19 Ağustos 2011 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28030

YÖNETMELİK

Boğaziçi Üniversitesinden:

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE

ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Boğaziçi Üniversitesine bağlı yüksekokul ve fakültelerde yürütülen lisans eğitim-öğretimi ve sınavlarla ilgili esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Boğaziçi Üniversitesinde yürütülen eğitim ve öğretime ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü, 44 üncü ve 46 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) BÜYES: Boğaziçi Üniversitesi İngilizce Yeterlik Sınavını,

b) DNO: Dönem not ortalamasını,

c) GNO: Genel not ortalamasını,

ç) İlgili yönetim kurulu: Boğaziçi Üniversitesi fakülte ve yüksekokul yönetim kurullarını,

d) Kredi: Bir dersin yarıyıl kredi değerini,

e) Rektör: Boğaziçi Üniversitesi Rektörünü,

f) Senato: Boğaziçi Üniversitesi Senatosunu,

g) Üniversite (B.Ü): Boğaziçi Üniversitesini,

ğ) Üniversite Yönetim Kurulu: Boğaziçi Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

h) Yabancı Diller Yüksekokulu: Boğaziçi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim ve Öğretime İlişkin Esaslar

Öğretim dili

MADDE 5 – (1) Boğaziçi Üniversitesi’nde öğretim dili İngilizce’dir. Üniversiteye yerleştirilen öğrencilerden İngilizce dil bilgilerinin yeterli olduğunu Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından önerilerek Senato tarafından kabul edilen bir dil sınavı ile kanıtlayanlar, yerleştirildikleri programlara kayıt yaptırabilirler. Bu şekilde kayıt yaptıramayanlar, 4/1/2010 tarihli ve 27452 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Sınıfı Eğitim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uyarınca dil öğrenimi görürler.

(2) Üniversite dışından yatay geçiş yapmak için başvuruda bulunanlardan; İngilizce dil bilgilerini birinci fıkrada belirtilen dil sınavlarından biri ile kanıtlamış olanların Üniversiteye kabulü yapılır. Resmi dili İngilizce olan ülkelerin vatandaşlarının İngilizce yeterliklerine, Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından mülakat ve gerektiğinde yazılı sınav yapılarak karar verilir.

(3) Özel öğrenci olmak için başvuruda bulunanlardan anadili İngilizce olan veya üniversite eğitimini İngilizce olarak yapanların İngilizce yeterliklerine, Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından mülakat ve gerektiğinde yazılı sınav yapılarak karar verilir.

Kayıt

MADDE 6 – (1) Üniversiteye kabul edilen öğrencilerin kayıtlarının kesinleşmesi için aşağıdaki şartlar aranır:

a) Liseden veya Milli Eğitim Bakanlığı tarafından denkliği kabul edilen yurt dışındaki başka bir okuldan alınan diplomaya sahip olmak,

b) İlgili mevzuatla öngörülen mali hususlarla ilgili işlemleri yerine getirmiş olmak,

c) Üniversitenin yetkili kurulları tarafından ilan edilen diğer şartları yerine getirmek.

(2) Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından aslı görülerek onaylanacak örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır. Sahte veya eksik belge verdiği veya gerçek dışı beyanda bulunduğu sonradan anlaşılan öğrencilerin, bulundukları yarıyıla bakılmadan Üniversite ile ilişikleri kesilir. Söz konusu öğrenciler Üniversiteden ayrılmışlarsa, kendilerine verilen belgelerin diploma dahil tümü iptal edilir ve haklarında kanuni işlem yapılır.

(3) Öğrenimine iki yıl üst üste ara veren öğrencilerin yeniden kayıt yaptırabilmeleri için BÜYES veya Senato tarafından kabul edilen eşdeğer bir sınav ile İngilizce yeterliklerini kanıtlamaları gerekir.

(4) Ancak mali yükümlülüklerini akademik takvimde belirtilen tarihe kadar yerine getiren öğrenciler akademik kayıt yaptırabilir. Akademik kaydın tamamlanması için öğrencinin programını danışman onayına göndermesi ve danışmanın onaylaması gerekir.

(5) Tüm öğrenciler akademik kayıtlarını, bulundukları sınıf ve durumlara göre akademik takvimde belirlenen ve duyurulan gün veya günlerde başlatmak ve tamamlamak zorundadır. Mazeretleri yüzünden akademik kayıtlarını yaptıramayanların başvuruları, ilgili yönetim kurulu tarafından incelenir ve mazeretleri geçerli görülenler akademik takvimdeki ders ekleme-bırakma süresinin bitimine kadar akademik kayıt yaptırabilirler. Mazeretlerinin bu sürenin bitimine kadar sona ermemesi halinde, kayıtları izleyen yarıyıla ertelenir.

(6) Bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfında geçirilen süre hariç, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmadan, lisans programlarından azami yedi yıl, lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan azami dokuz yıl içinde mezun olamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü ve 46 ncı maddelerinde belirlenen koşullara göre ilgili döneme ait mali yükümlülüklerini yerine getirerek, öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

Yatay geçişler

MADDE 7 – (1) Üniversite içinden veya dışından yatay geçişler ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır.

Değişim öğrencileri

MADDE 8 – (1) Değişim öğrencileri, Üniversitenin birim ya da bölümleri tarafından mutabakat zaptı ile değişim programlarına katılma hakkını kullanan öğrencilerdir. Değişim öğrencileri ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.

Özel öğrenciler

MADDE 9 – (1) Özel öğrenciler, belirli şartlarla bir programı izlemelerine izin verilen öğrencilerdir. Bu öğrencilerin seçilme, ders alma, saydırma, kredi ve kabul işlemleri Senato tarafından belirlenir.

(2) Özel öğrenci olarak kabul edilenlerin kayıt işlemleri, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesi hükümlerine göre yürütülür. Ayrıca, özel öğrenci olarak kabul edilenler, Üniversite yetkili kurullarının öngöreceği diğer şartları da yerine getirmekle yükümlüdürler.

Eğitim öğretim yılı

MADDE 10 – (1) Bir eğitim-öğretim yılı (akademik yıl) iki yarıyıldan oluşur. Dersler yarıyıl olarak düzenlenir. Ancak, eğitim-öğretim yılı kapsamında yaz dönemi de açılabilir ve öğrenciler bu dönemde de ders alabilirler. Yaz döneminde eğitim-öğretim, 5/4/1996 tarihli ve 22602 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Boğaziçi Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliği hükümlerine göre düzenlenir.

(2) Akademik yılın kapsadığı kayıt, ders, sınav ve benzeri faaliyetlerin süre ve tarihlerine ait hususlar, Senato tarafından belirlenip ilan edilen akademik takvim ile düzenlenir. Öğrenciler ve diğer ilgililer bu takvime uymak zorundadırlar.

(3) Derslerin ve yarıyıl sonu sınavlarının gün ve saatleri, akademik takvimde belirlenen dönemler içerisinde, ilgili bölümlerin görüşü alınarak Kayıt İşleri Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenir ve ilan edilir.

Ders programları ve kredi yükü

MADDE 11 – (1) Bir lisans eğitim ve öğretim programı; mezun olmak için öngörülen gerekli teorik ders, laboratuvar, uygulama, staj ve benzeri çalışmalardan oluşur. Bölümlerin hazırladıkları bu programlar ve kapsamları, ilgili fakülte veya yüksekokul kurulunun teklifi ve Senatonun onayı ile kesinleşir. Kesinleşen programlar en erken, izleyen akademik yılın başından itibaren uygulamaya konulur.

(2) Kayıtlı bulunduğu bölümün önerisiyle her öğrenciye, ilgili yönetim kurulu tarafından bir danışman görevlendirilir. Öğrencinin her yarıyılda izleyeceği dersler ve bunlarda yapılabilecek değişiklikler; başarı durumu, ön koşullar ve bu Yönetmelik hükümleri göz önünde bulundurularak, danışmanın onayı ile kesinleşir. Gerekli hallerde ilgili yönetim kurulundan karar istenir.

(3) Bir dersin alınabilmesi için, ondan önce alınarak başarılması gereken ön koşul dersi bölüm başkanlığı tarafından ilgili fakülte/yüksekokul kuruluna önerilir. Fakülte/yüksekokul kurulu tarafından kabul edildikten sonra Senatonun onayı ile kesinleşir ve ders kataloğunda ilan edilir.

(4) Ön koşulu olan dersler bu koşul tamamlanmadan alınamaz. Ancak özel durumlarda dersi veren öğretim elemanı ve hem dersi açan, hem de öğrencinin bağlı bulunduğu ilgili yönetim kurulu kararıyla ders ön koşulsuz olarak öğrencinin kayıtlarına işlenebilir.

(5) Fazla ders yükü ile ilgili esaslar, ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenir.

(6) Bölümlerin ortalama dönem kredisi, toplam mezuniyet kredisinin okunacak dönem sayısına bölünmesi ile bulunur. Öğrencinin bir dönemde alabileceği fazla ders yükü ise, kredisiz alınan dersler hariç, en çok iki ders veya sekiz kredi olabilir.

(7) Lisans öğrencilerinin 500 kodlu ders alabilmeleri için, son sınıf öğrencisi statüsünde olmaları gerekir. Lisans öğrencileri, 600 kodlu dersleri alamaz. Özel durumlarda Üniversite Yönetim Kurulu karar almaya yetkilidir.

Ders ve kredi yükü

MADDE 12 – (1) Lisans öğrencilerinin kredi yükü, herhangi bir yarıyılda 15 krediden az olmamak koşuluyla, bu Yönetmeliğin 11 inci maddesi hükümleri gözönünde bulundurularak danışmanlar tarafından düzenlenir. Bu kredi yüküne alınan tüm kredili dersler dahildir. Gerekli hallerde, ilgili yönetim kurulu kararıyla kredi yükü 11 krediye kadar düşürülür.

(2) En çok iki yarıyıl içinde mezun olabilecek öğrenciler için en az kredi yükü kuralı uygulanmayabilir.

(3) Öğrenciler, programlarının ilk iki yarıyılında bulunan bütün dersleri ilk açıldıklarında almak zorundadır. Bu öğrenciler; programlarının ilk iki yarıyılında alınması gereken dersleri almayı erteleyemez, bu derslerden çekilemez ve kredisiz alınan dersler hariç fazla ders yükü alamazlar.

(4) Akademik takvimde belirtilen süreler içinde yapılan ders ekleme-ders bırakma işlemleri, danışmanın onayı olmadan kesinleşmez.

(5) Ders ekleme-bırakma işlemleri akademik takvimde belirtilen süreler dışında yapılmaz.

Çift anadal programları

MADDE 13 – (1) Bir bölümün öğrencileri; lisans öğrenimleri boyunca, aynı fakülte/ yüksekokul içinde veya dışında esas bölümüne konu bakımından yakın olan başka bir bölümün lisans öğrenimini, aynı zamanda takip edebilirler. Bu eğitim-öğretim programına çift-anadal programı denir. Çift-anadal programları ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlar ve Değerlendirme

Devam ve sınavlar

MADDE 14 – (1) Öğrenciler kayıtlı oldukları her türlü ders, uygulama, laboratuvarlar ve bunların gerektirdiği veya ilgili öğretim elemanının gerekli gördüğü sınav ve diğer akademik çalışmaların hepsine katılmakla yükümlüdürler. Öğrencilerin devam durumları dersin öğretim elemanı tarafından değerlendirilir.

(2) Her derste öğrencilerin sorumlu oldukları ara sınav, ödev, uygulama ve diğer çalışmaların sayısı, başarı notuna katkısı ve yarıyıl sonu sınavına katılmanın gerekleri, dönem başında öğretim elemanı tarafından belirlenir ve öğrencilere açıklanır. Öğrencilere, akademik durumları hakkında dersten çekilme dönemine kadar bilgi verilir.

(3) Proje ve laboratuvar dersleri gibi niteliği gereği sınav gerektirmediği ilgili yönetim kurulu tarafından onaylanan dersler dışında tüm dersler için yarıyıl sonunda bir sınav yapılır. Bu sınavın ders notuna katkısı, dönem başında öğretim üyesi tarafından belirlenir ve öğrencilere açıklanır. Yarıyıl sonu sınavları, akademik takvimde belirtilen sınav döneminde yapılır; ilan edilen sınav tarihleri, sınav dönemi dışına çıkılmaması kaydı ile ilgili yönetim kurulunun önerisi ve Üniversite Yönetim Kurulunun kararı ile en geç dersten çekilme tarihinin son gününe kadar değiştirilebilir.

Notlar

MADDE 15 – (1) Öğrencilere aldıkları her ders için, gerekli sınav ve benzeri değerlendirmelerin sonunda o dersin öğretim elemanı tarafından aşağıdaki notlardan birisi verilir:

Notlar                                     Ağırlık

AA Pekiyi                              4.00

BA İyi-Pekiyi                        3.50

BB İyi                                    3.00

CB Orta-İyi                            2.50

CC Orta                                 2.00

DC Orta-Zayıf                       1.50

DD Zayıf                               1.00

F Başarısız                             0

P Geçer                                  -

E (tekrar sınava girer)            -

(2) Bir dersten alınan AA ve BA notları o dersin üstün başarı ile; CC notu da yeterli başarı ile tamamlandığını gösterir. DC ve DD ise dersin şartlı tamamlandığını belirtir.

(3) F notu, başarısı DD veya P düzeyine erişemeyen öğrencilere verilir. Bu notu alan öğrenciler, bu dersi ilk açıldığında tekrarlamak zorundadırlar. Ancak ilgili yönetim kurulu kararı ile öğrencinin söz konusu dersi ileriki bir yarıyılda almasına izin verilebilir.

(4) P notu ortalamaya katılmaz; fakat dersin kredisi tamamlanan krediye dahil edilir. Üniversitede verilen PE ve PA kodlu derslerden Senato tarafından notlu olarak onaylananların dışındaki derslere, P ve F notları verilir. Ayrıca, Üniversite dışından nakil edilen tüm dersler P notu ile değerlendirilir.

(5) E notu, öğrenciye DD veya F notu verilmesi hususunda kesin kanaat hasıl olmadığı hallerde verilir. Bu notu alan öğrenciler, akademik takvimde belirtilen sınav dönemini izleyen üç gün içinde yapılacak E sınavına girerler. Sınavda başarılı olurlarsa yarıyıl sonu notu DD, aksi takdirde F olur.

İşaretler

MADDE 16 – (1) Öğrencilerin bir dersteki durumu, aşağıdaki işaretlerden birisiyle belirlenir.

 

I

Eksik

NP

Yarıyıl sonu sınavında mevcut değil

R1, R2, …Rn

Tekrar (n: ders tekrar sayısı)

NC

Kredisiz

L

İzinli

W

Dersten çekilmiş

 

(2) Bu işaretlerden I ve NP öğretim elemanı tarafından, diğerleri Kayıt İşleri Müdürlüğü tarafından kullanılır.

(3) I işareti, proje, tez, bitirme ödevi ve benzeri çalışmalara dayanan ve ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenen derslerde, öğretim elemanının kabul edeceği mazeretlerden ötürü ders için gerekli çalışmalarını zamanında bitiremeyen öğrencilere verilir.

(4) I işareti alan öğrenci, sınav döneminin bitiminden sonra en çok iki hafta içinde eksiklerini tamamlamak zorundadır. Eksiklerini tamamlamayan öğrencilerin I işaretleri F'ye çevrilir. Ancak, süre bitmeden öğretim elemanı tarafından başvurulmak şartıyla, ilgili yönetim kurulu tarafından öğrenciye en fazla iki haftalık ek süre verilebilir.

(5) NP işareti, yarıyıl sonu sınavlarına katılamayan öğrencilere verilir. Bu durumdaki öğrencilere bu Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri uygulanır. NP işareti, bir sonraki yarıyılın kayıt süresinin başlangıcından önce giderilmezse, öğrencinin notu F olur. Ancak, uzayan hastalık gibi olağanüstü durumlarda, ilgili yönetim kurulu bu süreyi uzatabilir. Uzatılan süre, izleyen yarıyılın ders ekleme-bırakma süresini aşıyorsa, öğrenci bu yarıyıl için izinli sayılır.

(6) Bir dersi F, DC veya DD notu aldığı için kendisiyle veya başka bir ders ile tekrarlayan öğrenci, dersi R işareti ile alır. Dersin kaçıncı defa tekrar edildiği R1, R2,……Rn ile belirtilir.

(7) NC işareti, program uyarınca veya danışman onayı ile kredisiz olarak alınan dersler için verilir. Bu derslerin kredi ve notları ortalama hesaplarına katılmaz. Kredisiz olarak alınan dersler krediliye çevrilmez.

(8) L işareti, bu Yönetmeliğin 26 ncı ve 27 nci maddelerine uygun olarak izinli sayılan öğrenciler için kullanılır.

(9) W işareti, kayıtlı bulunduğu bir dersten akademik takvimde belirtilen dersten çekilme süresi dolmadan, gerekli işlemleri tamamlayarak çekilen öğrencilere verilir. Öğrenciler, bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, programlarının ilk iki yarıyılının derslerinden veya F aldıkları için tekrarladıkları derslerden çekilemezler.

(10) Derslerin bitimine dört hafta kala dersten çekilmek için başvuruda bulunulamaz.

Notların açıklanması

MADDE 17 – (1) Yarıyıl sonu notları, Öğrenci Bilgi ve Kayıt Sisteminin (ÖBİKAS) öğretim üyelerinin erişimine açık olduğu süre içinde verilerek kesinleşir ve ilan edilir.

(2) Notlarda herhangi bir yanlışlık olması halinde, ilgili öğretim elemanının yanlışlığı gerekçeli bir yazıyla dersle ilgili dekanlık ya da yüksekokul müdürlüğüne en geç izleyen yarıyılın kayıt döneminin sonuna kadar bildirmesi gerekir. Yanlışlığın düzeltilmesi ilgili yönetim kurulunun alacağı karara bağlıdır.

(3) Özel durumlarda Üniversite Yönetim Kurulu karar almaya yetkilidir.

Sınavlara katılmama

MADDE 18 – (1) Sağlık veya başka bir mazereti nedeniyle yarıyıl sonu sınavlarından birine veya birkaçına katılamayacak durumda olan öğrenciler, Üniversitenin mazeret komisyonunda görüşülmek üzere ve raporlarıyla birlikte Kayıt İşleri Şube Müdürlüğüne başvuru yapmak zorundadır.

(2) Mazeretler, akademik takvimde belirtilen tarihlerde, Üniversite mazeret komisyonunda incelenir ve karara bağlanır. Yukarıda belirtilen kısıtlama ve şartlara uymadıkları belirlenen veya belgelenmeyen mazeretler kabul edilmez.

(3) Mazeret komisyonu, her akademik yılın başında Üniversite Yönetim Kurulu tarafından seçilir. Komisyonun başkanlığını bir öğretim üyesi yürütür.

(4) Ara sınavlara ya da benzeri çalışmalara mazereti nedeniyle katılamayan öğrenciye uygulanacak işlem, ilgili öğretim elemanı tarafından belirlenir.

Ders tekrarlama

MADDE 19 – (1) Öğrenciler F notu aldıkları zorunlu dersleri, ilk açıldıklarında tekrarlamak zorundadır. Özel durumlarda, danışmanın olumlu görüşü alınmak koşulu ile ilgili yönetim kurulu ders tekrarını erteleyebilir, ders alınmışsa dersten çekilme izni verilebilir.

(2) Seçmeli derslerden F notu alan öğrenci, bu dersi ilk açıldığında tekrarlar veya yerine geçecek bir başka dersi tekrar (R) işareti ile alır. Bu durumda yeni dersten alınan not F'nin yerine geçer, ancak F notu akademik kayıtlarda belirtilir.

(3) Öğrenciler, bu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, DD ve DC almış oldukları derslerden en çok altısını, ilk alınışlarını izleyen üç yarıyıl içinde ve her yarıyılda en çok bir tane olmak üzere danışman onayı ile tekrarlayabilirler.

(4) Tekrarlanan derslerde, önceki not ne olursa olsun, alınan son not geçerlidir.

Mezuniyete hak kazanamama

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen azami sürelerde mezuniyete hak kazanamayan öğrencilerin, ders programı değişikliği veya ismi değişmemekle birlikte ders içeriğinin değişmesi durumunda kayıtlı bulundukları programın mevcut mezuniyet kredisini sağlayacak şekilde, daha önce başarılı oldukları derslerden hangilerini yeniden almaları gerektiği, ilgili bölümün önerisiyle ilgili yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.

(2) Bu Yönetmelikte belirtilen azami sürelerde mezuniyete hak kazanamayan öğrenciler; tüm DC ve DD notu aldıkları dersler ile daha önce başarıyla tamamlanmış, ancak yeniden alınması bölümleri tarafından gerekli görülen dersleri, ilgili yönetim kurulu kararı ile tekrarlarlar.

Not ortalamaları

MADDE 21 – (1) Öğrencilerin başarı durumları, bitirdikleri yarıyılda almış oldukları derslere ait DNO ve almış oldukları tüm dersler için hesaplanan GNO ile izlenir.

(2) Bu ortalamalar, ilgili derslerden bu Yönetmeliğin 15 inci maddesine göre alınmış notlardan, herbirinin karşılığı olan ağırlıklarının, o dersin Senato tarafından belirlenen kredisi ile çarpılarak bulunan sayıların toplamının, aynı derslerin kredi toplamına bölünmesiyle elde edilir. Sonuçlarda, virgülden sonraki üçüncü hane 5'ten küçükse sıfıra; 5 veya 5'ten büyükse, ikinci haneyi bir artıracak şekilde yuvarlanarak, iki hane esas alınır.

Başarı denetimi

MADDE 22 – (1) Üniversitenin bir lisans programına kabul edilen öğrenciler, GNO'larını en az 2.00 düzeyinde tutmak zorundadır.

Sınamalı ve başarısız öğrenciler

MADDE 23 – (1) Herhangi bir yarıyıl sonunda GNO'ları 2.00'ın altında olan öğrenciler, sınamalı öğrenci sayılır. Sınamalı öğrencilere fazla ders yükü verilmez. Bu öğrenciler, Üniversitede faaliyette bulunan kulüplere, başkan, başkan yardımcısı ve yönetim kurulu üyesi olamaz.

(2) GNO'su 2.00'ın altında olan öğrencilerden, DNO'su iki yarıyıl üst üste 2.00'ın altında olanlar başarısız duruma girerler.

(3) Başarısız öğrenciler; bölümlerinin ortalama dönem kredisi üzerinde ders yükü alamaz, F tekrarının yanı sıra ortalama dönem kredisini aşmayacak şekilde DD, DC aldıkları dersleri tekrarlayabilir ve/veya en çok iki yeni ders alabilir.

(4) Bu öğrenciler; yaz döneminde F, DD, DC tekrarı yapabilir ve en fazla iki yeni ders olmak üzere üç ders veya on kredi alabilir.

(5) Güz dönemi başındaki başarısızlık durumu ise, yaz dönemi sonundaki GNO'ya göre belirlenir. Yaz dönemi dönem not ortalaması, yarıyıl hesaplarında dikkate alınmaz, ancak GNO'ya dahil edilir.

(6) Ders tekrarı ile GNO'larını 2.00 veya üzerine getiren öğrenciler, normal statüde eğitimlerine devam eder.

(7) Başarısız statüde iken diğer bir üniversiteden özel öğrenci statüsü ile alınmış dersler, Boğaziçi Üniversitesinde kredili ders olarak sayılmaz.

(8) Başarısız statüde geçen süreler toplam öğretim süresinden sayılır.

(9) Kayıtlı olduğu programın asgari mezuniyet kredisinden, programın son sınıf azami ders kredisi toplamının eksiği kadar krediyi tamamlamış olan öğrenciler son sınıf öğrencisi sayılır.

Önlisans diploması

MADDE 24 – (1) En az ilk dört yarıyılın bütün derslerinin ya da programlarının toplam kredisinin en az % 50'sini; en az 2.00 GNO ile tamamlamış olup, lisans öğrenimlerini tamamlamadan Üniversiteden ayrılan öğrencilere, başvurmaları halinde önlisans diploması verilir.

Öğretim süresi

MADDE 25 – (1) İngilizce hazırlık programında geçirilen bir yıllık süre hariç, Üniversitedeki lisans eğitim-öğretim programlarının normal süresi sekiz, lisansla birleştirilmiş yüksek lisans programlarının normal eğitim-öğretim süresi on yarıyıldır.

(2) Azami eğitim-öğretim süresi, İngilizce hazırlık programında geçirilen bir yıllık süre hariç, lisans eğitimi için ondört yarıyıl, lisansla birleştirilmiş yüksek lisans programları için onsekiz yarıyıldır. İlkbahar dönemi sonunda azami eğitim-öğretim süresi bitenlerin, yaz döneminde ders alarak mezun olmalarına imkan tanınır.

(3) Öğrenciler, programlarını azami süreler içinde tamamlamak zorundadır. Bu süre sonunda programlarını tamamlamamış olan öğrenciler, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü ve 46 ncı maddelerinde belirlenen koşullara göre ilgili döneme ait mali yükümlülüklerini yerine getirerek öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmadan öğrencilik statüleri devam eder.

(4) Öğrencilerin; yaz dönemi hariç, mezuniyet öncesi son dönemlerini Üniversitede geçirmeleri ve bölüm mezuniyet kredisinin en az % 50'si olmak kaydıyla, bölüm tarafından belirlenmiş orandaki krediyi Üniversitede tamamlamaları gerekir. Özel durumlarda Üniversite Yönetim Kurulu karar almaya yetkilidir. Üniversite dışından; yaz okulları, dış transfer, değişim programları ve benzeri şekilde alınan krediler, bu % 50 oranının içinde sayılmaz.

İzin

MADDE 26 – (1) Öğrenciler, kabul edilebilir mazeretlerin varlığı halinde, izinli geçirilen süre azami süreye sayılmadan, ilgili yönetim kurulu kararıyla en fazla iki yarıyıllık bir süre için Üniversiteden ayrılabilirler. Zorunlu hallerde bu süre, izni veren ilgili yönetim kurulu tarafından uzatılabilir.

(2) Öğrenciler, izin süreleri sonunda ve normal kayıt döneminde kayıtlarını yaptırmak suretiyle öğrenimlerine devam ederler. Kendilerine iki yarıyıl izin verilmiş öğrencilerden birinci yarıyıl sonunda Üniversiteye dönmek isteyenlerin, bir dilekçe ile ilgili yönetim kuruluna başvurmaları gerekir.

Değişim öğrencileri

MADDE 27 – (1) Değişim programları ile başka bir üniversitede okuyan öğrencilere, ilgili yönetim kurulu kararı ile eğitim-öğretim süresine sayılmak üzere izin verilir.

(2) Öğrencinin dönüşünde değişim programları ile gittiği dönemdeki L işareti kaldırılarak, ilgili yönetim kurulu kararı ile bu dönemde diğer bir üniversitede alıp tamamladığı derslerin işlenmesi, en geç öğrencinin Üniversiteye kayıt yaptırdığı dönemden bir sonraki kayıt dönemi sonuna kadar tamamlanır. Sayılan derslerdeki değişikliklerin, işlemin yapıldığı akademik dönem sonuna kadar yapılması gerekir.

Mezuniyet

MADDE 28 – (1) Bir öğrencinin izlemekte olduğu programdan mezun olup, diploma almaya hak kazanabilmesi için; bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinde belirtilen bir lisans eğitim ve öğretim programını, en az 2.00 GNO ile tamamlaması zorunludur.

(2) Bu şartları gerçekleştiremeyenlerden GNO'ları en az 2.00 olan ve mezuniyet koşullarını tek bir dersten F notu almış oldukları için yerine getiremeyen öğrencilere, ilgili öğretim elemanının görüşü alınarak bu dersi tekrarlamadan ve bir kereye mahsus olmak üzere, bir sınava girme veya bunun yerini tutacak akademik bir çalışma yapma imkanı, ilgili yönetim kurulu tarafından tanınabilir. Bu öğrencilere en çok DD notu verilir ve not en geç izleyen yarıyılın kayıt dönemi başına kadar Kayıt İşleri Şube Müdürlüğüne bildirilir. Başarısızlık halinde ders tekrarlanır ve ders tekrarında bu Yönetmeliğin ilgili diğer hükümleri uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Diploma, Onur-Yüksek Onur, Derece ve Sertifikalar

Diploma

MADDE 29 – (1) Bu Yönetmeliğin 11 inci maddesine göre hazırlanan sekiz yarıyıllık (dört yıllık) bir öğrenim programını, bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerine uygun olarak tamamlayan öğrencilere, öğrenim görmüş oldukları eğitim ve öğrenim programından lisans diploması verilir. Diplomada hangi eğitim ve öğretim programından mezun olduğu belirtilir. Mezuniyet ortalaması hesaplanırken kredili ve notlu alınan derslerin tümü hesaba katılır.

(2) Çift-anadal programları mezunlarının alacakları diplomalar ve şartları Senato tarafından belirlenir.

(3) Öğrenimlerini, Üniversite tarafından onaylanan bir değişim programında geçirilen süreler düşüldükten sonra, en çok sekiz yarıyılda, Eğitim Fakültesinin on yarıyıllık bölümleri için on yarıyılda tamamlayan öğrencilerden GNO'ları 3.50 veya daha fazla olanlar yüksek onur ve GNO'ları 3.00 ile 3.49 arasında olanlar onur listesine alınırlar. Ancak disiplin cezası almış olan öğrenciler bu listelere alınamazlar. Bu süreler son sınıfta Üniversite tarafından onaylanan bir değişim programına katılan Eğitim Fakültesi öğrencileri için sekiz yarıyıllık programlar için on, on yarıyıllık programlar için oniki yarıyıldır.

(4) Fakülte/Yüksekokul, bölüm sıralamasında ilk üçe girenler, öğrenimlerini, Üniversite tarafından onaylanan bir değişim programında geçirilen süreler düşüldükten sonra, en çok sekiz yarıyılda, Eğitim Fakültesinin on yarıyıllık bölümleri için on yarıyılda tamamlayan ve disiplin cezası almamış öğrenciler arasından belirlenir. Bu süreler son sınıfta Üniversite tarafından onaylanan bir değişim programına katılan Eğitim Fakültesi öğrencileri için sekiz yarıyıllık programlar için on, on yarıyıllık programlar için oniki yarıyıldır.

(5) Çift-anadal programlarının mezunlarının yüksek onur ve onur listelerine alınma şartları Senato tarafından belirlenir.

Sertifika programları

MADDE 30 – (1) Fakülteler uygun gördükleri alanlarda sertifika programı açılmasını önerebilir. Sertifika programlarının esasları Senato tarafından düzenlenir.

(2) Üniversite bölümlerine kayıtlı bulunan öğrencilere yönelik olarak açılan sertifika programlarına kabul şartlarının; programı yürütecek olan bölüm tarafından belirlenmesi, bir öğrencinin sertifika almaya hak kazanabilmesi için en az sertifika programına sayılan 21 kredilik ders alması ve bu derslerin ortalamasının en az 2.00 olması gerekir. Sertifikalara diplomada yer alan mezuniyet tarihi yazılarak diploma ile birlikte verilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 31 – (1) 24/4/2004 tarih ve 25442 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Boğaziçi Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

İntibak

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte Üniversitesiye kayıtlı olan öğrencilerin intibaklarıyla ilgili iş ve işlemlerde Üniversite Yönetim Kurulu kararı uygulanır.

Yürürlük

MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 33 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Boğaziçi Üniversitesi Rektörü yürütür.