5 Ağustos 2011 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28016

BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2011/2032

             Ekli “Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünce Kullanılmak Üzere Mısır İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 13/7/2011 tarihli ve 27585 sayılı yazısı üzerine, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 18/7/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

             Başbakan

             B. ARINÇ                                A. BABACAN                             B. ATALAY                              B. BOZDAĞ

      Başbakan Yardımcısı                      Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı

             S. ERGİN                                    F. ŞAHİN                                  E. BAĞIŞ                                 N. ERGÜN

           Adalet Bakanı                  Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı          Avrupa Birliği Bakanı         Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

              F. ÇELİK                               E. BAYRAKTAR                       A. DAVUTOĞLU                      M. Z. ÇAĞLAYAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı    Çevre ve Şehircilik Bakanı                   Dışişleri Bakanı                          Ekonomi Bakanı

             T. YILDIZ                                    S. KILIÇ                                M. M. EKER                               H. YAZICI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı        Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı      Gümrük ve Ticaret Bakanı

            İ. N. ŞAHİN                                 C. YILMAZ                                E. GÜNAY                               M. ŞİMŞEK

           İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                     Maliye Bakanı

                                Ö. DİNÇER                                  İ. YILMAZ                               V. EROĞLU

                          Milli Eğitim Bakanı                     Milli Savunma Bakanı               Orman ve Su İşleri Bakanı

                                               R. AKDAĞ                                             B. YILDIRIM

                                              Sağlık Bakanı                                          Ulaştırma Bakanı

 

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE KULLANILMAK ÜZERE
MISIR
İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI

HAKKINDA KARAR

             Tarife kontenjanı

             MADDE 1 – (1) 14/4/2010 tarihli ve 2010/339 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karar çerçevesinde, aşağıdaki tabloda gümrük tarife pozisyonu (G.T.P) ve ismi belirtilen madde için karşısında gösterilen miktarda tarife kontenjanı açılmış olup, söz konusu kontenjan Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğüne tahsis edilmiştir.

 

G.T.P.

Madde İsmi

Tarife

Kontenjanı

Miktarı

Uygulanacak
G
ümrük

Vergisi Oranı (%)

Tarife

Kontenjanı

Dönemi Sonu

10.05

Mısır

500.000 Ton

0

31/8/2012

 

             Gümrük vergisi

             MADDE 2 – (1) Bu Kararın 1 inci maddesinde belirtilen tarife kontenjanı çerçevesinde yapılacak ithalatta, aynı madde kapsamındaki tabloda gösterilen gümrük vergisi, bunun dışında yapılacak ithalatta ise İthalat Rejimi Kararı çerçevesinde söz konusu madde için tespit edilen gümrük vergisi uygulanır.

             İthal lisansı

             MADDE 3 – (1) Bu Karar kapsamında yapılacak ithalat için Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) ithal lisansı düzenlenir.

             (2) Bu Karar kapsamında düzenlenen ithal lisansları 31/8/2012 tarihine kadar geçerlidir.

             (3) Bu Karar kapsamında ithal edilecek maddelere ilişkin serbest dolaşıma giriş beyannamelerinin, ithal lisansının geçerlilik süresi içinde tescil edilmiş olması şarttır.

             (4) İthal lisansı üçüncü kişilere devredilemez.

             Diğer mevzuat

             MADDE 4 – (1) Bu Kararda yer almayan hususlarda, İthalat Rejimi Kararı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

             Yürürlük

             MADDE 5 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 6 – (1) Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.