20 Ağustos 2011 Tarihli ve 28031 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2011/2043      Tarım Satış Kooperatifleri Birliklerinin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu Kaynaklı Borçlarına İlişkin Karar

2011/2082      Ürdün Haşimi Krallığı Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

2011/2087      4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

2011/2088      Bazı Fakülte, Enstitü ve Yüksekokulların Kurulması Hakkında Karar

2011/2089      Ağrı Şehir Geçişi Kağızman Caddesinde Yer Alan Bazı Taşınmazların Karayolları Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2011/2094      Hariçte İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

2011/2110      Ağrı İli, Merkez İlçesi, Fırat Mahallesinde Yürütülen Kentsel Dönüşüm Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Ağrı Belediyesi Tarafından Acele Kamulaştırması Hakkında Karar

 

ATAMA KARARLARI

—   Gençlik ve Spor ile Orman ve Su İşleri Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

YÖNETMELİKLER

2011/2083      Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

—   Gelir İdaresi Başkanlığı Hukuk Müşavirliği Görevleri ile Avukatların Mesleğe Alınmaları, Davaların Takip Usulü ve Çalışmaları Hakkında Yönetmelik

—   Gelir İdaresi Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Gelir İdaresi Başkanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Balıkesir Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

—   Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik Kapsamında Yapı Araştırma Derneği-İnşaat Teknik ve Bilimsel Araştırma Kurulu İktisadi İşletmesi’nin Gerçekleştireceği Teknik Onay Yayımlama Faaliyetlerine Dair Tebliğ (No: MHG/2011-01)

—   Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline Göre 2010 Yılı Ürünü Yağlı Tohumlu Bitkiler Fark Ödemesi Desteğine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2011/37)

—   Gümrük Genel Tebliği (Basitleştirilmiş Usul) (Seri No: 5)

—   Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 336)

—   Özelleştirme Yüksek Kurulunun 18/8/2011 Tarihli ve 2011/70 Sayılı Kararı

—   Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

 

 

İLANLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

— T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri