6 Austos 2011 CUMARTES

Resm Gazete

Say : 28017

YNETMELK

ileri Bakanlndan:

TCAR ARALARDA REKLAM BULUNDURULMASI

HAKKINDA YNETMELK

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac belediye ve mcavir alan snrlar iinde yk ve yolcu tayan ticari aralarn i ve d ksmlarnda reklam bulundurulmasna dair usul ve esaslar belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik hkmleri, belediye ve mcavir alan snrlar iinde umum servis arac, personel servis arac ile okul tat hari olmak zere ticari amala yk ve yolcu tamacl yaplan taksi, taksi dolmu, minibs, otobs ve kamyonetler ile kiralk otomobil cinsi motorlu aralar ve bu aralarla ekilen hafif rmorklar kapsar.

(2) Belediye snrlar dhilinde, 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayl Belediye Kanununun 15 inci maddesine gre belediyelerce veya belediyelerin itirak edecei irketlerce iletilen ya da kiralanmak yahut da imtiyazn devri suretiyle gerek ve tzel kiilerce iletilen otobs ve toplu tama aralarnda bulunacak reklamlar; Belediye Kanunu, 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayl Bykehir Belediyesi Kanunu ve bu kanunlara bal mevzuat erevesinde tespit edilecek ilke ve esaslar dahilinde ilgili belediye tarafndan belirlenir. Belediyelerce reklam giydirilecek otobslerde, bu Ynetmelik hkmleri uygulanmaz.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayl Karayollar Trafik Kanununun 26 nc maddesine, 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayl Bykehir Belediyesi Kanununun 7 ve 23 nc maddelerine, 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayl Belediye Kanununun 15 ve 59 uncu maddelerine ve 7/11/1996 tarihli ve 4207 sayl Ttn rnlerinin Zararlarnn nlenmesi ve Kontrol Hakknda Kanuna dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Bakanlk: ileri Bakanln,

b) lgili belediye: 5216 sayl Kanunun kapsamnda bulunan alanlarda Bykehir Belediyesini, 5393 sayl Kanunun kapsamnda bulunan alanlarda ise, il, ile ve belde belediyelerini,

c) Reklam: Aralarda bulundurulmas izne tabi; yaz, iaret, resim, ekil, sembol, pano, ilan, flama, bayrak ve benzerleri ile sesli, kl ve grntl donanmlar kullanmak suretiyle bir mal, ii, kuruluu veya hizmeti tantma faaliyetini,

) Reklam alan: Reklamc tarafndan hazrlanan veya ynetilen reklam, aralarnda yapacaklar szlemeye istinaden ticari ara reklam izin belgesinde belirtilen sre ierisinde ticari aracnda bulunduran gerek veya tzel kiiyi,

d) Reklam kampanyas: Bir veya birden ok mal, ii, kuruluu veya hizmeti tantmak amacyla dzenlenen ve belli bir sre devam eden reklam faaliyetini,

e) Reklam veren: rettii ya da pazarlad maln veya hizmetin tantmn yaptrmak, satn arttrmak veya imaj oluturup glendirmek amacyla hazrlatt, iinde firmasnn veya mal-hizmet markasnn yer ald reklamlar ticari aralara uygulatmak isteyen gerek veya tzel kiiyi,

f) Reklamc: 29/6/1956 tarihli ve 6762 sayl Trk Ticaret Kanununa gre kurulmu ve ilgili sicile kaytl ve sicilde faaliyet alan reklam veya tantm olarak belirtilen, reklam ve ilanlar, reklam verenin duyduu ihtiya dorultusunda hazrlayan veya reklam veren adna yaymlanmasna araclk eden gerek veya tzel kiilii,

g) Ticari ara reklam izin belgesi: Reklam bulundurulacak ticari aralara ilgili belediye tarafndan verilen belgeyi,

) Ticari ara reklam yetki belgesi: Trk Ticaret Kanununa gre kurulmu ve reklam veya tantm faaliyeti ile itigal eden gerek veya tzel kiilere ilgili belediyelerce verilen belgeyi,

ifade eder.

KNC BLM

Ticari Ara Reklam Yetki ve zin Belgeleri, Kampanyalar

Teminat artlar ile Denetimleri

Ticari ara reklam yetki belgesi alma mecburiyeti ile verilmesi ve kullanlmasna ait usul ve esaslar

MADDE 5 (1) Ticari aralara reklam uygulanabilmesi iin ilgili belediyeden yetki belgesi alnmas zorunludur.

(2) Ticari ara reklam yetki belgesi alabilmek iin, ilgili odadan alnm tasdikli sicil kayt rneinin eklenecei dileke ile birlikte, 5216 sayl Kanun kapsamnda bulunan alanlarda Bykehir Belediyesine, 5393 sayl Kanun kapsamnda bulunan alanlarda ise, ilgili il, ile veya belde belediyesine mracaat edilir.

(3) Belediyeye yaplan mracaatlar yedi i gn ierisinde sonulandrlarak, uygun bulunmas halinde Ek-1de yer alan ticari ara reklam yetki belgesi onaylanr ve reklamcya teslim edilir.

(4) Yetki belgesi bir yl sreyle geerlidir.

(5) Yetki belgesi devredilemez ve kiralanamaz.

(6) Yetki belgesi alnd belediye ve mcavir alan snrlar iinde yaplacak reklam faaliyetleri iin geerlidir.

Reklam kampanyasna ilikin usul ve esaslar ile teminat artlar

MADDE 6 (1) Reklam kampanyalarnn sresi bir yl geemez. Kampanya sresi yetki belgesi sresini ayor ise, yetki belgesi sresinin uzatlmas zorunludur.

(2) Tek kampanya ierisinde sadece bir mal veya hizmet koluna ait reklamlar yaplabilir.

(3) Bir mal veya hizmet koluna ait kampanya ierisinde deiik marka ve rnlerinin deiik srelerde reklam yaplabilir.

(4) Aralara reklam uygulanmas ve uygulanan reklamlarn kartlarak aralarn eski haline getirilmesi srasnda meydana gelebilecek zararlarn karlanmas amacyla, ticari ara reklam izin belgesinin dzenlenmesi esnasnda reklam kampanyasnda kullanlacak her ara bana; taksi, taksi dolmu, kiralk otomobil ve hafif rmorklar iin 1.500 Trk Liras, minibs ve kamyonetler iin 3.000 Trk Liras, otobsler iin ise 6.000 Trk Liras tutarnda banka teminat mektubunun ilgili belediyeye ibraz zorunludur.

(5) Sz konusu teminat mektuplarnn deerleri, her takvim yl bandan geerli olmak zere nceki ylda uygulanan cret tutarnn o yl iin 4/1/1961 tarihli ve 213 sayl Vergi Usul Kanununun mkerrer 298 inci maddesinin birinci fkrasnn (B) bendi uyarnca tespit ve ilan olunan yeniden deerleme orannda artrlmas suretiyle hesaplanr. Her cins ara iin ibraz zorunlu teminat mektuplarnn deerlerini artrmaya veya azaltmaya ileri Bakanl yetkilidir.

(6) Herhangi bir il veya ileden alnm banka teminat mektubu baka bir il veya ilede de geerli kabul edilir. Ancak, alnacak olan teminat mektubunda reklamn mahiyeti, sresi ve hangi belediye ve mcavir alan snr iinde geerli olacann aka belirtilmesi zorunludur.

(7) Devam eden bir kampanya ierisinde reklamc, ara artrmna gitmesi veya ara cinsini deitirmesi halinde; her ara iin gerekli teminat mektubunu ibraz etmek ve ticari ara reklam izin belgesi almak zorundadr.

Ticari ara reklam izin belgesinin verilmesi ve kullanlmasna ait usul ve esaslar

MADDE 7 (1) Ticari ara reklam yetki belgesine sahip reklamc ile ticari aralarnda reklam bulunduracak ara sahip veya iletenleri arasnda;

a) Reklamcnn ad ve unvann,

b) Reklam verenin ad ve unvann,

c) Reklam alann ad ve unvann,

) Reklamn sresini,

d) Reklam yaplacak mal veya hizmet kolunu,

e) Reklam yaplacak marka, rn veya hizmeti,

f) Ara bana den reklam bedelini,

g) Reklam bulundurulacak aracn cinsini,

) Reklam bulundurulacak aracn plaka numarasn,

h) Reklam yaplacak ara hafif rmork ise eken aracn plaka numarasn,

ieren szleme yaplr.

(2) zin belgesi almak iin ilgili belediyeye yaplan mracaatlar yedi i gn ierisinde sonulandrlarak, uygun bulunmas halinde reklamn mahiyetine gre her ara iin ayr ayr olmak zere Ek-2de yer alan ticari ara reklam izin belgesi onaylanarak reklamcya teslim edilir.

Ticari aralara reklam taklmas ve bulundurulmasnda uyulacak usul ve esaslar

MADDE 8 (1) Aralarn d ve i ksmna reklam taklmasnda ve bulundurulmasnda aadaki usul ve esaslar uygulanr:

a) Reklam taklacak ve bulundurulacak aralarn camlarna, tekerleklerine, n ve arka ksmlarna reklam uygulanamaz.

b) Reklam taklacak ve bulundurulacak aralara komple giydirme veya aracn rengini tamamen deitirecek ekilde reklam uygulanamaz.

c) Reklamlarda kullanlacak pano, tabela ve benzerleri; aracn k donanmn, alma yerini ve eklini, kapasite ve dier niteliklerini belirleyen plaka, ekil, sembol ve yaz gibi bulundurulmas zorunlu ayrm iaretlerini, yan kaplarda ve ara zerinde bulunan plaka numaralarn kapatamaz. Araca reklam uygulandnda reklam renkleriyle aracn gzergh ve plaka yazlarnn ayn renkte olmas halinde, yaz ve plakalar ayn ebatta yazlmas art ile baka renklerde yazlabilir.

) Kullanlacak reklam tabelas, panosu veya benzerlerinin, ara karoserinden ayr olarak, aracn geniliini, yksekliini ve uzunluunu aacak ekilde bulundurulmas ve kullanlmas yasaktr. Ancak otomobil, taksi ve taksi dolmularn tavanndan itibaren balant aya ve dier montaj aparatlar dahil ykseklii 50 santimetreyi gemeyecek, taksi ve taksi dolmu levhasn kapatmayacak ve tavanda bulunan plaka numarasn rtmeyecek ekilde reklam panosu taklabilir. Reklam panosunun plaka numarasn rtmesi halinde, panonun zerine veya ara tavannn dier blmne ayn ebatta ve renkte plaka numaras yazlr.

d) Hafif rmorklarda kullanlacak reklam tabelas, panosu veya benzerlerinin, hafif rmorkun ve eken aracn geniliini, yksekliini ve uzunluunu aacak ekilde bulundurulmas ve kullanlmas yasaktr. Ancak, otomobil, taksi ve taksi dolmularla ekilen hafif rmorklarda kullanlacak reklam tabelas, panosu veya benzerlerinin ykseklii, eken aracn yksekliini 50 santimetreye kadar geebilir.

e) Aralarda bulundurulacak reklamlar; evirmeli veya sabit tabela, pano, bant ve benzerlerinin kullanm usul ile yaplabilecei gibi, boyama ya da folyo kaplama eklinde de yaplabilir.

f) Aralarn d ksmnda yaplacak reklamlarda sesli veya grntl cihazlar, boyutlu objeler ile dier srcler ve karayolunu kullananlar iin tehlike yaratacak derecede yansma yapan malzemeler kullanlamaz.

g) Aralarda kullanlacak reklam tabelas, panosu veya benzerleri; decek, kayacak, dengeyi bozacak, karayoluna deecek, yoldaki bir eye taklacak, grlt karacak ve srcnn grn engelleyecek ekilde olamaz.

) Ara ierisine srcnn gremeyecei bir alana grntl reklam cihazlar konulabilir.

h) Ara zerinde bulundurulan reklamlar, silinme, zedelenme ve benzeri sebeplerle grnt kirliliine neden olacak ekilde bulundurulamaz.

) Reklam kampanyas bitiminde, aralarn i ve d ksmlarndaki reklamlar be i gn ierisinde kaldrlr. Ara sahip veya iletenleri, kaldrlan reklamlarn ara zerinde meydana getirdii renk deiikliini ve dier deiiklikleri reklam sresinin bitiminden itibaren otuz gn ierisinde nceki haline getirmekle ykmldrler.

i) Ttn ve ttn mamulleri ile alkoll ikilerin tantlmasn amalayan reklamlar aralarda bulundurulamaz.

j) Reklamlarda yer alacak yaz, resim, ekil, sembol ve benzeri iaretler ile ara ierisinde grntl cihazlarla yaplacak yaynlar, Trkiye Cumhuriyeti Anayasasna, kanunlarna, Cumhuriyetin niteliklerine, Atatrk ilke ve inklaplarna, dini, milli ve manevi deerlere, genel ahlaka, demokratik rejime, Devletin lkesi ve milletiyle blnmez btnlne, 23/2/1995 tarihli ve 4077 sayl Tketicinin Korunmas Hakknda Kanunun 16 nc maddesinde belirtilen esaslara ve Reklam Kurulu tarafndan belirlenen ilkelere aykr olamaz.

k) Reklam Kurulu Bakanlnca hakknda durdurma cezas uygulanan ticari reklam ve ilanlara, ticari aralar zerinde hibir suretle yer verilemez.

zerinde reklam bulunan ticari aralarn ve izin belgelerinin denetimi

MADDE 9 (1) Ticari ara reklam izin belgelerinin aralarda bulundurulmas ve Karayollar Trafik Kanununun 6 nc maddesinde belirtilen grevlilerin talebi halinde ibraz edilmesi zorunludur.

(2) Aralarnda, ticari ara reklam izin belgesi almakszn reklam bulunduran, izin belgesinin sresi gemi olan veya izin belgesinde belirtilen artlar tamayan reklamlar bulunduran ara sahip ve srcleri hakknda Karayollar Trafik Kanununun 26 nc maddesi hkmleri uygulanr.

NC BLM

eitli ve Son Hkmler

Yetki ve izin belgesinin basm, kullanma sunulmas ve cretlerinin belirlenmesi

MADDE 10 (1) Ticari ara reklam yetki belgesi ve ticari ara reklam izin belgesinin basm ve kullanma sunulmas Ek-1 ve Ek-2de belirtilen rneklerine uygun olarak belediyeler tarafndan gerekletirilir. Bu belgelerin verilmesinde belediyelerce alnacak cretler, 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayl Belediye Gelirleri Kanununun 97 nci maddesine dayanlarak ilgili belediyesince belirlenir.

stisnai hkmler

MADDE 11 (1) Bu Ynetmelik kapsamnda araca alnan reklamlardan dolay ara, zel muayene ve tespit amacyla muayene istasyonuna gnderilmez, ara zerindeki reklam ve mahiyeti ara tescil belgesine ilenilmez.

Yrrlkten kaldrlan ynetmelik

MADDE 12 (1) 28/2/1998 tarihli ve 23272 sayl Resm Gazetede yaymlanan Ticari Aralarda Reklam Bulundurulmas Hakknda Ynetmelik yrrlkten kaldrlmtr.

Gemi dnem belgelerinin kullanm

GEC MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin yaym tarihinden nce verilmi olan, ticari ara reklam yetki belgeleri ile ticari ara reklam izin belgeleri sresi sonuna kadar geerlidir.

Yrrlk

MADDE 13 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 14 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini ileri Bakan yrtr.

 

EK-1'i grmek iin tklaynz

 

EK-2'yi grmek iin tklaynz