19 Ağustos 2011 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28030

YÖNETMELİK

Boğaziçi Üniversitesinden:

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE

ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Boğaziçi Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlarla ilgili esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Boğaziçi Üniversitesinde yürütülen ve lisans temeline dayalı yüksek lisans ve doktora programlarından oluşan lisansüstü eğitim ve öğretime ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü, 44 üncü ve 46 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

b) Anabilim dalı: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde enstitü için tanımlanan ve enstitüde eğitim programı bulunan anabilim dalını,

c) Anabilim dalı akademik kurulu: Üniversitedeki öğretim üyeleri ve görevlilerinden oluşan, lisansüstü düzeyde ders veren veya tez çalışmasını yöneten, ilgili anabilim dalı programlarının planlanmasında ve uygulanmasında anabilim dalı başkanına görüş bildiren kurulu,

ç) BÜYES: Boğaziçi Üniversitesi İngilizce Yeterlik Sınavını,

d) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders ve tez çalışması dönemlerinde rehberlik etmek üzere enstitü yönetim kurulu tarafından atanan öğretim elemanını,

e) Enstitü: Üniversiteye bağlı enstitüleri,

f) GMAT: Uluslararası bir sınav olan Graduate Management Admission Test sınavını,

g) GNO: Genel not ortalamasını,

ğ) GRE: Uluslararası bir sınav olan Graduate Record Examinations sınavını,

h) IELTS: Uluslararası bir yabancı dil sınavı olan, International English Language Testing System sınavını,

ı) İlgili yönetim kurulu: İlgili enstitünün yönetim kurulunu,

i) KPDS: Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

j) Kredi: Bir lisansüstü dersin yarıyıl kredi değerini,

k) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

l) Rektör: Boğaziçi Üniversitesi Rektörünü,

m) Rektörlük: Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğünü,

n) Senato: Boğaziçi Üniversitesi Senatosunu,

o) Tez: Yüksek lisans tezi veya doktora tezini,

ö) TOEFL: Uluslararası bir yabancı dil sınavı olan Test of English as a Foreign Language sınavını,

p) ÜDS: Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavını,

r) Üniversite: Boğaziçi Üniversitesini,

s) Üniversite Yönetim Kurulu: Boğaziçi Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

ş) Yabancı Diller Yüksekokulu: Üniversitenin Yabancı Diller Yüksekokulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Lisansüstü Programın Açılması, Programa Başvuru, Kabul,

Kayıt ve Hazırlığa İlişkin Esaslar

Lisansüstü programın açılması

MADDE 5 – (1) Anabilim dalları, her yarıyılın sonunda bir sonraki yarıyılda açacakları lisansüstü programlarını, bu programlara kabul edecekleri öğrenci sayılarını, her programın gerektirdiği yabancı dil dahil başvuru ve kabul koşullarını, bağlı bulundukları enstitüye önerir. Bu öneriler, ilgili yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek karara bağlanır ve süresi içinde Kayıt İşleri Şube Müdürlüğüne bildirilir. Enstitülerin kararları Üniversite Yönetim Kurulunun onayıyla Üniversite tarafından ilan edilir.

(2) Üniversitede lisansüstü eğitim-öğretime giriş başvuruları, akademik takvimde belirtilen süreler içinde Kayıt İşleri Şube Müdürlüğüne yapılır. Başvurularda istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın yazılı beyanına dayanılarak işlem yapılır. Başvuru için istenen belgeleri belirtilen süre içinde eksik veren adayların başvuruları işleme konulmaz. Herhangi bir lisansüstü programına kabul edilebilecek öğrenci sayısı beş veya daha az ise, ilgili Enstitü o yarıyıl için, söz konusu lisansüstü programın açılmamasına karar verebilir.

Yüksek lisans programına başvuru ve kabul

MADDE 6 – (1) Yüksek lisans programlarına başvuracak adayların; lisans öğrenimini tamamlamış ve başvuru koşullarını sağlamış veya koşullu ön kabul için lisans öğrenimlerinin son yarıyılında olmaları gerekir.

(2) Adayların yüksek lisans programına kabul edilmesi için;

a) Lisans öğrenimini başarıyla tamamlaması,

b) Senato tarafından kabul edilen bir İngilizce dil sınavında başarılı olması, bu Yönetmelik hükümlerine göre bu sınavdan muaf sayılması ya da bu Yönetmelik hükümlerine göre hazırlık sınıfına kabul edilme şartlarını sağlaması,

c) Bilimsel yeterlik açısından yapılacak değerlendirmede başarılı olması,

ç) ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES sınavından başvurdukları programın puan türünde Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilen ALES taban puanından az olmamak koşuluyla Anabilim dallarının tespit etmiş olduğu ALES puanını ya da Yükseköğretim Kurulu tarafından ALES taban puanına karşılık gösterilen GMAT veya GRE sınav sonucunu elde etmiş olmaları

gerekir.

(3) Üniversitenin lisansüstü programlarına öğrenci kabulünde GMAT ve GRE puanları, geçerlilik süresi beş yıldan fazla olmamak üzere ilgili anabilim dalları tarafından belirlenir.

(4) Lisansüstü eğitime kabul için Üniversiteye başvurulan tarihte, ALES geçerlilik süresi olan üç yılın dolmamış olması gerekir.

Doktora programına başvuru ve kabul

MADDE 7 – (1) Doktora programlarına başvuracak adayların;

a) Yüksek lisans derecesini almış ve başvuru koşullarını sağlamış,

b) Koşullu ön kabul için, yüksek lisans öğrenimlerinin son yarıyılında öğrenci olmaları,

c) Lisans derecesi ile doktora programına başvuru kabul etmek isteyen anabilim dalları tarafından belirlenen şartları taşımaları,

ç) Son üç yıl içinde alınmış ÜDS'den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmaları

gerekir.

(2) Adayların doktora programına kabul edilmesi için;

a) Senato tarafından kabul edilen İngilizce dil sınavlarının birinden başarılı olması, bu Yönetmelik hükümlerine göre bu sınavdan muaf sayılması ya da hazırlık sınıfına kabul edilme şartlarını sağlaması,

b) Bilim konularında yapılacak yazılı/sözlü sınavda başarılı olması,

c) İlgili anabilim dalı tarafından belirlenen bilimsel değerlendirme koşullarını taşıması,

ç) ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES sınavından başvurdukları programın puan türünde Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilen ALES standart puanından az olmamak koşuluyla ALES puanını ya da Yükseköğretim Kurulu tarafından ALES taban puanına karşılık gösterilen GMAT veya GRE sınav sonucunu elde etmiş olmaları,

d) Doktora programına başvuran lisans mezunlarının da, Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilen ALES taban puanından az olmamak koşuluyla ALES puanını ya da Yükseköğretim Kurulu tarafından ALES taban puanına karşılık gösterilen GMAT veya GRE sınav sonucunu elde etmiş olmaları

gerekir.

(3) Üniversitenin lisansüstü programlarına öğrenci kabulünde GMAT ve GRE puanlarının geçerlilik süresi beş yıldan fazla olmamak üzere ilgili anabilim dalları tarafından belirlenir.

(4) Adayların lisansüstü eğitime kabulü için Üniversiteye başvurduğu tarihte ALES geçerlilik süresi olan üç yılın dolmamış olması gerekir.

(5) Yüksek lisans mezunu olup, mezuniyet tarihinden en fazla bir yarıyıl sonra Üniversiteye doktora eğitimi için başvuranlardan yeniden ALES sınavına girme şartı aranmaz.

Yüksek lisans programından doktora programına doğrudan geçiş için başvuru

MADDE 8 – (1) Yüksek lisans programından doktora programına doğrudan geçiş için başvuru aşağıdaki esaslara göre yapılır:

a) Tezli yüksek lisans programında derslerini en az 3,60 GNO ile tamamlayan öğrenciler, ilgili enstitünün belirleyeceği koşullarda doktora programına doğrudan geçiş için başvurabilir.

b) Tezsiz yüksek lisans programlarına devam eden öğrencilerden Orta Öğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümü öğrencileri hariç, zorunlu ve alan seçmeli derslerinin %75'ini tamamlayan ve GNO'su 3,75'in üzerinde olanlar kontenjanı açılmış doktora programına doğrudan geçiş için başvurabilir.

İngilizce sınavı, hazırlık programı ve muafiyet

MADDE 9 – (1) Üniversitede öğretim dili İngilizce'dir. Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerden, İngilizce dil bilgilerinin yeterli olduğu Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından önerilerek Senato tarafından kabul edilen sınavlardan biri ile tespit edilenler, kabul edildikleri programlara kayıt yaptırabilir.

(2) Resmi dili İngilizce olan ülke vatandaşlarının İngilizce yeterlikleri, Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak bir sınav sonucu ile tespit edilir.

(3) Türkçe eğitim yapan üniversitelerden Üniversiteye gelip, özel öğrenci statüsünde ders almak isteyen yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin İngilizce yeterlikleri, Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak bir sınavla belirlenir.

(4) İngilizce dil sınavında başarı düzeyi Senato tarafından belirlenir. Dil sınavında başarılı bulunmayan adaylar, Yabancı Diller Yüksekokulunun kontenjan durumuna göre bir yıl süreyle yabancı dil hazırlık eğitimi programına alınabilir. Bu programa ancak sınavdan en az orta (intermediate) seviyede sonuç almış olanlar alınır. Yabancı dil hazırlık programına kabul edilen söz konusu öğrenciler, 4/1/2010 tarihli ve 27452 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Boğaziçi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Sınıfı Eğitim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre dil öğrenimine alınır. İngilizce seviye tespit sınavında orta seviyesinin altında sonuç alarak başarısız olanlar, başvurdukları programlara kabul edilmez.

(5) Lisansüstü programlara başvuran adaylardan İngilizce sınavından muaf tutulacaklar şunlardır:

a) Herhangi bir lisansüstü programına Üniversitedeki bir lisans programından mezun olduktan sonra en çok iki akademik yıl içinde başvurmuş olanlar,

b) Üniversitedeki bir yüksek lisans programından doktora programına doğrudan geçiş için başvuranlar,

c) Üniversitedeki bir yüksek lisans programından mezun olduktan sonra, iki akademik yıl içinde bir doktora programına başvuranlar.

(6) Öğrenimine iki yıl üst üste ara veren öğrencilerin yeniden kayıt yaptırabilmeleri için BÜYES veya Senato tarafından kabul edilen eşdeğer bir sınav ile İngilizce yeterliliklerini kanıtlamaları gerekir.

Adayların bilimsel değerlendirilmesi

MADDE 10 – (1) Lisansüstü programlara başvuran adayların ilgili bilim alanlarındaki yeterlik düzeylerinin değerlendirilmesi, ilgili lisansüstü programı yürüten anabilim dalı tarafından yapılan bir sınav ya da eşdeğerliliği ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilen uluslararası bir sınav sonucuna göre yapılır.

(2) Öğrencilerin kabulü, ilgili anabilim dalının önerisi üzerine ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.

Bilimsel hazırlık programı

MADDE 11 – (1) Lisansüstü programlarında, nitelikleri aşağıda belirtilen adayların eksikliklerini gidermek amacıyla ön koşul derslerinden oluşan bilimsel hazırlık programı uygulanabilir:

a) Lisans derecelerini kabul edildikleri yüksek lisans veya doktora programından farklı alanlarda almış olanlar,

b) Lisans derecelerini, kabul edildikleri yüksek lisans veya doktora programı ile aynı bilim dalında aldıkları halde farklı bir yükseköğretim kurumundan mezun olanlar,

c) Yüksek lisans derecelerini kabul edildikleri doktora programından farklı alanlarda almış olanlar,

ç) Yüksek lisans derecelerini kabul edildikleri doktora programıyla aynı bilim dalında aldıkları halde farklı bir yükseköğretim kurumundan mezun olanlar.

(2) Bilimsel hazırlık programına kabul edilen lisansüstü öğrencilerine, formasyonlarındaki eksiklikleri tamamlayabilmeleri için, ilgili anabilim dalının önerisi üzerine, ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından en çok iki yarıyıllık bilimsel hazırlık süresi tanınabilir. Bu önerinin, öğrencinin kabulü sırasında yapılması ve öğrencinin alacağı tüm ön koşul derslerini içermesi zorunludur.

(3) Bilimsel hazırlık dersleri kredili olarak alınır. Ancak bu derslerin kredi ve notları lisansüstü mezuniyet GNO'suna katılmaz. Öğrencilerin lisansüstü program kapsamındaki derslerine kayıt yaptırabilmeleri için bilimsel hazırlık programının tüm derslerini başarı ile ve en az 2,50 GNO ile tamamlamaları gerekir.

(4) Bilimsel hazırlık süresi içinde derslerin herhangi birinden F notu alınması, GNO’nun 2,50'nin altında olması veya önerilen derslerin tamamlanamaması durumunda, aday öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(5) Bilimsel hazırlık programında geçirilen süre bu Yönetmelikte belirtilen lisansüstü program sürelerine dahil edilmez.

Değişim öğrencileri ve özel öğrenciler

MADDE 12 – (1) Değişim öğrencileri; Üniversitenin uluslararası değişim programları çerçevesinde Üniversitede bir veya daha fazla dönem için eğitim görme hakkını kullanan diğer yüksek öğretim kurumları öğrencileridir. Bu öğrencilerin, seçilme, ders alma, saydırma, kredi ve kabul işlemleri özel öğrenciler ve değişim programları uygulama esasları ve ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır.

(2) Özel öğrenciler; enstitüler tarafından belirlenen koşullarla bazı dersleri almalarına izin verilen, ancak Üniversitenin herhangi bir diploma/derece programına kayıtlı olmayan öğrencilerdir. Özel öğrencilere ilişkin esaslar şunlardır;

a) Özel öğrencilere diploma ya da derece verilmez, ancak Kayıt İşleri Şube Müdürlüğü tarafından izledikleri programlarda aldıkları dersleri ve notlarını gösterir bir belge verilir.

b) Özel öğrenci statüsündeyken alınan notlar ve krediler, Üniversitenin lisansüstü programlarında geçerli değildir.

c) Özel öğrencilerin derslere kayıt olabilmeleri için, mali yükümlülüklerini yerine getirmeleri ve ilgili dersleri açan anabilim dallarından onay almaları gerekir. Özel öğrenci kayıtları ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir.

ç) Özel öğrenci başvurularının işleme konulabilmesi için adayın;

1) Başvurduğu enstitü ve anabilim dalının imkânlarının elverişli olması,

2) İngilizce dil yeterliğinin bu Yönetmelikte belirtilen şartlara uygun olması,

3) Lisans derecesine sahip olması veya bir lisans programında son sınıf öğrencisi olması,

4) Bir yükseköğretim kurumundan disiplin cezasıyla ilişiğinin kesilmemiş olması

gerekir.

d) Özel öğrenci başvuruları, ilgili anabilim dalının görüşü alınarak ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından incelenir ve karara bağlanır.

Kayıtla ilgili esaslar

MADDE 13 – (1) Lisansüstü programlarına kabul edilen öğrencilerin kayıt işlemleri, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.

(2) İstenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından aslı görülerek onaylanacak örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır. Sahte veya eksik belge verdiği veya gerçek dışı beyanda bulunduğu sonradan anlaşılan öğrencilerin, bulundukları yarıyıla bakılmadan Üniversite ile ilişikleri kesilir. Söz konusu öğrenciler Üniversiteden ayrılmışlarsa, kendilerine verilen belgelerin (diploma dahil) tümü iptal edilir ve haklarında kanuni işlem yapılır.

(3) Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin kayıtlarının kesinleşmesi için:

a) Yüksek lisans programlarına kabul edilenlerin lisans diplomasına, doktora programlarına kabul edilen yüksek lisans mezunlarının yüksek lisans diplomasına, lisans programlarından doğrudan doktora programlarına kabul edilenlerin ise lisans diplomasına sahip olması gerekir.

b) Üniversitenin yetkili kurulları tarafından öngörülüp ilan edilen diğer şartlar yerine getirilmesi gerekir.

(4) Ancak mali yükümlülüklerini akademik takvimde belirtilen tarihe kadar yerine getiren öğrenciler akademik kayıt yaptırabilir. Akademik kaydın tamamlanması için öğrenci programını danışman onayına göndermesi ve danışmanın onaylaması gerekir.

(5) İngilizce hazırlık programında geçirilen bir yıllık süre hariç, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmadan yüksek lisans programından azami üç yıl, doktora programından ise azami altı yıl içinde mezun olamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü ve 46 ncı maddelerinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait mali yükümlülüklerini yerine getirerek öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumdaki öğrenciler, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama dışında, 2547 sayılı Kanunun 50 nci maddesine göre araştırma görevlisi olmak dahil, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlanamaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim ve Sınavlara İlişkin Esaslar

Eğitim-öğretim yılı

MADDE 14 – (1) Bir eğitim-öğretim yılı (akademik yıl) iki yarıyıldan oluşur. Senato tarafından kabul edilen bazı tezsiz yüksek lisans programlarında bir akademik yıl üç dönemden oluşabilir. Eğitim-öğretim yılı kapsamında yaz dönemi de açılabilir ve öğrenciler bu dönemde de ders alabilir. Yaz döneminde eğitim-öğretim, 5/4/1996 tarihli ve 22602 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Boğaziçi Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliği hükümlerine göre düzenlenir.

(2) Akademik yılın kapsadığı kayıt, ders, sınav ve benzeri faaliyetlerin süre ve tarihlerine ait hususlar, Senato tarafından belirlenir ve akademik takvim olarak ilan edilir.

(3) Derslerin akademik takvimde belirlenen dönemler içerisinde çizelgelenmesi, ilgili bölümlerin görüşü alınarak Kayıt İşleri Şube Müdürlüğü tarafından yapılır ve ilan edilir.

(4) Öğrenciler; derslere, uygulamalara, seminerlere, yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavlarına ve diğer bütün çalışmalara katılmak zorundadır.

(5) Lisansüstü öğretim süresinde izlenecek eğitim ve öğretim programları, mezuniyet için gerekli koşullar, ilgili anabilim dalı tarafından hazırlanan programlar, ilgili enstitü kurulunun olumlu görüşü ve Senatonun onayı ile kesinleşir.

(6) Programların uygulanmasına ilişkin esaslar ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.

Notlar, işaretler ve ortalamalar

MADDE 15 – (1) Öğrencilere lisansüstü programı çerçevesinde bilimsel hazırlık dersleri dışında aldıkları lisansüstü dersler için öğretim elemanları tarafından aşağıdaki tabloda yer alan not veya işaretlerden birisi verilir:

Not                                                     Ağırlık

AA                        Pekiyi                   4,00

BA                        Çok iyi                 3,50

BB                         İyi                         3,00

CB                         Yeterli                  2,50

CC                         Orta                      2,00

F                            Başarısız               0,00

P                            Geçer

I                             Eksik

NP                         Yarıyıl sonu sınavına girmedi

R1, R2…Rn          Ders tekrarı (n: Tekrar sayısı)

T1, T2…Tn           Tez tekrarı (n: Tekrar sayısı)

NC                        Kredisiz

L                            İzinli

TP                         Tez çalışması devam ediyor

W                          Dersten çekildi

Q                           Yeterliğe hazırlanıyor

RM                        Tamamlayıcı ön koşul dersi

(2) Yukarıdaki tabloda yer alan not veya işaretlerden;

a) AA-CC notları, öğrencinin bir lisansüstü dersinde gösterdiği başarı düzeyini belirtmek için o dersin öğretim üyesi tarafından verilir.

b) F notu;

1) Lisansüstü öğrencilerinin devam ettikleri tüm lisansüstü derslerinde, dersin öğretim üyesinin belirlediği yarıyıl sonu notunun CC'den aşağı olması halinde, dersin öğretim üyesi tarafından verilir.

2) Notu P veya F olarak tanımlanmış olan bir dersin tamamlanmadığını göstermek üzere dersin öğretim üyesi tarafından verilir.

3) Tez çalışmalarının yetersiz görüldüğü yarıyılın sonunda tez danışmanı tarafından verilir.

4) Jürinin başarısız bulduğu teze; tez danışmanı tarafından, tanınan süre sonunda tamamlanamayan teze ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından verilir.

5) Öğrenciler, F notu aldıkları dersleri tekrarlayarak tamamlamak zorundadır. F notu alınan ders seçmeli ise, öğrenci aynı dersi tekrarlayabileceği gibi, danışmanın uygun göreceği başka bir dersi de alabilir.

c) P notu;

1) Öğrencilerin Üniversitede izledikleri lisansüstü programına kabul edilmeden önce başka lisansüstü programlarında aldıkları ve başarılı oldukları dersler arasından; ilgili enstitü yönetim kurulunun nakillerini onayladığı dersler için, enstitü yönetim kurulu tarafından,

2) Notu P veya F olarak tanımlanmış olan bir dersin tamamlandığını göstermek üzere dersin öğretim üyesi tarafından,

3) Kayıtlı olduğu lisansüstü programındaki öğrenimi sırasında Üniversitenin dışındaki kurumlardan alınmış ve başarıyla tamamlanmış lisansüstü derslerde ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından,

4) Tez jürisinin onayladığı teze tez danışmanı tarafından

verilir.

ç) I işareti;

1) Proje, bitirme ödevi ve benzeri çalışmalara dayanan derslerde, öğretim elemanının kabul edeceği mazeretlerden ötürü ders için gerekli çalışmalarını zamanında bitiremeyen öğrencilere verilir: Bu işareti alan öğrenciler, sınav döneminin bitiminden sonra en çok iki hafta içinde eksiklerini tamamlamak zorundadır. Eksiklerini tamamlamayan öğrencilerin I işaretleri F notuna dönüşür. Ancak süre bitmeden öğretim elemanının başvurması şartıyla, ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından öğrenciye en fazla iki haftalık ek süre verilebilir. Kendilerine tanınan ek süre içinde eksiklikleri tamamlayamayan öğrencilerin I işareti Kayıt İşleri Müdürlüğü tarafından F notuna çevrilir.

2) Tezlerde jürinin belirteceği düzeltmelerin yapılması ve eksiklerin tamamlanabilmesi için tez danışmanı tarafından verilir. Yüksek lisans tezinde I işareti alan bir öğrenci, yarıyıl sınavlarının bitiminden sonraki üç ay içerisinde eksiklerini tamamlamakla yükümlüdür. Ancak I işareti, bir doktora tezi çalışmasındaki düzeltmelerin yapılması ve eksikliklerin tamamlanması için verilmişse bu süre altı aya kadar uzatılabilir. Kendisine tanınan ek süre içinde tezdeki eksikliklerini tamamlayamayan öğrencinin I işareti Kayıt İşleri Müdürlüğü tarafından F notuna çevrilir.

d) NP işareti; mazeretleri nedeniyle yarıyıl sonu sınavlarına katılmayan öğrencilere verilir. NP işareti alan öğrencilere bu Yönetmeliğin 17 nci maddesi hükümleri uygulanır. Mazeret komisyonunun kararının olumsuz olması halinde veya NP işaretinin bir sonraki yarıyılın kayıt süresinin başlangıcından önce giderilmemesi halinde, öğrencinin notu Kayıt İşleri Şube Müdürlüğü tarafından F notuna çevrilir. Ancak, uzayan hastalık gibi olağanüstü durumlarda, ilgili enstitü yönetim kurulu bu süreyi uzatabilir. Uzatılan süre, izleyen yarıyılın ders ekleme-bırakma süresini aşıyorsa, öğrenci bu yarıyıl için izinli sayılır.

e) R işareti; öğrencinin tekrar etmekte olduğu zorunlu dersi ya da öğrencinin başarısız olduğu seçmeli ders yerine aldığı başka bir seçmeli dersi tekrarladığını belirtmek için kullanılır. Dersin kaçıncı defa tekrar edildiği R1, R2…. Rn ile belirtilir.

f) T işareti: Azami süre bittikten sonra tez dersine kaydolan öğrencilerin bu derse kaçıncı defa kayıt olduğu T1, T2 ……Tn ile belirtilir.

g) NC işareti; danışmanın onayıyla kredisiz olarak alınan dersler için verilir. Bu derslerin kredi ve notları ortalama hesaplarına katılmaz. Kredisiz alınan dersler, ders ekleme-bırakma süresinin bitiminden sonra krediliye çevrilmez.

ğ) L işareti; bu Yönetmeliğin 18 inci maddesine uygun olarak izinli sayılan öğrencilere Kayıt İşleri Şube Müdürlüğü tarafından verilir.

h) TP işareti; lisansüstü teze kayıtlı olan öğrenciye, yarıyıl sonunda azami süresinin dolmamış olması ve tez çalışmalarının başarıyla sürmesi halinde, çalışmalarının izleyen yarıyılda da devam edebilmesi için tez danışmanı tarafından verilir.

ı) W işareti; tez ve ön koşul dersleri dışında, akademik takvimde belirtilen dersten çekilme süresi dolmadan, program danışmanının onayıyla dersten çekilen öğrencilere verilir. Ancak isteyen enstitüler bu konuyu enstitü yönetim kurulu kararı ile düzenler.

i) Q işareti; derslerini başarıyla tamamlayıp yeterlik sınavına girmeye hak kazanan doktora öğrencilerine, yeterlik sınavı hazırlığı yapmakta olduklarını göstermek üzere verilir.

j) RM işareti; yüksek lisans öğrencilerine ön koşul olarak verilen dersleri belirtmek için kullanılan işarettir.

(3) Notlarda herhangi bir yanlışlık olması halinde, ilgili öğretim elemanının yanlışlığı gerekçeli bir yazıyla dersle ilgili enstitü müdürlüğüne en geç izleyen yarıyılın kayıt döneminin sonuna kadar bildirmesi gerekir. Notların düzeltilmesine ilişkin karar ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından verilir. Notlardaki yanlışlıklar izleyen yarıyılın kayıt döneminin sonuna kadar giderilmediği takdirde bu konuda Üniversite Yönetim Kurulu karar almaya yetkilidir.

Ders tekrarlama

MADDE 16 – (1) Öğrenciler F notu aldıkları zorunlu dersleri ilk açıldıklarında tekrarlamak zorundadır. Özel durumlarda ve danışmanın olumlu görüşü alınmak koşuluyla, ilgili yönetim kurulu ders tekrarını erteleyebilir, ders alınmışsa dersten çekilme izni verilebilir.

(2) Seçmeli derslerden F notu alan öğrenci, bu dersi ilk açıldığında tekrarlamak veya yerine geçecek bir başka dersi tekrar (R) işareti ile almak zorundadır. Bu durumda yeni dersten alınan not F notunun yerine geçer, ancak F notu akademik kayıtlarda belirtilir.

(3) Öğrenciler CC ve CB notu almış oldukları dersleri de danışmanlarının onayıyla tekrarlayabilir. Bu derslerden alınan son not geçerlidir.

(4) Bu Yönetmelikte belirtilen azami sürelerde diploma alamayan öğrencilerin, program değişikliği veya ismi değişmemekle birlikte ders içeriğinin değişmesi durumunda kayıtlı bulundukları programın mevcut mezuniyet kredisini sağlayacak şekilde, daha önce başarılı oldukları derslerden hangilerini yeniden almaları gerektiği ilgili anabilim dalı tarafından belirlenir ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.

(5) Başarıyla tamamlanan derslerin alınmasının üzerinden yüksek lisans için dört, doktora için yedi yıl geçmesi durumunda bu derslerden hangilerini yeniden almaları gerektiğine öğrencinin kayıtlı olduğu anabilim dalı ve ilgili enstitü yönetim kurulu karar verir.

Sınavlara katılmama

MADDE 17 – (1) Yarıyıl sonu sınavlarından birine veya birkaçına hastalık veya başka bir nedenle katılamayacak durumda olan yüksek lisans ve doktora öğrencileri, mazeret komisyonunda görüşülmek üzere raporları veya ilgili belgeleri ile Kayıt İşleri Şube Müdürlüğüne başvuru yapmak zorundadır.

(2) Mazeretler, akademik takvimde belirtilen tarihlerde mazeret komisyonunda incelenir ve karara bağlanır. Ara sınavlara ya da benzeri çalışmalara katılmayan öğrencilere uygulanacak işlem, ilgili öğretim elemanı tarafından belirlenir.

İzinli ayrılma

MADDE 18 – (1) Kabul edilebilir bir mazereti olan öğrencilere Üniversiteye tekrar dönmek üzere, ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından en fazla iki yarıyıllık bir süre; askerlik hizmetleri için, askerlik süresince, eğitim süresinden sayılmadan izin verilebilir. Zorunlu hallerde bu süre, izni veren yönetim kurulu tarafından uzatılabilir veya kısaltılabilir.

(2) Öğrenciler eğitim süresinden sayılmadan izinli geçirilen döneme ait mali yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır.

(3) Belirli bir süre için yurt dışında öğrenim amacıyla izin almış öğrencilerin aldığı derslerin nakledilmesi ve yurt dışında geçirilen sürenin öğrencilerin öğrenim süresinden düşülmesine ilişkin hususlar, öğrencilerin yurt dışından dönüşlerinden sonra danışmanlarının ve anabilim dalının görüşüyle ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.

(4) Öğrenciler, izin süreleri sonunda ve normal kayıt döneminde kayıtlarını yaptırmak suretiyle öğrenimlerine devam eder. Kendilerine iki yarıyıllık izin verilmiş öğrencilerden birinci yarıyıl sonunda Üniversiteye dönmek isteyenlerin bir dilekçeyle ilgili enstitü yönetim kuruluna başvurmaları gerekir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yüksek Lisans Programlarına İlişkin Esaslar

Yüksek lisans programları

MADDE 19 – (1) Yüksek lisans programı; kabul şartları aynı olmak üzere tezli ve tezsiz yüksek lisans olmak üzere iki şekilde yürütülür. Bu programların hangi enstitü, anabilim dallarında ve nasıl yürütüleceğine ilişkin esaslar ilgili anabilim dalı başkanının teklifi, ilgili yönetim kurulu kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.

Tezli yüksek lisans programında ders yükü

MADDE 20 – (1) Tezli yüksek lisans programı; toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az 7 adet kredili dersten, haftada bir saatten oluşan, notu başarılı veya başarısız (Pass/Fail) olan bir adet kredisiz seminer dersinden ve tez çalışmasından oluşur. Kredili olarak alacağı derslerden en çok iki tanesi, öğrencinin lisans öğrenimi sırasında almamış olduğu ileri düzeydeki lisans derslerinden seçilebilir.

(2) İlgili enstitü yönetim kurulu, ilgili anabilim dalının görüşünü alarak, yüksek lisans öğrenimine kabul edilen öğrenciler için, o anabilim dalının doktoralı bir öğretim elemanını program danışmanı olarak belirler. Program danışmanı öğrencilerin her yarıyılda alacağı dersleri, bu Yönetmelik hükümlerine ve öğrencinin kabul edildiği yüksek lisans programına uygun olarak belirler.

(3) Bir yüksek lisans öğrencisi, programında öngörülen kredi tutarının en çok yarısını danışmanının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulunun onayıyla;

a) Üniversite dışındaki diğer yüksek öğretim kurumlarının lisansüstü programlarından ders alarak,

b) En az bir yarıyıl başarıyla tamamlamış olmak koşuluyla, almış olduğu ve bir diploma için kullanılmamış derslerini nakil dersi olarak geçerli saydırarak,

c) Bir diploma için kullanılmamış olmak koşuluyla başka programlardan daha önce almış olduğu lisansüstü derslerini geçerli saydırarak

tamamlayabilir.

(4) Üniversite dışından alınmış olan derslerin ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından geçerli sayılan notları öğrenci kaydına P olarak geçer. Söz konusu derslerin kredi toplamının, program toplam kredisinin dörtte birini aşması halinde öğrencinin derslerini tamamlaması gereken azami süreden bir yarıyıl düşülür.

Tezli yüksek lisans programında süre

MADDE 21 – (1) Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlık süresi hariç azami üç yıldır.

Yüksek lisans tezi

MADDE 22 – (1) İlgili anabilim dalının görüşü alınarak, ilgili yönetim kurulu tarafından her öğrenciye en geç ikinci yarıyıl sonuna kadar, doktoralı ve tam zamanlı bir öğretim elemanı tez danışmanı olarak görevlendirilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci bir tez danışmanı eş danışman olarak atanabilir. Tez danışmanlarının görevlendirilmesi sırasında anabilim dalı tarafından tez konusu da onaylanır. Tez danışmanının anabilim dalı dışından olması durumunda ilgili anabilim dalından bir eş danışman atanır. Öğrenci en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl teze kayıt yaptırmak zorundadır. Tez süresince üst üste iki kere F notu alan veya iki dönem kayıtsız kalan öğrenciler tez danışmanının önerisi ve ilgili yönetim kurulu kararı ile yeni bir tez önerisi hazırlar. Bu durumda ilgili yönetim kurulu yeni bir tez danışmanı atayabilir.

(2) Tezini tamamlayan öğrenciye, ilgili enstitü yönetim kurulu, ilgili anabilim dalının görüşünü alarak bir yüksek lisans tez jürisi görevlendirir. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri tam zamanlı ve Üniversitedeki başka bir anabilim dalından veya başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere üç veya beş kişiden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda varsa ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz. Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur.

(3) Tez sınavı herkese açıktır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir ve durumu bir tutanakla en geç üç gün içerisinde ilgili enstitüye bildirir. Tez sınavında başarılı olan öğrenci, yüksek lisans derecesine hak kazanmak için tezinin ciltlenmiş üç kopyasını ilgili enstitüye teslim etmek zorundadır.

(4) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, jüri tarafından verilen süre içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu süre sonunda savunmasını yapmayan ya da savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrenci ilgili yönetim kurulu kararı ile yeni bir tez önerisi hazırlar. Bu durumda ilgili yönetim kurulu yeni bir tez danışmanı atayabilir.

(5) Tezi ilk savunmada reddedilen öğrenci ilgili yönetim kurulu kararı ile yeni bir tez önerisi hazırlar. Bu durumda ilgili yönetim kurulu yeni bir tez danışmanı atayabilir.

(6) Azami süre sonunda yüksek lisans diploması almaya hak kazanamayan öğrencilerden, ilgili anabilim dalı önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla gerekirse yeni ders almaları istenebilir ve yeniden teze kaydolurlar. Anabilim dalı önerisiyle ilgili enstitü yönetim kurulu öğrencinin tez konusunu, tez danışmanını veya jürisini değiştirebilir.

Tezsiz yüksek lisans programında ders yükü

MADDE 23 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı; toplam 30 krediden az olmamak koşuluyla, en az 10 adet ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem projesi dersinin alındığı yarıyılda bu derse kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır.

(2) Öğrencinin kredili olarak alacağı derslerden en çok üç tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla ileri düzeydeki lisans derslerinden seçilebilir.

(3) İlgili enstitü yönetim kurulu, ilgili anabilim dalının görüşünü alarak, yüksek lisans öğrenimine kabul edilen öğrenciler için, doktoralı bir öğretim elemanını program danışmanı olarak belirler. Danışmanları, öğrencilerin her yarıyılda alacakları dersleri, bu Yönetmelik hükümlerine ve öğrencilerin kabul edildiği yüksek lisans programına uygun olarak onaylar.

(4) Bir yüksek lisans öğrencisi, programında öngörülen kredi tutarının en çok yarısını danışmanının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulunun onayıyla;

a) Üniversite dışında diğer yüksek öğretim kurumlarının lisansüstü programlarından ders alarak,

b) En az bir yarıyıl başarıyla tamamlamış olmak koşuluyla, almış olduğu ve bir diploma için kullanılmamış derslerini nakil dersi olarak geçerli saydırarak,

c) Bir diploma için kullanılmamış olmak koşuluyla Üniversitenin başka programlarından daha önce almış olduğu lisansüstü derslerini geçerli saydırarak

tamamlayabilir.

(5) Üniversite dışından alınmış olan derslerin ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından geçer sayılan notları, öğrenci kaydına başarılı P notu olarak geçer. Söz konusu derslerin kredi toplamının, program toplam kredisinin dörtte birini aşması halinde öğrencinin azami süresinden bir yarıyıl düşülür.

Tezsiz yüksek lisans programında süre

MADDE 24 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlık süresi hariç en fazla altı yarıyıldır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Doktora Programlarına İlişkin Esaslar

Doktora programı

MADDE 25 – (1) Doktora programını tamamlama süresi azami altı yıldır.

(2) Yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için doktora programı, toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet lisansüstü ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenciler için doktora programı ise; 42 krediden az olmamak üzere en az ondört adet lisansüstü ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur.

(3) İlgili enstitü yönetim kurulu, doktora yapacak öğrenciye ilgili anabilim dalının önereceği bir öğretim üyesini program danışmanı olarak görevlendirir.

(4) Program danışmanı, öğrencinin her yarıyılda alacağı dersleri, bu Yönetmelik hükümlerine ve öğrencinin kabul edildiği doktora programına uygun olarak belirler.

(5) Öğrenciler, programında öngörülen kredi tutarının en çok yarısını, danışmanın önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulunun onayıyla;

a) Üniversite dışındaki diğer yüksek öğretim kurumlarının lisansüstü programlarından ders alarak,

b) En az bir yarıyılı başarı ile tamamlamış olmak koşuluyla, almış olduğu ve diploma için kullanılmamış derslerini nakil dersi olarak geçerli saydırarak,

c) Bir diploma için kullanılmamış olmak koşuluyla, Üniversitenin başka programlarından daha önce almış olduğu lisansüstü derslerini geçerli saydırarak

tamamlayabilir.

(6) Üniversite dışında alınmış olan derslerin geçer notları öğrencinin kaydına başarılı (P) notu olarak geçer. Söz konusu nakil kredilerinin toplamı, programın toplam kredisinin dörtte birini aşarsa, öğrencinin azami süresinden bir yarıyıl düşülür.

Doktora programında başarı

MADDE 26 – (1) Doktora programında azami süre altı yıldır. Bu süre içerisinde doktora derecesi alacak öğrencilerin programlarında öngörülen dersleri, yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş doktora öğrencileri, bilimsel hazırlık süresi hariç en çok dört yarıyıl içinde ve en az 3,00 GNO ile, lisans derecesi ile kabul edilmiş doktora öğrencileri ise, bilimsel hazırlık süresi hariç en çok altı yarıyıl içinde ve en az 3,00 GNO ile tamamlaması beklenir.

(2) Doktora programının ders yükümlülüklerini başarıyla ve en az 3,00 GNO ile tamamlayan öğrenciler yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar. Aksi halde bu şartı sağlayana kadar F, CC ve CB notları aldıkları dersleri tekrarlarlar.

(3) Doğrudan lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş öğrencilerden başvuranlar, ilgili anabilim dalının gerekli gördüğü en az yedi adet dersi en az 3,00 GNO ile tamamlamaları halinde aynı yüksek lisans programına geçebilir.

Doktora yeterlik sınavı ve tez önerisi savunması

MADDE 27 – (1) Öğrencilerin doktora yeterlik sınavı ve tez önerisi savunması aşağıdaki esaslara göre yapılır:

a) Doktora programına yüksek lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrencilerden ilk iki yarıyılını en az 3,00 GNO ile tamamlayanlara en geç üçüncü yarıyıl başına kadar, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrencilerden ilk dört yarıyılını tamamlayanlara beşinci yarıyıl başına kadar, ilgili anabilim dalının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulunun onayıyla bir öğretim üyesi tez danışmanı olarak seçilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanını gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. İkinci tez danışmanının doktora derecesine sahip olması gerekir.

b) Ders yükümlülüklerini başarıyla ve en az 3,00 GNO ile tamamlayan öğrenciler yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar.

(2) Yeterlik sınavları, ilgili anabilim dalı tarafından önerilen, ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan ve tam zamanlı görev yapan beş öğretim üyesinden oluşan Doktora Yeterlik Komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite; farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla biri tez danışmanı, diğeri Üniversite dışından bir öğretim üyesi olmak üzere beş kişilik sınav jürileri oluşturur. Sınav jürisinin üç üyesi doktora yeterlik komitesi üyeleri arasından seçilir.

(3) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Doktora Yeterlik Komitesi, sınav jürisinin önerisini ve öğrencinin sınavdaki başarı durumunu değerlendirerek, öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Komite bu kararını sınavı izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye bir tutanakla bildirir. Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, izleyen yarıyıl içinde yeterlik dönemine kayıt olarak tekrar sınava alınabilir. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin ilgili jürinin önerisiyle kredili veya kredisiz yeniden ders alması istenebilir. Bu derslerde başarılı olan öğrenciler yeterlik sınavına yeniden girebilir. Yeterlik sınavında toplam üç kez başarısız olunması durumunda, öğrencinin programının tüm derslerini yeniden alması zorunludur.

(4) Derslerini başarıyla tamamlayan öğrenci, yeterlik sınavını başardıktan sonra doktora tezine kayıt yaptırır. Ancak Doktora Yeterlik Komitesi, yeterlik sınavını başaran öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa da, bu Yönetmeliğin 26 ncı maddesindeki şartlara uymak koşuluyla dördüncü yarıyılından sonra da fazladan ders veya dersler almasını isteyebilir.

(5) Yeterlik sınavında başarılı olan öğrenci için, sınavı izleyen bir ay içerisinde, ilgili anabilim dalının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulunun onayıyla bir Tez İzleme Komitesi oluşturulur. Üç öğretim üyesinden oluşan komitede, tez danışmanından başka, ilgili anabilim dalı içinden ve dışından birer üye bulunur. İkinci tez danışmanının olması durumunda ikinci tez danışmanı isteği üzerine komite toplantılarına katılabilir. Sonraki dönemlerde ilgili anabilim dalının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu onayıyla Tez İzleme Komitesi üyeliklerinde değişiklik yapılabilir.

(6) Doktora yeterlik sınavını başaran öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini, Tez İzleme Komitesi önünde sözlü olarak savunur. İstenilen süre içinde önerisini sunmayan öğrencinin tez notu F olur. Öğrenci tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu, sözlü savunmadan en az onbeş gün önce komite üyelerine ulaştırır. Tez İzleme Komitesi, öğrencinin tez önerisinin kabul veya reddine salt çoğunlukla karar verir ve bu kararını en geç üç gün içinde bir tutanakla ilgili enstitüye bildirir. Tez önerisi reddedilen öğrenci yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sahiptir. Danışman veya tez konusu değişen öğrenciye yeni bir Tez İzleme Komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen bir öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren bir öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisini savunabilir. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen veya verilen süre içinde tez önerisi sunmamış öğrenci tekrar yeterlik sınavına alınır.

(7) Yeterlik sınavını başarıyla tamamlayan öğrenci takip eden iki akademik yarıyıl içinde teze kayıt yaptırmadığı takdirde, yeterlik sınavını tekrarlar.

(8) Tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmalarına iki akademik yarıyıl içinde başlamayan öğrencilerden yeniden tez önerisi vermesi istenir.

Doktora tezi

MADDE 28 – (1) Yeterlik sınavında başarılı olan doktora öğrencileri, doktora programını tamamlama süresi olan toplam altı yıl içerisinde tezini başarıyla savunmak zorundadır. Bu süre doktora programına ilk kayıt oldukları yarıyılda başlar ve bu süreye bilimsel hazırlık süresi dahil değildir.

(2) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için, Tez İzleme Komitesi, her yarıyılda bir kere olmak üzere, yılda iki kez toplanır. Öğrenci toplantı tarihinden en az bir ay önce o ana kadar yapılan çalışmalarının özetini ve bir sonraki dönemin çalışma planını içeren bir yazılı raporu komite üyelerine sunar.

(3) Ders programını, yeterlik sınavını ve tez önerisi savunmasını başarmış, fakat 2547 sayılı Kanunda belirtilen süre içerisinde tezini hazırlayarak tez sınavına giremeyen öğrenciye, ilgili anabilim dalının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulunun onayıyla, tezini jüri önünde savunması için en fazla dört yarıyıl ek süre verilebilir. Ancak bu süre içerisinde, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü ve 46 ncı maddelerinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait mali yükümlülüklerini yerine getirerek öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumdaki öğrenciler, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlanamaz.

(4) Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir ve danışmanı tarafından yarıyıl sonunda TP veya F notu olarak Kayıt İşleri Şube Müdürlüğüne bildirilir. Tez çalışmasından üst üste iki kez ya da aralıklı olarak üç kez F notu alan veya üst üste iki yarıyıl kayıtsız kalan öğrenci yeterlik sınavını tekrarlar.

(5) Tez çalışmalarını en fazla sekiz yarıyıl içinde tamamlayamayan öğrenciler yeniden bir tez önerisi verir.

Tez savunması

MADDE 29 – (1) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, elde ettiği sonuçları Senato tarafından belirlenen yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Doktora tez jürisi ilgili anabilim dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin Tez İzleme Komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az biri başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak üzere beş kişiden oluşur. Jüri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur.

(2) Doktora tezinde adayın;

a) Araştırma yaptığı konuda bilime yenilik getirmesi,

b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirmesi,

c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulaması

koşullarından en az birisini yerine getirmiş olması zorunludur.

(3) Aday, jüri önünde tezini savunur. Tez sınavı herkese açıktır. Tez sınavı sonunda jüri, doktora tezi hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir ve bu kararını, en geç üç gün içinde bir tutanakla ilgili enstitüye bildirir. Tezi reddedilen aday yeniden bir tez önerisi verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen aday, Jüri tarafından verilen süre içerisinde gereğini yaparak tezini, aynı Jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda tezi kabul edilmeyen öğrenci yeniden bir tez önerisi verir. Bu durumdaki öğrenciden, danışmanının önerisi ve ilgili yönetim kurulu kararı ile yeni ders veya dersler alması istenebilir.

(4) Tez sınavında başarılı olan ve bu Yönetmelik hükümlerine göre doktora tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci, doktora derecesi almaya hak kazanır.

(5) Azami süre sonunda doktora diploması almaya hak kazanamayan öğrencilerden anabilim dalı önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla, gerekirse yeni ders almaları, yeterlik sınavına girmeleri istenebilir ve yeniden teze kaydolurlar. Anabilim dalı önerisiyle ilgili enstitü yönetim kurulu öğrencinin tez konusunu, tez danışmanı veya jürisini değiştirebilir.

ALTINCI BÖLÜM

Mezuniyet ve Diplomalara İlişkin Esaslar

Mezuniyet

MADDE 30 – (1) Kayıtlı olduğu tezli veya tezsiz program çerçevesinde aldığı lisansüstü dersleri, en az 3,00 GNO ile tamamlayan ve tezli yüksek lisans programlarında ve doktora programında tezini başarıyla tamamlayan yüksek lisans ve doktora öğrencileri mezuniyete hak kazanır.

(2) Mezuniyet ortalamaları hesaplanırken, bilimsel hazırlık derslerine ait notlar hesaba katılmaz.

Diplomalar

MADDE 31 – (1) Lisansüstü programını başarıyla tamamlayan öğrencilerin diploması, gerekli çalışmaların tamamlandığı akademik yılın sonunda verilir.

(2) Yüksek lisans programını başarıyla tamamlayan öğrencilere, ilgili enstitü müdürü ile Rektörün imzalarını taşıyan bir yüksek lisans diploması; derslerini başarıyla tamamlayan ve doktora tezi kabul edilen öğrenciye, ilgili enstitü müdürü ile Rektörün imzalarını taşıyan bir doktora diploması verilir.

(3) Doktora programına bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında alınan öğrencilere, doktora diploması ile birlikte yüksek lisans diploması da verilir. Ancak bu öğrencilerden herhangi bir nedenle doktora programını tamamlayamayanlar, yüksek lisans diploması alabilmek için yüksek lisans tezlerini tamamlamak zorundadır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Üniversitelerarası Kurul, Senato ve ilgili enstitülerin yönetim kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 33 – (1) 31/7/2007 tarihli ve 26599 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Boğaziçi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 34 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 35 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Boğaziçi Üniversitesi Rektörü yürütür.