsamnda demiryolu ile eya tamay istemesi halinde, bu ilemlerin balamasndan en az iki ay nce ilemler hakknda izin makamna bilgi verir.

Demiryolu altyap yneticisinin salayaca bilgiler

MADDE 66 (1) Demiryolu altyap yneticisi, 56 nc madde kapsamnda izin verilmi demiryolu iletmesi tarafndan gerekletirilen uluslararas demiryolu yk ilemlerini izin makamna bildirir.

(2) Salanacak bilgilerin ayrntlar, uyulacak sre snr ve bu bilgilerin salanmasnn gerekmedii durumlar, izin makam tarafndan belirlenir.

Dier transit dzenlemelerinin askya alnmas

MADDE 67 (1) Eyann;

a) TIR karneleri kapsamnda eyann uluslararas tanmasna ilikin rejim (TIR Szlemesi),

b) ATA karneleri (ATA Szlemesi),

c) 19/6/1951 tarihinde Londrada imzalanan Kuvvetlerin Statsne ilikin Kuzey Atlantik Antlamas Taraflar arasndaki Szlemede ngrlen Form 302,

kapsamnda tanmas durumunda, bu dzenlemeler, eya basitletirilmi usul kapsamnda tanmas srasnda demiryolu ile tamaya ilikin basitletirilmi usule tabi tutulduunda, askya alnr. Ortak transit rejimi, eya Trkiye Gmrk Blgesini terk ettiinde sona erer.

(2) 89 uncu maddenin birinci fkras gerekli deiiklikler yaplarak uygulanr.

Hareket idaresindeki ilemler

MADDE 68 (1) CIM tama belgesi, basitletirilmi usul kapsamnda Trkiye Gmrk Blgesi iinde balayacak bir tama ilemi durumunda hareket idaresine sunulur.

(2) Eyann ortak transit rejimi kapsamnda tanmas halinde, T1 rejimi kapsamnda tand kabul edilir ve CIM tama belgesine 14 no.lu ekte ngrlen kurallara uygun olarak T1 sembol yazlr.

(3) CIM tama belgesinin 99 no.lu kutusundaki hareket tarihini gsteren numaratr ve mhr basks ile imza, asl sorumlunun transit beyannamesindeki imzasnn yerini alr.

(4) 35 inci maddenin drdnc fkrasna istisna olarak, hareket idaresine iznin sunulmas gerekmez.

Eya tanm

MADDE 69 (1) Normal ticari tanm, gerekli deiiklikler yaplarak uygulanan Gmrk Ynetmeliinin 14 no.lu Ekindeki 31 no.lu kutuya ilikin aklayc notta belirtilen koullara tabi olarak, CIM tama belgesinin eyann tanm iin ayrlm 21 no.lu kutusuna yazlmaldr.

Eya kodu

MADDE 70 (1) lgili eya kodu, gerekli deiiklikler yaplarak uygulanan 6 no.lu Ekteki 33 no.lu kutuya ilikin aklayc notta belirtilen koullara tabi olarak, CIM tama belgesinin gmrk tarife kodu iin ayrlm 24 no.lu kutusuna yazlr.

Ayniyet nlemleri

MADDE 71 (1) Vagonlar ve mhrlenmeye uygun dier tama aralarnn kapsad ve Trkiye Gmrk Blgesinde yklenen konteynerler, asl sorumlu tarafndan mhrlenir. Bunun iin, asl sorumlu, 13 no.lu Ekte belirtilen zelliklere uygun standart mhr kullanr. Asl sorumlunun kulland mhrde, asl sorumlu olarak hareket eden demiryolu iletmesinin kod numaras ve ad gsterilmelidir. Mhrlere ilikin bilgiler, CIM tama belgesine yazlr.

(2) Birinci fkraya istisna olarak, birinci fkrada belirtilen vagonlar, konteynerler ve dier tama aralar birinci fkrada belirtilen ve gndericinin adn tayan tipte mhr kullanlarak izinli gnderici tarafndan mhrlenebilir. Asl sorumlu, bu ekilde taklan mhrleri kontrol eder.

(3) Birinci ve ikinci fkra hkmlerine istisna olarak, hareket idaresinin mhr takma olana sakldr. Hareket idaresinin mhr takmas halinde, hareket idaresi, CIM tama belgesinin tm yapraklarnda gmrk kullanm iin ayrlm 99 no.lu kutusuna bu ekilde taklm mhrlere ilikin bilgileri yazar. Hareket idaresi, asl sorumlu veya izinli gnderici tarafndan taklan mhrleri kontrol edebilir.

(4) Bir ve ikinci fkralarda ngrlenlerin dndaki koullara tabi olarak, tanan eyann, 7 ve 88 inci maddelere uygun olarak ayniyeti tespit edilir. Bu durumlarda, asl sorumlu, birinci fkrada belirtilen tipte mhr takabilir.

(5) 7 nci maddeye uygun olarak eyann mhrleme dndaki yollarla belirlenmesi halinde, asl sorumlu, CIM tama belgesinin tm yapraklarnda gmrk kullanm iin ayrlm 99 no.lu kutusuna Vazgeme 92110 ibaresini yazar.

(6) Sklmeleri iin zel aralar gerektiren yksek gvenlikli mhrlerin bir tama aracnn mhrlenmesi iin kullanlmas halinde, asl sorumlu veya tama operatr, hareket idaresinin istemesi halinde mhrleri sker.

CIM tama belgesinin tescil edilmesi ve eyann serbest braklmas

MADDE 72 (1) 82 ve 83 nc maddelere istisna olarak, hareket idaresi tarafndan CIM tama belgesinin tescili yaplmaz.

(2) CIM tama belgesi, demiryolu iletmesi tarafndan tescil edilir ve eya serbest braklr.

(3) Hareket idaresi, kendisi ile hareket istasyonu arasnda eyann tanmasnn gmrk gzetiminde gerekletirilmesini salar.

Vartaki ilemler

MADDE 73 (1) 68 inci maddenin ikinci fkras kapsam tama ilemleri iin, var istasyonundan sorumlu gmrk idaresi, var idaresi olarak hareket eder. Bununla birlikte, eyann bir ara istasyonda serbest dolam iin serbest braklmas veya bir baka rejime tabi tutulmas halinde, bu istasyondan sorumlu gmrk idaresi ve eyann Trkiye Gmrk Blgesini terk etmesi halinde, bu snr istasyonundan sorumlu gmrk idaresi, var idaresi olarak hareket eder.

(2) Demiryolu iletmesi, var idaresine CIM tama belgesinin 2 ve 3 no.lu yapraklarn gnderir.

(3) Var idaresi, 2 no.lu yapran n yzn onaylar, tescil numarasn yazar ve demiryolu iletmesine belgeyi derhal iade eder. Var idaresi 3 no.lu yapra saklar.

(4) Var idaresi, mhrleri kontrol eder. Var idaresi, demiryolu iletmesine bu kontrol yapma ve mhrleri skme izni verebilir. Eyann, Trkiye Gmrk Blgesini terk etmesi halinde, demiryolu iletmesi, taklan mhrlerin salam olup olmadn kontrol eder. Mhrler salam deilse, var idaresine bildirir ve ilgili tama arac, bu idarenin izni olmadan Trkiye Gmrk Blgesini terk edemez.

(5) 104 nc maddeye istisna olarak, ortak transit rejimi, eya Trkiye Gmrk Blgesini terk ettiinde sona erer.

(6) Demiryolu iletmesi, nc lke demiryolu iletmesine eya ve ilgili CIM tama belgesini eyann Trkiye Gmrk Blgesini fiilen terk etmesinden nce teslim ederse, bu iletme, eya Trkiye Gmrk Blgesini fiilen terk edene kadar, eyadan sorumlu olur.

Basitletirilmi usul Dzey 1

MADDE 74 (1) Uluslararas Sivil Havaclk Szlemesi Ek 9un Ek 3ndeki rnein zne uymas durumunda, havayolu irketinin, transit beyannamesi olarak eya manifestosunu kullanmasna izin verilebilir. Ortak transit ilemleri iin izin bavurusunda ve izinde, manifesto formu ile hareket ve var havalimanlar yer alr.

(2) Her manifestoda, havayolu irketi tarafndan T1 sembol belirtilen tarih atlm ve imzalanm bir tasdik bulunur.

(3) Manifesto ayrca;

a) Eyay tayan havayolu irketinin ad,

b) Uu numaras,

c) Uu tarihi,

) Ykleme (hareket) ve boaltma (var) havalimannn ad,

manifestodaki her bir sevkiyat iin;

a) Hava konimentosu numaras,

b) Kap adedi,

c) Eyann, belirlenmesi iin gerekli tm bilgileri ieren normal ticari tanm,

) Brt arlk,

bilgilerini ierir.

(4) Eyann gruplandrlmas durumunda, uygun olduunda, eyann tanm yerine birletirilmi ifadesi kullanlr. Bu durumda, manifestodaki eyaya ilikin hava konimentolar, eyann belirlenmesi iin gerekli tm bilgileri ieren normal ticari tanmn ierir.

(5) Manifestonun en az iki nshas, bunun bir nshasn saklayacak olan hareket havalimanndaki hareket idaresine sunulur. Hareket idaresi, kontrol amacyla, manifestoda belirtilen sevkiyatlara ilikin hava konimentolarnn tamamnn sunulmasn isteyebilir.

(6) Manifestonun bir nshas, bunu saklayacak olan var havalimanndaki var idaresine sunulur. Var idaresi, kontrol amacyla, havalimannda boaltlan sevkiyatlarn tamamna ilikin manifesto ve hava konimentolarnn sunulmasn isteyebilir.

(7) Var idaresi, kendisine nceki ay iinde sunulan manifestolarn havayolu irketleri tarafndan hazrlanm listesini onayladktan sonra her ay hareket idaresine gnderir. Sz konusu listede her manifestoya ilikin tanmlama;

a) Manifestonun referans numaras,

b) Manifestonun, ikinci fkraya uygun olarak transit beyannamesi olduunu gsteren sembol,

c) Eyay tam olan havayolu irketinin ad (ksaltlabilir),

) Uu numaras,

d) Uu tarihi,

bilgilerini ierir.

(8) zin, yukarda belirtilen bilgilerin havayolu irketleri tarafndan iletilmesini de ngrebilir.

(9) Sz konusu listede yer alan manifestolara ilikin bilgilerle ilgili olarak usulszlk yapldnn belirlenmesi durumunda, var idaresi, zellikle ilgili eyaya ilikin havayolu konimentolarn belirterek hareket idaresine ve zin Makamna bildirir.

Basitletirilmi usul Dzey 2

MADDE 75 (1) nemli sayda uu gerekletiren havayolu irketinin, transit beyannamesi olarak veri deiim sistemleri ile iletilen manifesto kullanmasna izin verilebilir. 31 inci maddenin birinci fkrasnn (a) bendine istisna olarak, havayolu irketinin, blgesel bir idaresi bulunmas durumunda, Trkiyede yerleik olmas gerekli deildir. Bavuruda;

a) lgili havayolu irketinin ad,

b) Bavuru gerekeleri,

c) Faaliyetlerin tanm (trafik hacmi, uu tr),

) Manifesto kullanmnn tanm ve koullar,

d) lgili uluslararas havalimanlar,

belirtilir.

(2) zin makam, izni, bavurunun alnmasndan itibaren altm gn iinde verebilir. Bu izin, sadece izinde belirtilen havalimanlar arasndaki ortak transit ilemlerine uygulanr.

(3) Basitletirme, aadaki ekilde uygulanr;

a) Hareket havalimannda dzenlenen manifesto, var havalimanna elektronik veri deiimi sistemi ile iletilir.

b) Manifestonun 74 nc maddenin nc fkrasnda ngrlen bilgileri iermesinin yan sra havayolu irketi, manifestodaki ilgili kalemin karsna:

1) Eya T1 rejimi kapsamnda tanyorsa, T1 semboln,

2) Halihazrda T1, ATA Karnesi, TIR Karnesi, NATO Form 302 kapsamnda bir transit rejimine tabi eya iin TD harflerini,

yazar.

c) Var idaresine veri deiimi manifestosu ulatnda ve eya sunulduunda, ortak transit ileminin sona erdii kabul edilir.

) Veri deiimi manifestosunun bir kts, talep zerine hareket ve var idarelerine sunulur.

d) Havayolu irketinin tuttuu kaytlar, en az (b) bendinde belirtilen bilgileri ierir.

e) Hareket idaresi, risk analizine dayal kontroller gerekletirir.

f) Var idaresi, risk analizine dayal kontroller gerekletirir ve gerektiinde elektronik veri deiimi sistemi ile alnan ilgili manifestolarn bilgilerini teyit amacyla hareket idaresine iletir.

(4) Rejimin sonlandrlmas, ibra ve gmrk ykmll ve tahsilat hkmleri sakl kalmak zere:

a) Havayolu irketi, tm ihlal ve usulszlkleri var idaresine bildirir.

b) Var idaresi, tm ihlal ve usulszlkleri derhal hareket idaresine ve izin makamna bildirir.

Basitletirilmi usulde boru hatt ile eya tanmas

MADDE 76 (1) Boru hatt ile eya tama iin ortak transit rejiminin kullanlmas durumunda, usul ile ilgili ilemler, iki ila altnc fkralara uygun olarak yaplr.

(2) Boru hatt ile tanan eyann;

a) Trkiye Gmrk Blgesine boru hatt ile gelen eyann bu blgeye girmesi,

b) Trkiye Gmrk Blgesinde bulunan eyann, boru hatt sistemine verilmesi,

halinde ortak transit rejimine tabi tutulduu kabul edilir.

(3) kinci fkrada belirtilen eya iin, Trkiye Gmrk Blgesinde boru hatt yerleik iletmecisi, asl sorumlu olur.

(4) 16 nc maddenin ikinci fkras erevesinde, Trkiye Gmrk Blgesi dnda balam olan ve Trkiye Gmrk Blgesi dnda sona erecek olan bir tama ilemi iin Trkiye Gmrk Blgesinde yerleik boru hatt iletmecisi, tayc olarak kabul edilir.

(5) Boru hatt ile tanan eya, alcnn tesislerine vararak veya alcnn datm ana kabul edilerek, alcnn kaytlarna girdiinde, ortak transit rejimi sona erer.

(6) Eyann tanmasna katlan iletmeler kaytlar tutar ve bu maddede belirtilen ortak transit ilemlerine ilikin olarak gerekli grlen her trl kontroln yaplmas iin yetkili makamlarn kullanmna sunar.

DRDNC BLM

Gmrk Ykmll ve Ykml

Gmrk ykmllnn domas

MADDE 77 (1) 3 nc maddenin birinci fkrasnn (e) bendi kapsamndaki gmrk ykmll;

a) Eyann ortak transit rejiminden gmrk mevzuatna aykr olarak kartlmas,

b) Eya ortak transit rejiminden gmrk mevzuatna aykr olarak kartlmamakla birlikte, ortak transit rejiminin uygulanmasndan doan ykmllklerinden herhangi birinin yerine getirilmemesi veya eyann ortak transit rejimine tabi tutulmasna ilikin herhangi bir koula uyulmamas,

durumunda doar.

(2) Gmrk ykmll;

a) Eyann ortak transit rejiminden gmrk mevzuatna aykr olarak kartld tarihte,

b) Ortak transit rejiminin uygulanmasndan doan herhangi bir ykmlln yerine getirilmesinin durdurulduu tarihte veya eyann ortak transit rejimine tabi tutulmasna ilikin herhangi bir koulun gerekte yerine getirilmediinin sonradan tespit edilmesi halinde, eyann ortak transit rejime tabi tutulduu tarihte,

doar.

(3) Birinci fkrann (b) bendi uyarnca, ilgili kiinin, eyann ortak transit rejimine tabi tutulmasyla ortaya kan ykmllklerini yerine getirememesinin, eyann tahrip olmasnn veya tekrar yerine konulamamas eklinde kaybnn, eyann zelliklerine bal bir nedenden veya beklenmeyen hal veya mcbir sebepten ya da gmrk idarelerinin izninden kaynaklandn kantlamas halinde, gmrk ykmllnn domad kabul edilir. Eyann tekrar yerine konulamaz ekilde kayb, bunun kullanlamaz hale gelmi olmasn ifade eder. Gmrk idarelerinin izninden kaynaklanmayan hallerde, eyann telef olmas veya kayb, idarenin taraf olduu mahkeme karar ile kantlanr. Ancak;

a) Sust eklindeki hrszlklar, hazrlk tahkikat zerine Cumhuriyet Savclnca verilen belge ile,

b) Hasar, telef veya kayp herkese bilinen ve duyulan baka olaylar yznden olmusa o yerin en byk mlki idare amiri tarafndan verilecek belge ile,

c) Trafik kazalar, trafik kaza raporuna gre ve en yakn gmrk idaresi tarafndan yaplan tespit sonucunda gmr