3 Austos 2011 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 28014

YNETMELK

Salk Bakanlndan:

AYAKTA TEHS VE TEDAV YAPILAN ZEL SALIK KURULULARI

HAKKINDA YNETMELKTE DEKLK YAPILMASINA

DAR YNETMELK

MADDE 1 15/2/2008 tarihli ve 26788 sayl Resm Gazetede yaymlanan Ayakta Tehis ve Tedavi Yaplan zel Salk Kurulular Hakknda Ynetmeliin 12/D maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmi ve ayn maddeye aadaki fkra eklenmitir.

(1) Muayenehanelerin; hastalarn, yallarn ve zrl bireylerin salk hizmeti taleplerinin ve beklentilerinin, ulalabilir ve durumlarna uygun ortamlarda, hzl, verimli ve madur edilmeden karlanmas amacyla tayacaklar artlar aada belirtilmitir.

a) Muayene odas: Yeterli ekilde aydnlatlan ve havalandrlan, en az 16 m kullanm alanna sahip muayene odas bulunur. Muayene odasnn birbiri ile balantl iki oda biiminde dzenlenmesi halinde, odalar en az 8 m hekim alma alan ve en az 8 m hasta muayene alan olarak dzenlenir. Hasta muayene odalarnda, hasta mahremiyetinin korunmas ve uygun artlarda muayenenin salanmas iin ses, grnt ve grlt asndan gerekli dzenlemeler, uzmanlk dalna uygun ara, gere ve donanm ile hasta muayene masas, soyunma blm ve lavabo bulunur. Ruh sal ve hastalklar uzmanlk dallarnda muayene odasnda lavabo istenmez. Ultrasonografi (USG) yaplan kadn hastalklar ve doum muayene odasnn ve rodinami ilemi yaplan roloji muayene odasnn yaknnda, ierisinde gerekli hijyen artlarn salayacak malzemelerin olduu ve hastalarn mahremiyete uygun olarak bekleme salonundan ayr bir blmden geiinin saland tuvalet bulunur.

b) Hasta bekleme salonu: Tek hekim iin en az 12 m, iki hekim iin 24 m, ikiden fazla her hekim iin ilave 5 m olmak zere kullanm alan ayrlr. Bekleme salonu sekreter hizmet alan olarak da kullanlabilir.

c) Pansuman odas: Cerrahi uzmanlk dallarndaki muayenehanelerde enfeksiyon bulama riskinin engellenmesi amacyla en az 10 m kullanm alanna sahip pansuman odas bulunur.

) Bebek emzirme ve bakm odas: Kadn hastalklar ve doum ile ocuk hastalklar uzmanlarnn muayenehanelerinde iinde lavabosu bulunan asgari 5 m lik bebek emzirme ve bakm odas veya uygun arala ayrlm blm bulunur. Dier uzmanlk dallarnda aranmaz.

d) Ariv birimi: Salk kaytlarnn tutulaca, dosyalama, verilerin toplanmas ve istatistik deerlendirmeler ile resmi kurum ve sigorta kurumlarna yaplacak bildirimlerin hazrlanmas gibi almalarn gvenli bir ekilde yaplabilecei bir bro veya blm bulundurulur.

e) Tuvalet: Bekleme salonuna koridorla balantl, ierisinde acil ar sistemi, el ykama blm ve gerekli hijyen artlarn salayacak malzemeler bulunan tuvalet dzenlenir.

f) Muayenehanelerde yer alan giri, kap, asansr, merdiven, tuvalet ve lavabo gibi fiziki alanlar 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayl mar Kanununun Ek 1 inci maddesi ve ilgili dier mevzuat hkmlerine uygun olarak dzenlenir.

g) Aydnlatma ve stma: Hastalarn ve personelin kulland btn alanlar, uygun bir ekilde havalandrlr ve yeterli gn ile birlikte enerji kaynaklarndan yararlanlarak aydnlatlr. Btn alanlar kullanm saatleri boyunca 22-24˚C aralnda olacak ekilde stlr/soutulur. Muayenehane ierisinde ortama gaz ve duman verebilecek stma aralar kullanlamaz.

) Personel: Muayenehanede gerekli grlmesi halinde salk personeli ve sekreter istihdam edilebilir.

h) Atklar: Tbb atklar ve pler hakknda 22/7/2005 tarihli ve 25883 sayl Resm Gazete'de yaymlanan Tbb Atklarn Kontrol Ynetmelii hkmleri uygulanr.

) Hasta ve alan gvenlii: Muayenehanede tehis ve tedavi edilenler ile alanlar iin salk kurum ve kurulularnda hasta ve alan gvenliinin salanmas ve korunmasna ilikin mevzuata uygun tedbirler alnr.

i) Acil seti: Tm uzmanlk dallarndaki muayenehanelerde, acil mdahaleler iin gerekli olan acil seti bulundurulur. Acil setinde; ambu, laringoskop ve endotrakeal tp bulundurulmas gerekir. lalar, muayenehane iinde srekli hazr bulundurulur ve kolay ulalabilir bir yerde olur.

(4) Her hekim iin birinci fkrann (a) bendinde belirtilen artlarda ayr muayene odas bulunmas ve uzmanlk dalnn gerektirdii artlarn salanmas kaydyla, ayn dairede birden fazla hekim muayenehane faaliyeti gsterebilir. Bu durumda her bir hekim iin ayr uygunluk belgesi dzenlenir.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin geici 7 nci maddesinin birinci fkrasnn ilk cmlesi aadaki ekilde deitirilmi ve ayn maddeye aadaki fkra eklenmitir.

3/8/2010 tarihine kadar alm olan muayenehanelerin, 12/D maddesi ile bu Ynetmeliin ekinde yer alan Ek-1/d Muayenehane Ama Bavurusunda stenecek Belgelerde yer alan depreme dayankllk raporu hari dier maddelerine 3/8/2015 tarihine kadar uygunluklar salanarak mdrle bavurulur.

(2) 3/8/2010 tarihine kadar alm olan muayenehanelerin, bu Ynetmelie uyum sresi ierisinde baka bir adrese tanma talepleri halinde, tanlacak mekann; mterek muayenehaneye dntrlmek istenmesi halinde ise mterek muayenehanenin 12/D maddesi ile bu Ynetmeliin ekinde yer alan Ek-1/d Muayenehane Ama Bavurusunda stenecek Belgelere uygunluu aranr.

MADDE 3 Ayn Ynetmelie aadaki ek madde eklenmitir.

Konaklama tesislerinde kurulacak salk tesisleri

EK MADDE 2 (1) Kltr ve Turizm Bakanlndan belgeli konaklama tesislerinde kurulacak salk tesisleri ve bu konaklama tesisleri bnyesinde bulunan salk nitesi ile ilgili olarak;

a) Bu fkrann (b) bendinde belirtilen konaklama tesisleri bnyesinde bulunan salk niteleri hari olmak zere; zel salk kurulularndan biri veya birkann konaklama tesisleri bnyesinde kurulmas halinde aadaki hususlar dikkate alnr.

1) Konaklama tesislerinde hizmet sunulmas dnlen salk hizmetleri ve kurulmas talep edilen salk kuruluu iin, iletmeci konaklama tesisi yatrm iin Kltr ve Turizm Bakanlna mracaat ettiine dair bir belgeyle birlikte Bakanlktan izin talep eder.

2) Bakanlk planlanma kapsamnda talep edilen salk kuruluunu yatak kapasitesi ve personel says asndan deerlendirir.

3) Konaklama tesisi bnyesinde yatrm uygun grlen salk kuruluunun (blm/nitenin) izin belgesi mracaat sahibine en ge 30 gn iinde verilir.

4) letmeci mevzubahis salk kuruluunu hazrlamasn takiben ilgili mevzuata gre ruhsatlandrlmas iin Bakanla mracaat eder. Salk kuruluuna ruhsatname dzenlenmesini takiben yatrmc, Kltr ve Turizm Bakanlna bu salk kurulularnn turizm iletme belgesi kapasitesine alnmas iin bavurur. Kltr ve Turizm Bakanl ilgili mevzuat gerei bu bavuruyu deerlendirir.

5) Konaklama tesisi bnyesinde kurulan salk kurulularnda, kurulduklar tesiste konaklayan kiilere ynelik gnbirlik ayaktan tedavi ve rehabilitasyon hizmeti sunulabilir. Bu kurulularn, konaklayan kiilerin dndaki kiilere de gnbirlik/ayaktan tedavi ve rehabilitasyon hizmeti sunma talepleri Bakanlka deerlendirilir.

6) Konaklama tesislerindeki salk kurulularnn alma saatleri, tesisin alma program ve saatleriyle uyumlu olarak dzenlenir. Konaklama tesislerindeki salkla ilgili blm veya nitelerde, Bakanln ilgili mevzuatlarnda yer alan bina standartlar ile konaklama tesisinde mstakil bir girie haiz olmal ve acil durumlarda hasta nakline uygun dzenlemeler bulunmaldr.

b) Konaklama tesisleri bnyesinde bulunan salk niteleri, konaklama tesislerinde konaklayan kiilerin ani gelien salk problemlerinde ve acil durumlarda mdahale, muayene ve sevk ilemlerinin dzenlenmesi amacyla kurulan nitelerdir. Bu niteler, konaklama tesisinde acil hasta transferine uygun, kolay eriilebilir bir blmde kurulur. Ayrca bu niteler; asgari alanlar, ila, malzeme ve donanm asndan muayenehaneler iin belirlenen asgari zellikleri tar. Beyz yataktan fazla yataa sahip konaklama tesislerinde bu salk nitelerinin kurulmas zorunludur.

Konaklama tesislerinde de zorunlu olmamasna ramen konaklama tesisi ileteninin talebi halinde asgari muayenehane artlarn haiz bulunmak kayd ile bu salk niteleri kurulabilir.

c) Bulunduu ilde salk kurulular ile koordineli veya salk kurulularna bal kurulacak birimler bu kuruluun kadro ve kapasitesi kullanlarak planlamadan istisna olarak alabilir. Bir salk kuruluuna bal olarak almak istenmeyen birimlerin kadrolar Bakanlka planlama erevesinde belirlenir. Bamsz olarak almak istenen birimler bir hekimin sorumluluunda kurulup iletilir. Bu birimlerde alan hekim ilgili mevzuata uygun olmak kaydyla ayn zamanda i yeri hekimlii de yapabilir.

) Hekim bulundurmas zorunlu olmayan ancak hekim sorumluluunda faaliyet gstermesine izin verilen konaklama tesisleri bnyesinde bulunan salk nitelerinde asgari bir salk personeli bulunur. Bu hekimler en fazla birimin sorumluluunu stlenebilir. Beyz yataktan fazla yataa sahip konaklama tesislerinde bulunan salk birimlerinin sorumluluunu alan hekim en fazla iki yerin sorumluluunu alabilir. Bir salk kuruluuna bal olarak faaliyet gsteren bu niteler salk kuruluunun faaliyetini aksatmamak ve asgari be hekim kadrosu bulunan salk kurulular tarafndan toplamda iki binbeyz yataa kadar birden fazla konaklama tesisine bu hizmeti sunabilir. Bu birimlerde alacak personelin isimleri ve alma programlar ilgili salk mdrlne bildirilir. Mdrlk tarafndan, bildirilen personeller iin alacaklar birimlere gre ayrca alma belgesi dzenlenir. alma belgeleri her birimde grlecek bir yere aslr.

(2) Bu maddede hkm bulunmayan hallerde ncelikle ilgili mevzuat hkmleri uygulanr. Bakanlk uygulamaya ynelik hususlarla ilgili alt dzenlemeler yapmaya yetkilidir.

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin ekinde yer alan EK-1/d Muayenehane Ama Bavurusunda stenecek Belgelerin 5 inci, 6 nc ve 7 nci maddeleri aadaki ekilde deitirilmi ve EK-6/a Muayenehane Denetim Formunun birinci blmnn 4 nc satr yrrlkten kaldrlmtr.

5) Binann yap kullanma izin belgesinin asl ya da mdrlke onayl sureti (Yap kullanma izin belgesinde muayenehane olarak kullanlacak meknn salk tesisi olma art aranmaz.),

6) Binann, ilgili mevzuata gre alnm depreme dayankllk raporu (Yap ruhsat ve yap kullanma izin belgesi bavurusu, 2/11/1985 tarihli ve 18916 sayl Resm Gazetede yaymlanan Planl Alanlar Tip mar Ynetmeliine gre 19/8/2008 tarihinden sonra yaplm binalarda istenmez.),

7) Binada, ilgili mevzuata uygun ekilde yangn iin gerekli tedbirlerin alndn, tesisatn kurulduunu ve binann bu adan uygunluunu ayrntl olarak gsteren ve yetkili merciden alnan belgeyi (Yap ruhsat ve yap kullanma izin belgesi bavurusu, 2/11/1985 tarihli ve 18916 sayl Resm Gazetede yaymlanan Planl Alanlar Tip mar Ynetmeliine gre 19/8/2008 tarihinden sonra yaplm binalarda istenmez.),

MADDE 5 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 6 Bu Ynetmelik hkmlerini Salk Bakan yrtr.

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

15/2/2008

26788

Ynetmelikte Deiiklik Yapan Ynetmeliklerin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

1

23/7/2008

26945

2

11/3/2009

27166

3

31/12/2009

27449 5. Mkerrer

4

10/3/2010

27517

5

3/8/2010

27661

6

25/9/2010

27710

7

6/1/2011

27807

8

7/4/2011

27898